ERIK­SEN SEN­DER DAN­MARK PÅ VM-KURS

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FEINSCHMECKER -

FRE­DAG KL. 20.45

Sve­ri­ge - Ita­li­en, X

3,15 @ UNI­BET

Der er lagt op til et ta­et op­gør på Fri­ends Are­na, når Sve­ri­ge ta­ger imod Ita­li­en i det, ita­li­e­ner­ne ser som en ka­er­kom­men re­van­che-chan­ce ef­ter ”il bi­scot­to del 2004”.

Me­get er sket si­den da. Sve­ri­ge har for ek­sem­pel spil­let 21 VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe på hjem­me­ba­ne i pe­ri­o­den med sta­ti­stik­ken 14-3-4 til føl­ge. Og Ita­li­en har spil­let 20 VM-kval.-kam­pe, som har gi­vet 11 sej­re, 7 uaf­gjor­te og 2 ne­der­lag på ude­ba­ne.

Isa­er i den­ne kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring har Sve­ri­ge im­po­ne­ret med 13 po­int og en målsco­re på 18-2 ef­ter fem hjem­me­kam­pe. Men Ita­li­en har alt­så og­så hen­tet 12 po­int i fem ude­kam­pe, som har ka­stet målscoren 11-6 af sig. Og her er det va­erd at be­ma­er­ke, halv­de­len af de ind­kas­se­re­de mål faldt i 0-3-ne­der­la­get til su­ve­ra­e­ne Spa­ni­en.

Beg­ge hold vil na­tur­lig­vis ger­ne vin­de, men det vil na­ep­pe ud­lø­se lan­desorg i Sve­ri­ge, hvis hol­det må nø­jes med en må­l­fat­tig uaf­gjort. Og det er for­ment­lig pra­e­cis det re­sul­tat, ita­li­e­ner­ne i ud­gangs­punk­tet vil jag­te.

Beg­ge hold har de­res styr­ke i de­fen­si­ven, og det vil for­ment­lig sa­et­te sit pra­eg på kam­pen, som na­ep­pe bli­ver et mål­or­gie. Set i det lys lig­ner X det mest in­ter­es­san­te spil, før du­el­len for­lø­ses på man­dag i Ita­li­en. FRE­DAG KL. 20.45

Newport - Port Va­le, X2

1,83 @ BET365

Neil Aspin-ef­fek­ten er må­ske ik­ke så kendt uden for Sto­ke-onTrent, men her er den til gen­ga­eld noget, man bå­de ta­ger al­vor­ligt og ik­ke mindst gla­e­der sig over.

Det er nem­lig kun godt fem uger si­den, Neil Aspin vend­te hjem til den klub, han nå­e­de at spil­le 348 kam­pe for i pe­ri­o­den 1989 til 1999. Med sig ha­ve 52-åri­ge Aspin en li­ge så le­gen­da­risk klub­mand i form af Jo­hn Rud­ge, der sta­dig står som klub­bens mest suc­ces­ful­de ma­na­ger med tre op­ryk­nin­ger fra 1983 til 1999.

Og mens Aspin sat­te sig i ma­na­ger­sto­len, ind­t­og 73-åri­ge Rud­ge rol­len som di­rector of foot­ball i en kon­stel­la­tion, som bå­de klub, fans og me­di­er hur­tigt døb­te ”dream team”.

Port Va­les før­ste kamp un­der den nye drøm­me­le­del­se blev tabt, men si­den har hol­det ik­ke set sig til­ba­ge. Fem af seks kam­pe er vun­det, og Port Va­le - som ef­ter 11. spil­ler­un­de hang fast i bund­dyn­det med ba­re 5 po­int - er nu kun en sejr el­ler to fra at va­e­re en del af li­ga­ens mid­ter­grup­pe.

Min­dre po­si­tivt ser det ud hos Newport, som kan frem­vi­se en form­kur­ve, der krum­mer i en helt an­den ret­ning end Port Va­les. Ef­ter 13 spil­ler­un­der var Newport en del af play off-fel­tet med 25 po­int. Si­den har hol­det blot hen­tet ét po­int i tre liga­kam­pe og tabt med 1-2 til Chel­ten­ham i EFL Trop­hy. 2-1-sej­ren over Walsall i FA Cup­pen har der­for va­e­ret det ene­ste lys­punkt de se­ne­ste uger.

Vur­de­ret ale­ne på ta­bel­len gi­ver det fin me­ning at gø­re Newport til for­holds­vis kla­re fa­vo­rit­ter. Men med tan­ke på de to holds mod­sa­t­ret­te­de form­kur­ver samt det men­tale boost, ansa­et­tel­sen af Port Va­les le­gen­da­ri­ske ”dream team” har gi­vet, sy­nes va­er­di­en at lu­re i at spil­le i ude­hol­dets favør. Og når bet365 så la­eg­ger sig et godt styk­ke over mar­ke­dets gen­nem­snit på 1,72 med en be­ta­ling på 1,83, så får X2-halv­gar­de­rin­gen en an­be­fa­ling her­fra.

LØR­DAG KL. 15.00

Pro Ver­cel­li - Em­po­li, Beg­ge hold sco­rer

1,91 @ BWIN

Det er kun sket fem gan­ge i den­ne sa­e­son, at Pro Ver­cel­li har for­ladt grønsva­e­ren uden at sco­re i den ita­li­en­ske Se­rie B. Sam­ti­dig har hol­det blot holdt må­let rent i 3 af sa­e­so­nens 13 kam­pe.

Em­po­li har sco­ret mål i 11 af 13 kam­pe, men og­så i den an­den en­de af ba­nen er hol­det ge­ne­røst: Azzur­ri har ik­ke holdt må­let rent de sid­ste ni kam­pe i streg og kan blot pra­le af to cle­an she­ets i den­ne sa­e­son.

Pro Ver­cel­lis hjem­me­kam­pe in­de­hol­der i gen­nem­snit 3,57 mål, og det er pud­sigt nok sam­me sta­ti­stik som med Em­po­lis ude­kam­pe.

Må­le­ne er for­delt li­ge­ligt over he­le sa­e­so­nen og mel­lem hol­de­ne. Det vil si­ge, at beg­ge hold har sco­ret i 5 af Pro Ver­cel­lis 7 hjem­me­kam­pe, mens fa­eno­me­net er fo­re­kom­met i 6 af 7 ude­kam­pe for Em­po­li.

Mar­ke­det lig­ger om­kring od­ds 1,80 på, at beg­ge hold sco­rer, hvil­ket fo­re­kom­mer at va­e­re en smu­le i over­kan­ten med oven­stå­en­de ta­get i be­tragt­ning. Det er der­for en pa­en be­ta­ling, når bwin top­per mar­ke­det ved at gi­ve 1,91 på, at beg­ge hold sco­rer lør­dag ef­ter­mid­dag på Sta­dio Sil­vio Pi­o­la.

LØR­DAG KL. 16.00

Cam­brid­ge Utd - Ac­cring­ton, Beg­ge hold sco­rer

1,80 @ BET365

Cam­brid­ge ta­ger imod top­hol­det Ac­cring­ton i fin form med fi­re ube­sej­re­de kam­pe som op­varm­ning. Re­sul­ta­ter­ne er isa­er kom­met tak­ket va­e­re en sta­bil, men ik­ke spr­ud­len­de, of­fen­siv, som har sco­ret mål i 7 af sa­e­so­nens 8 hjem­me­kam­pe.

End­nu me­re le­ve­rings­dyg­ti­ge er Ac­cring­ton på den front. Hol­det - der lig­ger et en­kelt po­int bag Notts Co­un­ty på før­ste­plad­sen - har sco­ret mål i 15 af sa­e­so­nens 16 kam­pe, hvil­ket har gi­vet et gen­nem­snit på 1,88 mål pr. kamp.

Cam­brid­ge har holdt må­let rent i 3 af 8 hjem­me­kam­pe, mens Ac­cring­ton blot kan pra­le af to cle­an she­ets på far­ten. Kogt ned til pro­cen­ter be­ty­der det, at beg­ge hold har sco­ret i 62 pro­cent af Cam­brid­ges hjem­me­kam­pe, mens det er fo­re­kom­met i 75 pro­cent af Ac­cring­tons ude­kam­pe.

Beg­ge hold har sco­ret i 5 af 6 fo­re­gå­en­de, ind­byr­des op­gør i Le­ague Two. Og der bør va­e­re noget me­re end 55 pro­cent chan­ce for, det sker igen lør­dag, hvor­for od­ds 1,80 er an­be­fa­lin­gen her­fra.

LØR­DAG KL. 16.00

Brad­ford - Ply­mouth, Un­der 2,5 mål

2,00 @ BET365

Der skal va­e­re me­re end 50 pro­cent chan­ce for, kam­pen slut­ter med højst to scor­in­ger, når Brad­ford ta­ger imod Ply­mouth.

Brad­fords tre se­ne­ste kam­pe er al­le endt med un­der 2,5 mål, og på hjem­me­ba­ne er det 4 af de 5 se­ne­ste kam­pe, der har va­e­ret fat­ti­ge på mål.

For Ply­mouth ga­el­der, at de sid­ste fi­re kam­pe i tra­ek er endt med fa­er­re end tre scor­in­ger, mens det og­så er 4 af 5 ude­kam­pe, der er gå­et un­der linj­en for mål på 2,5. Sam­let er 62 pro­cent af bå­de Brad­fords hjem­me­kam­pe og Ply­mout­hs ude­kam­pe endt med un­der 2,5 mål.

Der fin­des en ri­si­ko for, at top­hol­det Brad­ford kø­rer bund­hol­det Ply­mouth over med man­ge mål til føl­ge. Brad­forms form (fi­re po­int og tre score­de mål i de sid­ste fi­re kam­pe) ta­ler dog imod det­te, li­ge­som Ply­mouth kan pra­le af at va­e­re ube­sej­re­de si­den star­ten af ok­to­ber ef­ter tre uaf­gjor­te og en sejr i de sid­ste fi­re kam­pe.

En­de­lig har samt­li­ge fi­re op­gør mel­lem de to hold i ny­e­re tid va­e­ret me­get ta­et­te og in­de­holdt nul, et el­ler to mål, så od­ds 2,00 på un­der 2,5 mål får en an­be­fa­ling her­fra.

LØR­DAG KL. 20.45

Dan­mark - Ir­land, (0-1) X

3,39 @ BET365

Det bør ik­ke va­e­re nød­ven­digt at skri­ve stol­pe op og ned om den­ne kamp, som da­ek­kes for­bil­led­lig ta­et i bå­de Tipsbladet og på tipsbladet.dk.

Sym­pa­ti­er­ne her­fra går na­tur­lig­vis i ret­ning af det dan­ske lands­hold, som og­så ob­jek­tivt set er fa­vo­rit­ter til at vin­de kam­pen. Men det kom­mer ik­ke til at ske uden kamp mod et irsk lands­hold, der er sta­er­ke­re i de­fen­si­ven, end det er far­ligt i of­fen­si­ven.

Ir­land gen­nem­gik VM-kva­li­fi­ka­tions­grup­pen med en målsco­re på 12-6, og det sker kun sja­el­dent, at hol­det går helt ned med fla­get i ga­el­den­de kam­pe. Fak­tisk skal vi helt til­ba­ge til 1988 for at fin­de et ek­sem­pel på, at Ir­land har tabt med me­re end ét mål i en VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp, når 0-3-ne­der­la­get ude mod Tys­kland i ok­to­ber 2013 er no­te­ret. I EM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe­ne har Ir­land ik­ke tabt med me­re end ét mål si­den et 2-5-ne­der­lag til Cy­pern i 2006.

Dan­mark kom me­get blan­det gen­nem VM-kva­li­fi­ka­tio­nen, hvor de rød/hvi­de på et år gik fra et 0-1-ne­der­lag mod Mon­te­ne­gro til en 4-0-sejr over Po­len.

Det sker dog sja­el­dent, at Dan­mark spil­ler sig ud og vin­der stort i de vig­ti­ge kam­pe mod sta­er­ke mod­stan­de­re. Og det er hel­ler ik­ke et ud­bredt fa­eno­men i før­ste del af de eu­ro­pa­ei­ske play off-kam­pe om VM-del­ta­gel­se. Si­den 2002 har 12 af kam­pe­ne få­et en vin­der, og i ot­te af de til­fa­el­de har det sej­re­n­de hold vun­det med pra­e­cis ét mål.

En dansk sejr skal va­e­re me­re end vel­kom­men, men re­a­li­stisk set bli­ver sej­ren lør­dag na­ep­pe så stor, at fly­bil­let­ter­ne til Rusland al­le­re­de kan be­stil­les.

LØR­DAG KL. 20.45

Dan­mark – Ir­land, Chri­sti­an Erik­sen sco­rer

3,25 @ BWIN

Land­skam­pen mel­lem Dan­mark og Ir­land om­ta­les an­det­steds her på si­der­ne, så her skal det blot hand­le om Chri­sti­an Erik­sen, der er i gang med et hi­sto­risk må­l­rigt 2017 på lands­hol­det.

Chri­sti­an Erik­sen score­de selvsagt ik­ke i 0-0-kam­pen mod Ru­ma­e­ni­en i marts, men si­den har den dan­ske play­ma­ker sco­ret mål i samt­li­ge land­skam­pe, hvil­ket brin­ger to­ta­len for 2017 op på 6 mål i 7 land­skam­pe.

Og da Erik­sen og­så score­de to gan­ge mod Ka­sak­h­stan i ef­ter­å­ret 2016, kan fyn­bo­en pra­le af 8 scor­in­ger i lands­hol­dets VM-kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring, hvil­ket skal ses i ly­set af de 11 mål, han hav­de sco­ret ind til da si­den de­bu­ten i 2010.

Det er en tri­cky stør­rel­se at snak­ke om va­er­di i målsco­rer­spil, men un­der­teg­ne­de er i hvert fald ik­ke i tvivl om, at Erik­sen er det bed­ste bud på en dansk målsco­rer i kam­pen mod Ir­land. Det skyl­des ik­ke ba­re, at der i skri­ven­de stund er tvivl om, hvem der skal ind­ta­ge plad­sen som an­gri­be for­an Erik­sen. Nej, 10’eren ud­vi­ser gan­ske en­kelt stor­form i øje­blik­ket, hvil­ket de vist og­så sta­dig ta­ler om i Madrid ef­ter 1-3-ne­der­la­get for halvan­den uge si­den, hvor Erik­sen bå­de score­de og le­ve­re­de stor­spil.

En sa­er­lig styr­ke ved Chri­sti­an Erik­sen er, at han over åre­ne er ble­vet en ae­g­te trus­sel på fris­park. I Pre­mi­er Le­ague er 6 af hans 34 mål (18 pro­cent) sco­ret på di­rek­te fris­park, og så kan den en­kel­te spil­ler jo selv vur­de­re, om det gør Dan­ske Spils til­bud in­ter­es­sant. Det tid­li­ge­re spil­lemo­nopol gi­ver nem­lig od­ds 16,00 på, at Chri­sti­an Erik­sen sco­rer di­rek­te på fris­park i kam­pen.

SØN­DAG KL. 15.00

Ter­na­na - Nova­ra, X ved pau­sen

2,10 @ BET365

Vi tyr til pau­se­sta­ti­stik­ker­ne i den ita­li­en­ske Se­rie B, hvor bå­de Ter­na­na og Nova­ra har haft en for­ka­er­lig­hed for at spil­le uaf­gjort ved halv­tid i den­ne sa­e­son.

Kort op­sum­me­ret er det sket i fem af Ter­na­nas syv hjem­me­kam­pe, mens Nova­ra - der end­nu ik­ke har prø­vet at fø­re ved pau­sen i en ude­kamp end­nu - har spil­let uaf­gjort i fi­re af syv kam­pe på frem­med gra­es.

Og ten­den­sen er kun ble­vet for­sta­er­ket in­den for de sid­ste uger: der har stå­et uaf­gjort ved pau­sen i 5 af Ter­na­nas se­ne­ste 7 kam­pe, mens det er sket i 6 af Nova­ras sid­ste 7 kam­pe.

Stil­lin­gen har i øv­rigt va­e­ret uaf­gjort ved pau­sen i tre af de sid­ste fem ind­byr­des op­gør, så når bet365 la­eg­ger sig i top­pen af mar­ke­det med od­ds 2,10, er det op­lagt at smi­de pen­ge­ne ef­ter et nyt pau­se-kryds på Sta­dio Li­be­ro Li­be­ra­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.