VIDSTE DU AT

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - VM-DELTAGER -

- Sau­di Ara­bi­en er det stør­ste land i ver­den, der ik­ke har

en flod.

- Li­ge­som i en ra­ek­ke na­bo­lan­de har man i Sau­di Ara­bi­en dyr­ket og druk­ket kaf­fe i man­ge hund­re­de år. En min­dre kendt tra­di­tion er ind­ta­gel­sen af ba­by-ka­mel. - Ik­ke-mus­li­mer må ik­ke ha­ve sau­di­a­ra­bi­sk stats­bor­ger­skab.

- 95 pro­cent af Sau­di Ara­bi­ens ter­ri­to­ri­um er helt el­ler del­vist da­ek­ket af ør­ken. Det me­ste af lan­dets van­d­re­ser­ver er ble­vet pum­pet op og brugt på land­brug, og der­for er Sau­di Ara­bi­en be­gyndt at op­kø­be land og virk­som­he­der i ud­lan­det for at sik­re vand- og fø­de­va­re­for­sy­nin­gen. - Na­bo­lan­de­ne De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter og Qa­tar får stor op­ma­er­k­som­hed på grund af de man­ge ga­este­ar­bej­de­re fra isa­er Asi­en og an­dre lan­de i Mel­le­mø­sten, der hol­der de to Golf-sta­ter kø­ren­de. Men Sau­di Ara­bi­en har om­kring 10 mil­li­o­ner ga­este­ar­bej­de­re, pri­ma­ert fra Paki­stan, In­di­en, Egyp­ten og Ye­men. Der bor om­trent 100.000 eu­ro­pa­e­e­re og nor­da­me­ri­ka­ne­re i lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.