TAK­TIK OG TRUP

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SAUDI ARABIEN -

De sau­di­a­ra­bi­ske klubhold er set over tid på ni­veau med ja­pa­ner­ne og ta­et på syd­kore­a­ner­ne i de asi­a­ti­ske klub­tur­ne­rin­ger. Men det vil­le utvivl­s­omt va­e­re po­si­tivt for det sau­di­a­ra­bi­ske lands­hold, hvis spil­ler­ne og­så fik lov til – og tog ini­ti­a­tiv til - at rej­se uden­lands, hvor hol­dets sto­re pro­fil Mo­ham­mad Al Sa­hlawi og fle­re af hold­kam­me­ra­ter­ne gi­vet­vis kun­ne gø­re det for­nuf­tigt i eu­ro­pa­ei­ske mid­delklas­se-liga­er.

Iføl­ge me­di­er i Mel­le­mø­sten er det sau­di­a­ra­bi­ske fod­bold­for­bund fak­tisk net­op ved at un­der­sø­ge den­ne mu­lig­hed i et sam­ar­bej­de med den span­ske liga­for­e­ning og en ra­ek­ke span­ske klub­ber med hen­blik på le­je­af­ta­ler til ja­nu­ar.

I Al-Sa­hlawi har Sau­di Ara­bi­en en af Asi­ens bed­ste spil­le­re, og for­svarska­e­den er på asi­a­tisk ni­veau so­lid, an­ført af Osama Hawsawi og hans fa­mi­lie­med­lem­mer Omar og Mo­taz. Osama til­brag­te for en hånd­fuld år si­den nog­le må­ne­der i An­der­le­cht.

Mod sto­re hold vil Sau­di Ara­bi­en sand­syn­lig­vis stå til­ba­ge i en 4-5-1 med Al-Sa­hlawi ale­ne frem­me, om­end det end­nu er lidt uvist med Ed­gar­do Bauza som ny land­stra­e­ner, da han kun har haft an­sva­ret i to test­kam­pe i ok­to­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.