”DET BLI­VER BA­RE TO FE­DE KAM­PE”

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LIVERPOOL-MANCHESTER CITY - TEKST: THO­MAS PYNDT

FC Nord­s­ja­el­land-tra­e­ner Kas­per Hjul­mand gla­e­der sig til Cham­pions Le­agu­e­kvart­fi­na­ler­ne mel­lem Li­ver­pool og Man­che­ster Ci­ty, for det er og­så en tve­kamp mel­lem to tra­e­ne­re, som han har fulgt og la­det sig in­spi­re­re af i man­ge år. Så­le­des var han for tre sa­e­so­ner si­den ch­eftra­e­ner i ot­te må­ne­der i Jür­gen Kl­op­ps gam­le klub Mainz, mens han før­ste gang mød­te Jo­sep Gu­ar­di­o­la, da den­ne var tra­e­ner for Bar­ce­lo­nas re­ser­ver.

Først var der fem, så var der to, og den 10. april vil der kun va­e­re ét en­gelsk hold til­ba­ge i Cham­pions Le­ague. Tot­ten­ham var ta­et på det sto­re sven­destyk­ke mod Ju­ven­tus men faldt på få mi­nut­ter, Man­che­ster Uni­ted skuf­fe­de mas­sivt mod Se­vil­la, mens Chel­sea som ven­tet ik­ke kun­ne stil­le no­get op mod Bar­ce­lo­na, og da lod­tra­ek­nin­gen til kvart­fi­na­ler­ne så skul­le fo­re­ta­ges, gik det hver­ken va­er­re el­ler bed­re end, at de to til­ba­ge­va­e­ren­de en­gel­ske mand­ska­ber, Li­ver­pool og Man­che­ster Ci­ty, kom op imod hin­an­den.

Det ae­r­grer de sig lidt over i det en­gel­ske, men for FC Nord­s­ja­el­lands ch­eftra­e­ner Kas­per Hjul­mand be­tød det to spa­en­den­de af­te­ner, hvor han hjem­me fra so­fa­en kan na­er­stu­de­re to af de tra­e­ne­re, der har in­spi­re­ret ham på hans vej i fod­bold­ver­de­nen. Og han gla­e­der sig me­get til de to kvart­fi­na­ler, der ven­ter med før­ste kamp på ons­dag på An­fi­eld og re­tur­kamp seks da­ge se­ne­re på Eti­had i Man­che­ster.

”Der ven­ter et dej­ligt fod­boldslag, og der ven­ter et par kam­pe med ut­ro­lig me­get fø­lel­se og tak­tik. Det bli­ver ba­re to fe­de kam­pe, og de kam­pe, de har spil­let mod hin­an­den ind­til nu, har va­e­ret fan­ta­sti­ske.”

”Kl­opp er vel den ene­ste tra­e­ner, der har en po­si­tiv re­kord mod Gu­ar­di­o­la [han har vun­det seks af de 12 mø­der i hen­holds­vis Tys­kland og Eng­land, mens Gu­ar­di­o­la har vun­det fem], og han har li­ge pra­e­cis det i sit spil, der kan gø­re mest ondt på Ci­ty med et til ti­der eks-

tremt hårdt pres i veks­len­de høj­de og så spe­ci­elt de her lyn­hur­ti­ge om­stil­lin­ger, hvor de lø­ber i ryg­gen af mod­stan­der­ne.”

”Det er vir­ke­lig no­get, der gør ondt på et Ci­ty-hold, som jeg ik­ke sy­nes er kom­plet end­nu, og som sta­dig har no­get at ar­bej­de med. Spe­ci­elt i den se­ne­ste liga­kamp mod Li­ver­pool [4-3 på An­fi­eld] kun­ne man se på de mål, som Ci­ty inkas­se­re­de, at Li­ver­pool kun­ne ram­me kni­ven li­ge ned i det, som sta­dig ik­ke fun­ge­rer for Ci­ty, og som sta­dig kan for­bed­res, hvis de skal helt op.”

”Jeg ved godt, at der og­så var nog­le sto­re fejl un­der­vejs, som Eder­sons ud­s­park di­rek­te til Sa­lah, men ge­ne­relt hav­de Ci­tys for­svars­spil­le­re det sva­ert med det der me­get hur­ti­ge og di­rek­te spil, hvor der er spil­le­re i løb mod og bag de­res bag­ka­e­de. Det er mest Li­ver­pool, der har vist sig at kun­ne straf­fe det hårdt, og det var og­så det, som Kl­op­ps Dort­mund gjor­de mod Gu­ar­di­o­las Bay­ern. Så med de hur­ti­ge spil­le­re og den form som Li­ver­pools of­fen­siv er i, kan de gø­re ondt på den Ci­ty-de­fen­siv, som jeg sta­dig ik­ke sy­nes, er på det helt hø­je ni­veau,” si­ger Kas­per Hjul­mand om de to en­gel­ske top­hold, der er tør­net sam­men to gan­ge i liga­en i den­ne sa­e­son.

Den før­ste kamp vandt Ci­ty hjem­me med he­le 5-0 ef­ter en tid­lig ud­vis­ning af Li­ver­poo­lan­gri­be­ren Sa­dio Mané, mens Li­ver­pool tog re­van­che på hjem­me­ba­ne og før­te med 4-1, før et par se­ne re­du­ce­rin­ger af Ci­ty gav kam­pens slut­re­sul­tat på 4-3.

Så ik­ke nok med at Man­che­ster Ci­ty og Li­ver­pool er de to hold, der klart har sco­ret mest i den­ne sa­e­sons Pre­mi­er Le­ague, de gør det og­så mod hin­an­den, så man har vel sva­ert ved at fo­re­stil­le sig kam­pe uden ret man­ge mål?

”Nej, det vil­le over­ra­ske, men på den an­den si­de er det jo så og­så nog­le gan­ge det, der sker. For der er in­gen tvivl om, at der bli­ver la­est på lek­tien fra sidst, så Ci­ty er fuld­sta­en­dig klar over, at der skal luk­kes ned for om­stil­lin­ger­ne, så må­ske vil de ik­ke spil­le med den ri­si­ko, de nor­malt gør, mens Li­ver­pool må­ske og­så kun­ne tra­ek­ke sig lidt for me­get, for­di de ved, at Ci­ty nor­malt he­le ti­den går ef­ter de frem­spil, der kan gø­re ondt på mod­stan­de­ren.”

”Men Ci­ty har og­så en spr­ud­len­de of­fen­siv, mens Li­ver­pools de­fen­siv li­ge­le­des er til at ta­le med, så jeg tror, at de får sva­ert ved at hol­de Ci­ty, og der­for kan man hå­be på en åben slags­ud­veks­ling. Jeg sy­nes i hvert fald, at det er det, der kla­e­der de to hold bedst.”

”Det er og­så de to hold, der er mest an­gri­ben­de i Eng­land, og der er ik­ke no­get, der forta­el­ler mig, at de to ma­na­ge­re vil stop­pe med det. Men der­for tror jeg sta­dig, at man vil se et par hold, der er sinds­sygt godt indstil­let på hin­an­den, og der­for kan det godt va­e­re, at man kan ta­ge no­get af brod­den af hin­an­den på den må­de.”

”Ci­ty kom­mer i hvert fald til at ha­ve bol­den mest, og så er det el­lers ba­re kam­pe, som man gla­e­der sig til at se, for det er to rig­tig sjove hold at kig­ge på, og der kom­mer til at ske så me­get. Spil­le­re fol­der sig ud, og tra­e­ner­ne vil beg­ge for­sø­ge at an­gri­be sig til sejr. Det be­ty­der ik­ke, at man er li­geg­lad med det de­fen­si­ve, men man an­gri­ber sig til sejr,” si­ger Kas­per Hjul­mand.

CI­TY-VI­DEO­ER I FARUM

Fra som­me­ren 2014 til fe­bru­ar 2015 var han ch­eftra­e­ner i Mainz 05, hvor Jür­gen Kl­opp skab­te sit tra­e­ner­navn fra 2001 til 2008, og hvor Tho­mas Tü­chel der­ef­ter skab­te sit fra 2009 til 2014, mens den dan­ske Hjul­mand ik­ke fik den nød­ven­di­ge tid til at få si­ne tan­ker gen­nem­ført. Men selv om han alt­så ar­bej­de­de med klang­bund i et kon­cept, som Kl­opp hav­de ind­ført på flot­te­ste vis, så er det nu Gu­ar­di­o­la, som fyl­der mest i Hjul­mands tra­e­n­er­liv – el­ler som Emi­li­a­no Marcon­des sag­de det, da Tips­bla­det for ny­lig be­søg­te den tid­li­ge­re Nord­s­ja­el­land-an­gri­ber i Brent­ford: ”Hjul­mand vi­ser godt nok man­ge vi­deo­er med Ci­ty.”

Det gri­ner tra­e­ne­ren af på en man­dag i Farum, men han be­kra­ef­ter og­så ud­sag­net.

”Når man har en over­be­vis­ning om, hvor­dan man sy­nes, at fod­bol­den skal spil­les, så vil der og­så va­e­re nog­le tra­e­ne­re, som man er me­re i fa­mi­lie med, og der er ik­ke no­gen tvivl om, at jeg ser rig­tig man­ge lig­heds­tegn med de løs­nin­ger og nog­le af de po­si­tio­ner, som Ci­ty har. He­le over­be­vis­nin­gen om hvor­dan fod­bold skal spil­les i de for­skel­li­ge fa­ser.”

”No­get af det, som vi har vist mest, har va­e­ret de­res hid­sig­hed og de­res gen­nem­brud­s­spil, bå­de i om­stil­lin­ger­ne men og­så i det hår­de pres. Jeg tror, at det kom­mer bag på de fle­ste, når man vi­ser, hvor me­get det egent­lig kra­e­ver af Ra­he­em Ster­ling og Ke­vin De Bruy­ne. Hvor me­get de sprin­ter for at kom­me i pres, og hvor­dan de bru­ger de­res kra­ef­ter, når de ik­ke er på bol­den.”

”Det er det sam­me, når man snak­ker om Bar­ce­lo­na fra 2008 til 2012, hvor Gu­ar­di­o­la var der. Så ta­en­ker al­le på bold­be­sid­del­sen, men spe­ci­elt i star­ten af pe­ri­o­den var pres­set og over­gan­gen fra, at man vandt bol­den og søg­te mod må­let, og­så me­get af­gø­ren­de.”

”Vi kig­ger og­så på Ci­tys af­slut­ning­spil i fel­tet, hvor­dan de ar­bej­der med hår­de fla­de ind­la­eg el­ler chip­per bol­de­ne ind bag­ved, men i den del kig­ger vi spe­ci­elt på, hvor­dan de kom­mer lø­ben­de ind bag mod­stan­de­ren.”

”Den sto­re for­skel på Li­ver­pool og Ci­ty er de tem­poskift, der er med Gu­ar­di­o­la. Det der med at kun­ne ta­ge tem­po­et ud og så skif­te til et ek­stremt højt tem­po på det ret­te sig­nal. Det, jeg ny­der ved Ci­tys må­de at spil­le på, er, at de har et lag me­re end al­le an­dre hold, for­di de me­strer de fle­ste af spil­lets fa­ser. Der er tan­ker bag dem al­le, de kø­rer ik­ke ba­re i det sam­me gear, og det er det, der er så fa­sci­ne­ren­de,” si­ger FC Nord­s­ja­el­land-tra­e­ne­ren, der ran­ge­rer bå­de Kl­opp og Gu­ar­di­o­la højt som tra­e­ne­re, men ik­ke er i tvivl om, hvem der be­ty­der mest for ham.

”Jeg sa­et­ter Gu­ar­di­o­la hø­jest, og jeg er helt sik­ker på, at når han en­gang stop­per, vil man kig­ge til­ba­ge på en ae­ra, og­så for­di han har in­spi­re­ret ut­ro­ligt man­ge tra­e­ne­re. Man kan jo se på, hvad han gjor­de ved ik­ke kun Bar­ce­lo­na men ved spansk fod­bold. De vin­der EM og VM med seks af hans spil­le­re på hol­det, og så ta­ger han til Tys­kland, der bli­ver ver­dens­me­stre med seks af hans spil­le­re på hol­det fra start.”

”Hvis man kig­ger på pa­let­ten af fa­ser i spil­let, så er han den, der er la­engst med alt, og det si­ger Kl­opp og­så selv: ”Jeg kan ik­ke la­e­re dem det, så må de til Gu­ar­di­o­la.” Så jeg sy­nes, at Gu­ar­di­o­la har et lag me­re, end Kl­opp har.”

”Det som Kl­opp så har, det er, at han er så au­ten­tisk og re­el. Der er ik­ke no­get bulls­hit. Og så sy­nes jeg, at hans pres­spil og over­gangs­spil er fan­ta­stisk. Der er og­så nog­le mang­ler, men det er jeg sik­ker på, at han er fuld­sta­en­dig klar over,” si­ger Kas­per Hjul­mand, der fak­tisk har fulgt Gu­ar­di­o­la i man­ge år.

I mid­ten af nul­ler­ne, da han ar­bej­de­de som ITU-tra­e­ner i Lyng­by, be­gynd­te han at føl­ge Bar­ce­lo­nas ar­bej­de med spil­let, så i lø­bet af en syv-ot­te år var han der­ne­de om­kring 20 gan­ge, og un­der­vejs løb han ind i bå­de Lu­is En­rique og først Pep Gu­ar­di­o­la i de­res ar­bej­de med re­ser­ve­hol­det.

”Det var ik­ke så­dan, at vi hav­de lan­ge sam­ta­ler og sad og flyt­te­de rundt på de tak­ti­ske brik­ker sam­men, men jeg kan hu­ske, at jeg mød­te Gu­ar­di­o­la ude på tra­e­nings­an­la­eg­get ef­ter en re­ser­ve­holdskamp da­gen før, og så fik vi en snak. Og så stød­te jeg jo og­så ind i ham, da vi spil­le­de med Mainz mod Bay­ern Mün­chen, hvor der og­så var tid til en sam­ta­le bag­ef­ter.”

”Det vil­le jo va­e­re nemt at si­ge, at jeg al­le­re­de den­gang med Bar­ce­lo­nas re­ser­ver kun­ne se, at det vil­le bli­ve stort, men det tror jeg ik­ke, at jeg ta­enk­te. Jeg ta­enk­te ba­re, at det var fedt, når han for­kla­re­de, hvor­dan de he­le ti­den prø­ve­de at va­e­re et år el­ler to la­en­ge­re frem­me. Jeg kan for ek­sem­pel hu­ske, at han for­tal­te om, hvor­dan de ved et måls­park trak stop­per­ne til­ba­ge, så der blev la­vet no­get plads la­en­ge­re op­pe ad ba­nen.”

”Men det var mest det her med, at han vil­le va­e­re et skridt for­an, og at han var så op­ta­get af spil­let. Det hav­de jeg ik­ke mødt før på den må­de hos an­dre tra­e­ne­re. Og så var det så rent og så ul­ti­ma­tivt. Det kan jeg godt li­de. Jeg så jo og­så nog­le kam­pe og fulg­te den må­de, han re­a­ge­re­de på un­der­vejs. Den må­de han al­tid valg­te den ul­ti­ma­ti­ve of­fen­si­ve indstil­ling og brug­te det som ind­gang til de valg, han tog un­der kam­pen. Det var fedt,” forta­el­ler Kas­per Hjul­mand, før han sa­et­ter den ca­ta­lan­ske tra­e­ner i det sto­re per­spek­tiv.

”Man kan jo godt se fod­bold som en ide­hi­sto­risk ting på den må­de, at der er skif­ten­de pe­ri­o­der, hvor der er no­gen, der har nog­le tan­ker om, hvor­dan det skal va­e­re, og så ar­bej­der de med det og vin­der over no­get an­det. Det fe­de ved fod­bold er jo, at vi ser tin­ge­ne for­skel­ligt, det er det, der er så fa­sci­ne­ren­de, og der er Gu­ar­di­o­la helt klart en af dem, der har gjort al­ler­mest.”

”Den må­de, han gør det på, er så gen­nem­ført. Jeg sy­nes, at Kl­opp er helt fan­ta­stisk, og­så som men­ne­ske, men der er ba­re fle­re hul­ler, når man kig­ger på kor­tet over fa­ser af spil­let, mens Gu­ar­di­o­la er kom­plet.”

”Men han er al­drig fa­er­dig, og jeg er 100 pro­cent sik­ker på, at han ik­ke me­ner, at Ci­tyhol­det er der end­nu, selv om der ik­ke en de­tal­je, som han ik­ke har en tan­ke om, hvor­dan skal va­e­re. Han ved pra­e­cis, hvad det na­e­ste skridt og må­ske de na­e­ste 10 skridt i hol­dets ud­vik­ling skal va­e­re. Og hvis mod­stan­de­ren gør de her mod­tra­ek, så er han klar på det.”

”Gu­ar­di­o­la er en tra­e­ner, som man kom­mer til at kig­ge på i frem­ti­den og si­ge, at der ske­te der no­get med spil­let. Man kom­mer til at skri­ve bø­ger om, hvor­dan tin­ge­ne blev gjort, det er jeg slet ik­ke i tvivl om,” si­ger Kas­per Hjul­mand.

Og så må de kom­men­de uger vi­se, om kvart­fi­na­ler­ne mod Jür­gen Kl­op­ps Li­ver­pool får et ka­pi­tel i de bø­ger. ✖

Kas­per Hjul­mand har snak­ket fod­bold med bå­de Jür­gen Kl­opp og Pep Gu­ar­di­o­la, der her får en slud­der på en si­de­linje i Eng­land. I na­e­ste uge tør­ner de to sam­men igen, den­ne gang i Cham­pions Le­ague-kvart­fi­na­ler­ne. Fo­to: Rui Vieira/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.