INDFØR MIDLERTIDIGE UDSKIFTNINGER VED HOVEDSKADER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER - Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tipsbladet.dk/blogs. Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på face­book.com/tipsbladet

Det så vold­somt ud, da Mads Thy­cho­sen ban­ke­de ho­ve­d­et ind i Mik­kel Qvist i tirs­da­gens in­ten­se Su­per­liga-kamp mel­lem AC Hor­sens og FC Midtjyl­land. Qvist blev pil­let ud øje­blik­ke­ligt, mens Thy­cho­sen blev lap­pet sam­men og holdt frem til halv­leg, før han måt­te ud­skif­tes med ge­ner­ne af den dy­be fla­en­ge, han hav­de få­et. Det sund­heds­fag­li­ge per­so­na­le, der til­så de to Su­per­liga-spil­le­re, sig­na­le­re­de beg­ge ud­skift­ning ud til de­res tra­e­ner­ba­en­ke, og selv­om Thy­cho­sen hel­dig­vis ik­ke lod til at ha­ve få­et en hjer­ne­rystel­se – der er en fla­en­ge, trods alt, at fo­re­tra­ek­ke – var det den tan­ke, jeg fik som tv-se­er til kam­pen.

I et fint interview i Her­ning Fol­ke­blad et par da­ge in­den kam­pen hav­de en af Thy­cho­sens for­ga­en­ge­re på ba­ck­plad­sen i FC Midtjyl­land, den un­ge for­svars­spil­lers nu­va­e­ren­de as­si­stent­tra­e­ner Kri­sti­an Bach Bak, for­talt om de ge­ner og pro­ble­mer, han har ef­ter to stør­re hjer­ne­rystel­ser i 2010 og 2012.

Hjer­ne­rystel­ser er et al­vor­ligt pro­blem i fod­bold og an­dre sports­gre­ne, bå­de for eli­te­spil­le­re i Su­per­liga­en og ama­tø­rer. I takt med, at den ame­ri­kan­ske foot­ball-liga NFL og ho­ck­ey­liga­en NHL har va­e­ret tvun­get til at ta­ge hjer­ne­rystel­ser og hovedskader me­re al­vor­ligt, er al­voren og­så ved at gå op for myn­dig­he­der, klub­ber, tra­e­ne­re og spil­le­re i fod­bold, og hel­dig­vis for det.

Som Kri­sti­an Bach Bak var in­de på i in­ter­viewet, var der ind­til for få år si­den, og jeg vil si­ge sta­dig­va­ek i dag i år 2018, en langt me­re af­slap­pet til­gang til hovedskader og hjer­ne­rystel­ser i fod­bold end for ek­sem­pel NFL, hvor spil­ler­ne nu bli­ver tvun­get fra ba­nen og te­stet af en uvil­dig la­e­ge, hvis der mi­stan­ke om hjer­ne­rystel­se.

I fod­bold har tra­e­ne­ren ik­ke lyst til at bru­ge en af tre udskiftninger på en spil­ler, der må­ske er frisk igen i lø­bet af 60 se­kun­der. Husk for ek­sem­pel Chri­stoph Kra­mer, der i VM­fi­na­len mod Ar­gen­ti­na for fi­re år si­den spurg­te dom­me­ren, om de var i gang med at spil­le fi­na­len, ef­ter Kra­mer var ble­vet slå­et helt ud.

Jeg be­brej­der ik­ke tra­e­ner­ne, at de nø­dig skif­ter ud.

Der­for fo­re­slår jeg, at DBU og klub­ber­ne går sam­men med tra­e­ner­ne og Spil­ler­for­e­nin­gen om at sa­et­te yder­li­ge­re fo­kus på hovedskader og kon­kret over­ve­jer nye til­tag.

I dis­se VAR-ti­der kun­ne jeg sag­tens se for­nuf­ten i, at sund­heds­stab og kam­pens dom­me­re for ek­sem­pel fik man­dat til at sen­de en spil­ler ud på si­de­linj­en i fem mi­nut­ters mid­ler­ti­dig ud­skift­ning, hvis der er mi­stan­ke om en ho­ved­ska­de. På den må­de kan man eli­mi­ne­re tra­e­ner og spil­lers in­ci­ta­ment til at ta­ge for let på en ho­ved­ska­de, og ef­ter min vur­de­ring vil det ik­ke va­e­re en uover­sti­ge­lig for­hin­dring at ha­ve et par spil­le­re i op­varm­ning un­der kam­pen, så de er klar til at kom­me ind i en hånd­fuld mi­nut­ter.

Selv i en fuld­tidspro­fes­sio­nel og re­la­tivt vel­kon­so­li­de­ret ra­ek­ke som Su­per­liga­en vil det va­e­re lidt af en ud­gift at ha­ve en uvil­dig la­e­ge klar til hver kamp for at eva­lu­e­re spil­le­re, som man nem­me­re kan i NFL, hvor hvert af de 32 hold er øko­no­misk er på ni­veau med top­hold i Pre­mi­er Le­ague.

En mid­ler­ti­dig ud­skift­ning kun­ne va­e­re en me­re re­a­li­stisk løs­ning, der vil fan­ge fle­re hovedskader, end der bli­ver i dag. Og som Kri­sti­an Bach Bak, en ra­ek­ke an­dre fod­bold­spil­le­re, is­ho­ck­ey-spil­le­re og an­dre sport­s­u­dø­ve­re i ind- og ud­land, for slet ik­ke at ta­le om tu­sind­vis af dan­ske­re ramt af føl­ger­ne af en hjer­ne­rystel­se, kan forta­el­le, er det på al­le ta­en­ke­li­ge må­der va­erd at pas­se på sit ho­ved.

Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.