HISTORISK MESTERSKABSKAMP I AN­DEN RA­EK­KE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Da Tips­bla­dets ud­send­te for godt tre uger si­den gik rundt for­an Old Traf­ford før Cham­pions Le­ague-kam­pen mod Se­vil­la og snak­ke­de med Uni­ted-til­ha­en­ge­re om tin­ge­nes, hol­dets og Mourin­hos til­stand, be­ma­er­ke­de 54-åri­ge Ste­ve, at der var lagt op til en kval­men­de ef­ter­mid­dag, hvis de kom­men­de kam­pe gik så­dan, at Man­che­ster Ci­ty kun­ne vin­de det en­gel­ske mester­skab al­le­re­de i 32. spil­ler­un­de med en sejr på hjem­me­ba­ne mod lo­kal­ri­va­ler­ne fra Uni­ted.

”Jeg kan godt love, at der ik­ke bli­ver no­gen Uni­ted-fans til­ba­ge på sta­dion, når de løf­ter tro­fa­e­et. Så er de al­le sam­men ta­get hjem,” sag­de Ste­ve ved den po­ten­ti­el­le ud­sigt til en hård lør­dag på Eti­had om­end Ci­ty uan­set hvad først får mester­sk­ab­stro­fa­e­et til sa­e­so­nens sid­ste hjem­me­kamp.

Og så gik det alt­så, som han fryg­te­de, for selv om Uni­ted slog Swan­sea i we­e­ken­den, og Ci­tys hjem­me­kamp mod Brigh­ton blev ud­sat på grund af FA Cup­pen, gjor­de Gu­ar­di­o­las mand­skab kort pro­ces mod Ever­ton på Goo­di­son, og der­med kan Ci­ty med en sejr i we­e­ken­dens lo­ka­l­op­gør gå 19 po­int for­an Uni­ted, hvil­ket i sa­gens na­tur ik­ke kan hen­tes med seks kam­pe til­ba­ge af tur­ne­rin­gen for hvert hold.

Hvis det lyk­kes, vil Ci­ty over­gå Sir Alex Fer­gu­sons me­stre fra 2001, der sik­re­de sig tit­len med fem kam­pe til­ba­ge, men i Uni­ted fyl­der den mu­lig­hed selv­føl­ge­lig ik­ke no­get som helst. I tors­da­gens kam­p­op­takt på Uni­teds hjem­mesi­de na­ev­nes den mu­li­ge me­ster ik­ke med et ord, og ef­ter sej­ren over Swan­sea i lør­dags vil­le ma­na­ger Jo­se Mourin­ho og­så hel­le­re ta­le om alt mu­ligt an­det.

”Der­by­et? Hvor­når er det? Na­e­ste we­e­kend? Det ta­en­ker jeg ik­ke på end­nu. Ci­ty er ik­ke vig­tig for mig. Det vig­ti­ge er, at si­den vi mi­ste­de før­ste­plad­sen og ryk­ke­de ned på an­den­plad­sen, har vi holdt den he­le sa­e­so­nen. Og vi fortje­ner an­den­plad­sen uan­set, hvad I si­ger, og hvil­ken kri­tik I kom­mer med.”

”I si­ger, at dem, der lig­ger num­mer tre, fi­re, fem og seks, er bed­re end os, men det er de ik­ke, for vi har fle­re po­int. Vi har ni po­int me­re end sam­me tid sid­ste år, vi har sco­ret fle­re mål og luk­ket fa­er­re ind. Vi blev num­mer seks, og nu går vi ef­ter an­den­plad­sen, så sa­e­so­nen er ik­ke så dår­lig, som I for­sø­ger at gø­re den til,” sag­de Mourin­ho til pres­sen med en klas­sisk af­led­nings­ma­nøv­re ef­ter Swan­sea-kam­pen.

Så of­fi­ci­elt be­ty­der det alt­så ik­ke no­get for Uni­ted, og det be­ty­der må­ske hel­ler ik­ke så me­get for Ci­ty på den må­de, selv om Ke­vin De Bruy­ne sag­de føl­gen­de før den før­ste Cham­pions Le­ague-kvart­fi­na­le mod Li­ver­pool på An­fi­eld:

”Vi kom­mer til at ny­de den mu­lig­hed. Det er dis­se kam­pe, man spil­ler for i he­le sa­e­so­nen, og det vil­le va­e­re vi­dun­der­ligt. I ved, hvor­dan hi­sto­ri­en er mel­lem de to klub­ber, så det vil­le va­e­re historisk. Og jo hur­ti­ge­re vi vin­der mester­ska­bet, des bed­re. Så kan vi fo­ku­se­re på an­dre op­ga­ver,”sag­de bel­gi­e­ren.

Pro­ble­met er ba­re, at Ci­ty som be­kendt blev ud­ra­de­ret i 1. halv­leg på An­fi­eld og al­drig kom igen ef­ter pau­sen, så på tirs­dag på Eti­had skal de over­vin­de 0-3 ne­der­la­get fra Li­ver­pool, hvis Cham­pions Le­agu­edrøm­me­ne skal kun­ne le­ve vi­de­re, og de an­dre op­ga­ver, som De Bruy­ne snak­ke­de om, skal ek­si­ste­re. Det bli­ver me­get sva­ert, men det er det, det hand­ler om li­ge nu for Gu­ar­di­o­las mand­skab, for mester­ska­bet har la­en­ge va­e­ret på plads, nu bli­ver det ba­re en re­a­li­tet.

Og selv om det selv­føl­ge­lig vil va­e­re en stor tri­umf for Uni­teds stø­jen­de na­bo­er at vin­de det tred­je mester­skab på syv sa­e­so­ner mod net­op den man­ge­åri­ge sto­re­bror i Man­che­ster, så vil gla­e­den va­e­re kortva­rig, hvis ik­ke det lyk­kes at la­ve et stort comeback mod Li­ver­pool. For så vil sa­e­so­nen va­e­re slut for Ci­ty, og selv om et re­kord­tid­ligt mester­skab og en Liga Cup-ti­tel er to tit­ler me­re end den før­ste sa­e­son med Gu­ar­di­o­la, så vil et even­tu­elt sam­let ne­der­lag til Li­ver­pool i Cham­pions Le­ague ka­ste en skyg­ge over de for­års­må­ne­der, der el­lers skul­le ha­ve va­e­ret en fest.

En skuf­fet Gu­ar­di­o­la på An­fi­eld. Fo­to: David Bluns­den/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.