DEN UVENTEDE MÅLSCORER

OSCAR BUUR

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Det var in­gen over­ra­skel­se, at Wol­ver­hamp­ton Wan­de­rers tirs­dag af­ten fik la­vet en sen ud­lig­ning mod Hull Ci­ty. Wol­ves er The Cham­pions­hips gan­ske su­ve­ra­e­ne top­hold, mens Hull ro­der rundt i den ne­der­ste halv­del, så hjem­me­kam­pen skul­le gi­ve po­int. Til gen­ga­eld var målsco­re­ren til 2-2 en lil­le sen­sa­tion. In­gen hav­de reg­net med, at en 20-årig ba­ck vil­le sco­re. Hel­ler ik­ke man­ge hav­de for­ven­tet at se ham på ba­nen. Og fak­tisk er det gan­ske ut­ro­ligt, at Oskar Buur Ras­mus­sen over­ho­ve­det spil­ler i Wol­ver­hamp­ton.

Ef­ter Mor­ten Wieg­horst hav­de gi­vet ham de­but i AGF som 16-årig , stag­ne­re­de Oskar Buurs ud­vik­ling un­der Glen Rid­ders­holm. Ba­ck­en fik ba­re 15 Su­per­liga­mi­nut­ter og 24 i po­ka­len un­der den nu for­hen­va­e­ren­de AGF-tra­e­ner, og da Buur for­melt blev se­ni­o­r­spil­ler i som­me­ren 2017, for­lod han klub­ben, han hav­de va­e­ret i si­den sin U/14-tid.

Den 22. juli la­ve­de han en ama­tøraf­ta­le med Bra­brand, men ti­den hos 1. di­vi­sions­op­ryk­ker­ne blev kort. Me­get kort. Al­le­re­de fi­re da­ge se­ne­re blev han in­vi­te­ret til prø­ve­tra­e­ning i Wol­ver­hamp­ton, der hav­de scou­tet ham i nog­le tra­e­nings­kam­pe. Og den 24. au­gust blev han pra­e­sen­te­ret på en to­årig af­ta­le i Cham­pions­hip­klub­ben.

Ef­ter han fik sin de­but i Ca­ra­bao Cup i sep­tem­ber, har Oscar Buur spil­let på U/23-hol­det, men tirs­dag, tre da­ge ef­ter sin 20 års fød­sels­dag, var han med i første­hol­dets trup, for­di den van­li­ge høj­re ba­ck Matt Do­her­ty var ude med ka­ran­ta­e­ne. Med 20 mi­nut­ter igen blev dan­ske­ren så skif­tet ind, og 13 mi­nut­ter se­ne­re sat­te han top­pen af si­ne 178 cen­ti­me­ter på et ind­la­eg fra ven­stresi­den og score­de sit før­ste se­ni­o­r­mål.

”Det var vir­ke­lig et stort øje­blik for mig – at få min de­but, at sco­re et mål og at hja­el­pe hol­det, så jeg er me­get glad,” sag­de han ef­ter kam­pen til Wol­ver­hamp­tons hjem­mesi­de.

”Ved må­let så jeg ba­re Bar­ry [ven­stre wing­ba­ck Bar­ry Doug­las] gå til bag­linj­en, og jeg vid­ste, at han vil­le slå et ind­la­eg, så jeg vil­le sør­ge for at kom­me i fel­tet og få mit ho­ved på. Det var et me­get spe­ci­elt øje­blik, da jeg så bol­den gå ind – al­le spil­ler­ne kom over for at jub­le med mig, og det er et min­de, der vil va­re i lang tid.”

Der var 29.718 til­sku­e­re på hjem­me­ba­nen Mo­li­neux, og det var en ny op­le­vel­se for den un­ge dan­sker.

”Jeg er vant til at spil­le for U/23-hol­det for­an må­ske et par hund­re­de men­ne­sker, så at va­e­re her og se al­le fan­se­ne var fan­ta­stisk. Jeg var en smu­le nervøs, for når man er på ba­en­ken, kan man se og hø­re al­le til­sku­er­ne, men da jeg kom på ba­nen, kun­ne jeg luk­ke det ude og kun fo­ku­se­re på kam­pen.”

Ef­ter kam­pen fik målsco­re­ren ros af ma­na­ger Nu­no Espíri­to San­to.

”Det er den fi­lo­so­fi, vi øn­sker. Vi har U/23-spil­ler­ne, og vi hol­der øje med dem. De ar­bej­der for os i man­ge af tra­e­nin­ger­ne, og når det er nød­ven­digt, kan vi bru­ge dem.”

”Det var godt for ham; han hjalp hol­det, og i mor­gen ven­der han til­ba­ge til U/23-hol­det for at fort­sa­et­te. Vi øn­sker at ud­vik­le dem,” sag­de po­rtu­gi­se­ren, der alt­så ik­ke lo­ve­de Buur en fast plads på hol­det li­ge med det sam­me. Men min­dre kan og­så gø­re det i en af sa­e­so­nens mest over­ra­sken­de dan­ske fod­bold­hi­sto­ri­er.

Oskar Buur (num­mer 38) fejrer sit mål mod Hull. Fo­to: Jo­hn Sibley/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.