SKUFFENDE SØN­DAG FOR RYGAARD I PARKEN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

I fre­da­gens Tipsbladet for­tal­te FC Nord­s­ja­el­lands Mik­kel Rygaard, at han gla­e­de­de sig til at ta­ge i Parken med en of­fen­siv til­gang mod­sat op­le­vel­ser­ne med Lyng­by, der stod me­re af­ven­ten­de og hav­de tabt beg­ge de kam­pe, hvor midt­ba­ne­man­den fik ind­hop i na­tio­na­la­re­na­en. Så han hå­be­de og­så at få sin før­ste kamp fra start i Parken, og det mål blev op­fyldt, mens den of­fen­si­ve til­gang li­ge­le­des var på plads fra FC Nord­s­ja­el­land.

Pro­ble­met var ba­re, at det un­ge mand­skab hav­de en sja­el­den of­f­day, og spe­ci­elt Rygaard var ved si­den af sig selv med fle­re tek­ni­ske fejl i det tran­ge rum mel­lem FC Kø­ben­havns cen­ter­for­svar og to de­fen­si­ve midt­ba­ne­folk. Så han blev skif­tet ud midt i 2. halv­leg med frem­skaf­fel­sen af det fris­park, som Asan­te dre­je­de i mål til fø­rin­gen før halv­tid, som høj­de­punk­tet, hvor­ef­ter hjem­me­hol­det lag­de et tungt tryk. Det gav ud­lig­ning og si­den et sent sej­rs­mål i det 94. mi­nut af Fe­de­ri­co San­tan­der ef­ter Ry­gaards af­lø­ser, den un­ge Mik­kel Dams­gaard, var ble­vet vist ud, da San­tan­der ik­ke un­der­drev kon­se­kven­ser­ne af en ta­ck­ling.

Der­med blev bron­ze­kam­pen åb­net helt op, mens Kas­per Hjul­mand ae­r­gre­de sig, selv om han på for­hånd i Tipsbladet hav­de vur­de­ret, at FCK ik­ke vil­le kom­me til at ta­be ret man­ge kam­pe i mester­skabs­spil­let.

”Det er ik­ke ufortjent, at vi ta­ber. Vo­res kva­li­tet stod slet ik­ke mål med det, vi ger­ne vil­le, og vi har vir­ket slø­ve ef­ter lands­holds­pau­sen.”

”Uaf­gjort hav­de va­e­ret som en sejr, og vi vil­le ha­ve va­e­ret gla­de for re­sul­ta­tet, men de hav­de sta­dig få­et hug for pra­e­sta­tio­nen. Det var den dår­lig­ste i lang tid, og jeg er me­re be­kym­ret over spil­let end re­sul­ta­tet,” lød det fra ch­eftra­e­ne­ren i mixed zo­ne ef­ter kam­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.