”JO LA­EN­GE­RE MAN FLYTTER VA­EK FRA BYEN, DESTO STØR­RE BLI­VER TILHØRSFORHOLDET TIL AAB”

Selv om Kas­per Kusk spil­le­de i en an­den Su­per­liga-klub og end­da vandt mas­ser af tit­ler, kom han ta­et­te­re på AaB i sin tid i Kø­ben­havn. Og nu er AaB ik­ke no­get, han ser på tv sam­men med an­dre ek­sil­n­ord­jy­der i ho­ved­sta­den, men hans ar­bejds­plads i hver­da­ge­ne

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - KASPER KUSK - TEKST: SEBASTIAN STANBURY @SebStan­bury

Da Kas­per Kusk den 31. ja­nu­ar skif­te­de fra FC Kø­ben­havn til AaB, var for­mu­le­rin­gen den sam­me i så godt som samt­li­ge dan­ske me­di­er. Tipsbladet brug­te den. Det sam­me gjor­de bold.dk og TV3 Sport. Jyl­lands-Po­sten og Po­li­ti­ken gjor­de det, og man kun­ne fin­de den hos for­mid­dags­a­vi­ser­ne Ekstra Bladet og BT. Lo­ka­la­vi­sen Nord­jy­ske hav­de den selv­føl­ge­lig og­så. Og hos AaB selv var det og­så over­skrif­ten på den pres­se­med­del­el­se, der var ledsa­get af et bil­le­de af en stors­mi­len­de sport­s­di­rek­tør Al­lan Gaar­de og hans ny­e­ste sig­ning: ”AaB hen­ter Kusk hjem”.

”Hjem.” Det var det ord, der gik igen hos samt­li­ge me­di­er. Ef­ter ét år i Twen­te og to et halvt år i FC Kø­ben­havn vend­te Kas­per Kusk til­ba­ge til Aal­borg og AaB, hvor han var vok­set op og hav­de star­tet sin Su­per­liga-kar­ri­e­re. En nordjyde var kom­met til­ba­ge til der, hvor han hav­de hjem­me, var un­der­to­nen i pres­sen. Men hvad si­ger Kas­per Kusk selv? Kal­der han AaB for sit hjem?

”Det gør jeg på en el­ler an­den må­de,” si­ger Kusk, da Tipsbladet i slut­nin­gen af marts mø­der ham på tra­e­nings­an­la­eg­get i Aal­borg Øst.

”Jeg hav­de en rig­tig god tid i FCK, og det var sinds­sygt fedt at prø­ve. Jeg har og­så få­et rig­tigt man­ge ven­ner, som jeg sta­dig snak­ker med, og som jeg vil snak­ke med de na­e­ste man­ge år. Men jeg har og­så al­tid haft det så­dan, at jeg på et tids­punkt skul­le til­ba­ge til Aal­borg. Min ka­e­re­ste er fra Aal­borg, og vi var gla­de for at bo i Kø­ben­havn, men på en el­ler an­den må­de skul­le vi til­ba­ge.”

Kas­per Kusk hav­de spil­let én sa­e­son i ho­ved­sta­den, før han hav­de vun­det li­ge så man­ge tit­ler i FCK som i AaB – et mester­skab og en po­kal­ti­tel i hver klub. Året ef­ter hav­de han vun­det dob­belt så me­get i Kø­ben­havn. Men al­li­ge­vel blev bån­det til Aal­borg kun sta­er­ke­re.

”Det er sjovt, men jo la­en­ge­re man flytter va­ek fra byen, desto stør­re bli­ver tilhørsforholdet til AaB. Man­ge af de ven­ner, som jeg hav­de i Kø­ben­havn, var fra Aal­borg. Jeg hav­de et par kam­me­ra­ter, som jeg spil­le­de på U/19hol­det i AaB med, og de hav­de og­så nog­le ven­ner i Kø­ben­havn.”

”Og det, vi mød­tes om, var AaB. Man bli­ver stør­re fan, jo la­en­ge­re man flytter va­ek. Det blev et sam­lings­punkt. Vi mød­tes om­kring AaB, når de skul­le spil­le, og så la­ve­de vi lidt mad. Jeg tror fak­tisk, at vi så na­er­mest hver ene­ste kamp.”

AT SPIL­LE HVOR MAN ER VOK­SET OP

Når Kas­per Kusk skal forta­el­le, hvad der er sket med AaB i de tre et halvt år, han har va­e­ret va­ek, frem­ha­e­ver han byg­nin­gen, hvori in­ter­viewet fin­der sted. Bør­ge Bach Hu­set blev ind­vi­et i sid­ste sa­e­son og er de nord­jy­ske Su­per­liga-spil­le­res op­holds­sted med la­e­kre om­kla­ed­nings­fa­ci­li­te­ter, mø­de- og hvil­e­lo­ka­ler og et mo­der­ne styr­ke­rum. Men Bør­ge Bach Hu­set rum­mer og­så be­vi­ser på, at me­get i AaB er som al­tid. Un­der in­ter­viewet i det ene mø­de­lo­ka­le kan Kusk se di­rek­te over på et stort bil­le­de fra po­kal­fi­na­len i 2014. På bil­le­det løf­ter Tho­mas Au­gusti­nus­sen og Ras­mus Würtz po­ka­len. Fi­re år se­ne­re er beg­ge sta­dig i AaB; Au­gusti­nus­sen som as­si­stent­tra­e­ner og Würtz som an­fø­rer. Kusk selv har og­så en ho­ved­rol­le på bil­le­det og sprøjter løs med en stor champag­ne­fla­ske. Og bag de to le­de­re med po­ka­len skim­ter man Pa­tri­ck Kri­sten­sen, som har va­e­ret i Su­per­liga-trup­pen si­den 2005, og som i marts for­la­en­ge­de til 2020.

”Man­ge af de sam­me men­ne­sker er her. Au­gusti­nus­sen, Würtz, Ris­gård. Det er de sam­me fy­si­o­te­ra­pe­u­ter. Det er og­så man­ge af de sam­me tra­e­ne­re – Poul Erik, as­si­stent­tra­e­ne­ren Ja­cob Fri­is, som jeg hav­de som U/19tra­e­ner. AaB er god til at hol­de fast i en stam­me. For man­ge men­ne­sker be­ty­der det me­re at kom­me i AaB end i så man­ge an­dre klub­ber, hvor man kom­mer, for­di man er ble­vet købt der­til. Det kan man sag­tens ma­er­ke. Selv­føl­ge­lig be­ty­der AaB og­så me­re for mig, for­di jeg er op­vok­set i klub­ben, men det er lidt me­re cool bu­si­ness i man­ge an­dre klub­ber.”

”Det op­le­ve­de jeg og­så i Hol­land. Folk kom­mer kun, for­di de får en høj løn. Selv­føl­ge­lig vil de og­så ud­vik­le sig som fod­bold­spil­le­re, men den pri­ma­e­re år­sag er, at de er ble­vet købt der­til, og de bli­ver ba­re pla­ce­ret et el­ler an­det til­fa­el­digt sted. Om det er Hol­land, Bel­gi­en el­ler Frank­rig kan så­dan set va­e­re li­ge me­get. Jeg kan godt ma­er­ke, at jeg har en an­den for­nem­mel­se, når jeg er det sted, hvor jeg er op­vok­set. Det be­ty­der lidt me­re,” si­ger Kas­per Kusk – men det var nu ik­ke grun­den til, at han skif­te­de til AaB.

”Den pri­ma­e­re år­sag var, at jeg skul­le spil­le lidt me­re fast fod­bold. Hav­de jeg spil­let hver ene­ste kamp i FC Kø­ben­havn, var jeg ik­ke kom­met til­ba­ge til AaB li­ge med det sam­me. Det sport­s­li­ge var vig­tigt for mig. Jeg kun­ne igen få en rol­le på hol­det, og jeg kun­ne kom­me til at spil­le hver we­e­kend. Og så har det va­e­ret se­kun­da­ert, om det var Aal­borg el­ler Sto­ck­holm.”

Da Kusk i 2015 skul­le for­la­de Twen­te, ud­tal­te Al­lan Gaar­de til tipsbladet.dk, at han var en helt i Aal­borg, og at han al­tid vil­le va­e­re vel­kom­men til­ba­ge. Kusk valg­te FC Kø­ben­havn, men nord­jy­der­ne lag­de al­drig skjul på, at mu­lig­he­den sta­dig var der. Det blev i sid­ste en­de af­gø­ren­de for, at Kusk valg­te co­me­ba­ck­et, da han skul­le va­ek fra FCK.

”AaB var mest in­ter­es­se­ret. De var ret in­ter­es­se­ret i hvert ene­ste trans­fer­vin­due. Der var nog­le an­dre mu­lig­he­der tid­li­ge­re i for­lø­bet, men FCK vil­le ik­ke la­de mig gå. AaB har he­le ti­den va­e­ret på ba­nen, og de har he­le ti­den va­e­ret me­get af­kla­ret med, at de rig­tigt ger­ne vil­le ha­ve mig. At en klub vil gå på kom­pro­mis

med rig­tigt man­ge ting for at få en, gør og­så, at man fø­ler, man vil gi­ve no­get til den klub.”

”Man snak­ker jo i ny og nae med folk. Når jeg var ju­le­fe­rie i Aal­borg, mød­te jeg og­så folk. ”Nå, hvor­når kom­mer du til­ba­ge?” Man kan ik­ke helt und­gå at stø­de ind i folk med re­la­tion til AaB, og så ma­er­ker man, at de sta­dig har en stor in­ter­es­se for en, og det er no­get, jeg sa­et­ter pris på.”

Det er al­drig po­pu­la­ert blandt de gam­le fans, når dan­ske spil­le­re va­el­ger FC Kø­ben­havn frem for den klub, de er op­vok­set og ud­dan­net i. Der var hel­ler ik­ke man­ge smil i Nord­jyl­land, da Kusk i 2015 hop­pe­de i den hvi­de trø­je frem for den stri­be­de. Men han fø­ler sig fuldt ud ac­cep­te­ret ef­ter sit comeback.

”I mo­der­ne fod­bold fin­des det ik­ke rig­tigt la­en­ge­re, at man spil­ler i én klub he­le sin kar­ri­e­re. Da jeg skif­te­de til Twen­te, hav­de jeg ik­ke reg­net med, at jeg skul­le til FCK ef­ter én sa­e­son. Da vi stod i Parken med AaB og hav­de vun­det The Doub­le, hav­de jeg da ik­ke reg­net med, jeg skul­le spil­le i FCK ét år ef­ter. Så det er sva­ert at plan­la­eg­ge, hvad der sker i fod­bold. Nog­le gan­ge må man ta­ge et halvt år el­ler en sa­e­son ad gan­gen. Jeg sy­nes sta­dig, at FCK sport­s­ligt var en rig­tig god mu­lig­hed for mig, Selv om jeg ik­ke spil­le­de hver ene­ste kamp, fik jeg en mas­se go­de op­le­vel­ser i Eu­ro­pa Le­ague og i Cham­pions Le­ague, og jeg vandt et par mester­ska­ber. Jeg hav­de en fin tid,” si­ger Kusk.

KONKURRENCEN PÅ KANTEN

Det var og­så en tid, der til sidst måt­te slut­te. I ja­nu­ar for­lod Kas­per Kusk FC Kø­ben­havn ef­ter at ha­ve spil­let i klub­ben i to et halvt år.

”Det før­ste halvan­det år spil­le­de jeg rig­tigt me­get, men FCK vil­le hel­le­re sat­se på nog­le an­dre. De hen­te­de Ro­bert Skov, og de hen­te­de Vik­tor Fi­s­cher. Det he­le af­hang af, om de til sidst skul­le ha­ve Fi­s­cher, og så hav­de jeg en god di­a­log med Stå­le om, at hvis de fik ham, vil­le jeg få lov til at gå. Det pas­se­de egent­lig fint for mig, at jeg kun­ne kom­me vi­de­re. Hvis jeg var ble­vet, tror jeg ik­ke, det her hal­ve år hav­de gi­vet ret me­get spil­le­tid. FCK var vil­li­ge til at slip­pe mig, og det pas­se­de godt ind i AaB’s pla­ner.”

I sin før­ste sa­e­son spil­le­de Kas­per Kusk 24 Su­per­liga-kam­pe for kø­ben­hav­ner­ne og i de 22 star­te­de han på ba­nen. Han score­de seks gan­ge for FC Kø­ben­havns mester­hold. I 201617 score­de han li­ge­le­des seks mål, men det år star­te­de han in­de i min­dre end halv­de­len af kam­pe­ne. Og i ef­ter­å­ret i den­ne sa­e­son fik han ba­re fem plad­ser i star­top­stil­lin­gen, in­den han skif­te­de til AaB.

”I FCK skal man vin­de i hver ene­ste sa­e­son, og der er et an­det for­vent­nings­pres. Det ma­er­ker man og­så som spil­ler. I den før­ste sa­e­son spil­le­de jeg stort set al­le kam­pe og var en vig­tig spil­ler for hol­det. Al­li­ge­vel hen­te­de de Falk i som­mer­fe­ri­en. Me­re vil ha­ve me­re. Så skul­le vi i Cham­pions Le­ague, og det er fedt at va­e­re en del af, men som spil­ler vil man ger­ne spil­le hver ene­ste kamp. I FCK la­e­rer man, at det gør na­er­mest in­gen spil­le­re. Og hvis man spil­ler hver ene­ste gang i FCK, er man na­er­mest al­le­re­de på vej til en end­nu stør­re liga. Jeg hav­de rig­tigt man­ge go­de op­le­vel­ser i Parken, som jeg al­tid vil ta­en­ke til­ba­ge på, men som fod­bold­spil­ler le­ver man me­get i nu­et, og det gør man sa­er­ligt i FCK. At man har spil­let godt for to kam­pe si­den er hur­tigt glemt. For­skel­len på AaB og FCK er, at man i AaB sta­dig snak­ker om The Doub­le. Det skal man og­så gø­re, men i FCK er man vi­de­re til det na­e­ste,” si­ger Kusk

”I før­ste sa­e­son hav­de vi Tou­touh, Ver­bic og mig. Vi ka­em­pe­de lidt om spil­le­ti­den. I an­den sa­e­son kom Falk, og så var vi plud­se­lig fi­re. Vi fik så og­så nog­le fle­re kam­pe, for­di vi kom vi­de­re i Cham­pions Le­ague. Det blev of­te så­dan, at Tou­touh og Ver­bic spil­le­de i de eu­ro­pa­ei­ske kam­pe, og så spil­le­de Falk og jeg i Su­per­liga­en. Jeg røg va­ek fra at spil­le de al­ler­vig­tig­ste kam­pe. Det er jo ik­ke no­get, der sker over to el­ler tre tra­e­nin­ger, men det gik stil­le og ro­ligt ned ad bak­ke. Og så op­le­ver man den kon­kur­ren­ce, der er i FCK. Jeg er ik­ke den før­ste spil­ler, der er rø­get ud af det de­r­in­de,” si­ger Kas­per Kusk.

Han har ik­ke den ene­gyl­di­ge for­kla­ring af, hvor­for Stå­le Sol­bak­ken ik­ke så hans vej i den sid­ste tid.

Kas­per Kusk har sco­ret en en­kelt gang ef­ter sit comeback i Aal­borg, 1-0-scor­in­gen i 4-0-sej­ren over Ran­ders. Fo­to: Hen­ning Bag­ger/Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.