BO HEN­RIK­SEN ”VI VED, HVAD VI VIL”

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - AYO SIMON OKOSUN -

Hvad er for­skel­len på den­ne og sid­ste sa­e­son?

”Det vig­tig­ste, vi kan, er at va­e­re me­get ty­de­li­ge tak­tisk. Vi ved, hvad vi vil. Og så er vi bed­re med bol­den. Bå­de til at for­sva­re os med bol­den og til at an­gri­be med den. Og det er jo ret af­gø­ren­de i fod­bold­kam­pe.”

I vid­ste vel og­så, at I fik hen­tet spil­le­re til, der gjor­de jer sa­er­de­les go­de på død­bol­de?

”Ja selv­føl­ge­lig gjor­de vi det. Vi skul­le va­e­re bed­re. Sid­ste år var vi over­ho­ve­det ik­ke bed­re end no­gen an­dre i Su­per­liga­en, hvad end det var om­stil­lin­ger, de­fen­siv struk­tur, død­bol­de, el­ler hvad det var. Vi var ik­ke bed­re til no­get end no­gen af de an­dre hold. Og når man ik­ke er det, bli­ver det en lang sa­e­son. Nu er vi bed­re end de an­dre på fle­re om­rå­der. Vi er må­ske de al­ler­bed­ste til no­get på død­bol­de. Det er en styr­ke i sig selv. Og så er vi ble­vet dyg­ti­ge­re på en ra­ek­ke an­dre om­rå­der.”

Hvad har I el­lers aen­dret ud over død­bol­de­ne? De for­kla­rer ik­ke, at I ef­ter grund­spil­let lå i mid­ten af Su­per­liga­en i an­tal skab­te chan­cer.

”De, der ser vo­res kam­pe, kan se det. Det er jo dem, det er sjovest for mig at hø­re fra. Vo­res op­byg­nings­spil er ble­vet bed­re, isa­er når det kom­mer til at spil­le ud af det før­ste pres. Det er vi ble­vet, for­di vi har få­et bed­re spil­le­re, og for­di vi har få­et spil­le­re, der tør hol­de fast i bol­den un­der pres. Bjar­ke Ja­cob­sen og Ayo Okos­un in­de på mid­ten kan hol­de fast i bol­den, og vo­res ba­cks Ny­mann og Thor­sen er fan­ta­stisk dyg­ti­ge med bol­den. Vi er ble­vet dyg­ti­ge­re tek­nisk, og der­for spil­ler vi os bed­re ud af stort set al­le ty­per pres, vi mø­der. OB-kam­pen er et godt ek­sem­pel. Vi vin­der med 11-0 i sto­re chan­cer, og vi spil­ler helt udenom de­res før­ste pres. Det er nok det, jeg er mest stolt af. Vi la­der os ik­ke pres­se og stres­se, og det er jeg så stolt af. I sid­ste sa­e­son slog vi en be­fri­er, så snart vi kom lidt un­der pres.”

Så du me­ner, der er for­skel på je­res lan­ge af­le­ve­rin­ger i den­ne og sid­ste sa­e­son?

”Nu er det et valg, når vi sa­et­ter bol­den tid­ligt på spil med en lang af­le­ve­ring op i front. Sid­ste år gjor­de vi det, for­di vi var ski­de­ban­ge for at ta­be bol­den. Der er enorm for­skel på en clea­ring og på en af­talt af­le­ve­ring i dyb­den.”

I er det hold med flest vund­ne du­el­ler. Hvad har I gjort for at bli­ve det?

”Det er jo og­så me­nin­gen [at Hor­sens skal lig­ge num­mer et]. Vi gør det i tra­e­nin­gen. Det er helt ky­nisk. Vi vil va­e­re dyg­ti­ge mandtil-mand, og det frem­mer vi i tra­e­nin­gen. Spil­ler­ne bli­ver vant til det. Det kan man tra­e­ne sig til. Hvis man i tra­e­nin­ger­ne ik­ke må ta­ck­le, bli­ver det jo nok og­så lidt sva­e­re­re at ta­ck­le i kam­pe­ne. Det er ik­ke for­di, vi la­ver no­get helt unikt i tra­e­nin­gen. Men men­talt gør vi for­hå­bent­lig no­get godt.”

Og I lig­ger num­mer ét i an­tal­let af be­gå­e­de fris­park. Er det og­så en del af at vin­de du­el­ler­ne og va­e­re bed­re end de an­dre – at det er fint nok at be­gå fris­park?

”Det har jeg ab­so­lut ik­ke no­get pro­blem med. Det er en del af fod­bold. Så kan folk sy­nes, det er synd for det an­det hold. Og at an­dre hold sy­nes, det er uret­fa­er­digt. Det kan jeg ik­ke ta­ge mig af, jeg er ik­ke dom­mer. Fris­park er en del af fod­bold.”

Sid­ste som­mer kun­ne I na­er­mest ik­ke stil­le hold, da tra­e­nin­gen be­gynd­te. Hvor­dan lyk­ke­des det jer al­li­ge­vel at fin­de et hold til top 6?

”Ludwig, Ayo Okos­un, Bjar­ke Ja­cob­sen, Jo­nas Thor­sen, Jes­se Jor­o­nen, og fle­re. At fin­de så man­ge go­de spil­le­re på så kort tid var miraku­løst. Det var fedt at fin­de så man­ge spil­le­re, der hav­de lyst. Vi kend­te dem selv­føl­ge­lig på for­hånd. Da vi blev op­pe, rin­ge­de jeg sam­me dag rundt til de mu­li­ge nye spil­le­res agen­ter, mens vi hav­de gang i fe­sten. Jeg hav­de haft sam­ta­ler med fle­re af spil­ler­ne på for­hånd og kend­te dem al­le, og det var fedt at sa­et­te mit pra­eg på trup­pen. Vo­res helt sto­re pro­blem var, at vi ik­ke hav­de øko­no­mi til at skri­ver kon­trak­ter, før vi vid­ste, om vi spil­le­de i den ene el­ler an­den ra­ek­ke. Og så er vi det sid­ste hold, der blev red­det el­ler for­svandt. Der­for var vi i den grad på bag­kant så me­get, man slet ik­ke tror på det. Det var en fed, hård og la­e­re­rig, van­vit­tig som­mer. Min di­rek­tør sy­nes, jeg er langt bed­re uden pen­ge, og når jeg er presset. Det er jeg ik­ke helt enig i. Jeg hav­de hel­ler ik­ke en as­si­stent og sund­heds­stab, in­tet var pa­rat. Så var det fedt, at det lyk­ke­des os at hen­te så man­ge dyg­ti­ge spil­le­re på så kort tid.”

Hvad skal va­e­re an­der­le­des frem­over, ud over at I nu kun­ne be­gyn­de at hen­te spil­le­re til i marts i ste­det for i ju­ni?

”Vi er be­gyndt at kø­be spil­le­re, og på det punkt har vi aen­dret stra­te­gi­en lidt. Vi er nødt til at va­e­re dyg­ti­ge nok til at fin­de spil­le­re og sa­el­ge dem vi­de­re, og vi sy­nes, vi er godt på vej. Vi har spil­le­re, der er salg­ba­re på den lan­ge ba­ne. Vo­res ud­valg af spil­le­re bli­ver mar­kant stør­re, når vi kan be­ta­le min­dre trans­fers for nye spil­le­re. Fin­der vi de al­ler­bed­ste fra 1. og 2. di­vi­sion, kan vi må­ske sa­el­ge nog­le af dem vi­de­re. Vi skal ik­ke kun hol­de pen­ge­ne hjem­me men helst for­dob­le dem. Det er vo­res stra­te­gi her­fra, og vi vil ger­ne ha­ve spil­le­re, der kom­mer vi­de­re. Vi har solgt spil­le­re for 15 mil­li­o­ner kro­ner de se­ne­ste par år, og for os er det sinds­sygt man­ge pen­ge. Vi vil ger­ne der­hen, hvor FC Kø­ben­havn, Brønd­by IF og FC Midtjyl­land samt ud­lan­det hand­ler, og nu har vi solgt til Brønd­by, FC Kø­ben­havn og FC Midtjyl­land in­den for de se­ne­ste tre år. Det er vi ok til­fred­se med.”

Hvad skal der ske i slut­spil­let, I har jo ik­ke slå­et no­gen af de an­dre hold i top 6?

”Vi har seks uaf­gjor­te og så tabt tre til FC Midtjyl­land, én til Brønd­by og én til FC Nord­s­ja­el­land. Brønd­by er det ene­ste hold, der har va­e­ret bed­re end os her­u­de på sta­dion i Hor­sens. I de fi­re øv­ri­ge hjem­me­kam­pe i grund­spil­let mod top­hol­de­ne var vi de bed­ste. Nu skal vi ud at vi­se, at vi kan vin­de. Vi vil kraf­te­de­me vin­de. Det er mo­ti­va­tio­nen. Vi skal ta­ge en skalp, for det er vi go­de nok til. Vi har vist det [i spil­let], vi har ba­re ik­ke gjort det. Vi kør­te FC Kø­ben­havn rundt, FC Nord­s­ja­el­land ud­lig­ne­de i over­ti­den. Jeg er ik­ke ban­ge for det. Jeg gla­e­der mig helt vildt, for­di det bli­ver sjovt, og for­di vi kom­mer med i af­gø­rel­ser­ne. Det bli­ver fand­me ik­ke os, der la­eg­ger os ned.”

Bo Hen­rik­sen råb­te for­ga­e­ves i tirs­da­gens hjem­me­kamp mod FC Midtjyl­land, hvor østjy­der­ne trods en iha­er­dig ind­sats ik­ke fik sco­ret og der­med tab­te på en fif­fig død­boldskom­bi­na­tion af FC Midtjyl­land, der li­ge­som AC Hor­sens bru­ger man­ge kra­ef­ter på of­fen­si­ve død­bol­de.

Fo­to: Claus Fi­sker/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.