MED PÅ­SKEN KOM GENOPSTANDELSEN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - MALAGA - TEKST: MOR­TEN GLINVAD I MÁLAGA @Mor­tenGlin­vad

111 da­ge ef­ter den se­ne­ste sejr lyk­ke­des det en­de­lig for Málaga at hen­te tre po­int mod Vil­lar­re­al i søn­dags. Et spin­kelt håb blev ta­endt, men sta­dig lig­ner det en nedryk­ning, ef­ter at de sto­re am­bi­tio­ner i de før­ste år un­der den qa­ta­r­ske sheik Al Tha­nis ejer­skab er ble­vet er­stat­tet af split­tel­se og usik­ker­hed, som har gjort Málaga til et skra­em­me­ek­sem­pel på, hvor galt det kan gå, når fod­bold­klub­ber mi­ster de­res sja­el.

Do­m­ingo de Re­sur­rec­ción. Genop­stan­del­sens søn­dag, den span­ske be­teg­nel­se for på­ske­dag. Over­skrif­ten lig­ger li­ge for, hvis det vir­ke­lig skal lyk­kes for Málaga at vin­de op­gø­ret i af­ten­so­len på La Rosa­le­da. For når et hold ik­ke har vun­det en kamp si­den 10. de­cem­ber og i 14 kam­pe si­den da kun har sco­ret tre mål, ja så må det vel va­e­re på sin plads at ta­le om en fod­bold­ma­es­sig genop­stan­del­se, hvis det vir­ke­lig skul­le ske.

Men hvem i al­ver­den tror på det, rundt om­kring på de stej­le tri­bu­ner? Gør med­lem­mer­ne af Fren­te Bo­kerón, den do­mi­ne­ren­de til­ha­en­ger­grup­pe bag må­let? De syn­ger og trom­mer og bak­ker hol­det op. Men de bru­ger og­så kra­ef­ter­ne på at pif­te af Pablo For­nals, det un­ge Málaga-ta­lent, der i til­ha­en­ger­nes øj­ne på for­ra­e­de­risk vis svig­te­de dem, da han i som­mer lod sig lok­ke til Vil­lar­re­al. Og na­tur­lig­vis syn­ger de og­så ”Al Tha­ni, véte ya!” mod klub­bens ejer, der hel­ler ik­ke den­ne dag er til ste­de på sta­dion. Skrid, Al Tha­ni. La­en­ge­re op­pe på tri­bu­nen er et en­gelsk flag med tek­sten ”Gu­i­ri Ar­my” ha­engt op. Gu­i­ri er et spansk slang­ud­tryk for ud­la­en­din­ge, og dem er der al­tid man­ge af på La Rosa­le­da. Nor­d­eu­ro­pa­e­e­re, der bli­ver dra­get af var­men og ly­set på Cos­ta del Sol og har adop­te­ret Málaga Club de Fút­bol som de­res hold.

Men hver­ken spa­ni­e­re el­ler ud­la­en­din­ge har grund til at for­ven­te no­get af det­te sja­el­lø­se Málaga-hold, pra­e­get af le­jes­ven­de på gen­nem­rej­se, som al­le­re­de sy­nes dømt til at for­la­de den bed­ste ra­ek­ke. He­le 14 po­int er der op til over­le­vel­se, og i sa­e­so­nens før­ste 29 kam­pe er 14 net­op det an­tal po­int, Málaga har hen­tet. I man­ge må­ne­der er til­sku­er­ne gå­et skuf­fe­de hjem fra La Rosa­le­da. Sid­ste hjem­me­sejr fandt sted til­ba­ge i novem­ber. I de­cem­ber vandt hol­det over­ra­sken­de i San Se­ba­stián over Re­al So­cie­dad. Si­den da har det va­e­ret den re­ne elen­dig­hed. Så på spad­se­re­tu­ren ad Pa­seo de los Martíri­cos ta­ler til­ha­en­ger­ne me­re om, hvor­dan Málaga skal genop­byg­ges på den an­den si­de af nedryk­nin­gen, end om mu­lig­he­der­ne for over­le­vel­se. Det sid­ste hø­rer til i fan­ta­si­en, og fan­ta­si­en er ik­ke li­ge­frem ble­vet sti­mu­le­ret af det ste­reo­ty­pe og håb­løst ufar­li­ge Málaga-mand­skab.

”El Málaga re­to­ma su calva­rio,” ly­der over­skrif­ten i op­tak­ten i lo­ka­la­vi­sen Di­a­rio Sur. Málaga gen­op­ta­ger si­ne li­del­ser, hvor ”calva­rio” og­så er det span­ske ud­tryk for Gol­ga­ta.

”Málaga ta­ger igen kor­set på skul­de­ren og be­gi­ver sig op ad Gol­ga­ta-bak­kens skrå­nin­ger,” fort­sa­et­ter det.

Málaga be­va­e­ger sig ad smer­tens vej, og til­ha­en­ger­ne ved, at et be­søg på La Rosa­le­da sand­syn­lig­vis vil ud­sa­et­te dem for nye pin­s­ler. De kig­ger ned på ba­nen og ser et hold, der trods alt sta­dig vi­ser vil­je til at ka­em­pe for sa­gen. Men va­nen tro er Málaga ufar­li­ge, og ef­ter­hån­den sa­en­ker tavs­he­den sig over sta­dion, bort­set fra den kna­sen­de lyd af pi­pas-skal­ler, der knu­ses af tands­a­et på tri­bu­ner­ne.

Til­sku­er­ne slår ir­ri­te­re­de ud med ar­me­ne, da Gon­za­lo Ca­stro umo­ti­ve­ret af­le­ve­rer en bold ud over si­de­linj­en, og ne­de på si­de­linj­en kig­ger tra­e­ner José Gon­zález be­kym­ret til i sit lidt for sto­re jak­kesa­et. Si­den han blev an­sat i ja­nu­ar, har han stå­et i spid­sen for hol­det i 10 kam­pe. Han har end­nu ik­ke set sit hold vin­de, og avi­ser­ne har skre­vet om, at spil­ler­ne al­le­re­de har mi­stet tro­en på ham.

Med ti mi­nut­ter til­ba­ge af 1. halv­leg har tra­e­ne­ren set nok og har gjort Al­ber­to Bu­eno klar til at bli­ve skif­tet ind. Men in­den han når at gen­nem­fø­re ud­skift­nin­gen, kom­mer den kan­te­de uru­gu­ay­an­ske an­gri­ber Die­go Rolán igen­nem og ta­ger et tra­ek uden om Ser­gio Asenjo, der va­el­ter ham. Straf­fes­park til Málaga, og Gon­za­lo Ca­stro lø­ber til bol­den og tord­ner den ind bag Asenjo, og Al­ber­to Bu­eno kan igen ta­ge plads på ba­en­ken.

Til­sku­er­ne rej­ser sig og jub­ler og gri­ner til hin­an­den i over­ra­skel­se over den us­a­ed­van­li­ge ha­en­del­se, som et Málaga-mål er ble­vet. Et lil­le håb er ta­endt på La Rosa­le­da.

SHEIKEN OG SOLKYSTEN

Et langt stør­re håb blev ta­endt, da sheik Ab­dul­lah bin Nas­ser al Tha­ni til­ba­ge i 2010 køb­te Málaga Club de Fút­bol fra Sanz-fa­mi­li­en. Sheiken fra Qa­tar vil­le gø­re Málaga til en stor­klub og gø­re en en­de på klub­bens hi­sto­ri­ske til­va­e­rel­se som blød mel­lemva­re i spansk fod­bold. Byen Málaga er den sjet­te­stør­ste i Spa­ni­en og med det at­trak­ti­ve opland på Cos­ta del Sol bur­de der va­e­re grund­lag for en stor fod­bold­klub.

Men så­dan hav­de det al­drig va­e­ret. Club Depor­ti­vo Málaga var en ele­va­tor­klub, der ryk­ke­de op og ned mel­lem de to bed­ste ra­ek­ker, og da klub­ben gik kon­kurs i 1992, kun­ne den se til­ba­ge på nog­le sy­ven­de­plad­ser som de bed­ste i hi­sto­ri­en. En ny klub op­stod fra ru­i­ner­ne un­der nav­net Málaga Club de Fút­bol og star­te­de i den fjer­de­bed­ste ra­ek­ke. I 1999 var Málaga til­ba­ge i Pri­me­ra, og i 2002 de­bu­te­re­de klub­ben i Eu­ro­pa ef­ter at ha­ve sne­get sig ind i UEFA Cup’en gen­nem den gam­le In­ter­to­to Cup-bag­vej. Men i 2006 ryk­ke­de Málaga ud igen. Og­så den nye klub lig­ne­de et ele­va­tor­hold, og da Al Tha­ni i 2010 køb­te klub­ben, hav­de den li­ge red­det sig fra nedryk­ning ved at spil­le uaf­gjort med Re­al Madrid på al­ler­sid­ste spil­le­dag.

De før­ste må­ne­der un­der Al Tha­ni gav in­gen be­vi­ser for, at der var hold i shei­kens løf­ter. Málaga var igen i pro­ble­mer i bun­den, og den po­rtu­gi­si­ske tra­e­ner Jesu­al­do Fer­reira blev hur­tigt fy­ret. Men da af­lø­se­ren blev

an­sat, stod det klart, at no­get var for­an­dret. Chi­len­ske Ma­nu­el Pel­le­gri­ni blev tra­e­ner for bund­hol­det Málaga ba­re et halvt år ef­ter, at han var ble­vet fy­ret i Re­al Madrid. Og da ja­nu­ar­mar­ke­det åb­ne­de, be­gynd­te der at kom­me hand­ling bag Al Tha­nis ord om at løf­te klub­ben. Júlio Bap­ti­s­ta og Martín De­mi­che­lis blev hen­tet fra en an­den hyl­de, end Málaga nor­malt hen­te­de spil­le­re fra, og al­le­re­de i den føl­gen­de sa­e­son løf­te­de Pel­le­gri­ni hol­det helt op på fjer­de­plad­sen i La Liga, den bed­ste pla­ce­ring i hi­sto­ri­en for bå­de det nye og det gam­le Málaga. Even­ty­ret fort­sat­te i Cham­pions Le­ague, hvor Málaga vandt sin grup­pe for­an AC Milan og send­te FC Por­to ud i ot­ten­de­dels­fi­na­len. Og i kvart­fi­na­len mod Borus­sia Dort­mund for­hin­dre­de kun to se­ne mål kry­dret med fejl­ken­del­ser de­butan­ter­ne i at nå helt frem til se­mi­fi­na­len.

Málaga var for­vand­let. På min­dre end tre år hav­de Al Tha­ni gjort et spansk bund­hold til en eu­ro­pa­ei­sk fak­tor, og sheiken blev hyl­det for, hvor gen­nem­ta­enkt han hav­de skabt sit va­erk. Ja, der blev brugt man­ge pen­ge på dy­re spil­le­re i de år. Men han in­ve­ste­re­de og­så i tra­e­nings­fa­ci­li­te­ter og ung­domsa­ka­de­mi. I sin repor­ta­ge­bog ’Fut­bol­ma­nia’ fra 2011 be­skri­ver Kas­per Kloch i det sid­ste ka­pi­tel stem­nin­gen i Málaga ef­ter Al Tha­nis over­ta­gel­se. Og her er det på­fal­den­de, hvil­ken po­pu­la­ri­tet sheiken blev mødt med i be­gyn­del­sen.

”Sheiken er respekt­fuld, ve­lud­dan­net og fint­fø­len­de. Han har vist for­stå­el­se for den span­ske kul­tur, for men­ta­li­te­ten og for klub­bens afi­cio­na­dos. Og så er han fuld­kom­men tos­set med fod­bold. Jeg har va­e­ret i klub­ben i det me­ste af mit liv. Jeg er ble­vet over­be­vist af pro­jek­tet. Jeg er stolt over at va­e­re en del af det­te,” si­ger klub­pa­tri­o­ten Fran­ci­sco Martín Agu­ilar ek­sem­pel­vis i bo­gen.

Málaga var en sja­el­den­hed i spansk fod­bold. En klub, hvor det rent fak­tisk var lyk­ke­des for en ny uden­land­sk ejer at løf­te klub­ben mod nye høj­der og gø­re det til lo­kal­be­folk­nin­gens sto­re be­gej­string. Må­ske som kon­se­kvens af fod­bol­dens be­gra­en­se­de hi­sto­rie i byen. Skul­le Málaga bli­ve en del af den span­ske eli­te, måt­te der ske no­get dra­stisk. Det kun­ne in­gen va­e­re i tvivl om.

SJA­EL­DEN SAMHØRIGHED

I slut­nin­gen af 1. halv­leg er Málaga i fuld kon­trol mod Vil­lar­re­al. Bol­den bli­ver spil­let rundt, og olé-rå­be­ne ly­der fra tri­bu­ner­ne. Den un­ge an­gri­ber Yous­sef En-Ne­sy­ri er ta­et på at he­a­de et 2-0-mål ind, og spil­ler­ne går fra ba­nen til sto­re klapsal­ver, mens til­sku­er­ne be­gyn­der at pil­le sølv­pa­pi­ret af de med­brag­te bo­ca­di­l­los.

Ef­ter pau­sen er hjem­me­hol­det fort­sat bedst mod et me­get skuffende Vil­lar­re­al-hold. Til­sku­er­ne har over­skud til at klap­pe ned mod Samu Ca­stil­lejo, da han bli­ver skif­tet ud. Som Pablo For­nals for­lod han Málaga til for­del for Vil­lar­re­al, men in­den op­gø­ret hav­de Samu Ca­stil­lejo talt om si­ne var­me fø­lel­ser for Málaga og om, hvor ondt det gør på ham at se klub­ben i dens nu­va­e­ren­de for­fat­ning.

Málaga har fle­re chan­cer til at gø­re det til 2-0, men den van­li­ge man­gel på skarp­hed er og­så den­ne af­ten ud­talt. I lø­bet af kam­pen har der va­e­ret en vis iro­nisk af­stand fra de pla­ge­de til­sku­e­re, men i slut­fa­sen ko­ger det på La Rosa­le­da. Málaga hol­der hjem, spil­ler­ne hop­per jub­len­de op på ryg­gen af hin­an­den, og gla­e­den er til at for­stå; en tred­je­del af spil­ler­ne i Málaga-trup­pen kom til i vin­te­r­ens des­pe­ra­te stor­ind­køb på trans­fer­mar­ke­det, og for dem er det­te den før­ste sejr med hol­det.

De ta­ger sig god tid ne­de på ba­nen for at ny­de øje­blik­ket. De klap­per op mod til­sku­er­ne og får klapsal­ver re­tur. Et sja­el­dent øje­bliks samhørighed i en klub, der si­den Cham­pions Le­ague-kvart­fi­na­len for fem år si­den har va­e­ret ude for en lang ned­t­ur.

I vir­ke­lig­he­den var der al­le­re­de tegn på, at no­get ik­ke var, som det skul­le va­e­re, da Pel­le­gri­nis hold løb på ba­nen i Dort­mund. Al­le­re­de in­den sa­e­so­nen var San­ti­a­go Ca­zor­la ble­vet solgt til Ar­se­nal, og i ja­nu­ar rej­ste Na­cho Mon­re­al sam­me vej til tra­e­ne­rens skuf­fel­se. Og selv­om Málaga igen spil­le­de med i top­pen af La Liga, stod det klart, at klub­ben ik­ke vil­le få lov til at ta­ge på nye tog­ter i Eu­ro­pa i den føl­gen­de sa­e­son. Der var fle­re ek­semp­ler på, at Málaga ik­ke be­tal­te si­ne reg­nin­ger, og som kon­se­kvens modt­og klub­ben bå­de en bø­de fra UEFA og blev ude­luk­ket fra de eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger.

Ma­nu­el Pel­le­gri­ni rej­ste til Man­che­ster Ci­ty, og Isco tog til Re­al Madrid. Og nu blev der ik­ke la­en­ge­re hen­tet af­lø­se­re på sam­me ni­veau. Uden no­gen for­kla­ring skru­e­de Al Tha­ni vold­somt ned for in­ve­ste­rin­ger­ne, og med Bernd Schu­ster som tra­e­ner sank Málaga til­ba­ge i mid­ter­fel­tet i La Liga, mens trup­pen grad­vist blev dra­e­net for kva­li­tet. I de to føl­gen­de år var Javi Gra­cia en dyg­tig tra­e­ner, der hav­de øje for klub­bens eg­ne ta­len­ter og for små mid­ler sik­re­de ha­e­der­li­ge pla­ce­rin­ger. I som­me­ren 2016 var der plud­se­lig tegn på for­ny­et in­ter­es­se i pro­jek­tet fra Al Tha­ni, der igen be­gynd­te at bru­ge lidt pen­ge på spil­le­re, mens den respek­te­re­de Ju­an­de Ra­mos blev ny tra­e­ner.

Men ef­ter få må­ne­der sag­de Ra­mos far­vel, hans af­lø­ser Mar­ce­lo Ro­mero var en ka­ta­stro­fe, og i for­å­ret måt­te Mí­chel tra­e­de til og red­de­de som den tred­je tra­e­ner i en ka­o­tisk sa­e­son hol­det fri af nedryk­ning ef­ter en sta­erk slut­spurt.

I lø­bet af som­me­ren var der dog en ra­ek­ke hi­sto­ri­er om et dår­ligt for­hold mel­lem Mí­chel og le­del­sen. Tra­e­ne­ren lag­de ik­ke skjul på, at han ik­ke var im­po­ne­ret af de ind­køb, han blev pra­e­sen­te­ret for. Iføl­ge de lo­ka­le me­di­er var Al Tha­ni selv be­gyndt at ta­ge di­rek­te kon­trol over køb og salg af spil­le­re, ef­ter at skif­ten­de sport­s­di­rek­tø­rer uden det sto­re held hav­de va­re­ta­get op­ga­ven.

Re­sul­ta­tet blev, at Málaga fik en ka­ta­stro­fal sa­e­son­start med ba­re et po­int i de før­ste ni kam­pe, og den stør­ste over­ra­skel­se i for­lø­bet var, at Mí­chel blev på tra­e­ner­po­sten helt ind­til ja­nu­ar, ef­ter at han la­en­ge hav­de lig­net en mand, der ba­re ven­te­de på en fy­ring.

José Gon­zález blev an­sat som af­lø­ser, og i lø­bet af vin­te­r­en skød klub­ben med spre­de­hagl på trans­fer­mar­ke­det, uden at no­gen af de ot­te nye spil­le­re har gjort en na­ev­ne­va­er­dig for­skel og blot un­der­stre­get ind­tryk­ket af, at klub­ben i den grad mang­ler en sport­s­lig plan. Hol­det kan ik­ke sco­re mål, men den i ja­nu­ar hen­te­de an­gri­ber Brown Ideye an­kom ude af form og var ik­ke en­gang på ba­en­ken mod Vil­lar­re­al. Og José Gon­zález har fle­re gan­ge måt­tet for­hol­de sig til, at en an­den ny ni­ge­ri­a­ner, Isaac Suc­cess, er en va­e­sent­lig tun­ge­re ud­ga­ve, end da han spil­le­de for José Gon­zález i Gra­na­da for et par år si­den. Tra­e­ne­ren har

Tra­di­tio­nen tro var der på­ske-op­tog i Málaga i sid­ste uge. By­ens fod­bold­hold har kla­ret sig sa­er­de­les dår­ligt i den­ne sa­e­son, en hånd­fuld år ef­ter at klub­ben spil­le­de med i top­pen af La Liga. Sid­ste we­e­kend bød dog på til­tra­engt med­gang med en sejr...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.