DEN EVIGE EN­GEL­SKE ELEN­DIG­HED

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - VM-DELTAGER - TEKST: THO­MAS PYNDT

Tre iko­ni­ske lands­holds­bil­le­der: An­fø­rer Bob­by Mo­o­re i rød trø­je på skul­dre­ne af et par hold­kam­me­ra­ter og med VM-tro­fa­e­et løf­tet op mod den blå juli­him­mel over Wem­bley i som­me­ren 1966. En tå­re­va­e­det Paul Ga­scoig­ne der må se i øj­ne­ne, at Eng­land har tabt VM-se­mi­fi­na­len i 1990 til Vest­tys­kland på straf­fes­park, mens na­tio­nen sam­les om den un­ge helt og et lands­hold, der hav­de gjort det bed­re end ven­tet.

Og igen Paul Ga­scoig­ne, nu på ryg­gen på gra­es­set i ju­bel over sit smuk­ke 2-0 mål mod Skot­land, mens Alan Shea­rer sprøjter vand i mun­den på ham, og fod­bol­den kom­mer hjem til Eng­land un­der EM i 1996, selv om se­mi­fi­na­len godt nok blev tabt til Tys­kland ef­ter nye straf­fes­park.

Det se­ne­ste bil­le­de er 22 år gam­melt, og si­den da har Eng­land skuf­fet ved slut­run­de ef­ter slut­run­de, for i man­ge år var am­bi­tio­nen igen at løf­te et tro­fae, som Bob­by Mo­o­re gjor­de det ef­ter den le­gen­da­ri­ske VM-fi­na­le mod Vest­tys­kland. Un­der­vejs hav­de man end­da og­så hol­det til det, men det gik al­li­ge­vel galt igen og igen.

Før­ste gang var ved VM i Frank­rig i 1998, hvor po­pu­la­e­re Ter­ry Ve­nab­les’ af­lø­ser som land­stra­e­ner, Glenn Hod­dle, først slap skidt fra at ska­e­re trup­pen ned og si­den var ef­ter det un­ge ta­lent David Beck­ham, som først fik chan­cen i den tred­je grup­pe­kamp, da Eng­land hav­de tabt til Ru­ma­e­ni­en. Det gav en van­ske­lig 1/8-fi­na­le mod Ar­gen­ti­na, og selv om te­e­na­ge­ren Mi­cha­el Owen tid­ligt score­de til 2-1 ef­ter en be­rømt so­lo­tur, var det ik­ke nok, for Kim Milt­on Ni­el­sen vi­ste Beck­ham ud ef­ter en ha­evnakt på Die­go Si­meo­ne, og så vandt Ar­gen­ti­na ef­ter 2-2 og straf­fes­park.

To år se­ne­re spil­le­de Eng­land EM i Bel­gi­en un­der den nye land­stra­e­ner Ke­vin Ke­e­gan, der nok lod tøj­ler­ne va­e­re no­get lø­se­re end Hod­dle, men ik­ke hav­de den nød­ven­di­ge tak­ti­ske fi­nes­se, så først blev 2-0 til et 2-3 ne­der­lag til Portu­gal, før den vig­ti­ge 1-0 sejr over et elen­digt tysk lands­hold. Der­med var uaf­gjort mod Ru­ma­e­ni­en nok, og der stod og­så 2-2 til det 89. mi­nut, da Phil Ne­vil­le la­ve­de straf­fes­park, og så røg Eng­land hjem ef­ter kun tre grup­pe­kam­pe.

Da Ke­e­gan tab­te den sid­ste kamp på det gam­le Wem­bley et par må­ne­der se­ne­re – en VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Tys­kland – sag­de han land­stra­e­nerjob­bet op på et af det sto­re sta­dions toilet­ter, og i ste­det blev det tid til den før­ste ud­la­en­ding på po­sten i sven­ske Sven-Göran Eriks­son. Det var umid­del­bart en suc­ces, for han fik hur­tigt en im­po­ne­re­de re­van­che med en 5-1 sejr i Tys­kland, og han kva­li­fi­ce­re­de Eng­land til VM i 2002, EM i 2004 og VM i 2006.

Men sam­ti­dig hav­de ”Sven­nis” og­så en af de bed­ste en­gel­ske fod­bold­ge­ne­ra­tio­ner til sin rå­dig­hed, og al­li­ge­vel lyk­ke­des det al­drig at nå la­en­ge­re end en kvart­fi­na­le, hvil­ket må si­ges at va­e­re en stor skuf­fel­se på et tids­punkt, hvor in­ter­na­tio­na­le spil­le­re ik­ke kom me­get bed­re end Rio Fer­di­nand, Sol Camp­bell, Jo­hn Ter­ry, As­hley Co­le, David Beck­ham, Ste­ven Ger­rard, Frank Lampard, Paul Scho­les, Mi­cha­el Owen og Way­ne Roo­ney.

Op til VM i 2002 ka­em­pe­de an­fø­rer David Beck­ham med en bra­ek­ket fod, men han blev klar til at få ha­evn over Ar­gen­ti­na med en straf­fes­parks­scor­ing, selv om det var et halvsløjt Eng­land, der hav­de det sva­ert med var­men. Dan­mark blev dog be­sej­ret med he­le 3-0 i 1/8-fi­na­len, men så gik det galt i en me­get hed kvart­fi­na­le, hvor Eng­land tab­te over­blik­ket ef­ter pau­sen og faldt til Bra­si­li­en og Ro­nal­din­hos langskud over David Sea­man.

I 2004 så lands­hol­det end­nu bed­re ud, men i ste­det blev det den før­ste slut­run­de, hvor det vi­ste sig umu­ligt for Eriks­son sam­ti­dig at fin­de op­ti­mal plads til midt­ba­ne­pro­fi­ler­ne Ger­rard, Lampard og Scho­les. Før­ste kamp blev tabt til Frank­rig på to se­ne mål af Zi­da­ne, men så ban­ke­de den 18-åri­ge Way­ne Roo­ney fi­re mål ind mod Schweiz og Kro­a­tien, før han bra­ek­ke­de fo­den tid­ligt i kvart­fi­na­len mod va­er­ter­ne fra Portu­gal. Med ham på ba­nen er det ik­ke sik­kert, at det var endt med straf­fes­park, men det gjor­de det, og det 13. bra­end­te Da­ri­us Vas­sell som den slut­run­des en­gel­ske skurk fra plet­ten.

Det var dog sta­dig Eng­lands bed­ste slut­run­de si­den 1996, men det fort­sat­te ik­ke, selv om VM i Tys­kland i 2006 lig­ne­de en god mu­lig­hed, for en bra­ek­ket fod ko­ste­de igen dyrt. Den ram­te Roo­ney før slut­run­den, og selv om han blev klar, var han langt fra i top­form. Mi­cha­el Owen øde­lag­de kors­bån­det i den sid­ste grup­pe­kamp, mens en tung Roo­ney end­te som ud­vist i kvart­fi­na­len mod Portu­gal, der igen vandt på straf­fes­park, mens Eriks­son og Eng­land ik­ke på no­get tids­punkt fik spil­let til at fun­ge­re.

KUL­TUR AF FRYGT

Kort ef­ter stop­pe­de sven­ske­ren, og as­si­sten­ten Ste­ve McCla­ren blev for­frem­met uden suc­ces, for Eng­land kik­se­de kva­li­fi­ka­tio­nen til EM i 2008, mens Kro­a­tien i novem­ber 2007 blev det før­ste og fo­re­lø­big ene­ste ude­hold til at vin­de en kva­li­fi­ka­tions­kamp på det nye Wem­bley.

For selv om Eng­land alt­så har skuf­fet, har de va­e­ret frem­ra­gen­de i kva­li­fi­ka­tio­ner­ne. Si­den EM i 2008 har det en­gel­ske lands­hold kun tabt én af 48 kva­li­fi­ka­tions­kam­pe (til Ukrai­ne i Kiev i 2009), mens målscoren har va­e­ret su­ve­ra­e­ne 131-21, men li­ge lidt har det alt­så hjul­pet, når det har va­e­ret slut­run­de­tid.

Ved VM i Syd­afri­ka i 2010 send­te Fa­bio Ca­pel­lo lands­hol­det langt ud på lan­det, så spil­ler­ne fik lej­r­kul­ler. Eng­land sneg sig dog vi­de­re fra grup­pen med en sejr over Slove­ni­en, men i 1/8-fi­na­len gik det helt galt mod Tys­kland, der vandt he­le 4-1, om­end Frank Lampard fik en ud­lig­ning til 2-2 an­nul­le­ret, da dom­me­ren ik­ke kun­ne se, at bol­den var klart over stre­gen.

To år se­ne­re i Po­len og Ukrai­ne var Ger­rard, Ter­ry og As­hley Co­le de sid­ste ma­end til­ba­ge fra nul­ler­nes gyld­ne ge­ne­ra­tion,

men selv om Eng­land gik ube­sej­re­de gen­nem EM-slut­run­den hjalp det ik­ke. For igen var spil­let ik­ke im­po­ne­ren­de, og man røg i kvart­fi­na­len til Ita­li­en ef­ter end­nu en om­gang straf­fes­park.

Roy Hod­g­son fik dog lov at fort­sa­et­te, men nu blev am­bi­tio­ner­ne skru­et ned på hol­dets veg­ne, der nu al­li­ge­vel for­må­e­de at skuf­fe. For ved VM i Bra­si­li­en røg man al­le­re­de ud ef­ter to ne­der­lag til Ita­li­en og Uru­gu­ay, mens 0-0 til sidst mod Cos­ta Ri­ca hel­ler ik­ke im­po­ne­re­de, og ved EM i Frank­rig gik det og­så sløjt.

Godt nok blev Wa­les be­sej­ret på et over­tids­mål af Da­ni­el Stur­rid­ge, men man fik kun uaf­gjort mod sva­ge Rusland og Slovaki­et og måt­te nø­jes med an­den­plad­sen i grup­pen. Hel­det så dog ud til at va­e­re med Eng­land, da man trak Island i 1/8-fi­na­len, men selv om an­fø­rer Way­ne Roo­ney hur­tigt brag­te sit hold i front på straf­fe, end­te ”Three Lions” al­li­ge­vel med at ta­be kam­pen sen­sa­tio­nelt med 2-1, og så sag­de Roy Hod­g­son og­så stop.

Så selv uden for­vent­nin­ger har Eng­land va­e­ret elen­di­ge gen­nem 20 år, og hvor­for så det?

”Der er ik­ke no­get mil­jø af ro om­kring lands­hol­det. Det har der al­drig va­e­ret. Det er al­tid hyste­risk. Der er en in­dre kul­tur af frygt, som al­drig er ble­vet adres­se­ret. I klub­fod­bold kan man som re­gel hur­tigt kom­me igen, men med Eng­land ved man, at mu­lig­he­den er va­ek i to år me­re, og at kri­tik­ken bli­ver grum. Man ved, at he­le ver­den kig­ger på én, og presset er på et helt an­det ni­veau,” skrev den tid­li­ge­re an­fø­rer Ste­ven Ger­rard i Daily Te­le­graph ef­ter ned­t­u­ren mod Island, mens bra­ek­ke­de fød­der, bra­end­te straf­fes­park og halvdår­li­ge land­stra­e­ne­re hel­ler ik­ke har hjul­pet en spil­ler­grup­pe, der un­der­vejs el­lers har set sta­er­ke nok ud til i hvert fald at nå en se­mi­fi­na­le, hvis ik­ke en fi­na­le.

Og så må frem­ti­den vi­se, hvad der sker i Rusland. For­vent­nin­ger­ne er ik­ke sto­re, om­end Eng­land selv­føl­ge­lig bør gå vi­de­re fra en grup­pe med Tu­nesi­en, Pa­na­ma og Bel­gi­en.

Joe Hart, De­le Al­li og Gary Ca­hill prø­ver at for­stå, at Eng­land li­ge har tabt en EM 1/8-fi­na­le til Island. Fo­to: Yves Her­man/ Ritzau Scan­pix Bra­ek­ke­de fød­der, bra­end­te straf­fes­park, halvdår­li­ge land­stra­e­ne­re og alt for sto­re for­vent­nin­ger er nog­le af...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.