VEJ­EN TIL RUSLAND

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - VM-DELTAGER -

Kva­li­fi­ka­tio­nen var ik­ke li­ge så må­l­rig, som den før har va­e­ret – i 2010, 2014 og 2016 score­de Eng­land hen­holds­vis 34, 31 og 31 mål i 10 kam­pe – men de 18, som det blev til i den­ne om­gang, var ri­ge­ligt i en grup­pe, der vi­ste sig at va­e­re li­ge så svag, som man på for­hånd kun­ne vur­de­re. For selv om Slovaki­et, Skot­land og Slove­ni­en lå højt i de­res respek­ti­ve se­ed­ning­s­lag, slap eng­la­en­der­ne for ube­ha­ge­li­ge mod­stan­de­re som Ita­li­en, Frank­rig, Dan­mark, Po­len, Sve­ri­ge og Tyr­ki­et, og det blev alt­så og­så ty­de­ligt gen­nem re­sul­ta­ter­ne.

I før­ste runde stod Sam Al­lar­dy­ce i spid­sen for den på pa­pi­ret sva­e­re­ste ude­kamp mod Slovaki­et, men da Adam Lal­la­na med et mål i det 95. mi­nut skaf­fe­de den nye land­stra­e­ner re­kor­den som ube­sej­ret i sin re­ge­rings­tid, kom Eng­land godt fra land, selv om Al­lar­dy­ce blev fy­ret kort ef­ter på grund af nog­le ud­ta­lel­ser til et skjult ka­me­ra sat op af avi­sen Daily Te­le­graph.

I hans sted over­tog Ga­reth Sout­h­ga­te, i før­ste om­gang på mid­ler­ti­dig ba­sis, og da han luk­ke­de 2016 med en 3-0 sejr hjem­me mod Skot­land ef­ter 0-0 i Slove­ni­en, var VM-vej­en åben. Og det blev den ved med at va­e­re, for Eng­land sat­te kun po­int til i Skot­land, hvor 0-1 blev til 2-1 i de sid­ste mi­nut­ter på to fris­park af Cel­tic-an­gri­ber Leigh Grif­fit­hs, før Har­ry Ka­ne ud­lig­ne­de til 2-2 i det 93. mi­nut, mens Grif­fit­hs sam­men med slo­vak­ken og tid­li­ge­re FC Nord­s­ja­el­land-spil­ler Sta­nislav Lo­bot­ka blev de ene­ste, der score­de mod det en­gel­ske for­svar i kva­li­fi­ka­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.