HAR­RY KA­NE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ENGLAND -

Født 28. juli 1993 i Walt­ham­stow, Eng­land

Ta­enk hvis Ro­bert Sol­da­do hav­de va­e­ret li­ge så god som Ser­gio Agüero?

Man­che­ster Ci­tys nu hi­sto­ri­ske må­l­kon­ge hav­de sco­ret 14 mål fa­er­re over fem sa­e­so­ner i Spa­ni­en, end Sol­da­do hav­de gjort, da han blev solgt til Tot­ten­ham i som­me­ren 2013 for ta­et på 250 mil­li­o­ner kro­ner – i øv­rigt sam­me som­mer som og­så Chri­sti­an Erik­sen kom til Whi­te Hart La­ne. Men Va­len­cia-top­sco­re­ren hav­de det me­get sva­ert i Pre­mi­er Le­ague og score­de mest på straf­fes­park, hvil­ket jo ik­ke var me­nin­gen med et re­kor­dind­køb. Hel­digt nok for Tot­ten­ham vi­ste det sig, at de selv hav­de et stort an­greb­s­ta­lent gå­en­de rundt, og ef­ter lå­ne­af­ta­ler med skif­ten­de suc­ces i Leyton Ori­ent, Mil­lwall, Norwich og Lei­ce­ster skab­te den 21-åri­ge Har­ry Ka­ne sin egen plads på hol­det via mas­ser af mål i Eu­ro­pa Le­ague-kam­pe­ne i ef­ter­å­ret 2014.

Det gav og­så mu­lig­he­den i Pre­mi­er Le­ague, en mu­lig­hed han i den grad har ta­get med top­sco­rer­ti­tel i bå­de 2016 og 2017, og al­le­re­de i ef­ter­å­ret 2015 fik an­gri­be­ren de­but på det en­gel­ske lands­hold, som han score­de for 80 se­kun­der ef­ter, han var kom­met på ba­nen i EM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pen på Wem­bley mod Li­tau­en.

I alt er det ble­vet til 12 mål i 23 land­skam­pe for Eng­land, og i dag er han første­kan­di­dat til den sym­bolsk vig­ti­ge rol­le som Eng­lands an­fø­rer, mens han na­ep­pe hel­ler bli­ver sat til at spar­ke hjør­ne­s­park, som Roy Hod­g­son be­slut­te­de det un­der EM i Frank­rig for­ri­ge som­mer.

Har­ry Ka­ne er sim­pelt hen Eng­lands bed­ste spil­ler, men var han og­så ble­vet det, hvis Ro­ber­to Sol­da­do hav­de le­vet op til for­vent­nin­ger­ne og pri­sen?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.