PRAESIDENTVALG UDSKUDT

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SPANSK KLUMME -

Han tro­e­de, at han vil­le vin­de en jord­s­kreds­sejr. Nu skri­der jor­den un­der ham. Luís Ru­bi­a­les er ble­vet en upo­pu­la­er señor i det span­ske fod­bold­land, ef­ter han med al sand­syn­lig­hed er skyld i, at pra­esi­dentval­get i det span­ske fod­bold­for­bund RFEF må ud­sky­des til en end­nu uvis da­to.

“Jeg er over­be­vist om, at jeg kom­mer til at vin­de klart,” lød det fra den tid­li­ge­re fod­bold­spil­ler og ad­vo­kat og nu­va­e­ren­de pra­esi­dent i den span­ske spil­ler­for­e­ning. 40-åri­ge Luís Ru­bi­a­les er en af to kan­di­da­ter til at snup­pe tit­len som pra­esi­dent for RFEF. Den an­den kan­di­dat er den nu­va­e­ren­de pra­esi­dent Ju­an Luís Lar­rea, der over­tog em­be­det ef­ter, at den tid­li­ge­re pra­esi­dent Án­gel María Vil­lar blev va­el­tet af mag­ten oven på ‘Ope­ra­ción Sou­le’, der hav­de som for­mål at kom­me kor­rup­tion til livs i det span­ske fod­bold­for­bund.

Pra­esi­dentval­get var ske­ma­lagt til på man­dag den 9. april, men At­hle­tic Bil­bao-spil­le­ren og be­sty­rel­ses­med­lem­met i RFEF Óscar de Marcos vil­le ik­ke kun­ne nå til stem­m­eur­ner­ne, da hans hold spil­ler mod Vil­lar­re­al den dag. Det sam­me gjor­de sig na­tur­lig­vis ga­el­den­de for Vil­lar­re­al. Alt­så to ud af de i alt 139 stem­me­be­ret­ti­ge­de. Det tog for­hånds­fa­vo­rit­ten Luís Ru­bi­a­les lyn­hur­tigt til ef­ter­ret­ning, og Den Span­ske Sport­s­dom­stol TAD har nu ud­sat af­stem­nin­gen. Egent­lig bad Ru­bi­a­les blot om at få kam­pen flyt­tet, men så tog TAD af­fa­e­re og sus­pen­de­re­de val­get på man­dag.

Snak­ken i den span­ske pres­se går nu på, at val­get vil bli­ve af­holdt i an­den uge i maj. Alt­så om en må­neds tid. Men den ska­de, den må­ned kan gø­re på det span­ske fod­bold­for­bund, er ik­ke helt ube­ty­de­lig. Land­stra­e­ner Ju­len Lope­te­gu­is kon­trakt­for­la­en­gel­se var li­ge på trap­per­ne, og der var sponsoraf­ta­ler, der al­le­re­de var på plads, som man og­så må ud­sky­de. Så nu ved man ik­ke, om der bli­ver valg før el­ler ef­ter VM-slut­run­den i Rusland. No­get, der kan ska­be et va­er­re ka­os hos en af VM’s al­ler­stør­ste fa­vo­rit­ter.

Luís Ru­bi­a­les’ kon­kur­rent og sid­den­de prae- si­dent Ju­an Luís Lar­rea har lan­get ud ef­ter Ru­bi­a­les med føl­gen­de ud­sagn i sport­sa­vi­sen AS:

“Kvin­delands­hol­dets land­stra­e­ner Jor­ge Vil­da vil­le hel­ler ik­ke kun­ne ha­ve stemt, da han har en kamp i Østrig da­gen ef­ter. Men jeg har ik­ke af­lyst no­get valg på grund af det­te. Jeg tror, Ru­bi­a­les er gå­et i pa­nik. Han har sid­det og talt stem­mer og fun­det ud af, at han vil­le ta­be, og der­for har han sat gang i den­ne pro­ces,” lød det fra Lar­rea.

Mod­sat vil­le Ru­bi­a­les ik­ke kom­men­te­re på no­get. Han har holdt sig til at ud­sen­de en er­kla­e­ring, hvori han na­eg­ter at ha­ve hin­dret gen­nem­fø­rel­sen af det plan­lag­te valg. Han skri­ver yder­me­re, at han ser TAD’s af­gø­rel­se som over­ra­sken­de og uret­fa­er­digt og har sam­ti­dig ind­kaldt til en pres­sese­an­ce tors­dag ef­ter de­ad­li­ne på den­ne klum­me. I ind­kal­del­sen til pres­se­kon­fe­ren­cen slår han fast, at han tror på “ret­fa­er­dig­hed, og at val­get vil bli­ve gen­nem­ført man­dag som plan­lagt.”

Den tid­li­ge­re pres­se­chef i Re­al Madrid Jo­aquín Ma­ro­to, der nu gør sig som jour­na­list hos sport­sa­vi­sen AS har talt med José Ramón Léte fra det span­ske sport­s­mi­ni­ste­ri­um. Han min­der os om, at man jo som be­kendt ik­ke må af­hol­de kom­mis­sio­ner på kamp­da­ge. Og li­ge­som Lar­rea sky­der La Liga-che­fen Javi­er Te­bas og­så skyl­den på Ru­bi­a­les. Der­u­d­over si­ger Te­bas til sam­me avis, at det des­u­den ik­ke er ham, men tv-sta­tio­ner­ne, der be­stem­mer, hvor­når kam­pe­ne skal af­vik­les.

Før vi nå­e­de så langt i den­ne far­ce, var det al­le­re­de ble­vet fo­re­slå­et at ind­fø­re elek­tro­nisk af­stem­ning, men det blev af­slå­et på grund af en om­kost­ning på knap 135.000 kro­ner. Hvad mon det har ko­stet i sam­le­de rej­seud­gif­ter, fri­da­ge, ho­tel­ler og an­dre godt­gø­rel­ser, at 139 be­sty­rel­ses­med­lem­mer fra he­le Spa­ni­en skal sam­les net­op den­ne dag i Madrid for at stem­me? Og nu kan de 139 med­lem­mer for­ment­lig af­be­stil­le de­res rej­ser til ho­ved­sta­den og gen­be­stil­le, når val­get for­ment­lig bli­ver af­holdt i an­den uge i maj. Mon ik­ke de 135.000 kro­ner hav­de va­e­ret godt gi­vet ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.