TOP­HOLD SATSER OF­FEN­SIVT I HER­NING

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FEINSCHMECKER -

FRE­DAG KL. 19.00

FC Nord­s­ja­el­land - AaB, 1 1,88 @ NORDICBET

To grog­gy mand­ska­ber mø­des fre­dag i Farum, for mens FC Nord­s­ja­el­land tab­te et po­int i det fjer­de mi­nut af over­ti­den i Parken, blev AaB man­dag kla­edt af til skin­det på hjem­me­ba­ne af Brønd­by.

Det bli­ver dog sva­ert for nord­jy­der­ne at få op­rejs­ning i Farum, hvor FC Nord­s­ja­el­land har sco­ret 33 mål i 13 kam­pe i den­ne sa­e­son. Og det er hel­ler in­gen hem­me­lig­hed, at fle­re AaB-spil­le­re ik­ke be­fin­der sig vel på kunst­gra­es­set i Nord­s­ja­el­land, hvor AaB har tabt seks af de sid­ste ni be­søg med en målsco­re på 4-12.

FC Nord­s­ja­el­land har fle­re spil­le­re ude med ska­der, mens Mik­kel Dams­gaard sid­der i ka­ran­ta­e­ne. Det op­ve­jes dog af, at AaB må und­va­e­re Jo­res Oko­re i for­sva­ret samt Magnus Chri­sten­sen på midt­ba­nen, da beg­ge spil­le­re skal en tur i straf­fe­bok­sen. Til gen­ga­eld ven­der an­fø­rer Ras­mus Würtz til­ba­ge fra ka­ran­ta­e­ne.

På bund­linj­en står, at FC Nord­s­ja­el­land over he­le sa­e­so­nen har va­e­ret me­re vel­spil­len­de end AaB, der står med 4-6-3 på ude­ba­ne, mens Farum-hol­det har 9-3-1 på eget gra­es.

Med 0-3-ne­der­la­get til Brønd­by slut­te­de AaB’s sa­e­son re­elt, før mester­skabs­spil­let er kom­met i gang. På den an­den si­de har FC Nord­s­ja­el­land sta­dig alt at ka­em­pe for i me­dal­je­kam­pen, så til od­ds 1,88 fin­der vi pa­en va­er­di i at spil­le på det mo­ti­ve­re­de hjem­me­hold.

LØR­DAG KL. 13.30 Ever­ton - Li­ver­pool, X 4,20 @ NORDICBET

Det kra­e­ver ner­ver af stål at føl­ge Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet i dis­se ti­der, hvor ind­sat­sen sa­et­ter re­kord uge for uge. Kort for­talt hand­ler Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet om, at vi satser på et uaf­gjort re­sul­tat i samt­li­ge af Ever­tons Pre­mi­er Le­ague-kam­pe. Star­tind­skud­det er 10 kro­ner, som for­dob­les lø­ben­de, hver gang Ever­ton ik­ke spil­ler uaf­gjort.

Det be­ty­der, at ind­sat­sen før lør­da­gens kamp er op­pe på 2.560 kro­ner, da Ever­ton ik­ke har spil­let uaf­gjort i de sid­ste ot­te liga­kam­pe. Og den hø­je ind­sats gør, at et uaf­gjort re­sul­tat imod Li­ver­pool vil sik­re sa­e­so­nens over­skud med en stor mar­gin.

Vi hå­ber der­for, at hel­det ven­der i lør­da­gens lo­ka­l­op­gør. I hvert fald var 1-1-re­sul­ta­tet mel­lem de to hold på An­fi­eld i de­cem­ber det sy­ven­de af slagsen i de se­ne­ste 11 ind­byr­des op­gør i Pre­mi­er Le­ague.

Re­kor­dind­sat­sen sa­et­tes der­for nok en­gang på X hos Ever­ton, der kun ”un­der­gås” af Ar­se­nal, Chel­sea og de to Man­che­ster-hold, når det hand­ler om uaf­gjor­te re­sul­ta­ter, som The Tof­fe­es blot har le­ve­ret syv af hidtil i den­ne sa­e­son.

Regn­skab for ”Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet”: Ind­skud i den­ne runde: 2.560 kr. Sam­let ind­skud: 6.210 kr.

Sam­let ge­vinst: 2.268 kr.

Pro­fit: -3.942 kr.

LØR­DAG KL. 19.45 AZ - PSV, 2 2,79 @ BET365

AZ er i god form med fem sej­re i de sid­ste seks kam­pe. Sej­re­ne er dog al­le kom­met i kam­pe mod hold fra ta­bel­lens ne­der­ste halv­del, og lør­da­gens mod­stan­der er af en helt an­den ka­li­ber end Spar­ta Rot­ter­dam og NAC Bre­da.

PSV har nem­lig hen­tet 34 af 39 mu­li­ge po­int si­den mid­ten af de­cem­ber, og så ud­ma­er­ker hol­det sig ved at va­e­re sta­er­ke i de ind­byr­des op­gør mod de an­dre top­hold fra AEres­di­vi­sio­nen.

Så­le­des var det kun mester­hol­det Fey­eno­ord, der i sid­ste sa­e­son kun­ne be­sej­re PSV, som vandt syv af ot­te kam­pe mod de øv­ri­ge mod­stan­de­re fra top 6. Til sam­men­lig­ning vandt AZ ba­re én af 10 kam­pe mod top 6-hol­de­ne i sid­ste sa­e­son, mens fi­re af hol­dets fem ne­der­lag i den­ne sa­e­son har va­e­ret til hol­de­ne fra top 4.

Det in­klu­de­rer sa­e­so­nens før­ste ind­byr­des op­gør mod PSV, som der­med har vun­det de sid­ste ot­te kam­pe mod AZ hjem­me så­vel som ude. Og da AZ sam­ti­dig har tvivl om en del spil­le­re, lig­ner od­ds 2,79 på 2-tal­let et klart va­er­di­spil, mens me­re for­sig­ti­ge spil­le­re kan kø­re PSV som et draw not bet-spil til od­ds 2,04 ved at kom­bi­ne­re od­dset fra bet365 med 3,70 på X’et hos Uni­bet.

SØN­DAG KL. 12.00

FC Hels­in­gør - Ho­bro, 1X 1,72 @ BWIN

FC Hels­in­gør-tra­e­ner Chri­sti­an Løn­strup hå­be­de, at 3-4-ne­der­la­get i Parken til FC Kø­ben­havn vil­le aen­dre spil­ler­nes selv­for­stå­el­se. Si­den da har FC Hels­in­gør vun­det med 1-0 over FC Nord­s­ja­el­land og 3-2 over Sil­ke­borg i kam­pe, hvor op­ryk­ker­ne bå­de har vist fint spil og sta­erk moral.

Det står i kon­trast til FC Hels­in­gø­rs ind­sat­ser i sto­re de­le af sa­e­so­nens før­ste halv­del, så må­ske er Løn­strups am­bi­tion om at få hol­det til at top­pe i de af­gø­ren­de nedryk­nings­kam­pe ved at bli­ve ind­fri­et.

An­der­le­des ne­ga­tivt ser det ud hos Ho­bro, som blot har vun­det én af de sid­ste 11 kam­pe. Søn­derjyskE’s bizar­re ne­der­lag til FC Midtjyl­land var en bit­ter pil­le at slu­ge for Ho­bro, som og­så brug­te ta­le­ti­den ef­ter ne­der­la­get til AGF på at gå i ret­te med dom­me­ren.

Spørgs­må­let er der­for, om Ho­bro er ved at lå­se sig selv fast i rol­len som of­re, mens FC Hels­in­gør har ind­ledt en sen­sa­tio­nel red­nings­ak­tion med Doug­las Starn­ley Fer­reira som of­fen­siv ind­pi­sker. I hvert fald vir­ker det ube­grun­det at gø­re Ho­bro til fa­vo­rit­ter i det, der lig­ner et ja­evnt op­gør, så vi føl­ger va­er­di­en og spil­ler på 1X til od­ds 1,72.

SØN­DAG KL. 15.15

Ar­se­nal - Sout­hamp­ton, 1 (AHC -1,5) 2,50 @ NORDICBET

Dis­se linjer skri­ves før Ar­se­nals kamp i Eu­ro­pa Le­ague mod CSKA Moskva. Den kan dog ik­ke aen­dre ved, at The Gun­ners har va­e­ret godt kø­ren­de på hjem­me­ba­ne i 2018, hvor kun Chel­sea og Man­che­ster Ci­ty har ta­get po­int fra Wen­gers mand­skab, der el­lers har vun­det med cif­re­ne 4-1, 5-1, 3-0 og 3-0.

Årets kam­pe har der­med va­e­ret symp­to­ma­ti­ske for Ar­se­nal i en sa­e­son, hvor hol­de­ne fra den ne­der­ste halv­del af ta­bel­len har få­et en hård med­fart på Emira­tes, hvor kun Swan­sea og Newcast­le er slup­pet fra med smal­le ne­der­lag.

Det har Sout­hamp­ton ik­ke li­ge­frem bril­le­ret i på det se­ne­ste. Beg­ge ude­kamp i marts er tabt med 0-3 til hen­holds­vis Newcast­le og West Ham, mens det dog ri­me­lig­vis skal si­ges, at The Saints holdt bå­de Man­che­ster Ci­ty og Chel­sea ne­de på smal­le ne­der­lag.

To­talt står Sout­hamp­ton dog med målscoren 13-26 og 2-6-7 på ude­ba­ne, så od­ds 2,50 på en Ar­se­nal-sejr på me­re end et mål fri­ster med tan­ke på, at det top­mo­ti­ve­re­de hjem­me­hold har vun­det 9 af 12 sej­re på eget gra­es med mindst to mål i den­ne sa­e­son.

SØN­DAG KL. 16.00

Brønd­by IF – AC Hor­sens, 1 (AHC -1,5) 1,96 @ NORDICBET

Brønd­by vi­ste sig fra hol­dets mest ef­fek­ti­ve si­de i Aal­borg man­dag, hvor de gul/blå i lø­bet af én halv­leg sik­re­de en kom­forta­bel sejr på 3-0. Da­gen ef­ter gjor­de AC Hor­sens en god fi­gur imod FC Midtjyl­land, som dog end­te med at vin­de 1-0.

AC Hor­sens har der­med ik­ke vun­det en ene­ste af de sid­ste seks kam­pe, og hvis tra­e­ner Bo Hen­rik­sen skal høj­ne hol­dets moral, skal han ik­ke se på sta­ti­stik­ker­ne for hol­dets pra­e­sta­tio­ner på ude­ba­ne. Her har AC Hor­sens nem­lig blot vun­det 3 af 13 kam­pe, mens be­sø­ge­ne hos bå­de Brønd­by, FC Midtjyl­land og FC Nord­s­ja­el­land al­le har va­e­ret ne­der­lag på me­re end ét mål.

Brønd­by har vun­det 8 af 11 hjem­me­sej­re med mindst to mål, så når NordicBet la­eg­ger sig et styk­ke over mar­ke­det med 1,96 på en fler­måls­sejr til det guld­hungren­de hjem­me­hold, slår vi til med en an­be­fa­ling.

SØN­DAG KL. 17.30

Chel­sea - West Ham, Beg­ge hold sco­rer 2,25 @ BWIN

Chel­sea mi­ste­de for­ment­lig chan­cen for at slut­te i top 4 med 1-3-ne­der­la­get til Tot­ten­ham i sid­ste runde. Der ven­ter der­for ma­na­ger An­to­nio Con­te et mas­sivt ar­bej­de med at mo­ti­ve­re spil­le­re til den sid­ste del af en sa­e­son, som ef­ter alt at døm­me bli­ver ita­li­e­ne­rens sid­ste i klub­ben.

Mo­ti­va­tion er na­ep­pe en man­gelva­re hos West Ham, som sta­dig er syv po­int fra den magi­ske gra­en­se på 40, der nor­malt im­mu­ni­se­rer hold mod nedryk­ning fra Pre­mi­er Le­ague. The Ham­mers vandt se­ne­st med 3-0 over Sout­hamp­ton, og der­med har hol­det sco­ret mindst ét mål i 12 af de sid­ste 13 kam­pe.

Chel­sea har godt nok holdt må­let rent i me­re end hver an­den hjem­me­kamp, men det skyl­des me­re for­ti­dens me­rit­ter end den nu­va­e­ren­de styr­ke: ser vi ale­ne på de sid­ste syv kam­pe, har The Blu­es kun luk­ket af i en­kelt af dis­se.

West Ham har sco­ret mål i samt­li­ge af de sid­ste ot­te ude­kam­pe, hvil­ket in­klu­de­rer tu­re til bå­de Man­che­ster Ci­ty, Tot­ten­ham og Li­ver­pool, mens hol­det i sid­ste sa­e­son kom på tav­len i al­le ude­kam­pe mod hol­de­ne fra top 6 med Ar­se­nal (0-3) som den en­li­ge und­ta­gel­se.

Beg­ge hold har sco­ret i fem af de sid­ste seks ind­byr­des op­gør mel­lem hol­de­ne, og od­ds 2,25 på, det sker igen un­der de nu­va­e­ren­de for­ud­sa­et­nin­ger lig­ner et af we­e­ken­dens bed­ste va­er­di­spil.

MAN­DAG KL. 19.00

FC Midtjyl­land - FC Kø­ben­havn, Over 2,5 mål 1,77 @ NORDICBET

Beg­ge hold er tvun­get til at gå ben­hårdt ef­ter sej­ren, da FC Midtjyl­land skal hol­de trit med Brønd­by i guld­j­ag­ten, mens FC Kø­ben­havn holdt liv i me­dal­je­hå­bet med den se­ne sejr over FC Nord­s­ja­el­land man­dag. Det be­ty­der, at en åb­ning i form af mål til det ene hold vil bli­ve be­sva­ret med en of­fen­siv sats­ning fra mod­stan­de­rens si­de.

FC Kø­ben­havn har tabt beg­ge kamp mod Brønd­by med 0-1 i den­ne sa­e­son, men el­lers er de øv­ri­ge topkam­pe mod FC Nord­s­ja­el­land og FC Midtjyl­land gå­et over 2,5 mål, hvil­ket sam­let set er sket i 57 pro­cent af Lø­ver­nes ude­kam­pe.

4 af FC Midtjyl­lands 6 topkam­pe er gå­et over 2,5 mål hidtil, mens det sam­let er sket i 77 pro­cent af Ul­ve­nes hjem­me­kam­pe. Samt­li­ge af de to holds syv se­ne­ste ind­byr­des op­gør har in­de­holdt mindst fi­re scor­in­ger, og selv om hi­sto­ri­en ik­ke gi­ver no­gen ga­ran­ti for gen­ta­gel­ser, så lig­ner od­ds 1,77 en god be­ta­ling for end­nu en må­l­rig topkamp man­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.