AN­DRE POINTER FRA TIPSBLADET 1. APRIL 1977

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

• 25-åri­ge Al­lan Si­mon­sen hav­de drop­pet si­ne pla­ner om at skif­te til Re­al Madrid og i ste­det for­ven­te­de han at la­ve en tre­årig af­ta­le med Borus­sia Mön­cheng­lad­bach. ””Jeg spil­ler, til jeg er 30 år,” har Al­lan Si­mon­sen sagt til det ve­st­ty­ske blad Bild. Til sam­me blad si­ger si­ger Al­lan, at han vil af­slut­te sin fod­bold­kar­ri­e­re un­der syd­li­ge him­mel­strøg. Al­ler­helst hos Olym­pique Mar­seil­le,” skrev Tipsbladet. • Tipsbladet for­tal­te i en kort no­tits, at Bun­des­liga­ens ae­ld­ste spil­ler, 36-åri­ge Wol­f­gang Grzyb (i no­tit­sen kal­det Grzyp), hav­de for­la­en­get sin af­ta­le med Ein­tra­cht Brauns­chweig. ”Wol­f­gang Grzyp ar­bej­der om for­mid­da­gen på det lo­ka­le bryg­ge­ri, hvil­ket vol­der ham en del pro­ble­mer, idet han el­sker øl. Om ef­ter­mid­da­gen må han tra­e­ne ekstra hårdt for at få svedt øl­let ud af krop­pen. Des­u­den spil­ler han ten­nis hver af­ten.”

• I Eng­land ra­se­de dis­kus­sio­nen: Skul­le klub­ber­ne ha­ve lov til at spil­le med re­k­la­mer på trø­jer­ne? For­bun­det af­vi­ste med hen­vis­ning til spor­tens om­døm­me, men De­rek Dou­gan, for­mand for spil­ler­nes fag­for­e­ning, var for­ta­ler. ”Det gla­e­der mig, at 1. di­vi­sions­klub­ber­ne har ta­get sa­gen op. Re­k­la­mer­ne på klub­trø­jer­ne skal na­tur­lig­vis la­ves på en smag­fuld må­de, men der er ik­ke tvivl om, at den­ne ind­ta­egtskil­de vil brin­ge man­ge ekstra pen­ge ind i fod­bol­din­du­stri­en... li­ge fra top til bund,” sag­de Dou­gan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.