10.327 Ugens tal

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

VM-til­sku­e­re kom­mer på rej­se, når de skal føl­ge de­res hold i slut­run­den til som­mer i Rusland, men ar­ran­gø­rer­ne har dog lagt kam­pe­ne på den ve­st­li­ge si­de af Ural-bjer­ge­ne, så in­gen kom­mer i na­er­he­den af den sam­me ud­flugt, som Bal­ti­ka Ka­li­nin­grads spil­le­re var på i på­sken.

Lør­dag bød kamp­pro­gram­met i den na­est­bed­ste ra­ek­ke nem­lig på ude­kamp mod Luch-Ener­giya Vla­di­vi­stok, og me­get la­en­ge­re va­ek kan man na­ep­pe kom­me i det sam­me na­tio­na­le liga­sy­stem. Skul­le hol­det, der blandt an­det ta­el­ler den rus­si­ske EM-helt fra 2008, midt­ba­ne­man­den Dmi­trij Tor­bin­skij, ha­ve ta­get spil­ler­bus­sen, var der 10.327 ki­lo­me­ter på vej­en – el­ler godt 2000 ki­lo­me­ter me­re, end hvis man skul­le be­stem­me sig for at kø­re fra Kø­ben­havn til Mongo­liets ho­ved­stad Ulan Ba­tor – men man fløj selv­føl­ge­lig, hvil­ket gjor­de tu­ren no­get kor­te­re, nem­lig 7.357 ki­lo­me­ter.

Det har dog sta­dig va­e­ret en dags­rej­se, og no­gen stor kamp blev det hel­ler ik­ke i Vla­di­vo­stok ude på den rus­si­ske Stil­le­hav­skyst. 750 til­sku­e­re på Sta­dion Di­na­mo så nem­lig et op­gør, der slut­te­de 0-0, hvil­ket nu var godt for beg­ge hold, da Bal­ti­ka Ka­li­nin­grad med po­in­tet ryk­ke­de op på play­off-plad­ser­ne, mens Luch-Ener­giya fort­sat hol­der sig li­ge over de fem nedryk­nings­plad­ser, man ope­re­rer med i den na­est­bed­ste rus­si­ske ra­ek­ke, den så­kald­te Na­tio­nal­liga.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.