EN­GELSK SY­GE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER - Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Sid­ste fre­dag la­e­ste jeg et in­ter­view med Car­diff Ci­tys en­gel­ske ma­na­ger Neil War­no­ck i det bri­ti­ske me­die The Gu­ar­di­an. Man kun­ne for­stå på War­no­ck, at han ik­ke hav­de få­et en ri­me­lig chan­ce som ma­na­ger i Pre­mi­er Le­ague. Den Pre­mi­er Le­ague, hvor han ryk­ke­de ned med Sh­ef­fi­eld Uni­ted ef­ter West Hams kon­tro­ver­si­el­le slut­spurt med Car­los Te­vez og Javi­er Ma­s­che­ra­no, og hvor War­no­ck si­den fik 32 po­int i sam­let 36 Pre­mi­er Le­ague-kam­pe med QPR og Crystal Pa­la­ce.

Den Pre­mi­er Le­ague, som War­no­ck på et spørgs­mål fra Gu­ar­di­an si­ger, han egent­lig ger­ne vil­le slip­pe for at spil­le i, hvis man kun­ne ryk­ke op og så ta­ge en ny sa­e­son i The Cham­pions­hip.

Om af­te­nen tab­te Car­diff så topkam­pen hjem­me til Wol­ver­hamp­ton på ek­stremt dra­ma­tisk vis, da Car­diff i dom­me­rens til­la­egs­tid bra­end­te ik­ke et men to straf­fes­park.

Wol­ver­hamp­ton-ma­na­ger Nu­no Espíri­to San­to kun­ne ik­ke va­e­re i sig selv i be­gej­string og spur­te­de ind for at ka­ste sig over ke­e­per Jo­hn Rud­dy sam­men med re­sten af sta­ben og spil­ler­ne, og så eks­plo­de­re­de Neil War­no­ck, der ef­ter­føl­gen­de ik­ke vil­le gi­ve po­rtu­gi­se­ren hån­den, da Wol­ves-ma­na­ge­ren kom til­ba­ge til si­de­linj­en for at si­ge tak for kam­pen.

”Jeg gik hen for at gi­ve ham hånd, og så løb han va­ek. Fair nok, hvis det er så­dan, de la­e­rer det i Portu­gal. Men så­dan er det ik­ke i Stor­bri­tan­ni­en. Jeg vil ik­ke ta­le med ham. Han kan si­ge, hvad han vil ef­ter kam­pen. Jeg ta­ler om, når fløjten ly­der, han han bør gø­re, etik­ken, ma­ne­rer­ne, klas­sen,” lød det fra en ty­de­ligt op­hid­set Car­diff-ma­na­ger i mi­nut­ter­ne ef­ter ne­der­la­get.

Li­ge­som jeg for­står Espíri­to San­tos gla­e­de, er det men­ne­ske­ligt, at Neil War­no­ck var ed­der­s­pa­endt ef­ter at set sit hold bra­en­de to straf­fes­park og ta­be. Men hvad hav­de War­no­ck selv gjort i si­tu­a­tio­nen?

Det er dog ik­ke så me­get hånd­tryk/ik­ke-hånd­tryk, der er mit ae­rin­de her, som det er War­no­cks ”så­dan-gør-vi-ik­ke-i-vo­res-land”.

Si­den slut­nin­gen af sid­ste sa­e­son har der va­e­ret 13 ma­na­ger­skif­te i Pre­mi­er Le­ague. 10 af dem var fy­rin­ger, mens Wal­ter Ma­zzar­ri og se­ne­st Alan Par­dew på pa­pi­ret selv var med til at tra­ef­fe be­slut­nin­gen, før den blev truf­fet udenom dem.

Der er fi­re eng­la­en­de­re, to skot­ter, en wa­li­ser og en irer på ma­na­ger-ba­en­ke­ne i Pre­mi­er Le­agu­es kom­men­de run­de, mens WBA’s indtil vi­de­re har ind­sat en­gel­ske Dar­ren Mo­o­re som mid­ler­ti­dig ma­na­ger.

Se­an Dy­che gør det flot med Burn­ley og Ed­die Howe det sam­me med Bour­ne­mouth – og sjovt nok hø­rer man ik­ke dem ta­le om, hvor­dan man ple­jer at gø­re tin­ge­ne i Stor­bri­tan­ni­en.

Hvis jeg var en bri­tisk ma­na­ger, vil­le jeg glem­me alt om, hvad man ple­jer at gø­re i Stor­bri­tan­ni­en. I tra­e­ner­ud­dan­nel­sen, i an­tal­let af top­tra­e­ne­re og i bru­gen af den se­ne­ste vi­den om tak­tik, tra­e­nings­me­to­der og mand­skabs­ar­bej­de er bri­ti­ske ma­na­ge­re klart un­der­leg­ne i sam­men­lig­nin­gen med kol­le­ger fra Spa­ni­en, Tys­kland og den sags skyld Portu­gal, hvor man med høj fag­lig­hed blandt tra­e­ner­ne og et par dyg­ti­ge su­pera­gen­ter har be­ty­det langt me­re i tra­e­ner­ver­de­nen de se­ne­ste 15-20 år, end bri­ter­ne har.

Klub­ber­ne i Pre­mi­er Le­ague og la­get un­der i The Cham­pions­hip har helt klart og­så no­get at la­e­re – isa­er i de min­dre klub­ber har ma­na­ge­ren alt for me­get at si­ge i spil­ler­re­k­rut­te­rin­gen, hvil­ket er med til at for­kla­re, at man­ge bund­hold i Pre­mi­er Le­ague og Cham­pions­hip-hold har trup­per, der er sam­men­sat med sam­me stra­te­gi­ske vid og lang­tids­plan­la­eg­ning, fi­re­åri­ge ud­vi­ser i bland-selv-slik­ket fre­dag ef­ter­mid­dag før Dis­ney Sjov. Hyr nu de sport­s­di­rek­tø­rer, uan­set hvor ’ubri­tisk’, det er.

”The ga­me is the best tea­cher” hø­rer man kon­stant i en­gel­ske klub­ber, og jeg el­sker at se en­gelsk fod­bold på sta­dion og tv.

Men før der kom­mer tak­ti­ske land­vin­din­ger og sto­re klubpro­jek­ter fra Pre­mi­er Le­ague og The Cham­pions­hip dre­vet af me­re end den enor­me styr­ke på ind­købs­si­den, skul­le eng­la­en­der­ne ta­ge at slå ører­ne ud og åb­ne la­e­rebø­ger­ne i ste­det for at tro, det man gjor­de på Bob­by Mo­o­re og Bri­an Cloug­hs tid er nok til at mat­che Gu­ar­di­o­la, Kl­opp, Po­chet­ti­no og for den sags skyld po­rtu­gi­se­re som Nu­no Espíri­to San­to. Det bli­ver ik­ke nød­ven­dig­vis rart at kom­me ud i sol­ly­set, men det er nød­ven­digt, hvis en­gelsk fod­bold og dets tra­e­ne­re og spil­le­re skal vi­de­re.

Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tips­bla­det.dk/blogs.Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på fa­ce­book.com/tips­bla­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.