”JEG BLI­VER ME­GET SKUF­FET, HVIS JEG IK­KE FÅR EN PØL­SE OG EN ISKOLD FA­DØL EF­TER KAM­PEN”

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Som spil­le­re var de beg­ge med fra start, da OB le­ve­re­de en af klub­bens stør­ste pra­e­sta­tio­ner med ”Mirak­let i Madrid,” da fyn­bo­er­ne i 1994 med en 2-0 sejr på San­ti­a­go Ber­na­beu slog Mi­cha­el Laud­rup og Re­al Madrid ud af UE­FA Cup­pen. Si­den skif­te­de lil­le­bror Car­sten til FC Kø­ben­havn, hvor han vandt tre af de fi­re Su­per­liga-kam­pe mod sto­re­bror Mi­cha­el, der sta­dig var for­svars­styr­mand hjem­me på Fyn. Se­ne­re blev de for­e­net på OB-ba­nen igen i et par sa­e­so­ner i kar­ri­e­rens ef­ter­år, før den ak­ti­ve tid løb ud, og fod­bol­den send­te dem hver de­res vej: Nu 50-åri­ge Mi­cha­el Hem­m­ings­en som as­si­stent i OB og si­den Su­per­liga-tra­e­ner i bå­de Søn­derjyskE og Ran­ders, mens nu 47-åri­ge Car­sten Hem­m­ings­en blev på Fyn.

Men nu mø­des de igen i fod­bol­dens re­gi på lør­dag, når lil­le­bro­de­rens fyn­s­ke Ma­ri­en­lyst ta­ger imod sto­re­brors Na­est­ved i en topkamp i op­ryk­nings­spil­let fra 2. di­vi­sion.

”Det er jo me­get sjovt for os, og jeg gla­e­der mig til at spil­le mod hans hold. Det kan vi sag­tens få no­get lir ud af som brødre, og det tror jeg da og­så, at vi får. Jeg bli­ver me­get skuf­fet, hvis jeg ik­ke får en pøl­se og en iskold fa­døl ef­ter kam­pen. Men nu må vi se, hvor­dan re­sul­ta­tet bli­ver, så kan det va­e­re, at pi­ben får en an­den lyd,” si­ger Na­est­ved-tra­e­ner Mi­cha­el Hem­m­ings­en med en grin og en tan­ke på brød­re­nes sto­re og vel­kend­te vin­der­gen.

”Li­ge pra­e­cis. Men jeg ken­der jo og­så man­ge an­dre i klub­ben, bå­de spil­le­re og le­de­re, så der er in­gen tvivl om, at de ger­ne vil slå os. Det vil de selv­føl­ge­lig al­tid, men nu kan de så og­så få hå­ne­ret­ten over mig, så jeg kom­mer til at skul­le kon­cen­tre­re mig lidt ek­stra,” si­ger Mi­cha­el Hem­m­ings­en, der nu ik­ke fryg­ter at få nog­le tid­li­ge­re råd til­ba­ge i nak­ken på lør­dag.

”Nej, vi snak­ker selv­føl­ge­lig fod­bold, som brødre nu gør, og jeg har da og­så gi­vet et råd el­ler to un­der­vejs, men Car­sten har jo haft nog­le go­de klub­ber i Nr. Aa­by, Mid­del­fart og nu Ma­ri­en­lyst, hvor der er ble­vet gjort et godt styk­ke ar­bej­de med at få sam­let et godt hold,” si­ger Na­est­ved-tra­e­ne­ren om lør­da­gens mod­stan­der, der og­så lig­ger til i top­pen af op­ryk­nings­spil­let, hvor Hvi­d­ov­re er stuk­ket af, men hvor Na­est­ved lig­ger på den an­den op­ryk­nings­plads et po­int for­an Ma­ri­en­lyst og med am­bi­tio­ner om at bli­ve på den rig­ti­ge si­de af op­ryk­nings­stre­gen.

”Vi ryk­ke­de jo ned sid­ste år, så for os hand­ler det om at ryk­ke op igen. Der er ik­ke rig­tig no­gen plan B. Selv­føl­ge­lig vil li­vet og klub­ben gå vi­de­re, Na­est­ved er jo en rig­tig fin fod­bold­by, men for os ga­el­der det om så hur­tigt som mu­ligt at kom­me til­ba­ge i 1. di­vi­sion og så star­te et nyt even­tyr i Na­est­ved.”

”Men det kra­e­ver, at vi kom­mer op igen, og det ar­bej­der vi sten­hårdt på. Det er og­så gå­et me­get godt, og vi har fat i an­den­plad­sen, så det ga­el­der om at for­sva­re den,” si­ger Mi­cha­el Hem­m­ings­en, der reg­ner med en kamp på lør­dag, hvor hans hold ger­ne vil kon­trol­le­re spil­let, men hvor der og­så skal pas­ses på de dyg­ti­ge in­di­vi­du­a­li­ster fra Ma­ri­en­lyst.

Og så er han godt til­freds med, at hjem­me­hol­det ik­ke la­en­ge­re har en ung Hem­m­ings­en på midt­ba­nen, for Na­est­ved-tra­e­ne­rens søn Ale­xan­der er et år i USA, hvor han spil­ler col­le­ge­fod­bold for Uni­ver­si­ty of South Ca­ro­li­na.

”Ja, det hav­de va­e­ret for me­get. Så hav­de de jo va­e­ret to mod en,” si­ger han med et grin og forta­el­ler, at søn­nen har det godt i USA, men ven­der hjem til som­mer og flyt­ter til Kø­ben­havn for at be­gyn­de at stu­de­re.

Så han gla­e­der sig ba­re til tve­kam­pen mod lil­le­bro­de­ren på en lør­dag i Oden­se. Beg­ge hold har ramt et lil­le form­dyk, så der er me­re end in­tern hå­ne­ret på spil, for vin­de­ren vil pla­ce­re sig godt i slip­strøm­men på Hvi­d­ov­re i top­pen af op­ryk­nings­spil­let.

På den må­de er der mas­ser på spil, men det kan bli­ve me­get va­er­re, når sa­e­so­nen går på ha­eld, for kamp­pro­gram­met by­der nem­lig på Na­est­vedMa­ri­en­lyst i sid­ste run­de, og ta­enk nu hvis brød­re­ne sta­dig lig­ger si­de om si­de i kamp om en plads i 1. di­vi­sion til den tid?

”Den kamp vil få sit eget liv, men vi er jo pro­fes­sio­nel­le beg­ge to. Vi må ba­re ven­te og se, hvad der sker. Vi vil jo me­get ger­ne ha­ve af­gjort op­ryk­nin­gen in­den da, og ik­ke så me­get for­di vi skal mø­de dem, men hvis det skal gø­res på hjem­me­ba­ne i den sid­ste kamp, så ta­ger vi og­så det med,” si­ger Mi­cha­el Hem­m­ings­en før den før­ste af to brød­re­kam­pe på si­de­linj­en i 2. di­vi­sions spa­en­den­de op­ryk­nings­spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.