SOLDATERSØNNEN SKAL STAND­SE NEDTAELLINGEN I HAM­BORG

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO - LEWIS HOLT­BY

Hvis man ken­der lidt til tysk fod­bold, har man hørt om uret på Ham­bur­ger SV’s hjem­me­ba­ne. Al­ver­dens me­di­er bru­ger tidsog ur-re­fe­ren­cer, når de har be­skre­vet HSV’s se­ne­ste sa­e­so­ner, men isa­er i år er hen­vis­nin­gen til uret re­le­vant.

Si­den 1963 har uret talt, hvor la­en­ge hjem­me­hol­det har va­e­ret i 1. Bun­des­liga uden nedryk­nin­ger, og 24. au­gust skal uret, hvis det står til HSV, run­de 55 år.

Hvis man sam­ti­dig er be­kendt med den ak­tu­el­le stil­ling i 1. Bun­des­liga, ved man og­så, at HSV la­en­ge har lig­get til nedryk­ning, og at uret der­med må­ske snart skal sa­et­tes i stå.

Uret er et sym­bol på en fod­bold­klub, der har hal­set ef­ter i åre­vis i Bun­des­liga­en.

I 2014 og 2015 red­de­de man sig ef­ter ner­vepi­r­ren­de kam­pe mod num­mer tre fra 2. Bun­des­liga ef­ter at va­e­re ble­vet num­mer 16 i liga­en, og frem­gang i ta­bel­len i 2016 med en tien­de­plads blev fulgt op med en ny, lang flirt med nedryk­nings­stre­gen i sid­ste sa­e­son, hvor man slut­te­de som 14’er.

I år er hju­le­ne så fal­det helt af HSV-bus­sen. Pra­esi­den­ten blev ud­skif­tet ved val­get i fe­bru­ar, ch­eftra­e­ner Marcus Gis­dol var rø­get i slut­nin­gen af ja­nu­ar, kort ef­ter vin­ter­pau­sen og vin­te­r­o­p­star­ten, og i mid­ten af marts blev klub­bens tid­li­ge­re midt­ba­ne­spil­ler Bernd Hol­ler­bach så fy­ret ef­ter syv kam­pe som af­lø­ser på tra­e­ner­po­sten, fi­re da­ge ef­ter sport­s­di­rek­tør Jens Todt hav­de få­et spar­ket.

Re­ser­ve­hold­stra­e­ne­ren Chri­sti­an Titz blev hy­ret i ste­det for at red­de de stum­per, der måt­te va­e­re til­ba­ge ef­ter Hol­ler­bach, der slut­te­de af med 0-6 mod Bay­ern Mün­chen.

Så trå­d­te en la­en­ge glemt pro­fil ind på sce­nen.

For snart et år­ti si­den var tysk/en­gel­ske Lewis Holt­by en midt­ba­ne­spil­ler, man reg­ne­de med i Tys­kland. Holt­by pres­se­de på for at kom­me i star­top­stil­lin­gen på et sta­er­kt hold i Schal­ke 04, han var kre­a­tiv og må­l­far­lig, og Tys­klands land­stra­e­ner Jo­a­chim Löw sør­ge­de for at gi­ve ta­len­tet tid­lig de­but på A-lands­hol­det, så eng­la­en­der­ne ik­ke fik go­de idéer om at sup­ple­re de­res spar­som­me ud­valg af go­de, of­fen­si­ve midt­ba­ne­folk.

”Lewis Holt­by could prove to be Tot­ten­ham’s de­al of the cen­tury” [Lewis Holt­by kan vi­se sig at va­e­re Tot­ten­hams bed­ste han­del i det­te år­hund­re­de] var over­skrif­ten i et blo­gind­la­eg i The Gu­ar­di­an 29. ja­nu­ar 2013, ef­ter Spurs hav­de hen­tet Holt­by for knapt 15 mil­li­o­ner kro­ner.

”Han kom­mer til at ud­fyl­de po­si­tio­nen som num­mer 10, selv­om han og­så kan spil­le til høj­re el­ler ven­stre, som han gjor­de i Mainz i be­gyn­del­sen af kar­ri­e­ren. Vi har dis­se for­vent­nin­ger til ham på grund af hans kre­a­ti­vi­tet, og vi kan et styk­ke ad vej­en sam­men­lig­ne ham med Ra­fa [van der Vaart], for­di han er en A-lands­holds­spil­ler, der kom­mer fra en stor klub. Lewis har he­le kar­ri­e­ren for­an sig,” sag­de da­va­e­ren­de Tot­ten­ham-ma­na­ger André Vil­las-Boas.

Så be­gynd­te Holt­bys uheld. Vil­las-Boas blev fy­ret og er­stat­tet med Tim Sherwood, der ik­ke hav­de no­get at bru­ge den let­te midt­ba­ne­spil­ler til. På lån i Ful­ham kom Holt­bys gam­le on­de ånd Fe­lix Ma­gath til. Ma­gath, der hav­de ud­le­jet Holt­by to gan­ge i Schal­ke og li­ge­som Sherwood ik­ke så nok ben­bra­ek­ker-ta­ck­lin­ger i Holt­by, kri­ti­se­re­de midt­ba­ne­spil­le­ren for ik­ke at figh­te nok, og så gik tu­ren i som­me­ren 2014 vi­de­re til HSV, hvor han i den før­ste sa­e­son spil­le­de sam­men med før­na­evn­te Ra­fa­el van der Vaart.

Holt­by var en nøg­le­spil­ler i den sa­e­son og i 2015/2016, hvor HSV hav­de købt midt­ba­ne­spil­le­ren fri og slut­te­de som ti­er.

Så be­gynd­te ska­der­ne at gø­re ind­hug i spil­le­ti­den. Si­den be­gyn­del­sen af 2016 har Holt­by va­e­ret ude, of­test i kort tid, 16 gan­ge, og i år valg­te bå­de Gis­dol og Hol­ler­bach at bru­ge tysk/eng­la­en­de­ren spora­disk som ind­hop­per.

Chri­sti­an Titz kun­ne til gen­ga­eld se et lys i den kre­a­ti­ve midt­ba­ne­spil­ler. I Titz’ før­ste kamp, mod Stutt­g­art, score­de Holt­by ef­ter 18 mi­nut­ter og fejre­de må­let med en ka­rak­te­ri­stisk dans fra et com­pu­ter­spil.

Mod eks­klub­ben Schal­ke i sid­ste we­e­kend lod Holt­by så som om, at han skrev en ind­købs­sed­del ef­ter sit mål til 2-1, og med en 3-2 sejr fik HSV en smu­le liv i ta­bel­len.

Fem run­der og fem po­int op til en an­den eks­klub, Mainz, er me­nu­en de na­e­ste fi­re uger, hvor HSV mø­der Hof­fen­heim, Frei­burg, Wol­fsburg, Frank­furt og så 12. maj Glad­bach hjem­me i Ham­borg.

Fa­ren Chris, der var i Roy­al Air For­ce og ka­em­pe­de i Fal­klands-kri­gen, mød­te sin ty­ske ko­ne Heidi som ud­sta­tio­ne­ret i Mön­cheng­lad­bach, hvor Holt­by og­så spil­le­de på aka­de­mi­et i tre år.

Om de na­e­ste hi­sto­ri­er skal skri­ves i 2. Bun­des­liga fin­der HSV og Holt­by, der har kon­trak­t­ud­løb 30. ju­ni sam­men med 10 hold­kam­me­ra­ter, ud af i de kom­men­de uger.

Foto: El­mar Krem­ser/Ritzau Scanpix

Lewis Holtby [med num­mer ot­te] jub­ler over en HSV-scor­ing mod Schal­ke 04 i sid­ste we­e­kend.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.