Tips­bla­det Re­tro // 11. april 1986 Ol­sens over­vej­el­ser om frem­ti­den

AN­DRE POINTER FRA TIPS­BLA­DET 11. APRIL 1986

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

VM i Me­xi­co na­er­me­de sig, så Tips­bla­dets Er­land Ven­del­bo var ta­get en tur til Bruxel­les for at se An­der­le­cht spil­le den før­ste se­mi­fi­na­le i Eu­ro­pa Cup­pen for mester­hold mod ru­ma­en­ske Steaua Buka­rest og få en snak med lands­holds­an­fø­rer Mor­ten Ol­sen da­gen ef­ter 1-0 sej­ren. For selv om den 36-åri­ge Ol­sen tid­li­ge­re hav­de gi­vet ud­tryk for, at han var i gang med sin sid­ste sa­e­son, så var han nu kom­met på an­dre tan­ker. For det gik sta­dig godt på ba­nen.

”Da de hør­te, at nu vil­le jeg hol­de op, sag­de de til mig: ”Jamen, hvor­for? Du kan jo sag­tens va­e­re med end­nu!”” sag­de for­svars­styr­man­den i An­der­le­cht om de sam­ta­ler, han hav­de ført med kol­le­ger om frem­ti­den.

Så nu over­ve­je­de han at ta­ge et år me­re i Bruxel­les-klub­ben, hvis de vil­le ha­ve ham, mens lands­hol­det af­hang af Sepp Pionteks tan­ker. Men det lå i hvert fald til, at Mor­ten Ol­sen blev på ba­nen.

”Man må jo er­ken­de, at fod­bold ik­ke er et livslangt job. Det er en be­gra­en­set pe­ri­o­de, og den dag, du la­eg­ger støv­ler­ne bort, fan­ger bor­det. Så la­eg­ger du og­så et liv bag dig. Der er in­gen for­try­del­ses-pa­ra­graf. Du kan ik­ke kom­me hen på ef­ter­å­ret og si­ge, at nu er ly­sten vendt til­ba­ge, og nu vil du ger­ne va­e­re med igen.”

”Jeg har talt med fle­re dan­ske ud­land­sprof’er, der har fortr­udt, at de stop­pe­de så tid­ligt. Men for man­ge af dem har det jo og­så va­e­ret et spørgs­mål om at ven­de hjem til et job på det helt rig­ti­ge tids­punkt. De spe­ku­la­tio­ner be­hø­ver jeg ik­ke at gø­re mig. Jeg har no­get at ven­de til­ba­ge til, og om det bli­ver i år el­ler na­e­ste år, be­ty­der for så vidt ik­ke så me­get,” sag­de Mor­ten Ol­sen med en tan­ke på fora­el­dre­nes far­ve­han­del i Vor­ding­borg, som han skul­le over­ta­ge, når fod­bol­den var for­bi.

West Bromwich Al­bion er rin­ge. Så rin­ge, at man na­e­sten kan glem­me, at Alan Par­dew på si­ne 124 da­ge som ma­na­ger vandt tre kam­pe, spil­le­de fem uaf­gjort og tab­te de re­ste­ren­de 13.

Man kan og­så na­e­sten glem­me, at fi­re spil­le­re stjal en taxi i for­bin­del­se med et me­get sent - el­ler tid­ligt for de mor­gen­fri­ske - be­søg på Mc­Do­nalds i Bar­ce­lo­na un­der en team­bu­il­ding-tur.

Men at West Bromwich står til at få 96.652.381 pund, cir­ka 825 mil­li­o­ner kro­ner, i tv-pen­ge for at slut­te sidst i Pre­mi­er Le­ague, forta­el­ler en hi­sto­rie om, hvor sto­re pen­ge­ne er i Pre­mi­er Le­ague.

Med en for­ven­tet stig­ning i pri­sen på ret­tig­he­der­ne i na­e­ste tv-for­hand­ling til Pre­mi­er Le­ague er det ik­ke umu­ligt, at • Dan­mark hav­de spil­let tra­e­nings­kamp i So­fia mod Bul­ga­ri­en i an­led­ning af det bul­gar­ske fod­bold­for­bunds 75 års ju­bila­e­um, og det gik ik­ke godt, for va­er­ter­ne vandt med he­le 3-0 ef­ter 0-0 ved pau­sen. Det dan­ske lands­hold var ramt af man­ge af­bud, men bla­dets ud­send­te repor­ter Per Høy­er Han­sen no­te­re­de og­så, at Pre­ben Elkja­er på top­pen ”syn­tes li­det mo­ti­ve­ret og la­ve­de me­get lidt,” mens an­grebs­mak­ker Mi­cha­el Man­ni­che hel­ler ik­ke hav­de en hel­dig af­ten og ik­ke lig­ne­de ”den idel­le tred­je­an­gri­ber i VM-trup­pen.”

• I den an­den Eu­ro­pa Cup-se­mi­fi­na­le for mester­hold hav­de IFK Göte­borg be­sej­ret Bar­ce­lo­na med he­le 3-0 hjem­me i Sve­ri­ge, hvil­ket hav­de få­et nyheds­bu­reau­et Reu­ter til at no­te­re, at ”IFK Göte­borg kan bli­ve den sva­ge­ste vin­der af mester­hol­de­nes Eu­ro­pa Cup.” Tips­bla­dets Ni­els Idskov fo­ku­se­re­de dog me­re på Glenn Hysén og Tor­b­jørn Nils­sons styr­ke, ef­ter beg­ge var vendt hjem fra skuf­fen­de ud­lands­op­hold, mens der og­så var ord om brød­re­ne Tord og Tom­my Holm­gren på midt­ba­nen – den ene ”en tynd­hå­ret lø­ber,” den an­den ”en god ven­stre­bens­drib­ler,” der i øv­rigt ar­bej­de­de som brand­mand i sit ci­vi­le liv.

• Den helt sto­re dan­sker­klub i fod­bold­ver­de­nen lå plud­se­lig i Kansas, for in­den­dørs­hol­det Wi­chi­ta Wings hav­de he­le seks dan­ske­re på kon­trakt. Det var Frank Ras­mus­sen, Kim Rønt­ved, Keld Bor­ding­gaard og Køge-trio­en Erik Ras­mus­sen, Jør­gen Kri­sten­sen og må­l­mand Jan Ole­sen. Sidst­na­evn­te ro­ste de ame­ri­kan­ske fans, der støt­te­de hol­det og hav­de stå­et klar med hyl­dest i luft­hav­nen trods 0-9 til San Die­go So­ck­ers og 4-6 til Los An­ge­les La­zers som det ma­gre ud­byt­te af en tur til Ca­li­for­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.