SKIDT UGE FOR KUSK PÅ UDEBANER MED AAB

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Isid­ste uge for­tal­te kan­ten Kas­per Kusk om ti­den ef­ter skif­tet fra AaB, om at se sin gam­le klubs kam­pe, selv om han spil­le­de for FCK, og hå­bet om at gen­fin­de sit gam­le ni­veau nu hvor han var til­ba­ge i det nord­jy­ske. Men han lag­de hel­ler ik­ke skjul på, at det var no­get, der skul­le vur­de­res over et par år, og det be­kra­ef­te­de den for­gang­ne uge kun, for den blev ik­ke god for hver­ken AaB el­ler Kas­per Kusk.

Fre­dag af­ten i Farum star­te­de han og hol­det el­lers godt og ener­gisk, men ef­ter Jan­nik Po­hls tid­li­ge fø­rings­mål gik AaB i stå, mens FC Nord­s­ja­el­land tog over­ta­get og sej­ren på 3-1, selv om ga­ester­ne hav­de fi­ne mo­men­ter i spil­let un­der­vejs, om­end Kusk for­svandt ud af spil­let og blev skif­tet ud med 10 mi­nut­ter igen.

Men det var trods alt til at le­ve med, for med del­ta­gel­sen i mester­skabs­spil­let var MAN ”JO LA­EN­GE­RE BY­EN, FLYT­TER VA­EK FRA BLI­VER DE­STO STØR­RE TILHØRSFORHOLDET TIL AAB” et af sa­e­so­nens mål al­le­re­de nå­et, selv om nord­jy­der­ne selv­føl­ge­lig og­så ger­ne vil ha­ve po­int i kam­pen mod de bed­ste. Langt vig­ti­ge­re var dog ons­da­gens po­kal­kvart­fi­na­le ude mod Fre­de­ri­cia fra mid­ten af den na­est­bed­ste ra­ek­ke, for med en sejr her var en po­kal­fi­na­le i Par­ken ta­et på.

Det bur­de da og­så ha­ve va­e­ret en over­kom­me­lig op­ga­ve, men AaB spil­le­de de­ci­de­ret elen­digt før pau­sen og kom bag­ud med he­le 3-0 mod et skar­pt af­slut­ten­de hjem­me­hold, mens Kas­per Kusk blev pil­let ud for Fre­de­rik Børsting med fi­re mi­nut­ter igen af 1. halv­leg.

”Det er en ka­ta­stro­fe for os. Vi spil­le­de en for­fa­er­de­lig kamp. Vi gav alt for man­ge chan­cer og alt for man­ge mål va­ek. Så det er en stør­re ka­ta­stro­fe,” lød det fra den skuf­fe­de Kusk til bold.dk ef­ter 3-1 ta­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.