”JEG KOM­MER AL­TID TIL AT BAEREDET MÅL MED MIG, UAN­SET HVAD DERSKER I MIT LIV OG I MIN KAR­RI­E­RE”

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SIMON TIBBLING - TEKST: THO­MAS PYNDT

Man­dag den 24. juli tra­e­ne­de Si­mon Ti­bbling for før­ste gang med si­ne nye hold­kam­me­ra­ter i Brønd­by ef­ter skif­tet fra hol­land­ske Gro­nin­gen, 10 da­ge se­ne­re de­bu­te­re­de han med 25 mi­nut­ter i den tab­te Eu­ro­pa Le­ague-kamp mod Ha­j­duk i Split, og 14 da­ge ef­ter den før­ste tra­e­ning på Ves­teg­nen de­bu­te­re­de han så i 4. run­de af Su­per­liga­en.

Og hvil­ken de­but.

Der var over 21.000 til­sku­e­re på Brønd­by Sta­dion til kam­pen mod ae­r­ke­ri­va­len fra FC Kø­ben­havn, der blev gi­vet seks ad­vars­ler før pau­sen, og der var ta­en­ding på ba­nen i et ta­et og må­l­løst op­gør, da Ale­xan­der Zor­ni­ger med et par mi­nut­ter til­ba­ge af den or­di­na­e­re spil­le­tid pe­ge­de på den 22-åri­ge sven­sker som af­lø­ser for Bes­ar Ha­li­mi.

Det var ik­ke lang tid til at få sat et af­tryk, men det nå­e­de Si­mon Ti­bbling al­li­ge­vel i den grad. Be­ne­dikt Röck­er vandt en luft­du­el over Pi­eros So­ti­riou midt på ba­nen, Jo­han Lars­son send­te en lang bold frem, som Jan Kli­ment for­la­en­ge­de, og så var ba­ck­en Svenn Cro­ne plud­se­lig fri i ven­stre si­de af fel­tet. Han spar­ke­de straks, han spar­ke­de godt, men bol­den tog stan­gen bag Ro­bin Ol­sen, og så kom hur­tigt op­fat­ten­de Si­mon Ti­bbling alt­så gli­den­de mod re­tu­ren. Og mens kam­pu­ret ram­te 89.42, sty­re­de Brønd­bys nye midt­ba­ne­mand bol­den i net­tet via over­lig­ge­ren fra en sva­er vin­kel til en vig­tig 1-0 sejr over de for­sva­ren­de me­stre.

”Det var en me­get god start i klub­ben. Det kun­ne ik­ke va­e­re me­get bed­re,” si­ger han med et grin, mens han gen­ser den vel­kend­te se­kvens på en vi­deo på te­le­fo­nen.

”Det var en fan­ta­stisk fø­lel­se. Jeg hav­de ik­ke va­e­ret i Brønd­by så la­en­ge, og in­den kam­pen mod FCK hav­de jeg haft en mas­se tan­ker om den, for jeg hå­be­de vir­ke­lig, at jeg vil­le bli­ve skif­tet ind. Det gjor­de jeg så sent, og det var jeg al­le­re­de ut­ro­lig glad for, for det var min Su­per­liga-de­but, og det var i en stor kamp mod FCK. Og et mi­nut se­ne­re score­de jeg så na­e­sten med min før­ste bold­be­rø­ring i liga­en.”

”Jeg hav­de li­ge haft en en­kelt be­rø­ring in­den, men min an­den bold­be­rø­ring i Su­per­liga­en blev alt­så et mål mod FCK. Selv når jeg ta­en­ker på det i dag, får jeg kul­de­gys­nin­ger. Det var en helt fan­ta­stisk start,” si­ger Si­mon Ti­bbling, der godt vid­ste, at det var en gan­ske sa­er­lig kamp, han net­op hav­de sco­ret i.

For for­nem­mel­sen af et lo­kal­der­by kend­te han fra si­ne tid­lig­ste se­ni­or-år i Djur­går­den med kam­pe­ne mod AIK, som han al­drig fik be­sej­ret i fem op­gør,og sla­get om Kø­ben­havn var han og­så be­vidst om, selv om han alt­så vok­se­de op med fod­bol­den godt 650 ki­lo­me­ter mod nor­døst i den sven­ske ho­ved­stad Sto­ck­holm.

”Jeg vid­ste godt, at det var en me­get spe­ci­el kamp mel­lem Brønd­by og FCK, og det vid­ste jeg fra en tid­lig al­der. Al­le­re­de da jeg var 10-12 år, vid­ste man, at Brønd­by og FCK var sto­re ri­va­ler, og at kam­pe­ne mel­lem dem var, som det vi har i Sto­ck­holm i kam­pe­ne mel­lem Djur­går­den og AIK.”

”Beg­ge klub­ber har jo og­så haft man­ge sven­ske­re gen­nem ti­den. I Brønd­by har der for ek­sem­pel va­e­ret Jo­han El­man­der, ”Mi­cke” Nils­son, Ale­xan­der Far­ner­ud, Samu­el Holmén

og selv­føl­ge­lig Mat­ti­as Jon­son, som jeg spil­le­de med i Djur­går­den, og som for­tal­te go­de ting om Brønd­by. Så de man­ge sven­ske­re i beg­ge klub­ber be­tød, at man som sven­sker hav­de godt styr på de kam­pe.”

”Sam­ti­dig er jeg rig­tig go­de ven­ner med [den tid­li­ge­re FCK-ba­ck] Ludwig Au­gustin­s­son. Vi gik i sam­me klas­se i sko­len, og vi spil­le­de på sam­me hold i syv år i Brom­ma­po­j­kar­na. Vi ses sta­dig va­ek tit, og jeg har selv­føl­ge­lig set man­ge af de kam­pe, han har spil­let for FCK mod Brønd­by. Jeg så blandt an­det po­kal­fi­na­len sid­ste år, hvor der jo var en ut­ro­lig stem­ning.”

”Ef­ter kam­pen mod FCK ta­enk­te jeg da og­så på ham, og om af­te­nen skrev han til mig og sag­de til lyk­ke, selv om det selv­føl­ge­lig var bå­de spe­ci­elt og ma­er­ke­ligt for ham, at jeg kom til Brønd­by og score­de sej­rs­må­let mod hans gam­le klub, som han kun li­ge hav­de for­ladt.”

”Så jeg vid­ste, at der var stor ri­va­li­se­ring mel­lem klub­ber­ne, og at kam­pe­ne be­tød me­get for til­ha­en­ger­ne. Sam­ti­dig var det et styk­ke tid si­den, at Brønd­by hav­de slå­et FCK, der var vel gå­et et år el­ler så­dan no­get, så det var uhørt stort for mig at star­te med en ge­vinst mod FCK. Og ef­ter­føl­gen­de har jeg jo for­stå­et end­nu bed­re, hvor stort det var for folk i Brønd­by, selv om jeg alt­så syn­tes, at jeg hav­de en for­stå­el­se for det in­den og­så.”

”Jo me­re man kom­mer ind i klub­ben og la­e­rer Brønd­by at ken­de, des stør­re bli­ver så­dan en sejr over FCK jo. Jeg kom­mer al­tid til at ba­e­re det mål med mig, uan­set hvad der sker i mit liv og i min kar­ri­e­re. Jeg kom­mer al­tid til at ven­de til­ba­ge til min før­ste kamp i Su­per­liga­en for Brønd­by. Det var et fan­ta­stisk øje­blik,” si­ger Brønd­bys sven­ske midt­ba­ne­mand om den før­ste af sa­e­so­nens tre 1-0 sej­re over FC Kø­ben­havn.

HJEM­ME­BA­NE I AL­LE KAM­PE

Han score­de alt­så i den før­ste som sen ind­hop­per, mens han har spil­let fra start i de to na­e­ste. Først da Chri­sti­an Nør­gaard i star­ten af novem­ber la­ve­de det hi­sto­ri­ske mål i Par­ken, der sik­re­de Brønd­by den før­ste ude­ba­ne­sejr i liga­re­gi over FCK i 13 år, og si­den i den før­ste kamp i 2018 da Brønd­by gik vi­de­re i po­ka­len på be­kost­ning af FCK via et mål af Ka­mil Wilczek i Par­ken.

Det er kam­pe, der kan kom­me til at stå som nøg­le­op­gør, hvis Brønd­by hol­der he­le vej­en hjem i det ta­et­te mester­skabs­op­løb med FC Midtjyl­land, og det be­gynd­te med Si­mon Ti­bblings de­but­mål den 6. au­gust 2017.

”Nu er vi jo ik­ke me­stre end­nu. Vi er i et ut­ro­lig ta­et kapløb med Midtjyl­land, og der er man­ge in­ter­es­san­te kam­pe til­ba­ge, der kom­mer til at af­gø­re, hvem der bli­ver me­ster. Men når man kig­ger til­ba­ge på sa­e­so­nen, og hvor­dan den var, så er det klart, at når man ta­en­ker på, hvor sta­er­ke FCK var i sid­ste sa­e­son, hvor de blev en gan­ske over­le­gen me­ster, så er det et stort boost for et hold at kun­ne slå me­stre­ne så tid­ligt i den na­e­ste sa­e­son. At sa­et­te sig i respekt. Det be­tød me­get for vo­res hold. Den sejr var vig­tig for det fi­ne for­løb, vi har va­e­ret i si­den, for vi fik vist, at vi var på sam­me ni­veau som FCK,” si­ger midt­ba­ne­s­li­de­ren, der hur­tigt er ble­vet no­get af en kult­spil­ler blandt Brønd­by-til­ha­en­ger­ne.

”At sco­re et mål mod FCK, der blev af­gø­ren­de, er vel den bed­ste må­de at bli­ve po­pu­la­er blandt Brønd­by-til­ha­en­ger­ne,” si­ger han med et smil.

”Det går hjem hos man­ge, så det tror jeg da be­tød rig­tig me­get. Det gjor­de det og­så nem­me­re for mig at kom­me ind i klub­ben, at jeg fik den her fan­ta­sti­ske start.”

”Men jeg sy­nes jo, at he­le hol­det får en fan­ta­stisk op­bak­ning af til­ha­en­ger­ne. Det er ik­ke ba­re mig. Vi kan al­le sam­men ma­er­ke den ut­ro­li­ge støt­te fra la­eg­ter­ne, og det fø­les na­er­mest som om, at vi er 12 spil­le­re på ba­nen. De støt­ter os i hver ene­ste kamp, uan­set om vi spil­ler hjem­me el­ler ude, så man har det na­e­sten som om, at vi er på hjem­me­ba­ne i hver ene­ste kamp.”

”Der er så man­ge fans, der støt­ter. Brønd­bys fans bra­en­der vir­ke­lig for klub­ben, de har den pas­sion, og det er stort som spil­ler at re­pra­e­sen­te­re en klub, der be­ty­der så me­get for folk. Det gør jo, at man ta­en­der lidt ek­stra til som spil­ler, når man ved, at det be­ty­der så me­get for så man­ge,” forta­el­ler Si­mon Ti­bbling før søn­da­gens na­e­ste ud­ga­ve af kam­pen mod FC Kø­ben­havn.

”Det bli­ver en vir­ke­lig fed kamp, og det er så hef­tigt at få lov til at spil­le så­dan nog­le kam­pe. FCK er vir­ke­lig gå­et fremad, og de hav­de jo vun­det seks i tra­ek før ne­der­la­get til Midtjyl­land. De har få­et nog­le go­de spil­le­re ind, der gør, at de ser sta­er­ke ud, så det er en sva­er mod­stan­der, og det bli­ver en kamp med en mas­se ener­gi og en mas­se fø­lel­ser.”

”For os ga­el­der det om at fort­sa­et­te i vo­res eget spor med vo­res eget spil. Vi skal va­e­re ag­gres­si­ve og ik­ke ta­en­ke så me­get på, hvad der kom­mer til at ske i de na­e­ste run­der. Det er jo kam­pen på søn­dag, som det hand­ler om nu, og det er en ut­ro­lig fod­bold­kamp, som vi skal fo­ku­se­re 100 pro­cent på, så vi kan få det mak­si­ma­le ud af vo­res spil. For så ved vi, at vi kan slå al­le hold i Su­per­liga­en,” si­ger midt­ba­ne­man­den.

Selv om han er en ener­gisk spil­ler, der blan­der sig i me­get og er me­get på bol­den, så har han al­drig haft en ka­ran­ta­e­nedag i sin se­ni­o­r­tid, men med tre ad­vars­ler i lø­bet af ef­ter­å­ret til hø­je­ste po­int­tal står han nu i den si­tu­a­tion, at den na­e­ste ad­var­sel ko­ster en kamp­dag uden fod­bold, hvil­ket ik­ke er op­ti­malt i det ta­et­te op­løb. Men det var nu ik­ke no­get, han tog med sig ind til søn­da­gens kamp mod AC Hor­sens.

”Jeg ved godt, at jeg er i ka­ran­ta­e­ne­fa­re, men man kan jo ik­ke ta­en­ke på den na­e­ste kamp, når man spil­ler, for så spil­ler man ik­ke så godt, som man skal, i den kamp, man er i. Man skal fo­ku­se­re på at spil­le på sit hø­je­ste ni­veau. Hvis man kun er på 80-90 pro­cent, er man jo ik­ke li­ge så god la­en­ge­re, og så ra­ek­ker det ik­ke. Så selv om det da sid­der et el­ler an­det sted i bag­ho­ve­det, for­søg­te jeg ik­ke at ta­en­ke på det. Jeg for­søg­te ude­luk­ken­de at gø­re mit bed­ste for, at vi skul­le slå Hor­sens.”

Og det lyk­ke­des som be­kendt, og det end­da med he­le 5-1, mens Ti­bbling blev ta­get ud med et kvar­ter igen uden en ad­var­sel i ba­ga­gen. Men nu ven­ter en ny kamp med en ka­ran­ta­e­ne ha­en­gen­de over ho­ve­d­et, og den vil igen va­e­re af den ae­r­ger­li­ge slags, for ef­ter Brønd­by søn­dag ven­ter FC Midtjyl­land i Her­ning på tors­dag.

”Pra­e­cis, der er kun go­de kam­pe, men den ad­var­sel kan jeg jo hel­ler ik­ke ta­en­ke på mod FCK. Jeg ta­en­ker i ste­det, at hvis jeg får en ka­ran­ta­e­nedag, så mis­ser jeg en ud af de ot­te kam­pe, der er til­ba­ge. Så jeg må ta­ge ka­ran­ta­e­nen, hvis den kom­mer, og så ta­en­ke på, at der er mas­ser af go­de kam­pe til­ba­ge uan­set. For fo­kus må va­e­re på kam­pen på søn­dag. For mig ga­el­der det om at nå mit mak­si­ma­le ni­veau, for det bli­ver en ut­ro­lig kamp på det her sta­dion,” si­ger Si­mon Ti­bbling og kig­ger ud på det grøn­ne gra­es og ons­da­gens tom­me tri­bu­ner.

For på søn­dag vil de va­e­re fyld­te, når der skal skri­ves et nyt ka­pi­tel i hi­sto­ri­en om det dan­ske mester­skab 2018, en hi­sto­rie hvor in­gen af de to kom­bat­tan­ter åben­bart har ta­enkt sig at sa­et­te til. Så­le­des kom FC Midtjyl­land man­dag af­ten til­ba­ge fra 0-2 til 3-2 mod FC Kø­ben­havn, så de lig­ger sta­dig à po­int med Brønd­by i top­pen.

Det er ut­ro­ligt spa­en­den­de, og det er no­get, der bli­ver snak­ket me­get om blandt til­ha­en­ge­re, på de so­ci­a­le me­di­er og blandt jour­na­li­ster, men hvor­dan ser det ud for Brønd­by­man­den Si­mon Ti­bbling. Kan han hol­de fast i dog­met om al­tid at ta­ge en kamp ad gan­gen?

”Det tror jeg er sva­ert for al­le. Når det er så li­ge, og kam­pen om at bli­ve me­ster er så ta­et, er det sva­ert kun at ta­ge en kamp ad gan­gen, men det er det, det ga­el­der om at gø­re. Hvis man kan det, har man en stor chan­ce for at vin­de mester­ska­bet. Hvis man kan le­ve­re max i hver ene­ste kamp, har man den stør­ste chan­ce for at vin­de al­le kam­pe. Så man kan ik­ke ta­en­ke for langt frem, men det er godt nok sva­ert.”

”Vi ved, at Midtjyl­land er ut­ro­ligt sta­er­ke, og de kom­mer ik­ke til at gi­ve os no­get som helst, så der­for er hver ene­ste kamp ba­re så vig­tig. Al­le po­int ta­el­ler, og det er og­så det, der gør det her slut­spil så fan­ta­stisk. At det er så li­ge. Sid­ste år var Brønd­by langt fra FC Kø­ben­havn, men nu er det ut­ro­ligt spa­en­den­de. Det er en fan­ta­stisk kamp om gul­det, og det er stort at va­e­re med i den,” si­ger midt­ba­ne­man­den, der på in­gen må­de fø­ler sig ramt el­ler stres­set over det enor­me pres om en sejr i hver ene­ste kamp.

”Det er ba­re fedt. Det er og­så før­ste gang, at jeg er med til at spil­le om en liga­ti­tel. Jeg har spil­let i fi­na­ler, men jeg har al­drig va­e­ret med i kam­pen om et mester­skab, og det er ut­ro­ligt in­spi­re­ren­de og fedt at va­e­re med til. Det er fan­ta­stisk,” si­ger Si­mon Ti­bbling, mens ch­eftra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger kom­mer for­bi i bag­grun-

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Si­mon Ti­bbling jub­ler over sin an­den bold­be­rø­ring i Superligaen, mens Svenn Cro­ne hop­per højt af gla­e­de i kølvan­det på den lyk­ke­li­ge sven­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.