VM I RUSLAND ER LANGT VA­EK

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SIMON TIBBLING -

For knap tre år si­den score­de Si­mon Ti­bbling et vig­tigt mål, der skaf­fe­de Sve­ri­ge vi­de­re fra grup­pen ved U/21-EM i Tjek­ki­et, og han score­de og­så i 4-1 sej­ren over Dan­mark i se­mi­fi­na­len, så han var en vig­tig spil­ler i den sto­re tri­umf, der blev sik­ret ef­ter straf­fes­park i fi­na­len mod Portu­gal. Men mens de go­de Brom­ma­po­j­kar-ven­ner Ludwig Au­gustin­s­son og Jo­hn Gu­i­det­ti og an­dre tid­li­ge­re U/21-hold­kam­me­ra­ter som Vi­ctor Lin­delöf, Isaac Kie­se The­lin og må­ske Oscar Lewi­cki er på vej til VM i Rusland, så har Ti­bbling sta­dig sin de­but på A-lands­hol­det til go­de.

Og han tror ik­ke, at han når at få den in­den slut­run­den, så VM er langt va­ek for den tid­li­ge­re eu­ro­pa­me­ster, selv om Sve­ri­ge har ska­despro­ble­mer på midt­ba­nen, hvor Al­bin Ek­dal har va­e­ret me­re in­de end ude i den­ne sa­e­son med HSV, og hvor hel­ten fra play­off-kam­pe­ne mod Ita­li­en, Jakob Jo­hans­son, ka­em­per en sva­er kamp for at kom­me til­ba­ge fra sin kors­bånds­ska­de.

”Som al­le spil­le­re er det og­så min sto­re drøm at kom­me med på det sven­ske lands­hold. Jeg hå­ber jo, at jeg i frem­ti­den kan kom­me med på A-lands­hol­det, men jeg tror, at det bli­ver sva­ert at nå til VM, når man ik­ke har va­e­ret med over­ho­ve­det. Jeg tror, at land­stra­e­ne­ren vil hol­de fast på den trup, der er kom­met med Frank­rig til VM og har slå­et Hol­land og Ita­li­en ud. Det er vir­ke­lig godt gå­et, så at slå sig ind i den trup nu vil nok kra­e­ve, at der er no­gen, der bli­ver ska­det el­ler ram­mer et stort form­dyk, mens jeg selv og­så skal va­e­re vir­ke­lig, vir­ke­lig god.”

”Men jeg gør det så godt, som jeg over­ho­ve­det kan i Brønd­by, så jeg er klar, hvis der plud­se­lig åb­ner sig en mu­lig­hed. El­lers hå­ber jeg på, at jeg i frem­ti­den kan bli­ve en del af A-lands­hol­det, for hvis jeg kan fort­sa­et­te mi­ne pra­e­sta­tio­ner og ud­vik­le mig i Brønd­by, tror jeg, at jeg har en stor chan­ce i frem­ti­den. Men jeg tror ik­ke, at det bli­ver til som­mer,” si­ger Si­mon Ti­bbling, der valg­te at mel­de af­bud til det sven­ske liga­lands­hold i vin­ter for at fo­ku­se­re på op­star­ten med Brønd­by.

”Det var selv­føl­ge­lig en sva­er be­slut­ning, men så­dan er det nog­le gan­ge i fod­bold. Det var jo ik­ke lands­hol­det på den må­de, for al­le var ik­ke med, men mod­sat reg­nes det som of­fi­ci­el­le land­skam­pe i Sve­ri­ge, så det hav­de da va­e­ret stort at va­e­re med, re­pra­e­sen­te­re Sve­ri­ge og få min lands­holds­de­but.”

”Men jeg var kom­met til en ny klub, og jeg hav­de mis­set så me­get i star­ten af sa­e­so­nen, så det var vig­tigt for mig at fort­sa­et­te med at kom­me ind i Brønd­by-sti­len på en god må­de og la­e­re he­le sy­ste­met at ken­de. Det var vig­tigt for min frem­ti­di­ge kar­ri­e­re i Brønd­by, så for mig var det det rig­ti­ge at gø­re.”

”Som jeg har det li­ge nu, er jeg glad for, at jeg tog den pre-sea­son i Brønd­by, for den gav mig rig­tig me­get. Det var ae­r­ger­ligt, at jeg ik­ke kun­ne spil­le med lands­hol­det, men man kan ik­ke gø­re det he­le på en gang. Så­dan er det desva­er­re,” si­ger Si­mon Ti­bbling.

Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Så­dan fejre­de Si­mon Ti­bbling eu­ro­pa­mester­ska­bet med det sven­ske U/21-lands­hold på en ju­ni­af­ten i Tjek­ki­et for knap tre år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.