FCK’S FYN­S­KE FALK ER I FREM­GANG PÅ FRE­DE­RIKS­BERG

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - RASMUS FALK - TEKST: MAR­TIN DAVID­SEN

Ras­mus Falk var på kar­ri­e­rens høj­de­punkt, da han blev ramt af en al­vor­lig ska­de og en ny lang pe­ri­o­de på si­de­linj­en. Nu er of­fen­siv­spil­le­ren ved at va­e­re til­ba­ge på sit top­ni­veau igen i F.C. Kø­ben­havn, hvor han ger­ne vil spil­le en end­nu me­re af­gø­ren­de rol­le med fle­re mål, as­sists og tit­ler. Tips­bla­det har mødt fyn­bo­en på Fre­de­riks­berg til en snak om pres­set i Kø­ben­havn, jag­ten på det na­e­ste skridt, og en flyt­ning til ho­ved­sta­den, der var nem på ba­nen, men over­rum­p­len­de uden­for.

Han var på top­pen af sin kar­ri­e­re den af­ten, men da­gen ef­ter ta­enk­te han kun på, hvor­når han kom til at spil­le fod­bold igen. Det var i be­gyn­del­sen af marts 2017, og Ras­mus Falk hav­de net­op le­ve­ret en frem­ra­gen­de pra­e­sta­tion i FC Kø­ben­havns 2-1-sejr over Ajax i Eu­ro­pa Le­agu­es ot­ten­de­dels­fi­na­ler.

For øj­ne­ne af 31.189 til­sku­e­re hav­de Falk selv åb­net fe­sten med en scor­ing 27 se­kun­der in­de i op­gø­ret, og han le­ve­re­de en så sta­erk kamp mod den hol­land­ske stor­klub, at han ef­ter­føl­gen­de blev kå­ret til Man of the Match af UE­FA og si­den no­mi­ne­ret til Run­dens Spil­ler i Eu­ro­pa Le­ague.

Men han nå­e­de slet ik­ke at ny­de suc­ce­sen. ”Jeg var ik­ke en­gang i om­kla­ed­nings­rum­met ef­ter kam­pen, for først skul­le jeg til do­ping­kon­trol, og da det var over­stå­et, var der in­gen til­ba­ge, og så hand­le­de det ba­re om, hvor­når jeg skul­le scan­nes na­e­ste dag. Der­for nå­e­de jeg ik­ke rig­tigt at for­dø­je den Ajax-kamp og va­e­re glad for den pra­e­sta­tion. Det hand­le­de ba­re om, hvor­når jeg kun­ne spil­le igen. Det var det, der fyld­te i da­ge­ne ef­ter,” si­ger Ras­mus Falk om nog­le døgn, der blev skel­sa­et­ten­de for hans før­ste sa­e­son i FC Kø­ben­havn og en ska­de, der brem­se­de den ri­ven­de ud­vik­ling, han var in­de i som fod­bold­spil­ler og og­så har pra­e­get hans an­den sa­e­son i ho­ved­sta­den.

For i ste­det for at fort­sa­et­te de go­de tak­ter med fle­re go­de kam­pe i bå­de Eu­ro­pa og Dan­mark, hvor FC Kø­ben­havn vandt The Doub­le på su­ve­ra­en vis, kom for­å­ret til at hand­le om en for­ban­det fodrod­sk­nog­le og genop­tra­e­ning.

I uger­ne op til op­gø­ret hav­de han ma­er­ket no­get ir­ri­ta­tion i den ven­stre fod, så det var pla­nen, at han skul­le scan­nes da­gen ef­ter Ajax-kam­pen. Den før­ste be­sked lød på en over­be­la­stet fodrod­sk­nog­le og en pau­se på fi­re-seks uger, og selv­om Ras­mus Falk ger­ne vil­le ha­ve ud­sat pau­sen for at kun­ne spil­le re­tur­kam­pen, ac­cep­te­re­de han la­e­ger­nes råd og fo­ku­se­re­de på at kom­me til­ba­ge til den sid­ste del af sa­e­so­nen, hvor mester­skab og po­kal­tur­ne­ring skul­le af­gø­res. Men så­dan skul­le det ik­ke gå.

”Ef­ter fi­re uge med skin­ne på fo­den skul­le jeg scan­nes igen. På det tids­punkt for­ven­te­de jeg, at det he­le var gro­et sam­men af sig selv og at alt var fint. Så­dan vil­le det va­e­re i de fle­ste til­fa­el­de. Jeg gik til den scan­ning med en tan­ke om, at jeg kun­ne ta­ge skin­nen af og be­gyn­de at genop­tra­e­ne stil­le og ro­ligt, så jeg to uger se­ne­re kun­ne va­e­re på ba­nen igen. Men knog­ler­ne var vok­set ska­evt sam­men, og der skul­le en ope­ra­tion til, for det var det hur­tig­ste og sik­re­ste at gø­re, hvis det skul­le he­le igen. Det hav­de jeg slet ik­ke reg­net med. Det var en over­ra­skel­se for mig, og det ram­te mig hårdt i da­ge­ne ef­ter,” forta­el­ler Ras­mus Falk.

ET MESTER­SKAB PÅ KRYKKER

Så i ste­det for en re­la­tivt kort pau­se på nog­le uger var Ras­mus Falk fa­er­dig for sa­e­so­nen, og der skul­le gå 171 da­ge fra Ajax-kam­pen i

Kø­ben­havn, før han kom i ak­tion på første­hol­det igen.

”Det var et dyk, for jeg hav­de reg­net med, at jeg skul­le til at spil­le fod­bold igen al­le­re­de i for­å­ret.

Jeg hav­de kun va­e­ret ude i fi­re uger, så jeg hav­de ik­ke mi­stet så me­get af mit ni­veau. Jeg hav­de reg­net med at skul­le va­e­re med i af­slut­nin­gen af sa­e­so­nen, så jeg kun­ne va­e­re med til at vin­de mit før­ste mester­skab,” si­ger Ras­mus Falk, der før hav­de ka­em­pet sig til­ba­ge fra en ska­de og stod for­an et nyt for­løb i for­å­ret 2017.

”Jeg prø­ve­de at fin­de de go­de ting i de sva­e­re pe­ri­o­der, for jeg hav­de haft en fan­ta­stisk før­ste halvsa­e­son. Jeg syn­tes, at jeg hav­de sco­ret nok mål og la­vet nok as­sists. Jeg hav­de le­ve­ret på det ni­veau, som jeg skul­le. Vi var for­an med 12 po­int, og mester­ska­bet så ud til at va­e­re i hus. Jeg prø­ve­de at si­ge til mig selv, at det nu skul­le hand­le om na­e­ste sa­e­son. Jeg hav­de prø­vet at va­e­re ska­det før, så jeg kend­te pro­ce­du­ren, og det hand­le­de om at ta­ge nog­le uger, hvor jeg kob­le­de af fra fod­bold og fandt de an­dre ting, der er vig­ti­ge i li­vet,” si­ger Ras­mus Falk. Det er al­drig sjovt at va­e­re ska­det, men Falk for­søg­te at tra­ek­ke på eg­ne er­fa­rin­ger. AaB­spil­le­ren Jakob Ahl­mann har en­gang for­talt til Tips­bla­det, at han ik­ke kun­ne ny­de hol­dets sej­re på sam­me må­de, da han i en pe­ri­o­de var lang­tids­ska­det. På sam­me må­de kun­ne Ras­mus Falk ik­ke fejre sit før­ste dan­ske mester­skab på den må­de, han hav­de drømt om.

”Det var ik­ke det, jeg hav­de hå­bet på. Jeg hav­de nog­le fan­ta­sti­ske hold­kam­me­ra­ter og tra­e­ne­re rundt om­kring, som var go­de til at få mig til at fø­le mig som en li­ge så stor del af det. Men... Når man hav­de ta­enkt på, at det var det før­ste mester­skab, og det var en af grun­de­ne til at ta­ge til FCK, så vil­le det ha­ve va­e­ret sjove­re at kun­ne smi­de sig ned på gra­es­set og jub­le over det i ste­det for at gå på ba­nen stil­le og ro­ligt og for­sig­tigt med krykker. Det er ik­ke det sam­me, når man ik­ke er på ba­nen i de sid­ste 11-12 kam­pe,” si­ger Ras­mus Falk, der dog var mest ae­r­ger­lig over at mis­se af­slut­nin­gen på den for­nem­me eu­ro­pa­ei­ske kampag­ne, som han selv hav­de va­e­ret en del af. ”Jeg vil­le ger­ne ha­ve spil­let re­tur­kam­pen mod Ajax og for­søgt at hja­el­pe hol­det vi­de­re i Eu­ro­pa. Ajax vi­ste sig så at va­e­re fan­ta­sti­ske, og vi blev spil­let ud af ba­nen i den kamp, så det var må­ske be­gra­en­set, hvil­ken for­skel, jeg kun­ne ha­ve gjort. Men det var det, der ram­te mig. Det var må­ske og­så for­di, jeg ik­ke reg­ne­de med at va­e­re ude i så lang tid,” si­ger Ras­mus Falk.

AF­BUD TIL IBIZA

Det, der i før­ste om­gang kun skul­le ha­ve va­e­ret fi­re uger på si­de­linj­en, end­te med at bli­ve et lang­truk­ket for­løb. Han hav­de haft fi­re uger med en skin­ne på be­net, fi­re uger med be­net i gips, og yder­li­ge­re fi­re uger i skin­ne, da han en­de­lig skul­le ha­ve fjer­net skin­nen per­ma­nent. In­den Ras­mus Falk tog ud på kli­nik­ken i Kø­ben­havn, hav­de han få­et at vi­de, at han skul­le ta­ge si­ne sko med, så han selv kun­ne gå hjem, men hel­ler ik­ke den­ne gang for­løb det som for­ven­tet.

”Før­ste gang jeg tog et skridt med min ven­stre fod, var jeg ba­re ved at kna­ek­ke sam­men, for­di al­le se­ner og led var så øm­me der­ne­de. Da jeg tog der­ud, hav­de jeg ik­ke prø­vet at gå end­nu, så jeg hav­de reg­net med at kun­ne gå hjem selv, men jeg fik ba­re stuk­ket kryk­ker­ne i hån­den igen. Der var en lang pe­ri­o­de med genop­tra­e­ning, hvor jeg skul­le ha­ve se­ner­ne i gang,” forta­el­ler han.

På sin mo­bil­te­le­fon har Ras­mus Falk et bil­le­de af sit ven­stre ben ef­ter de tre må­ne­der på krykker. Be­net er me­get tyndt, han har na­e­sten in­gen la­eg­mu­skel, og det ha­er­ge­de skin­ne­ben er pra­e­get af må­ne­ders in­des­pa­er­ring, mens hans fod er pra­e­get af et stort ar med mar­kan­te sting ef­ter ope­ra­tio­nen.

”Jeg vid­ste på det tids­punkt, at der vil­le va­e­re en lang genop­tra­e­ning for­an mig, så den som­mer­fe­rie, jeg skul­le ha­ve haft, blev selv­føl­ge­lig af­lyst, så jeg kun­ne fo­ku­se­re på at genop­tra­e­ne og kom­me sta­er­kt til­ba­ge,” si­ger han.

Så i ste­det for en dren­ge­tur til Syd­frank­rig med nog­le ven­ner og en rej­se til Ibiza med en grup­pe hold­kam­me­ra­ter fra FCK, blev Ras­mus Falk i Kø­ben­havn, hvor han dag­ligt tog ud til Jo­hn Ver­ners fy­si­o­te­ra­pi-kli­nik i Par­ken. Han var dog ik­ke ale­ne, for i mel­lem­ti­den var Pe­ter An­ker­sen og­så ble­vet lang­tids­ska­det.

”Jeg var ked af det på Pe­ters veg­ne, at han blev ska­det, men helt egoi­stisk var han en stor fak­tor for mig. Vi kun­ne støt­te hin­an­den. Genop­tra­e­nin­gen hos Jo­hn Ver­ner har va­e­ret en stor år­sag til, at jeg er kom­met sta­er­kt til­ba­ge uden føl­ge­ska­der. Vi tra­e­ne­de me­get hårdt de­r­in­de, og han pres­se­de os til gra­en­sen. Hans be­hand­ling var fan­ta­stisk, men det var og­så rig­tig hårdt – isa­er når han tryk­ke­de og be­hand­le­de de se­ner, jeg hav­de un­der fo­den. Den øm­hed, jeg hav­de un­der fo­den, be­hand­le­de han hårdt på. Det hjalp ut­ro­lig me­get, men den hal­ve ti­me, hvor han ar­bej­de­de med fo­den, kun­ne godt va­e­re uli­de­lig,” si­ger Ras­mus Falk, der midt i den hår­de genop­tra­e­ning kun­ne tra­ek­ke på er­fa­rin­ger fra tid­li­ge­re i kar­ri­e­ren.

Ras­mus Falk op­le­ve­de og­så som OB-spil­ler at bli­ve brem­set i sin ud­vik­ling, da han ➜

➜ som fremad­stormen­de 21-årig på­drog sig en kna­eska­de op til for­års­sa­e­so­nen 2013 og end­te med at sid­de ude i me­re end et halvt år.

”Det er selv­føl­ge­lig al­drig be­lej­ligt at bli­ve ska­det, men det har va­e­ret nog­le uhel­di­ge tids­punk­ter, jeg er ble­vet ska­det på. Selv­om jeg al­tid er kom­met hur­tigt til­ba­ge, når jeg har haft lan­ge ska­des­pau­ser, er det al­drig nemt at va­e­re lang­tids­ska­det, og jeg pres­se­de og­så mig selv bå­de den­gang og da jeg var ska­det sid­ste år. Det for­ven­ter jeg af mig selv, for jeg har sva­ert ved at ac­cep­te­re, hvis man er ble­vet dår­li­ge­re, når man kom­mer til­ba­ge fra en ska­de,” si­ger Ras­mus Falk.

KON­KUR­REN­CE

Det­te for­år har vist, at han ik­ke er kom­met til­ba­ge som en dår­li­ge­re spil­ler ef­ter sin se­ne­ste ska­des­pau­se.

Si­den sit co­me­ba­ck mod FC Nord­s­ja­el­land i au­gust har han va­e­ret med i samt­li­ge FCKkam­pe på na­er en Eu­ro­pa Le­ague-kamp i Moskva, og mens han i ef­ter­å­ret jag­te­de sin egen form midt i en dår­lig pe­ri­o­de for FCK, har sa­er­ligt de se­ne­ste Su­per­liga-run­der har vist, at han er ta­et på det ni­veau, han le­ve­re­de i sit før­ste hal­ve år i FCK-trøj­en i 2016.

FC Kø­ben­havn køb­te i vin­ter­trans­fer­vin­du­et de of­fen­si­ve kon­kur­ren­ter Vik­tor Fi­s­cher og Ro­bert Skov, men Ras­mus Falk er star­tet in­de i al­le Su­per­liga-op­gør bort­set fra hjem­me­kam­pen mod OB i fe­bru­ar. Han er i po­si­tion til at fort­sa­et­te den ud­vik­ling, der blev brem­set af den lan­ge ska­des­pe­ri­o­de, der end­te med at ko­ste det me­ste af 2017.

”Jeg var tra­et af at star­te ude mod li­ge pra­e­cis OB, for det er en kamp, jeg ek­stra ger­ne vil spil­le, for­di jeg ken­der så man­ge i klub­ben og har et godt for­hold til den. Men det er rig­tig godt, at FCK har hen­tet Ro­bert (Skov, red.) og Vik­tor Fi­s­cher (red.). Det er kon­kur­ren­ter, men så­dan er det. Det aen­drer ik­ke på, at det er fan­ta­sti­ske spil­le­re, og vi har brug for hin­an­den. Jeg kan godt li­de at spil­le sam­men med re­la­tions­spil­le­re, og så­dan nog­le er bå­de Ro­bert og Vik­tor. De er og­så af­ha­en­gi­ge af mig, når jeg spil­ler, og så­dan er det på et hold; man skal gø­re hin­an­den bed­re. Når vi snak­ker om kon­kur­ren­ce, er der og­så Ni­co­lai Thom­sen, men der er ik­ke no­get, der har aen­dret sig i for­hold til, da jeg kom her­til,” si­ger han og na­ev­ner den før­ste tid i Kø­ben­havn, hvor folk som Benja­min Ver­bic, Kas­per Kusk og Yous­sef Tou­touh var mar­kan­te pro­fi­ler i FCK så­vel som i Su­per­liga­en.

Men trods kon­kur­ren­cen har Ras­mus Falk for­må­et at bli­ve stam­spil­ler i FC Kø­ben­havn. Det er sket på trods af for­hånds­skep­sis fra om­ver­de­nen, der før har set spil­le­re gå fra an­dre Su­per­liga-klub­ber til FC Kø­ben­havn uden at få suc­ces.

Kig­ger man på na­er­va­e­ren­de li­ste over spil­le­re, der si­den 2005 er skif­tet fra an­dre Su­per­liga-klub­ber til FC Kø­ben­havn, vi­ser den, at om­kring halv­de­len har haft suc­ces i den hvi­de trø­je. Folk som Jo­hn­ny Thom­sen, Ras­mus Würtz, Jo­han Absa­lon­sen og Mar­vin Pourié kun­ne ik­ke skif­te en pro­fil­sta­tus i Søn­derjyskE, AaB, OB og Sil­ke­borg ud med en dit­to i FC Kø­ben­havn, men det er lyk­ke­des Ras­mus Falk at sik­re sig en vis po­si­tion i klub­ben.

”Der var man­ge, der men­te, at det var et for­kert skif­te, og der var man­ge, der men­te, at jeg skul­le over at sid­de på ba­en­ken. Når man kom­mer fra en dansk klub til FCK, har det ik­ke va­e­ret re­ne suc­ces­hi­sto­ri­er, for det er be­gra­en­set, hvor man­ge der har va­e­ret ka­em­pe­suc­ce­ser. Der­for sy­nes jeg og­så, at det er gå­et godt,” si­ger Falk, der ik­ke la­der sig af­skra­ek­ke af hi­sto­rik­ken, der og­så forta­el­ler, at det er sja­el­dent, at en spil­ler ta­ger et sport­s­ligt skridt opad ef­ter at va­e­re kom­met til FCK fra en an­den Su­per­liga-klub.

”Hvis man er lidt hård, er der na­e­sten in­gen af de spil­le­re, der sport­s­ligt har ta­get et skridt op ef­ter FCK. Men FCK kan godt va­e­re et skridt mod no­get stør­re, hvis man gør det godt. Man kan si­ge, at Pe­ter An­ker­sen, Ni­co­lai Boi­le­sen og Vik­tor Fi­s­cher må­ske har bed­re mu­lig­he­der end mig, for­di de har va­e­ret i en uden­land­sk klub, in­den de kom til FCK, men det hand­ler om, hvor­dan man gør det på ba­nen. Det er en spa­en­den­de hi­sto­rik, men jeg hå­ber at kom­me til ud­lan­det, og man skal al­drig si­ge al­drig i for­hold til desti­na­tio­nen. Jeg er glad for at va­e­re her nu, men som spil­ler jag­ter man og­så al­tid at kom­me ud på et tids­punkt,” si­ger Falk, der un­der­stre­ger, at han er til­freds i FCK og ik­ke har travlt med at ta­ge na­e­ste skridt i kar­ri­e­ren.

ALT ER STØR­RE I KØ­BEN­HAVN

Iføl­ge ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken er den stør­ste og ene­ste for­skel på FC Kø­ben­havn og de øv­ri­ge klub­ber i Su­per­liga­en det in­ter­ne og ek­ster­ne pres for at vin­de tit­ler. Men pres­set har ik­ke tyn­get Ras­mus Falk, for det var net­op tit­ler­ne, der trak fyn­bo­en til Kø­ben­havn.

”Jeg føl­ger me­get med i NBA, og når en spil­ler stop­per kar­ri­e­ren der, kig­ger man på, hvor man­ge mester­skabs­rin­ge, han har. Alt­så an­tal­let af mester­ska­ber, han har vun­det. Det gør man ik­ke så me­get i fod­bold­ver­de­nen. Man er må­ske be­gyndt lidt me­re på det, for jeg så en over­skrift med, at Da­ni Al­ves vandt sit tro­fae num­mer 35. Der ta­en­ker jeg: ’Hold ka­eft, en kar­ri­e­re!’. Det er selv­føl­ge­lig en an­den stør­rel­se end Dan­mark, men man hu­sker de øje­blik­ke fra kar­ri­e­ren, hvor man vin­der no­get,” si­ger Ras­mus Falk, som var glad for at va­e­re i OB, men ik­ke kun­ne ven­te la­en­ge­re tid på, at den fyn­s­ke klub skul­le for­lø­se sit po­ten­ti­a­le.

”Jeg vil­le ha­ve nog­le tit­ler på mit cv, så det var vig­tigt for mig at kom­me et sted hen, hvor man spil­ler i den go­de en­de af liga­en, spil­ler med om gul­det og vin­der nog­le fle­re kam­pe. Det mang­le­de jeg i OB. Det hand­ler om at vin­de gul­det. Det hand­ler ik­ke om top seks. Det er mo­ti­ve­ren­de,” si­ger Ras­mus Falk, som alt­så ik­ke fø­ler sig tyn­get af pres­set i Kø­ben­havn.

”Der var og­så stort pres på mig, da jeg spil­le­de i OB. Jeg har haft pres på mig i he­le mit fod­bold­liv, så det er ik­ke nyt for mig. Jeg ved godt, at FCK og Brønd­by er no­get an­det, for der er me­re pres, og man går ef­ter at vin­de al­le kam­pe, men i OB er der og­så for­vent­nin­ger om at va­e­re med i den bed­re halvdel,” si­ger Ras­mus Falk med en tan­ke på si­ne fem sa­e­so­ner i OB, hvor klub­ben be­gynd­te en lang ned­t­ur, kort ef­ter Falk var ble­vet se­ni­o­r­spil­ler.

”Da jeg kom på første­hol­det, hav­de man li­ge vun­det to sølv­me­dal­jer, og al­li­ge­vel fy­re­de man al­le i den sport­s­li­ge le­del­se, for­di det skul­le va­e­re end­nu bed­re. Den­gang vil­le man i Cham­pions Le­ague og vin­de guld, men vi end­te med at spil­le tre-fi­re sa­e­so­ner, hvor vi var ta­et på nedryk­ning. Det var et an­der­le­des pres end her, men det fyld­te og­så me­get. På den må­de var OB en god sko­le i for­hold til at spil­le un­der pres. Her­ov­re vil man nok si­ge: ’Hvad snak­ker du om?’. Mi­ne hold­kam­me­ra­ter vil sik­kert me­ne, at jeg snak­ker OB op, men jeg me­ner det. Jeg føl­te, at jeg var godt kla­edt på til det, og jeg ta­en­ker ik­ke, at det er hårdt med pres, for jeg la­eg­ger selv pres på mig selv,” si­ger han.

Ras­mus Falk med­gi­ver dog, at der er

➜ vis­se for­skel­le på Oden­se og Kø­ben­havn. Alt er ba­re stør­re i ho­ved­sta­den.

”I bund og grund er det man­ge af de sam­me ting, som er på spil. Det er ba­re lidt stør­re her­ov­re. Når det gik ad hel­ve­de til i OB, var der og­så ka­me­ra­er til tra­e­ning. Ene­ste for­skel er, at der er fi­re tv-hold i ste­det for ét tv­hold til tra­e­ning, når det går ad hel­ve­de til i FCK. Når der er 1.000, der buher i Oden­se, er der 3.000, der gør det i Kø­ben­havn. Det er et spørgs­mål om pro­por­tio­ner, for det er de sam­me me­ka­nis­mer, der er på spil i al­le klub­ber i Dan­mark. Ene­ste for­skel er stør­rel­sen. Pres­set er stør­re, for­di der er fle­re men­ne­sker, der in­ter­es­se­rer sig for det, men det er og­så det, man ger­ne vil som fod­bold­spil­ler, for der er og­så fle­re, der er be­gej­stre­de, når det går godt,” si­ger han og na­ev­ner på 2-1-sej­ren over FC Nord­s­ja­el­land i for­ri­ge Su­per­liga-run­de, hvor der var eu­fori i Par­ken oven på en sen sejr.

Det med for­skel­len på Oden­se og Kø­ben­havn er og­så kom­met til ud­tryk uden for ba­nen, hvor fyn­bo­en Falk er fal­det godt til, selv­om der var vis­se start-van­ske­lig­he­der i ho­ved­sta­den, hvor alt er stør­re – og­så bo­lig­pri­ser­ne.

”Jeg bo­e­de hos min sø­ster i de før­ste to må­ne­der, for jeg hav­de un­der­vur­de­ret det at kø­be bo­lig i Kø­ben­havn. Jeg var over­ra­sket over pri­ser­ne, for jeg hav­de bo­et til le­je i Oden­se, og hav­de må­ske fortr­udt, at jeg ik­ke hav­de købt no­get der. Så da jeg skul­le til Kø­ben­havn, ta­enk­te jeg, at jeg skul­le ha­ve et hus med en ha­ve, så det he­le kun­ne kø­re der­ud­af.”

”Jeg fik at vi­de, at jeg skul­le ta­ge at fin­de no­get på Fre­de­riks­berg, og jeg var så ov­re at se på nog­le hu­se. Der fik jeg lidt af et chok, for jeg hav­de ik­ke li­ge sat mig ind i bo­lig­mar­ke­det i Kø­ben­havn. Det un­der­vur­de­re­de jeg lidt, for det er ik­ke helt bil­ligt at fin­de det per­fek­te hus med ha­ve på Fre­de­riks­berg. Det tog lidt la­en­ge­re tid, men jeg er til­freds med at ha­ve fun­det en ejer­lej­lig­hed ta­et på Fre­de­riks­berg Ha­ve,” forta­el­ler Falk, der nu fa­er­des hjem­me­vant i by­en.

Han kal­der så­le­des Kø­ben­havn for hjem, men la­eg­ger ik­ke skjul på, at han fø­ler sig mest som fyn­bo – hvil­ket da og­så er ble­vet be­ma­er­ket i om­kla­ed­nings­rum­met på Jens Jes­sens Vej nog­le hund­re­de me­ter fra ca­fe­en.

”Jeg tror ik­ke, at der er ret man­ge på vo­res hold, der ved, hvor­dan Oden­se ser ud. Pe­ter (An­ker­sen, red.) er be­gyndt at snak­ke med fynsk di­a­lekt nog­le gan­ge for at va­e­re sjov. Når jeg na­ev­ner, at jeg har købt et som­mer­hus på Fyn, ta­ger folk sig til ho­ve­d­et, for det kan de slet ik­ke for­stå. Alt her­ov­re hand­ler om Kø­ben­havn. For mig er Fyn sta­dig fan­ta-

➜ stisk, og jeg kom­mer der me­get, når jeg har mu­lig­hed for det. Jeg har sta­dig en stor del af mit net­va­erk på Fyn, men jeg er fal­det rig­tig godt til her­ov­re. Det er en fed by med man­ge mu­lig­he­der. Alt er stør­re, der er nog­le fan­ta­sti­ske spi­se­ste­der, og Fre­de­riks­berg er rig­tig la­ek­kert. Der er det he­le; alt hvad jeg har brug for,” si­ger Ras­mus Falk.

KAMPAFGØRENDE

Spørgs­må­let er så, hvor la­en­ge han bli­ver i Kø­ben­havn. Til som­mer har han to år til­ba­ge af sin kon­trakt, og der har al­le­re­de va­e­ret in­ter­es­se fra uden­land­ske klub­ber. Ras­mus Falk un­der­stre­ger dog i in­ter­viewet, at han er glad for at va­e­re i FC Kø­ben­havn, og han spe­ku­le­rer ik­ke over mu­li­ge desti­na­tio­ner, for­di frem­ti­den er så usik­ker for fod­bold­spil­le­re. Der kan ske så me­get, der kan aen­dre pla­ner, drøm­me og am­bi­tio­ner.

Li­ge nu hand­ler det om FC Kø­ben­havn, for og­så her er der et nyt skridt at ta­ge for Ras­mus Falk. Det hand­ler om an­svar, og det hand­ler om kampafgørende ak­tio­ner.

De se­ne­ste man­ge sa­e­so­ner har klub­ben solgt si­ne bed­ste spil­le­re af sted til ud­lan­det, og Stå­le Sol­bak­ken har fle­re gan­ge ud­talt, at det til som­mer er pla­nen, at Fe­de­ri­co San­tan­der, Ro­bin Ol­sen og Pe­ter An­ker­sen og­så skal sa­el­ges. Hvis de tre spil­le­re for­la­der klub­ben, vil 26-åri­ge Ras­mus Falk va­e­re en af de er­far­ne spil­le­re i FCK-trup­pen, der har spil­let flest kam­pe for klub­ben.

Han vil ger­ne ta­ge me­re an­svar, og han har og­så lagt ma­er­ke til, at der of­te stil­les spørgs­måls­tegn ved, om han la­ver nok mål og as­sists, no­get ch­eftra­e­ner Stå­le Sol­bak­ken og­så er in­de på.

Ras­mus Falk na­ev­ner da og­så selv, at han ger­ne vil va­e­re me­re kampafgørende og ta­ge me­re an­svar, når det bra­en­der på. Og­så her er NBA-stjer­ner­ne en in­spira­tion.

”Det er så fedt, når de bed­ste spil­le­re på et NBA-hold går på ba­nen og ta­ger an­svar for kam­pen. De ta­ger de af­gø­ren­de skud igen og igen. Det er dem, man går til, når det bra­en­der på. Det er im­po­ne­ren­de. Det kan godt va­e­re, at de mis­ser det af­gø­ren­de skud i tre kam­pe i tra­ek, men de ta­ger og­så det fjer­de. Det er en ver­den, der er no­get me­re eks­po­ne­ret end Su­per­liga­en, men det er in­spi­re­ren­de,” si­ger Ras­mus Falk, der fra sin egen FCK-ver­den na­ev­ner Fe­de­ri­co San­tan­ders sej­rs­mål mod AGF, FC Nord­s­ja­el­land og FC Hels­in­gør i det­te for­år som ek­semp­ler på af­gø­ren­de scor­in­ger sat ind i slut­fa­sen, der har sik­ret FCK seks ek­stra po­int i jag­ten på bron­zen.

Selv har Ras­mus Falk sco­ret tre mål i sa­e­so­nen hidtil, mens det i he­le hans FCK-tid er ble­vet til 68 kam­pe, 12 scor­in­ger og 11 as­sists. I snit har han va­e­ret med i et mål i hver tred­je kamp, hvil­ket han er til­freds med som midt­ba­ne­spil­ler.

”I det før­ste hal­ve år i FCK nå­e­de jeg op på et god­kendt an­tal mål og as­sists, når man ta­en­ker på, hvad en kant­spil­ler i vo­res sy­stem skal le­ve­re. Nu vil jeg ger­ne star­te en sti­me og la­eg­ge yder­li­ge­re på, og det er det, jeg tra­e­ner mest,” si­ger Falk, der først nu fø­ler sig hund­re­de pro­cent fit ef­ter ska­den i 2017.

”Jeg har sco­ret 12 mål i 68 kam­pe, så hvis jeg hi­ver lom­me­reg­ne­ren frem, er det et mål i hver 5,6 kamp. Jeg vil ger­ne sco­re fle­re mål, men man kan ik­ke si­ge, at det har va­e­ret helt skidt. Jeg har og­så vendt det om og sagt til mig selv, at det er et godt tegn, at jeg bli­ver kri­ti­se­ret for det. Det be­ty­der, at det er det ene­ste, kri­ti­ker­ne kan sa­et­te på mig. Det vil­le va­e­re me­get va­er­re, hvis folk men­te, at jeg skul­le lø­be no­get me­re, at jeg smed for man­ge bol­de va­ek el­ler at jeg kun spil­le­de bol­den til si­den. Jeg bi­dra­ger og­så med an­dre ting, men jeg vil al­tid ger­ne la­eg­ge på med mål og as­sists, for det er det, jeg al­tid er ble­vet be­dømt mest på.”

Som ung­doms­spil­ler i OB var han de­ci­de­ret an­gri­ber og score­de en­gang 100 mål på en sa­e­son, og han gri­ner ved tan­ken om, at hjør­ne­s­par­ke­ne i Ju­ni­o­r­liga­en blev slå­et ef­ter ham, men med ti­den er han ble­vet om­sko­let til kant­spil­ler og of­fen­siv midt­ba­ne­mand. Han med­gi­ver dog og­så, at han i sin se­ni­o­r­kar­ri­e­re ik­ke har va­e­ret må­l­li­der­lig nok.

”Det har jeg få­et at vi­de man­ge gan­ge, bå­de i Kø­ben­havn og i OB. Nog­le gan­ge lig­ger det lidt for dybt i mig at spil­le chan­cen så stor som mu­ligt, og det kan va­e­re sva­ert at la­eg­ge fra sig. Det hand­ler selv­føl­ge­lig om at sø­ge det me­re i mit spil. Hvis jeg skal be­skri­ve mig selv som spil­ler, er min stør­ste spids­kom­pe­ten­ce at gø­re dem om­kring mig go­de. Men det hand­ler og­så om at gø­re sig selv god, så jeg vil ger­ne for­bed­re mig på den kon­to. I pe­ri­o­der har det ir­ri­te­ret mig, men det kom­mer lidt i sti­mer,” si­ger Falk, der dog og­så ser for­bed­rin­ger i an­dre de­le af sit spil.

”Jeg er me­re nør­det i for­hold til mi­ne pra­e­sta­tio­ner end ba­re mål og as­sists. Jeg ved godt, at Ro­nal­do og Mes­si la­ver re­la­tivt man­ge mål på en sa­e­son og bli­ver be­dømt på det, men jeg kig­ger li­ge så me­get på an­dre ting. Hvil­ke ting har jeg løf­tet mig på, si­den jeg kom til FCK? Er jeg ble­vet en bed­re spil­ler? Det sy­nes jeg selv. Er jeg ble­vet en klo­ge­re spil­ler? Det sy­nes jeg selv.”

EN AN­DEN VEJ END ERIK­SEN

Det er snart ot­te år si­den, at Ras­mus Falk fik sin of­fi­ci­el­le se­ni­o­r­de­but, og si­den har han haft en be­gi­ven­heds­rig kar­ri­e­re, der har budt på alt fra sølv­me­dal­jer og nedryk­nings­kam­pe i OB til Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil og mester­skab i FC Kø­ben­havn samt lan­ge ska­des­pe­ri­o­der beg­ge ste­der. Han har alt­så prø­vet lidt af det he­le, men der er sta­dig no­get, der mang­ler på hans fod­bold­ma­es­si­ge buck­et­list.

Som ung­doms­spil­ler var han en fast del af de dan­ske ung­lands­hold, og ved U/21-EM i 2015 star­te­de han in­de i fle­re kam­pe på be­kost­ning af blandt an­dre Pio­ne Si­sto. Men som se­ni­or er det kun ble­vet til den ene land­skamp, han blev no­te­ret for, da han fik 45 mi­nut­ter i en kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Mal­ta i ef­ter­å­ret 2013.

Til sam­men­lig­ning har hans ja­ev­nal­dren­de kam­me­rat fra Mid­del­fart, Chri­sti­an Erik­sen, spil­let 77 A-land­skam­pe, og mens ven­nen kan se frem til en VM-slut­run­de i Rusland til som­mer, kun­ne Ras­mus Falk for et par uger si­den kon­sta­te­re, at han var gle­det ud af Top 40 på Tips­bla­dets li­ste over po­ten­ti­el­le VM-kan­di­da­ter.

”Når jeg kig­ger til­ba­ge, hav­de jeg nok hå­bet på nog­le fle­re land­skam­pe, men det har og­så no­get at gø­re med ti­m­ing. Jeg fik 45 mi­nut­ter i min de­but, og det var ik­ke fan­ta­stisk. 45 mi­nut­ter er ik­ke me­get, men man skal gri­be chan­cen, når man får den på lands­hol­det. Ef­ter­føl­gen­de har jeg va­e­ret i trup­pen nog­le gan­ge, og det har va­e­ret fint at va­e­re med i tra­e­nin­gen, men der er jo nog­le få plad­ser at spil­le om, og der er nog­le spil­le­re, som er i rig­tig go­de klub­ber. Spe­ci­elt som Su­per­liga-spil­ler skal man va­e­re ek­stra­or­di­na­er for at va­e­re med. Jeg fo­ku­se­rer på at gø­re det så godt som mu­ligt for FCK, men selv­føl­ge­lig har VM fyldt no­get for al­le, der har va­e­ret med om­kring lands­hol­det. Et VM er jo så unikt,” si­ger Ras­mus Falk.

Han la­der sig ik­ke gå på af, at barn­doms­ven­nen Erik­sen er nå­et la­en­ge­re end ham selv, si­den de beg­ge fol­de­de sig ud på å-ba­ner­ne i Mid­del­fart og tog sam­men til prø­ve­tra­e­nin­ger i sto­re eu­ro­pa­ei­ske klub­ber, in­den de ef­ter nog­le års suc­ces­fuldt sam­spil i OB gik i hver de­res ret­nin­ger. Den ene tog til Am­ster­dam, mens den an­den blev i Oden­se, og selv­om Ras­mus Falk har skul­le for­hol­de sig til Chri­sti­an Erik­sen he­le li­vet, er han af­kla­ret med, at ven­nen er la­en­ge­re frem­me end ham selv i dag.

”Det er in­gen hem­me­lig­hed, at han er stuk­ket af. Han har gjort det helt fan­ta­stisk. Vi kon­kur­re­re­de jo al­tid på et el­ler an­det ni­veau, da vi var yn­gre. Han tog en vej tid­ligt i sin kar­ri­e­re, og jeg tog en an­den. Men vi er beg­ge to suc­ces­hi­sto­ri­er. Vi kom­mer beg­ge to fra Mid­del­fart, og han spil­ler i Pre­mi­er Le­ague, mens jeg spil­ler i FCK. Jeg sy­nes ik­ke, at min kar­ri­e­re er min­dre god, ba­re for­di han gør det ek­stra­or­di­na­ert. Det skal man hu­ske. Hvis Chri­sti­an nu var født i Er­ritsø på den an­den si­de af Lil­le­ba­elts­bro­en, hav­de man nok set os for­skel­ligt. Det er til­fa­el­digt, at vi kom­mer fra sam­me by og fulg­tes ad til OB, men vi har et su­per for­hold den dag i dag,” forta­el­ler Falk, der ik­ke har fortr­udt, at han ik­ke tog sprin­get til det de stør­re ram­mer og kon­trak­ter i ud­lan­det, da chan­cen bød sig tid­li­ge­re i kar­ri­e­ren.

”Hvis det var pen­ge­ne, jeg var gå­et ef­ter,

➜ var jeg skif­tet til Po­len og ta­get tre-fi­re år der og le­vet et fint liv i dag. Det var ik­ke det, der mo­ti­ve­re­de mig. Det er for­kert at si­ge, at pen­ge ik­ke be­ty­der no­get, men det be­ty­der langt fra alt. Jeg tror, at 90 pro­cent af al­le fod­bold­spil­le­re har det li­ge­som mig; det er ik­ke pen­ge­ne, der mo­ti­ve­rer. Men det gjor­de ik­ke ondt på mig at hø­re fra nog­le folk, at det kun skul­le va­e­re for pen­ge­ne, at jeg tog her­over til FCK, for al­le, der ken­der mig, og som be­ty­der no­get for mig, ved godt, at jeg kun­ne ha­ve ta­get til Rusland tid­ligt i kar­ri­e­ren el­ler til Po­len for to år si­den og tjent fle­re pen­ge,” si­ger Falk, som er til­freds med sin kar­ri­e­re og egen ud­vik­ling hidtil.

”Jeg spil­le­de i OB i man­ge år, hvor jeg tid­ligt fik an­svar og blev en pro­fil for hol­det. Jeg var en vig­tig spil­ler for dem i man­ge sa­e­so­ner og kom så til et FCK-hold, der må­ske er det sta­er­ke­ste, der har va­e­ret i dansk fod­bold. Jeg spil­le­de fra start og hjalp til med at vin­de et mester­skab i en hi­sto­risk god sa­e­son for et dansk fod­bold­hold. Jeg fø­ler mig sta­erk, og jeg er på vej mod en rig­tig god pe­ri­o­de igen,” ly­der det fra Ras­mus Falk midt i et 2018, hvor bå­de han og FC Kø­ben­havn er på vej mod for­dums styr­ke.

Man­dag blev det til et skuf­fen­de 2-3-ne­der­lag mod FC Midtjyl­land, der brem­se­de en el­lers god sti­me, men Ras­mus Falk er ved godt mod for­ud for we­e­ken­dens kamp mod Brønd­by.

”Det er ir­ri­te­ren­de at ta­be, når man er for­an 2-0 og fø­ler, at man gør man­ge ting rig­tigt. Det bli­ver ba­re li­ge­gyl­digt, når vi gi­ver nem­me mål va­ek. Det er ae­r­ger­ligt, at sti­men stop­pe­de i man­dags, for der var tegn på for­bed­rin­ger,” si­ger Falk, der selv hå­ber at vok­se som pro­fil i FC Kø­ben­havn, in­den ud­lan­det kal­der en­gang ude i frem­ti­den.

”Jeg kan kig­ge på mulig­he­der­ne, når den tid kom­mer, men li­ge nu hand­ler det om at sco­re mål og la­ve fle­re as­sists. Li­ge nu fø­ler jeg mig på mit bed­ste kon­ti­nu­er­li­ge ni­veau i min tid ef­ter ska­den,” si­ger Falk. ✖

Foto: Mads Claus Ras­mus­sen/Scanpix

Foto: Lars Poul­sen / Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.