FALK SKAL SKYNDE SIG LANG­SOMT

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - RASMUS FALK -

Stå­le Sol­bak­ken gi­ver her sit syn på Ras­mus Fal­ks ud­vik­ling i FCK.

”Han hav­de et per­fekt før­ste år, indtil han blev ska­det. Da vi hen­te­de Ras­mus, for­ven­te­de vi, at vi skul­le ar­bej­de med to ting: For det før­ste var han de­fen­sivt ustruk­tu­re­ret, for han fløj rundt over det he­le. For det an­det skul­le han til en stør­re klub end OB. Men beg­ge ting slog han i jor­den me­get hur­tigt. Han faldt hur­tigt ind på hol­det, og han spil­le­de grad­vist bed­re og bed­re. Han var på sit al­ler­bed­ste, da han blev ska­det i fo­den. Man kan ik­ke gø­re det bed­re som ny spil­ler i FCK. Han fandt hur­tigt kon­cep­tet, var god de­fen­sivt og of­fen­sivt, og han byg­ge­de he­le ti­den på. Han hav­de og­så få­et et bed­re slut­pro­dukt, da han fik den ska­de.”

”Han er al­le­re­de en kul­tur­ba­e­rer på tra­e­nings­ba­nen. Der er al­drig no­gen brok­ke­ri­er fra Ras­mus. Det var hårdt for ham at bli­ve sat af mod OB, men han ar­bej­der ba­re hårdt og har en god at­ti­tu­de på og uden for ba­nen. Han er en spil­ler, som har FCK-dna.”

”Han har gjort alt og me­re til i FCK, og det er kun den ska­de, der gjor­de, at han måt­te star­te for­fra. Han skal fort­sa­et­te sin ud­vik­ling en sa­e­son me­re og va­e­re en del af et end­nu bed­re FCK-hold, hvis han skal ta­ge det na­e­ste skridt til en stor liga. Den­ne sa­e­son har va­e­ret me­get am­pu­te­ret – spe­ci­elt for ham. Han ar­bej­der hår­de­re, end folk tror, han er tak­tisk di­sci­pli­ne­ret, og han er la­e­re­vil­lig, men han skal sco­re fle­re mål og la­ve fle­re as­sists.”

”Ras­mus skal skynde sig lang­somt. Al­le spil­le­re er for­skel­li­ge og har for­skel­li­ge men­ta­li­tet, og han har haft nog­le am­pu­te­re­de sa­e­so­ner. Vi må ta­ge en ny sta­tus ef­ter na­e­ste sa­e­son, og se, om han skal for­la­en­ge sin kon­trakt, el­ler om vi skal gø­re no­get an­det. Det hand­ler om at la­eg­ge lidt ek­stra på. Jeg si­ger ik­ke, at han skal bli­ve som Chri­sti­an Erik­sen, men han skal ha­ve lidt fle­re af­gø­ren­de ak­tio­ner.”

Foto: Claus Bech/Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.