MED GLA­E­DE OG OP­TI­MIS­ME MIDT I EN BUNDKAMP

Selv om op­ryk­ker­nes flot­te start er ble­vet for­vand­let til en ta­et bundkamp, er Hud­der­s­fi­elds dan­ske må­l­mand Jo­nas Lös­sl fuld af op­ti­mis­me før de af­gø­ren­de kam­pe i den Pre­mi­er Le­ague, han så ger­ne vil fort­sa­et­te med at spil­le i. Og uan­set hvad er han me­get

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - JONAS LÖSSL - TEKST: THO­MAS PYNDT

Mens mester­ska­bet utvivl­s­omt er af­gjort trods Man­che­ster Ci­tys over­ra­sken­de ne­der­lag hjem­me til lo­kal­ri­va­len fra Uni­ted, og de tre plad­ser der­un­der, der gi­ver ad­gang til Cham­pions Le­ague na­e­ste år, og­så ser en­de­ligt for­del­te ud, er der fort­sat mas­ser at ka­em­pe om i bun­den af Pre­mi­er Le­ague. West Bromwich er va­ek med fem kam­pe igen og 10 po­int op til red­ning, men der­over ka­em­per syv hold om at und­gå de to an­dre plad­ser un­der stre­gen.

Sout­hamp­ton og Sto­ke lig­ger tun­gest til og har hel­ler ik­ke for­men med sig, men Crystal Pa­la­ce, Hud­der­s­fi­eld, Swan­sea, West Ham og Brigh­ton kan sta­dig bli­ve in­vol­ve­ret. Al­le po­int ta­el­ler i hvert fald, så selv om Hud­der­s­fi­eld hav­de en mand i over­tal i det sid­ste kvar­ter, og Jo­nas Lös­sl var uhel­dig ved Brigh­tons åb­nings­cor­ing, er den dan­ske må­l­mand sta­dig godt til­freds med de 1-1, som Yor­ks­hi­re-klub­ben hen­te­de med hjem fra syd­ky­sten ef­ter at ha­ve tabt de se­ne­ste to ner­ve­kam­pe i bun­den til hen­holds­vis Crystal Pa­la­ce og Newcast­le.

”Det var vel okay. Vi spil­le­de en rig­tig god kamp, og vi fik et po­int, som vi be­stemt kan bru­ge. For ef­ter den we­e­kend kan vi kig­ge på stil­lin­gen og si­ge, at vi lig­ger bed­re til nu, end vi gjor­de før we­e­ken­den,” si­ger Jo­nas Lös­sl, der har spil­let al­le liga­kam­pe i sa­e­so­nen for Hud­der­s­fi­eld og nu gla­e­der sig til de sid­ste fem mod Wat­ford (h), Ever­ton (h), Man­che­ster C (u) og Chel­sea (u), før sa­e­so­nen luk­ker hjem­me på Jo­hn Smith’s Sta­di­um med en kamp mod Ar­se­nal.

”Man har da en spa­endt­hed i krop­pen, og man vil ger­ne ud at spil­le de kam­pe, men per­son­ligt sy­nes jeg, at den her pe­ri­o­de er sinds­sygt fed. Det er klart, at der er no­get pres på, men det er jo det her, vi har spil­let for he­le sa­e­so­nen. Det er en øn­ske­si­tu­a­tion, at det er op til os selv.”

”Så det hand­ler om at gå ud og få nog­le po­int, og spørgs­må­let er så, om det er tre po­int el­ler seks po­int, der er nok. Det er i hvert fald ta­et på må­let. Og der har vi et par spa­en­den­de hjem­me­kam­pe at kig­ge hen imod. Selv­føl­ge­lig ved vi godt, at vi har et sva­ert slut­pro­gram, men det har man­ge af vo­res kon­kur­ren­ter og­så,” si­ger den 29-åri­ge må­l­mand med et håb om tre po­int hjem­me mod Wat­ford.

”Det vil helt sik­kert va­e­re tre go­de po­int, men det vil­le det og­så ha­ve va­e­ret i den sid­ste kamp og i kam­pen for­in­den. Men det er klart, at der er en rig­tig god mu­lig­hed mod Wat­ford. Vi slog dem 4-1 sid­ste gang, så vi fø­ler, at vi har en god chan­ce,” ly­der det fra en op­ti­mi­stisk dan­sker i Hud­der­s­fi­eld.

Og den op­ti­mis­me står han ik­ke ale­ne med. Så­le­des ud­tal­te ma­na­ger David Wag­ner ef­ter kam­pen i Brigh­ton, at ”det har va­e­ret en for­nø­je­lig tur, og det har det va­e­ret si­den den før­ste run­de. Vi kan fak­tisk over­le­ve. Og vi vil va­e­re de lyk­ke­lig­ste ma­end på pla­ne­ten, hvis vi kan få en ny sa­e­son i Pre­mi­er Le­ague.”

”Ja, vo­res tra­e­ner hol­der det he­le me­get po­si­tivt og ita­lesa­et­ter si­tu­a­tio­nen på sam­me må­de. Ef­ter vi hav­de tabt op­pe i Newcast­le, sag­de han for ek­sem­pel til os, at hvis vi kun­ne spil­le på den må­de re­sten af sa­e­so­nen, så var han ik­ke ban­ge, for så skul­le vi nok kom­me i mål. Så han er me­get po­si­tiv, hvil­ket smit­ter af på he­le trup­pen, og det er jo dej­ligt.”

”Selv­føl­ge­lig la­eg­ger han pres på os, men han går en an­den vej med det, for han si­ger, at hvis vi ta­ber det her, så gør vi det, for­di vi har in­si­ste­ret på at gø­re tin­ge­ne på vo­res egen må­de, på at va­e­re ak­ti­ve og age­ren­de i kam­pe­ne. Så vi skal tro på det og gå ind at gri­be chan­cen,” forta­el­ler Jo­nas Lös­sl om Hud­der­s­fi­elds ty­ske ma­na­ger, der og­så var en vig­tig år­sag til, at den dan­ske må­l­mand sid­ste år kun­ne byt­te Bun­des­liga­en ud med Pre­mi­er Le­ague.

FAN­TA­STISK MØ­DE MED PRE­MI­ER LE­AGUE

”Jeg var hjem­me på fe­rie, da jeg fik nyhe­den ne­de fra Mainz om, at de vil­le kø­be Re­ne Adler, hvil­ket så be­tød, at jeg sand­syn­lig­vis skul­le vi­de­re. Jeg var dog indstil­let på at ta­ge kam­pen op, og det sag­de jeg og­så til dem, men vi be­gynd­te selv­føl­ge­lig at le­de lidt og fik og­så nog­le mu­lig­he­der på hån­den.”

”Min ko­ne og jeg hav­de fak­tisk be­slut­tet os for den ene mu­lig­hed, men så duk­ke­de der plud­se­lig no­get an­det op, og så for­svandt den før­ste. Egent­lig vil­le jeg jo og­så ger­ne bli­ve i Mainz, så det rin­ge­de jeg for at forta­el­le min agent. Han sag­de ”vent li­ge fem mi­nut­ter, jeg har et opkald her,” og da han så rin­ge­de til­ba­ge, spurg­te han, om jeg kun­ne kø­re til Dort­mund, for Hud­der­s­fi­elds ma­na­ger David Wag­ner vil­le ger­ne snak­ke med mig. De skul­le spil­le Pre­mi­er Le­ague, og han kun­ne godt va­e­re in­ter­es­se­ret.”

”Så jeg røg af sted med det sam­me. Jeg syn­tes jo, at det var en vildt fed mu­lig­hed, og den blev kun fe­de­re, ef­ter at jeg hav­de snak­ket med ham og hørt de tan­ker, han lag­de frem. Og de vend­te hur­tigt til­ba­ge, så et par da­ge ef­ter var jeg i Hud­der­s­fi­eld for at kig­ge på tin­ge­ne og få et la­e­ge­tjek, så det ske­te helt vildt hur­tigt.”

”David har jo selv spil­let i Mainz, og der­for ken­der han en mas­se men­ne­sker om­kring klub­ben, og så ken­der han og­så Bun­des­liga­en bed­re end al­le an­dre liga­er, så han vid­ste godt, hvem jeg var, og han hav­de og­så for­hørt sig om mig in­den vo­res mø­de.”

”Så han vil­le egent­lig helst hø­re, hvor­dan jeg så på så­dan en sa­e­son med Hud­der­s­fi­eld. Det vir­ke­de vig­tigt for ham, for al­le de men­ne­sker, som han har sam­let her­ov­re, er mindst li­ge så me­get sat sam­men, for­di de fun­ge­rer sam­men, som for at de kan pra­este­re sam­men,” forta­el­ler Jo­nas Lös­sl om et par hek­ti­ske da­ge sid­ste som­mer, der end­te med at gi­ve ham et skif­te, som bå­de han og klub­ben kun har va­e­ret til­fred­se med.

For hans le­je­af­ta­le er nu ble­vet til en per­ma­nent kon­trakt med klub­ben, og den dan­ske må­l­mand har pra­este­ret fra dag 1, hvor de­butan­ter­ne vandt 3-0 ude over Crystal Pa­la­ce.

”Selv­føl­ge­lig var jeg ik­ke på mit bed­ste ni­veau i som­mer, for det var jo et ne­der­lag, at Mainz køb­te en ny må­l­mand. Jeg var ik­ke helt enig i, at det var gå­et så dår­ligt, og det tror jeg hel­ler ik­ke, at de er nu, så­dan som den­ne sa­e­son er gå­et.”

”Men jeg har al­tid haft en tro på mi­ne eg­ne ev­ner, og da jeg hør­te om, hvor­dan det fun­ge­re­de her­ov­re og hav­de va­e­ret en del af det i en uges tid, kun­ne jeg hur­tigt ma­er­ke, at Hud­der­s­fi­eld var et godt sted for mig,” si­ger Jo­nas Lös­sl.

Og han blev og­så hen­tet til at spil­le, da må­l­man­den, der var med til at skaf­fe klub­ben den før­ste op­ryk­ning til Pre­mi­er Le­ague, Dan­ny Ward, måt­te til­ba­ge til Li­ver­pool ef­ter endt le­je­af­ta­le og to vund­ne straf­fes­parks­kon­kur­ren­cer i play­off-se­mi­fi­na­len mod Sh­ef­fi­eld Wed­nes­day og fi­na­len mod Re­a­ding. Så han var po­pu­la­er i Hud­der­s­fi­eld, men det sam­me blev Jo­nas Lös­sl hur­tigt, selv om han kom til Eng­land som et på de kan­ter ube­skre­vet blad.

”Jeg sy­nes, at jeg blev mod­ta­get med åb­ne ar­me, og jeg sam­men­lig­ner det lidt med mit skif­te fra FC Midtjyl­land til Gu­in­gamp. Den­gang fik de en må­l­mand ind, der godt kun­ne va­e­re god, og som kom med no­get er­fa­ring, så ham tro­e­de de på, selv om det sta­dig var lidt et åbent spørgs­mål.”

”Da jeg flyt­te­de fra Frank­rig til Tys­kland, hav­de Mainz li­ge solgt Lo­ris [Ka­ri­us] her­over, så der var ka­em­pe for­vent­nin­ger til den po­si­tion, og de gik så ud og in­ve­ste­re­de i mig som de­res dy­re­ste må­l­mand indtil da, så det var et an­det slags pres.”

”Men stort set al­le, der kom­mer til Eng­land, gør det jo som et ube­skre­vet blad, for­di en­gelsk fod­bold er en­gelsk fod­bold. De har ik­ke blik­ket ret­tet så me­get udad, men på en el­ler an­den må­de er man sta­dig me­get åb­ne om­kring det.”

”Folk kun­ne se, at jeg hav­de spil­let i Tys­kland, Frank­rig og Dan­mark, og at jeg var med om­kring lands­hol­det, så de var egent­lig me­get po­si­ti­ve. Jeg har al­drig få­et den der ”Dan­ny Ward var og­så rig­tig god,” men nu gik jeg jo og­så ind og le­ve­re­de en rig­tig god start sam­men med hol­det, hvil­ket jeg tror var med til at gø­re det rig­tig nemt der­fra for mig.”

”Det var i hvert fald helt spe­ci­elt at gå på ba­nen ude mod Pa­la­ce i den før­ste kamp. Det var et en­gelsk sta­dion med mas­ser af stem­ning, og vi vandt 3-0. Det var Pre­mi­er Le­ague, og det var helt fan­ta­stisk,” forta­el­ler Jo­nas Lös­sl om den flot­te start.

Ef­ter seks run­der lå op­ryk­ker­ne num­mer ot­te med ni po­int, kun et ne­der­lag og blot tre mål imod den dan­ske må­l­mand, men så mød­te han og Hud­der­s­fi­eld for al­vor Pre­mi­er Le­ague, da Tot­ten­ham kom på be­søg.

”Det var før­ste gang, vi mød­te en af de sto­re. Indtil da hav­de vi, in­klu­siv jeg selv, jo re­det på en bøl­ge, og det hav­de na­er­mest va­e­ret en drøm at va­e­re en del af. Tra­e­nings­kam­pe­ne gik helt fan­ta­stisk, og så kom jeg ind og holdt cle­an she­et de før­ste tre-en-halv kamp og var ved at slå re­kor­der, men så rend­te vi ind i Tot­ten­ham, og der gik det alt­så sta­er­kt. Der blev det li­ge plud­se­lig en re­a­li­tet for os, for vi tab­te 4-0,” si­ger må­l­man­den om mø­det med lands­holdskol­le­ga Chri­sti­an Erik­sen, der ik­ke kom på tav­len den dag.

Det gjor­de til gen­ga­eld Har­ry Ka­ne, to gan­ge på 20 mi­nut­ter, og midt i 1. halv­leg stod der 0-3 på må­l­tav­len.

HE­LE FOL­KETS HUD­DER­S­FI­ELD

Men så­dan er li­vet og­så i Pre­mi­er Le­ague. Man mø­der nog­le mod­stan­de­re, der spil­ler me­re end al­min­de­ligt hur­tigt op imod an­gri­be­re af ver­dens­klas­se, og det er en ud­for­dring, som Jo­nas Lös­sl ny­der. Og fak­tisk har den hidtil sva­e­re­ste kamp va­e­ret mod det hold, der nu er dømt til nedryk­ning, for selv om Hud­der­s­fi­eld vandt 2-1 over West Bromwich på The Hawt­horns i slut­nin­gen af fe­bru­ar, var det sta­dig en me­get van­ske­lig op­ga­ve for må­l­man­den.

”Jeg blev godt nok pak­ket ind, og det var egent­lig ret sjovt, for i den før­ste kamp mod West Brom, hav­de jeg ret godt styr på det, og jeg har ge­ne­relt få­et ros for, at jeg er godt med i fel­tet. Men der blev i den grad spil­let med mus­k­ler og al­bu­er, mens jeg ba­re blev holdt ne­de. Der blev la­vet ka­em­pe fris­park på mig på hver ene­ste af de seks før­ste hjør­ne­s­park, og jeg var ude ved dom­me­ren fle­re gan­ge. ”Ja ja, jeg kig­ger,” sag­de han, og de blev ba­re ved.

Jeg kun­ne ik­ke be­va­e­ge mig, og ved det mål, de score­de, var jeg pak­ket helt ind. Det var al­li­ge­vel det mest ek­stre­me, jeg har op­le­vet.”

”Men el­lers er det ba­re nog­le go­de spil­le­re, man kom­mer op imod. Nor­malt når man ser en spil­ler på stør­rel­se med Lukaku, kan han ik­ke be­va­e­ge sig sa­er­lig me­get, men det kan han så al­li­ge­vel og sta­dig og­så sco­re. Det er det, der er med nog­le af spil­ler­ne her­ov­re. Man mø­der an­gri­be­re, der har he­le pak­ken. Nor­malt mø­der man en hur­tig spil­ler, der har god tek­nik, men er en dår­lig af­slut­ter, men her kan de det he­le,” si­ger Jo­nas Lös­sl, der for­be­re­de sig grun­digt til hver op­ga­ve.

”Det er no­get, som vi gør i vo­res må­l­mands­grup­pe, hvor vi sid­der og kig­ger på ten­den­ser og så­dan nog­le ting. Jeg tror, det er en vig­tig del af det, isa­er når vi spil­ler mod så­dan nog­le mod­stan­de­re. For vi er un­der­dogs til stort set hver kamp, så vi bli­ver nødt til at va­e­re dem, der ar­bej­der hår­dest og for­be­re­der os bedst. Det har og­så al­tid va­e­ret min fi­lo­so­fi i mit fod­bold­liv, så det pas­ser mig godt.”

”Og ind imel­lem går det op i en hø­je­re en­hed. Før kam­pen mod Man­che­ster Uni­ted hav­de vi kig­get på Ale­xis San­chez’ straf­fes­park, så jeg vid­ste, hvor han var god til at spar­ke den, så der ka­ste­de jeg mig over og tog den – og så spar­ke­de han så re­tu­ren ind,” si­ger må­l­man­den om en li­ge-ved-og-na­e­sten suc­ces på Old Traf­ford, hvor hjem­me­hol­det vandt 2-0 og der­med fik re­van­che for ef­ter­å­rets 2-1 ne­der­lag på Jo­hn Smith’s Sta­di­um, der har va­e­ret en af sa­e­so­nens sto­re op­le­vel­ser for Jo­nas Lös­sl.

Og så ny­der han el­lers ba­re mø­det med den en­gel­ske fod­bold­kul­tur, der klin­ger så rent i Yor­ks­hi­re og i om­rå­dets Pre­mi­er Le­agu­e­re­pra­e­sen­tant fra Hud­der­s­fi­eld.

”Jeg har al­drig va­e­ret ty­pen, der har set en mas­se fod­bold el­ler har vidst en hel mas­se om det, så jeg hav­de ik­ke den der en­gel­ske pas­sion, før jeg kom her­over. Men det har så ba­re gjort op­le­vel­sen end­nu stør­re, når man fin­der ud af, hvor me­get fod­bol­den be­ty­der.”

”Vi var for ek­sem­pel på et ho­tel ne­de i Lon­don før en Liga Cup-kamp mod Crystal Pa­la­ce, hvor vi skul­le ned til et mø­de og end­te i en ele­va­tor med et gam­melt ae­g­te­par. De kom fra Barns­ley for at se os, for de hav­de va­e­ret på sta­dion i Hud­der­s­fi­eld før­ste gang for 50 år si­den.”

”Al­le her­ov­re har et hold, de al­tid har fulgt, uan­set om det er gå­et op el­ler ned. Vi har fans, der var med for 30 år si­den, da Hud­der­s­fi­eld lå i den tred­je­bed­ste ra­ek­ke. Det er ba­re no­get spe­ci­elt, og det er ik­ke ble­vet min­dre af, at vi nu spil­ler i Pre­mi­er Le­ague.”

”Al­le i Hud­der­s­fi­eld føl­ger hol­det. Det er ik­ke be­gra­en­set til en grup­pe men­ne­sker, som det vil­le va­e­re i Dan­mark. Det er mødre­ne i mi­ne børns sko­le, det er ham ne­de på pu­b­ben, det er det ae­l­dre ae­g­te­par, der kom­mer gå­en­de på ga­den. Al­le har ba­re en for­bin­del­se til klub­ben,” forta­el­ler Jo­nas Lös­sl, der og­så får den ful­de lo­kal-op­le­vel­se med bo­lig i en lil­le lands­by uden for Hud­der­s­fi­eld.

Her tri­ves han med fa­mi­li­en med ko­ne og børn på fi­re-et-halvt og tre år, og selv om det var lidt hek­tisk med kun en en­kelt sa­e­son i Tys­kland ef­ter to i Frank­rig og et uvist le­je­mål i Hud­der­s­fi­eld, er det he­le nu fal­det på plads.

”Jeg ny­der det. Da vi var i Dan­mark, var det vo­res drøm at rej­se ud og op­le­ve for­skel­li­ge kul­tu­rer, ik­ke kun med fod­bol­den men og­så med alt det an­det. Det er så gå­et lidt for hur­tigt. Vi øn­ske­de os ik­ke kun at va­e­re et år hvert sted, men jeg har det rig­tig godt, og vi tri­ves al­le sam­me rig­tig fint,” si­ger må­l­man­den, der i sid­ste må­ned kon­ver­te­re­de le­je­må­let til en fast af­ta­le af hem­me­lig la­eng­de med Hud­der­s­fi­eld.

Så det har va­e­ret et rig­tig godt fod­boldår, og Jo­nas Lös­sl er glad for kon­trak­ten, uan­set hvor­dan det går i de sid­ste kam­pe, for han og fa­mi­li­en er fal­det godt til, og han får mas­ser af spil­le­tid.

”Det var og­så det, jeg snak­ke­de med David om, da jeg la­ve­de af­ta­len. Jeg er vildt glad for at va­e­re her, så jeg vil­le ba­re ger­ne for­la­en­ge uan­set hvad – og de vil­le de så hel­dig­vis og­så ger­ne. Men selv­føl­ge­lig har jeg og­så am­bi­tio­ner. Nu har vi smagt på den go­de ret i Pre­mi­er Le­ague og li­ge nu er det ene­ste i ho­ve­d­et på mig, at vi og­så skal spil­le i den ra­ek­ke til na­e­ste sa­e­son.” ✖

Jo­nas Lös­sl har fo­re­lø­big holdt Hud­der­s­fi­eld-bu­ret rent i ot­te kam­pe i den­ne sa­e­son, hvil­ket er sam­me an­tal som Kas­per Sch­mei­chel (Lei­ce­ster), Jor­dan Pi­ck­ford (Ever­ton) og Mat­hew Ry­an (Brigh­ton).

Fo­to: Da­ni­el Ham­bury/ Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.