FRYGT, FØ­LEL­SER OG FOR­LØS­NING

Det skul­le ha­ve va­e­ret en eks­pe­di­tions­sag, men Re­al Madrids bil­let til den ot­ten­de Cham­pions Le­ague-se­mi­fi­na­le i tra­ek blev først sik­ret ef­ter en sur­re­a­li­stisk af­slut­ning på San­ti­a­go Ber­nabéu med fod­bol­di­ko­ner­ne Buf­fon, Zi­da­ne og Cri­sti­a­no Ro­nal­do i cen­tr

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - REAL MADRID - JUVENTUS - TEKST: MOR­TEN GLIN­VAD, MADRID @Mor­tenGlin­vad

Der er af­te­ner, hvor fod­bol­dens vir­ke­lig­hed over­går fan­ta­si­en. Hvor dra­ma­et får et om­fang, så det he­le fo­re­kom­mer som et sku­e­spil. Og hvor ho­ved­per­so­ner­ne spil­ler de­res rol­ler til ek­stre­mer­ne og en­ten en­der som to­tal tri­um­fa­tor el­ler tragisk ta­ber.

Så­dan var det ons­dag af­ten på Esta­dio San­ti­a­go Ber­nabéu. Det var et sport­s­dra­ma til hi­sto­ri­ebø­ger­ne. Vi gik al­le fortum­le­de fra det sto­re sta­dion i Madrids Cha­martín-kvar­ter og for­søg­te at rum­me om­fan­get af det skel­sa­et­ten­de slag, der hav­de ud­spil­let sig for­an os. En Cham­pions Le­ague-kvart­fi­na­le er pr. de­fi­ni­tion en stor be­gi­ven­hed, men den­ne af­ten var an­der­le­des. Her kom dra­ma­et fuld­sta­en­dig uven­tet og over­rum­p­len­de.

Med et for­mat og en per­son­lig­hed, der på bed­ste vis un­der­stre­ge­de Ju­ven­tus’ stor­hed og fik co­me­ba­ck­et på Wem­bley mod Tot­ten­ham i ot­ten­de­dels­fi­na­len til at lig­ne en ba­ga­tel, hav­de Ju­ven­tus gjort det, som in­gen hav­de tro­et på: De hav­de vendt 0-3-ne­der­la­get fra Tor­i­no og ka­em­pe­de nu bravt for at tvin­ge op­gø­ret i for­la­en­get spil­le­tid.

Re­al Madrid pres­se­de på, og Ju­ven­tus trak sig la­en­ge­re og la­en­ge­re til­ba­ge, kam­pen var i over­ti­den, da alt blev strakt til ek­stre­mer­ne: Cri­sti­a­no Ro­nal­do he­a­de­de en di­a­go­na­l­af­le­ve­ring på tva­ers ind for­an må­let. Lucas Vázquez var helt fri, men blev stop­pet af den ti­l­i­len­de Me­h­di Be­na­tia. Kon­klu­sio­nen af tv-op­ta­gel­ser­ne var, at der var ta­le om en for­se­el­se i gråzo­nen, men dom­mer Mi­cha­el Oli­ver kun­ne na­tur­lig­vis kun va­el­ge mel­lem sort og hvidt og pe­ge­de på straf­fes­parks­plet­ten. Ju­ven­tus-spil­ler­ne ra­se­de, og for­re­st i pro­tester­ne gik den 40-åri­ge Gi­an­lu­i­gi Buf­fon, der modt­og et rødt kort og med bol­den i hån­den lang­somt for­lod ba­nen til klapsal­ver fra pu­bli­kum ef­ter sin må­ske sid­ste eu­ro­pa­ei­ske kamp.

På for­hånd hav­de han talt om, at hvis nu det skul­le va­e­re, så var han glad for, at det he­le skul­le slut­te på San­ti­a­go Ber­nabéu. Men hver­ken han el­ler no­gen an­den kun­ne ha­ve fo­re­stil­let sig dis­se om­sta­en­dig­he­der.

Ef­ter fle­re mi­nut­ters ven­te­tid kom re­ser­ve­må­l­man­den Wo­jciech Szczes­ny på ba­nen, og i mel­lem­ti­den hav­de Cri­sti­a­no Ro­nal­do haft me­get tid til at ta­en­ke tan­ker om spar­kets be­tyd­ning.

Men i den nu­va­e­ren­de for­fat­ning kun­ne po­rtu­gi­se­ren ha­ve ven­tet en ti­me el­ler en må­ned på spar­ket uden at kom­me i tvivl om, at han vil­le sco­re. Da­ni­el Car­va­jal vend­te ryg­gen til, og Key­l­or Na­vas bad til de hø­je­re mag­ter. Tri­bu­ner­ne var et lys­hav af mo­bil­te­le­fo­ner. Det­te var Cri­sti­a­nos øje­blik, og han vid­ste det, og han nød det. Han spar­ke­de hårdt og uta­ge­ligt ude i den ene si­de, flå­e­de trøj­en af og løb ud mod hjør­ne­fla­get og stil­le­de sig med en me­ters af­stand til den na­er­me­ste ka­me­ral­in­se. 1-3 og sam­let 4-3 til Re­al Madrid. End­nu en gang var den for­mi­dab­le Cri­sti­a­no endt som ho­ved­per­son og red­nings­mand.

”Pul­sen sti­ger en smu­le. Jeg vid­ste, at det var et af­gø­ren­de straf­fes­park og tak­ket va­e­re Gud score­de jeg på det. Vi er fortjen­te vin­de­re. Jeg for­står ik­ke, hvor­for de brok­ker sig så me­get. Der var straf­fe. Han gik i ryg­gen på Lucas,” sag­de han til BeIN Sports li­ge ef­ter slut­fløjtet.

HVI­DE HAJER I PA­NIK

Da op­gø­ret blev fløjtet i gang et par ti­mer tid­li­ge­re, var stem­nin­gen en an­den. Ar­bej­det var gjort i Tor­i­no, hvor Cri­sti­a­no Ro­nal­dos sak­ses­park hav­de skre­vet sig ind i Cham­pions Le­ague-hi­sto­ri­en, og hvor Re­al Madrid i slut­fa­sen kun­ne ha­ve ud­byg­get fø­rin­gen. Nu frem­stod re­tur­kam­pen som et pa­ent og ud­ra­ma­tisk på­ha­eng, hvor madri­le­ner­ne i ro mag kun­ne sa­et­te sig til ret­te i for­vent­nin­gen om nye Ro­nal­do-mål og med ud­sig­ten til at ta­ge af­sked med Buf­fon. Og­så i Madrid blev det an­set som pas­sen­de, hvis den respek­te­re­de må­l­mand tak­ke­de af net­op her.

En enorm ti­fo med en stor hvid haj mød­te spil­ler­ne, da de be­t­rå­d­te gra­esta­ep­pet på Ber­nabéu, ef­ter at pu­bli­kum hav­de sun­get med på ’Ha­la Madrid y Na­da Más’, san­gen, der blev skre­vet i 2014, da klub­ben vandt sin 10.

Foto: Paul Han­na/Ritzau Scanpix Foto: Oscar Del Pozo/Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.