AL­LE VE­JE FØ­RER TIL LEWANDOWSKI

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - VM-DELTAGER - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN @Tro­elsBa­gerT

Tim Ca­hill, Ro­me­lu Lukaku og Chri­sti­an Erik­sen gjor­de det flot med 11 mål hver i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen. Mo­ham­mad Al-Sa­hlawi fra Sau­di Ara­bi­en score­de 12 gan­ge, og selv­om Cri­sti­a­no Ro­nal­do hum­pe­de ud af EM-fi­na­len for små to år si­den, la­ve­de han ef­ter­føl­gen­de yder­li­ge­re 15 mål for Portu­gal. Så me­get for at va­e­re fa­er­dig.

Ah­med Kha­lil fra De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter score­de 16 mål, men når alt kom­mer til alt, var der al­li­ge­vel me­re ud­for­dring i de 16 mål, Ro­bert Lewandowski score­de på 10 run­der mod Dan­mark, Mon­te­ne­gro, Ru­ma­e­ni­en, Ar­me­ni­en og Ka­sak­h­stan, end hvad Kha­lil gjor­de på 17 run­der, her­un­der to kam­pe mod sva­ge Øst­ti­mor og Ma­lay­sia, der hver fik fi­re Kha­lil-mål mod sig tid­ligt i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen.

Ro­bert Lewandowski har sco­ret knapt 300 mål i be­ty­den­de kam­pe for Bay­ern Mün­chen, Borus­sia Dort­mund og Lech Poz­nan i de 10 se­ne­ste år, og på lands­hol­det har han over­gå­et top­spil­ler­ne Grze­gorz La­to og Włodzi­mi­erz Lu­banski som den mest scoren­de spil­ler no­gen­sin­de.

29 mål i de se­ne­ste 20 kva­li­fi­ka­tions­kam­pe for Po­len er sublimt.

Så hvor­for nedt­o­ne­de Ro­bert Lewandowski for­vent­nin­ger­ne til VM ved de ny­li­ge test­kam­pe mod Ni­ge­ria og Syd­korea?

Po­len blev slå­et ud af EM-kvart­fi­na­len for to år si­den ef­ter straf­fes­park­kon­kur­ren­ce mod Portu­gal, VM-kva­li­fi­ka­tio­nen blev kla­ret i fin stil trods min­dre pro­ble­mer i den af­slut­ten­de kamp mod Mon­te­ne­gro, og det har dre­vet for­vent­nin­ger­ne i vej­ret.

”Vi må prø­ve at for­stå fan­se­ne. Vi har et hold, der ik­ke tab­te en kamp ved EM 2016 ud over ef­ter straf­fes­park­kon­kur­ren­ce, og når vo­res hold løb ind i pro­ble­mer i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen, blev de pro­ble­mer løst. Og så har vi Ro­bert Lewandowski, der er en af de bed­ste an­gri­be­re i ver­den,” si­ger Ja­cek Stan­czyk, der er fod­bold­jour­na­list på det pol­ske me­die WP Spor­toweFak­ty.

”Der­for for­ven­ter de pol­ske fans selv­føl­ge­lig mindst en gen­ta­gel­se af pra­e­sta­tio­nen i Frank­rig,”si­ger Ja­cek Stan­czyk til Tips­bla­det.

’LEWA’ MANG­LER STØT­TE

Ro­bert Lewandowski er rig­tigt nok sta­dig god.

Den snart 30-åri­ge pol­ske an­gri­ber er sja­el­dent ska­det, og det er ik­ke sva­ert at for­stå, hvor­for han tra­di­tio­nen tro sa­et­tes i for­bin­del­se med et som­mer­skif­te va­ek fra Sydtys­kland, hvor Chel­sea, Re­al Madrid, Pa­ris Saint-Ger­main og stort set al­le an­dre klub­ber med pen­ge nok og de rig­ti­ge bank­for­bin­del­ser sa­et­tes i for­bin­del­se med an­gri­be­ren.

Men Ro­bert Lewandowski har ik­ke va­e­ret spe­ci­elt god ved slut­run­der, og hvor han un­der EM 2016 på pa­pi­ret hav­de frem­ra­gen­de støt­te fra et polsk hold, fle­re hav­de som out­si­der til en se­mi­fi­na­le, er ad­skil­li­ge nøg­le­spil­le­re fal­met.

Grze­gorz Kry­chowi­ak er gå­et fra dob­belt Eu­ro­pa Le­agu­e­vin­der med Se­vil­la over et skidt op­hold i PSG (hvor for­vent­nin­gen af uransa­ge­li­ge år­sa­ger var, at den pol­ske ar­bejds­mand skul­le va­e­re igangs­a­et­ter i pas­nings­spil­let fra den de­fen­si­ve midt­ba­ne a la Ser­gio Busquets) til at ry­ge ind og mest ud af star­top­stil­lin­gen på Pre­mi­er Le­agu­es håb­lø­se bund­hold WBA.

Den loven­de forward Ar­ka­di­usz Mi­lik har dø­jet vold­somt med ska­der, si­den han gik i styk­ker mod Dan­mark i ok­to­ber 2016, og fle­re an­dre i land­stra­e­ner Adam Nawal­kas ide­a­l­op­stil­ling ka­em­per med spil­le­ti­den i de sid­ste run­der af sa­e­so­nen.

”Vi har pro­ble­mer på kan­ter­ne, på ven­stre ba­ck, som vi al­tid har, og med en al­ter­na­tiv an­gri­ber [til Lewandowski]. Co­lom­bia er fa­vo­rit­ten i grup­pen, mens Se­ne­gal er ufor­ud­si­ge­li­ge. Jeg tal­te med Ro­bert Lewandowski om det for et par uger si­den, og han sag­de, at vi er nødt til at va­e­re re­a­li­sti­ske, og at vi ik­ke er fa­vo­rit­ter. Ro­bert ved nor­malt, hvad han ta­ler om,” si­ger Ja­cek Stan­czyk.

LYS­PUNK­TER

I Po­len hå­ber man, at Ar­ku­di­usz Mi­lik fort­sa­et­ter med at få ind­hop og må­ske et par kam­pe fra start, ef­ter han gjor­de co­me­ba­ck for Na­po­li i be­gyn­del­sen af marts oven­på end­nu en kors­bånds­ska­de.

Jakob Błaszczy­kowski er til­ba­ge i tra­e­nin­gen hos Wol­fsburg, og­så han ef­ter al­vor­li­ge ska­despro­ble­mer, og i Eng­land har Ka­mil Gro­si­cki og Grze­gorz Kry­chowi­ak ik­ke kla­ret sig godt på det se­ne­ste.

Hå­bet er, Ka­mil Glik i mid­ter­for­sva­ret og Wo­jciech Szczes­ny i må­let kan over­sa­et­te godt spil på klub- og lands­hold til VM­slut­run­den, og at Pi­o­tr Zi­el­in­ski fra den of­fen­si­ve midt­ba­ne-

plads kan gi­ve Ro­bert Lewandowski no­get sa­er­de­les til­tra­engt støt­te.

”Og så er Nawal­ka den slags tra­e­ner, der kan løf­te spil­ler­ne, når de har brug for det. Vi kan trods alt sta­dig va­e­re op­ti­mi­sti­ske,” si­ger Ja­cek Stan­czyk.

”Pi­o­tr Zi­el­in­ski er ble­vet vok­sen, og hvis han vil bli­ve den ver­dens­klas­se­spil­ler, han ger­ne vil se sig selv som, skal han vi­se det ved VM,” si­ger Ja­cek Stan­czyk.

Fo­to: To­masz Ja­strze­bowski / Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.