TAK­TIK OG TRUP

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - POLEN -

På pa­pi­ret kom­mer Po­len med en trup, der bur­de va­e­re i spil til en ot­ten­de­dels­fi­na­le, isa­er med evigt un­ge Ro­bert Lewandowski i front.

Men på fle­re start­plad­ser har land­stra­e­ner Adam Nawal­ka en me­re pro­ble­ma­tisk op­ga­ve for­an sig, end man skul­le tro.

I for­sva­ret er ven­stre ba­ck – som på 80 pro­cent af al­le fod­bold­hold i ver­den – et pro­blem for Po­len, hvor man ik­ke er spe­ci­elt be­gej­stret for Bar­tosz Be­reszyński.

Land­stra­e­ner Nawal­ka har si­den kva­li­fi­ka­tio­nen spil­let med et tre­mands­for­svar med Glik, Piszczek og Pa­z­dan, mens for­skel­li­ge folk er ble­vet prø­vet som wing­ba­cks, uden at det er lyk­ke­des spe­ci­elt godt.

På midt­ba­nen er den i Se­vil­la så go­de Kry­chowi­ak da­let me­get i ni­veau i West Bromwich Al­bion, og tid­li­ge­re så sta­bi­le Jakub Błaszczy­kowski er al­vor­ligt ramt af ska­der og ri­si­ke­rer at mis­se VM.

Ven­stre kant er et åbent spørgs­mål, og un­ge Pi­o­tr Zi­el­in­ski har ik­ke ind­fri­et Po­lens håb om en ny su­per­stjer­ne, selv­om de sto­re mu­lig­he­der ses i glimt.

Et lys­punkt er Wo­jciech Szczes­ny, der har stå­et en del for Ju­ven­tus i den­ne sa­e­son.

Med pro­ble­mer­ne for en ra­ek­ke nøg­le­spil­le­re har Adam Nawal­ka ik­ke me­get an­det valg end at fast­hol­de fo­kus på godt kon­tr­a­spil, og hå­be at Lewandowski er skarp, og at Zi­el­in­ski og Gro­si­cki ram­mer for­men og kan le­ve­re lidt af­last­ning til den alt­do­mi­ne­ren­de su­per­stjer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.