NED­T­U­REN FORT­SA­ET­TER FOR AAB

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FEINSCHMECKER -

FRE­DAG KL. 20.45

Aston Vil­la - Le­eds, Beg­ge hold sco­rer 1,95 @ UNIBET

Den form­ma­es­si­ge ned­t­ur fort­sa­et­ter hos Le­eds, som kun har vun­det to kam­pe i 2018. Det skyl­des dog ik­ke ude­luk­ken­de of­fen­si­ven, idet tra­di­tions­klub­ben har sco­ret mindst ét mål i 10 af de se­ne­ste 13 kam­pe.

Aston Vil­la holdt nul­let i den im­po­ne­ren­de 1-0-sejr over top­hol­det Car­diff, men el­lers har The Vil­lans ind­kas­se­ret mål i syv af de ti fo­re­gå­en­de kam­pe. Sam­ti­dig er det va­erd at no­te­re sig, at Vil­la fak­tisk har ind­kas­se­ret mål i syv af ot­te hjem­me­kam­pe mod mid­ter­hol­de­ne, som til­sy­ne­la­den­de ik­ke frem­kal­der sam­me de­fen­si­ve agt­på­gi­ven­hed hos Ste­ve Bru­ces dren­ge.

Omvendt kan kam­pe mod top­hol­de­ne åben­bart ta­en­de for Le­eds, som har sco­ret mål i seks af syv ude­kam­pe mod hold fra top 6 i den­ne sa­e­son. Vil­la har kun holdt må­let rent i 43 pro­cent af sa­e­so­nens hjem­me­kam­pe, og da Le­eds har sco­ret i samt­li­ge af de tre se­ne­ste ind­byr­des op­gør, lig­ner od­ds 1,95 på mål i beg­ge en­der et god­kendt spil.

LØR­DAG KL. 16.00

Burn­ley - Lei­ce­ster, 1X & Over 1,5 mål 2,20 @ BET365

Burn­ley har lagt ned­t­u­ren om­kring års­skif­tet bag sig med sej­re i samt­li­ge af de fi­re se­ne­ste kam­pe. Op­tu­ren er fal­det sam­men med Chris Woods til­ba­ge­ven­den til hol­det, og top­sco­re­ren står da og­så no­te­ret for fi­re scor­in­ger i tre kam­pe i marts.

Lei­ce­ster har haft sva­ert ved at fin­de sta­bi­li­te­ten i 2018, hvor det er ble­vet til 4 sej­re i 11 kam­pe. Hol­det har isa­er haft det sva­ert på ude­ba­ne mod hol­de­ne fra den bed­ste halvdel, hvoraf kun Newcast­le er ble­vet be­sej­ret.

Book­ma­ker­ne vur­de­rer kam­pen som for­holds­vis li­ge, så va­er­di­en lig­ger i at spil­le på det formsta­er­ke hjem­me­hold, der lig­ger seks po­int for­an Lei­ce­ster i ta­bel­len. Ga­ester­ne har dog sco­ret mål i 13 af de sid­ste 14 kam­pe, mens Burn­ley står med ni mål i de sid­ste fi­re kam­pe. Vi kom­bi­ne­rer der­for spil­let på 1X med, der sco­res mindst to mål i kam­pen til od­ds 2,20.

LØR­DAG KL. 16.00 Swan­sea - Ever­ton, X 3,30 @ NORDICBET

Ni­en­de gang blev lyk­kens gang for Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet, som med 0-0-re­sul­ta­tet mel­lem Ever­ton og Li­ver­pool i sid­ste we­e­kend sik­re­de sig et so­lidt over­skud for he­le 2017/18. Det skal dog ik­ke af­hol­de os fra at spil­le sa­e­so­nen fa­er­dig i hå­bet om et end­nu stør­re plus.

Kort om kam­pen: Swan­sea jag­ter mindst det ene po­int i kam­pen mod nedryk­ning, da de to na­e­ste mod­stan­de­re i form af Man­che­ster Ci­ty og Chel­sea lig­ner hår­de mod­stan­de­re. Ever­ton er na­ep­pe selv i fa­re for nedryk­ning, så ma­na­ger Sam Al­lar­dy­ce kan bru­ge de sid­ste fem kam­pe mod hold fra ta­bel­lens tun­ge en­de på at byg­ge op mod den kom­men­de sa­e­son.

Swan­sea har blot spil­let 2 af 15 hjem­me­kam­pe uaf­gjort. Til gen­ga­eld er fi­re af de to holds syv se­ne­ste ind­byr­des op­gør endt med et X, som va­nen tro bli­ver spil­let her­fra og til den nulstil­le­de ind­sats på 10 kro­ner. Regn­skab for ”Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet”: Ind­skud i den­ne run­de: 10 kr. Sam­let ind­skud: 8.770 kr.

Sam­let ge­vinst: 13.020 kr.

Pro­fit: 4.250 kr. Til­ba­ge­be­ta­ling: 148 %

LØR­DAG KL. 18.30

Li­ver­pool - Bour­ne­mouth, 1 (AHC -1,5) 1,70 @ NORDICBET

Li­ver­pool er højt­fly­ven­de ef­ter den dob­bel­te sejr i Cham­pions Le­ague over Man­che­ster Ci­ty. Men og­så i liga­en er The Reds sta­er­ke med seks sej­re i de sid­ste syv hjem­me­kam­pe, hvor hol­det har sco­ret 24 mål.

Bour­ne­mouth har blot vun­det en af de sid­ste syv kam­pe, og på ude­ba­ne står 3-0-sej­ren over Chel­sea sta­dig iso­le­ret som en unik be­gi­ven­hed. The Cher­ri­es har nem­lig tabt til bå­de Tot­ten­ham og de to Man­che­ster-klub­ber på ude­ba­ne i den­ne sa­e­son, mens hol­det i sid­ste sa­e­son fik 0-2-4 i ude­kam­pe mod hol­de­ne fra top 6.

Samt­li­ge af de fi­re ne­der­lag var på mindst to mål, og selv hvis Jür­gen Kl­opp at­ter spa­rer et par pro­fi­ler i den­ne kamp, så bør Li­ver­pool re­van­che­re 0-0-kam­pen mod Ever­ton med en må­l­rig om­gang på An­fi­eld.

Her er syv af ti sej­re i den­ne sa­e­son vun­det med mindst to scor­in­ger, og od­ds 1,70 på et lig­nen­de sce­na­rie lør­dag af­ten er god­kendt med tan­ke på, at Li­ver­pool har holdt må­let rent i syv af ot­te hjem­me­kam­pe mod hold fra ta­bel­lens ne­der­ste halvdel.

SØN­DAG KL. 12.00

OB - Ran­ders FC , Bas­hkim Kadrii sco­rer 3,90 @ UNIBET

OB har end­nu ik­ke holdt må­let rent i 2018, og på hjem­me­ba­ne har hol­det ind­kas­se­ret mål i 9 af de sid­ste 11 kam­pe.

Ran­ders fik for­ny­et luft ef­ter tu­mul­ten i bag­lan­det, da hol­det slog net­op OB med 4-1 i mid­ten af marts. Tre af må­le­ne i den kamp blev sco­ret af Bas­hkim Kadrii, som nå­e­de at score­de 18 mål i 98 Su­per­liga-kam­pe for net­op OB i pe­ri­o­den fra 2010 til 2014.

Den 26-åri­ge drib­ler star­te­de ret ube­ma­er­ket i Ran­ders, men han har si­den spil­let sig op med hat­tri­ck­et mod OB som det kla­re høj­de­punkt.

Trods al­ver­dens kva­ler har Ran­ders fak­tisk sco­ret i ot­te af de sid­ste ti kam­pe på ude­ba­ne, hvor det i alt er ble­vet til 15 kas­ser. Kronjy­der­ne har sco­ret mindst et mål i seks af de sid­ste ot­te tu­re til Oden­se, og til od­ds 3,90 sa­et­ter vi en skil­ling på, Bas­hkim Kadrii at­ter brin­ger Ran­ders på tav­len mod OB.

SØN­DAG KL. 14.00

AaB - AC Hor­sens, X2 1,75 @ BWIN

AaB’s sa­e­son slut­te­de ons­dag af­ten, da nord­jy­der­ne led et yd­my­gen­de ne­der­lag på 1-3 til FC Fre­de­ri­cia i po­kal­tur­ne­rin­gens kvart­fi­na­le. Og selv om AC Hor­sens hel­ler ik­ke har det sto­re at spil­le for, så er klub­bens selv­for­stå­el­se så til­pas yd­myg, at De Gu­le vil ka­em­pe hårdt for at over­ha­le net­op AaB i ta­bel­len.

AaB bli­ver for­ment­lig mødt af et tal­fat­tigt og skep­tisk pu­bli­kum, mens tra­e­ner Mor­ten Wieg­horst er tvun­get til at vi­se hand­ling med tak­ti­ske aen­drin­ger. Det gi­ver ik­ke de bed­ste for­ud­sa­et­nin­ger for at vin­de på en hjem­me­ba­ne, hvor AaB står med 4-6-4 i den­ne sa­e­son.

AC Hor­sens har ik­ke vun­det si­den mid­ten af fe­bru­ar, men omvendt har hol­det kun tabt to af de sid­ste ot­te kam­pe. Og på ude­ba­ne har AC Hor­sens alt­så ik­ke tabt til et hold uden for top 4, hvis vi ser bort fra 0-1-ne­der­la­get til OB i juli.

Od­ds 1,75 på X2 lig­ner et spil med pa­en va­er­di i et op­gør, hvor beg­ge hold jag­ter re­van­che, da AC Hor­sens skal rej­se sig oven­på 1-5-snit­te­ren til Brønd­by i sid­ste run­de.

SØN­DAG KL. 14.30 Fey­eno­ord - Utre­cht, 1 1,59 @ NORDICBET

Fey­eno­ord har til­sy­ne­la­den­de lagt sa­e­so­nens eu­ro­pa­ei­ske skuf­fel­ser bag sig, og de for­sva­ren­de me­stre har nu vun­det de sid­ste fi­re kam­pe med en sam­let målsco­re på 14-5. Ni­co­lai Jør-

gen­sen & Co. er isa­er sta­er­ke på hjem­me­ba­ne, hvor seks af de sid­ste syv kam­pe er vun­det med et 1-3-ne­der­lag til top­hol­det PSV som den ene und­ta­gel­se.

Utre­cht har mi­stet fe­bru­ars flow, og hol­det har kun vun­det en af de sid­ste fem kam­pe i liga­en. Va­er­re ser det ud på ude­ba­ne, hvor kun be­sø­ge­ne hos VVV og Ro­da har gi­vet sej­re i de sid­ste ot­te for­søg.

De to hold lig­ger si­de om si­de i ta­bel­len, men i re­a­li­te­ten er der stor styr­ke­for­skel på hol­de­ne bå­de form­ma­es­sigt og ge­ne­relt. Utre­cht har så­le­des kun vun­det to af de sid­ste 10 ude­kam­pe mod hold fra top 6, og til od­ds 1,59 sa­et­ter vi pen­ge­ne på sa­e­so­nens ti­en­de hjem­me­sejr til Fey­eno­ord.

SØN­DAG KL. 14.30

Newcast­le - Ar­se­nal, 1 (AHC +0,5) 1,79 @ NORDICBET

Tre sej­re i tra­ek har øget Newcast­les af­stand til nedryk­nings­stre­gen fra to til ti po­int. Nu ga­el­der det så et be­søg fra Ar­se­nal på St. Ja­mes’ Park, hvor de sort/hvi­de end­nu ik­ke har tabt i år, mens sa­e­son­to­ta­len hed­der 6-4-6.

The Gun­ners har og­så vun­det de sid­ste tre liga­kam­pe, men de har al­le va­e­ret spil­let på Emira­tes imod hold fra ta­bel­lens ne­der­ste halvdel. An­der­le­des ser det ud på ude­ba­ne, hvor Ar­se­nal har tabt de sid­ste fi­re liga­kam­pe, så den sam­le­de pra­e­sta­tion for sa­e­so­nen hed­der 3-4-8.

Ar­se­nal rej­ser mod nord oven på en tors­dags­tur til Moskva i for­bin­del­se med Eu­ro­pa Le­ague, og mens re­sul­ta­tet af den kamp ik­ke er kendt, når dis­se linjer skri­ves, så vil kam­pen uan­set hvad sid­de i be­ne­ne på Ar­se­ne Wen­gers spil­le­re.

Va­er­di­en lig­ger i at spil­le på hjem­me­hol­det, men vi ta­ger X’et med i an­be­fa­lin­gen ud fra en for­vent­ning om, at Ra­fa Benítez vil gå for­holds­vis de­fen­sivt til kam­pen, så en må­l­fat­tig po­int­de­ling og­så lu­rer. Newcast­le har trods alt kun luk­ket to mål ind i de sid­ste seks hjem­me­kam­pe, mens Ar­se­nal kun i én af de sid­ste ti ude­kam­pe har sco­ret me­re end én gang.

SØN­DAG KL. 16.00

Brønd­by - FC Kø­ben­havn, Over 2,5 mål 1,89 @ UNIBET

Brønd­by er til­sy­ne­la­den­de ustop­pe­li­ge i Su­per­liga­en, hvor hol­det har vun­det 17 af 22 ube­sej­re­de kam­pe på stri­be. Se­ne­st blev AC Hor­sens slå­et med 5-1, og der­med er ni af de blå gu­les se­ne­ste ti sej­re endt med me­re end to scor­in­ger.

FC Kø­ben­havn gjor­de man­ge ting rig­tigt i kam­pen mod FC Midtjyl­land, men da Lø­ver­ne sov på de mest af­gø­ren­de tids­punk­ter, kun­ne Ul­ve­ne ven­de 0-2 til en sejr på 3-2. FC Kø­ben­havn gik at­ter ind til kam­pen med en of­fen­siv indstil­ling, hvor Ras­mus Falk har af­løst Wil­li­am Kvist på midt­ba­nen.

Et blik på ta­bel­len af­slø­rer da og­så, at FC Kø­ben­havn er tvun­get frem på gra­es­set i Brønd­by, hvis hå­bet om en me­dal­je­plads skal hol­des i li­ve. Det kan åb­ne kam­pen på en må­de, som vi el­lers ik­ke har op­le­vet det i de ny­li­ge op­gør mel­lem hol­de­ne.

Ja, fak­tisk er de sid­ste tre års 10 ind­byr­des op­gør mel­lem Brønd­by og FC Kø­ben­havn gå­et un­der linj­en på 2,5 mål. Men selv må­l­fat­ti­ge sti­mer skal på et tids­punkt ha­ve en en­de. Og når bå­de Brønd­by og FC Kø­ben­havn stil­ler til kamp med knivskar­pe an­greb – beg­ge hold har sco­ret 11 mål de sid­ste fi­re kam­pe – så ta­ger vi chan­cen til od­ds 1,89 hos Unibet.

MAN­DAG KL. 21.00

West Ham – Sto­ke, 1 2,06 @ NORDICBET

West Ham ta­ger det ene po­int og en bun­ke selv­til­lid med sig til Lon­don Sta­di­um ef­ter 1-1-re­sul­ta­tet ude imod Chel­sea i sid­ste run­de. The Ham­mers har vun­det to af de sid­ste tre kam­pe på eget gra­es, hvor kun to af de sid­ste 10 kam­pe er endt med ne­der­lag.

Min­dre formsta­er­kt ser det ud hos Sto­ke, som ba­re har vun­det én af 14 kam­pe si­den lil­leju­le­af­ten. 1-0-sej­ren over Wat­ford i ok­to­ber er fort­sat hol­dets ene­ste på ude­ba­ne, og det teg­ner ik­ke godt for The Pot­ters, som er gå­et må­l­lø­se fra ba­nen i fem af de sid­ste ot­te ude­kam­pe.

The Ham­mers står med 4-1-0 i årets hjem­me­kam­pe mod la­ve­re ran­ge­ren­de hold, og hol­det boo­stes yder­li­ge­re af at ha­ve Javi­er Her­nan­dez til­ba­ge fra sin ska­des­pau­se som of­fen­sivt sup­ple­ment til vel­spil­len­de Marko Ar­nau­tovic. Od­ds 2,06 lig­ner der­for et pa­ent til­bud på det formsta­er­ke hjem­me­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.