YO­UNG BOYS’ VE­TE­RAN SIK­RE­DE CHAM­PIONS LE­AGUE-GRUP­PE­SPIL­LET

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Mens det kik­se­de for Red Bull Salz­burg at kom­me med i Cham­pions Le­ague, som man kan la­e­se om i Ugens Tal på mod­sat­te si­de, var der til gen­ga­eld suc­ces for en an­den klub, der og­så har prø­vet la­en­ge. I for­å­ret vandt den schweizi­ske klub Yo­ung Boys fra Bern det før­ste mester­skab i 32 år, og ef­ter at va­e­re rø­get ud af Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen tre sa­e­so­ner i tra­ek, lyk­ke­des det tirs­dag af­ten at kom­me med i ho­ved­t­ur­ne­rin­gens grup­pe­spil for før­ste gang no­gen­sin­de.

Det var el­lers ik­ke gi­vet, at det var i år, det skul­le va­e­re. Hjem­me­kam­pen i Bern slut­te­de 1-1, og i Kro­a­tien kom Di­na­mo Za­greb for­an 1-0 al­le­re­de ef­ter syv mi­nut­ter. Kro­a­ter­ne har va­e­sent­ligt stør­re er­fa­ring med at nå he­le vej­en til Cham­pions Le­ague og var alt­så og­så godt på vej i år, men så tog Guillaume Hoarau over.

34-åri­ge Hoarau er født på Réu­ni­on i det in­di­ske oce­an, men har spil­let det me­ste af sin kar­ri­e­re i Li­gue 2 og Li­gue 1, hvor han og­så spil­le­de sig til fem kam­pe på det fran­ske lands­hold. Han star­te­de i Le Hav­re og har og­så va­e­ret i Pa­ris Saint-Ger­main som en flit­tigt scorende del af an­gre­bet frem til 2012-13, da an­kom­sten af en vis Zla­tan Ibra­him­ovic var med til at skub­be ham ud på et si­despor. In­den han i ja­nu­ar 2013 skif­te­de til Da­li­an Aer­bin i Ki­na, nå­e­de han dog at sco­re et par gan­ge. Blandt an­det mod Di­na­mo Za­greb i Cham­pions Le­ague.

Ef­ter et år i ki­ne­sisk fod­bold vend­te han til­ba­ge til Frank­rig og spil­le­de et halvt år for Bor­deaux, men det var i Schweiz, han fandt sin an­den ung­dom. Han var fyldt 30, da han la­ve­de af­ta­len i Yo­ung Boys, og i si­ne før­ste fi­re sa­e­so­ner har han hvert år la­vet mindst 15 liga­mål, kul­mi­ne­ren­de alt­så med det schweizi­ske mester­skab i april. På straf­fes­park score­de han det ene af må­le­ne i 2-1-sej­ren over FC Luzern, der en­de­gyl­digt sik­re­de tit­len. Og da der var brug for Hoarau i Kro­a­tien, trå­d­te han til igen.

Ef­ter 64 mi­nut­ter tog han an­svar for det straf­fes­park, Yo­ung Boys fik til­delt, og han spar­ke­de det køligt i mål til 1-1. To mi­nut­ter se­ne­re sik­re­de han sej­ren og Cham­pions Le­ague-del­ta­gel­sen. Et hjør­ne­s­park blev slå­et ind i fel­tet og he­a­det på tva­ers, hvor Hoarau hav­de fun­det sig en le­dig kva­drat­me­ter og sty­re­de bol­den over stre­gen til 2-1.

In­den kam­pen hav­de Guillaume Hoarau jo­ket med, at han ba­re var en lil­le kna­egt, da han sidst spil­le­de i Cham­pions Le­ague for seks år si­den – nu var han en af de sto­re dren­ge. Og han var na­tur­lig­vis og­så i godt hu­mør ef­ter kam­pen.

”Vi kun­ne ik­ke drøm­me om no­get bed­re. Det her gi­ver ener­gi i be­ne­ne ef­ter an­stren­gel­ser­ne (...) Det er vir­ke­lig stort for klub­ben og for by­en, for det er før­ste gang. Det er hi­sto­risk, og for mig er det en god ga­ve. Jeg er først og frem­mest stolt og glad,” sag­de an­gri­be­ren og drøm­te sig al­le­re­de vi­de­re til lod­tra­ek­nin­gen, hvor han hå­be­de at tra­ek­ke sin gam­le klub Pa­ris Saint-Ger­main.

”Jeg kryd­ser fin­gre for, at lod­tra­ek­nin­gen ta­ger mig til­ba­ge til Parc des Prin­ces i Pa­ris.”

Lod­tra­ek­nin­gen fandt sted i går ef­ter de­ad­li­ne på det­te blad, men PSG vil­le ger­ne ha­ve be­søg af Hoarau.

”Og vi hå­ber at se dig i Parc igen, @ho­a­rau­gu­il­lau­me. Det her vil al­tid va­e­re dit hjem,” twe­e­te­de PSG som re­ak­tion på ud­ta­lel­sen.

Ak­tu­elt er det dog Sta­de de Su­is­se i Bern, der er fransk­man­dens hjem­me­ba­ne. Og tak­ket va­e­re Hoarau er det for før­ste gang et Cham­pions Le­ague-sta­dion.

Guillaume Hoarau, ne­derst, fejrer sam­men med hold­kam­me­ra­ten Ni­co­las Mou­mi Nga­maleu sej­ren over Di­na­mo Za­greb. Fo­to: Tho­mas Ho­del/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.