DET TAB­TE TA­LENT FÅR EN NY CHAN­CE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - UGENS TRANSFERS - TEKST: SE­BA­STI­AN STAN­BURY @SebStan­bury

En­gang var Ja­ck Rodwell et af en­gelsk fod­bolds mest spa­en­den­de ta­len­ter. Han brød igen­nem i Everton som te­e­na­ger og var så loven­de en spil­ler, at Alex Fer­gu­son plan­lag­de at hen­te midt­ba­ne­spil­le­ren til Man­che­ster Uni­ted og om­sko­le ham til Rio Fer­di­nands af­lø­ser i det cen­tra­le for­svar. Men si­den den­gang for et lil­le år­ti si­den er han ble­vet et sym­bol på me­get af det, der er i vej­en med en­gelsk fod­bold. I den­ne uge la­ve­de 27-åri­ge Rodwell en etårig af­ta­le med Cham­pions­hip-op­ryk­ker­ne Bla­ck­burn Rovers.

Det er seks år si­den, Ja­ck Rodwell for­lod Everton, og det blev ik­ke Man­che­ster Uni­ted, men der­i­mod by­ri­va­ler­ne fra Ci­ty, der løb med ham. Det blev in­gen suc­ces. Over to sa­e­so­ner spil­le­de han ba­re 16 Premier Le­ague-kam­pe som bil­le­det på det un­ge ta­lent, der kna­ek­ke­de nak­ken i en stør­re klub med stør­re kon­kur­ren­ce – og som var ble­vet købt, for­di man hav­de råd, ik­ke for­di man hav­de be­hov. Da han i 2014 for­lod Man­che­ster Ci­ty, rå­de­de han an­dre eng­la­en­de­re til at over­ve­je det en ek­stra gang, hvis de hav­de mulig­he­den for at skif­te til stor­klub­ben.

”Jeg vil­le over­ve­je mi­ne mu­lig­he­der og spør­ge mig selv, om jeg vil­le kom­me til at spil­le re­gel­ma­es­sigt. Jeg vil­le sand­syn­lig­vis si­ge: ”Lad va­e­re med at skri­ve un­der nu; spil så me­get fod­bold, som du kan,”” sag­de Rodwell til BBC.

Der var mas­ser af tid til at gen­star­te kar­ri­e­ren. Han var sta­dig kun 23 år gam­mel, og han valg­te at prø­ve lyk­ken i en an­den Premier Le­ague-klub. Men ti­den i Sun­der­land blev in­gen suc­ces. Han star­te­de som of­test på baenken for den un­der­pra­este­ren­de nor­den­gel­ske klub, og det blev kun va­er­re, da Sun­der­land ryk­ke­de ned i 2017.

For det før­ste spil­le­de han ik­ke. I Cham­pions­hip fort­sat­te ned­t­u­ren for Sun­der­land, der end­te med at ryk­ke ned i den tred­je­bed­ste ra­ek­ke, men den tid­li­ge­re en­gel­ske lands­holds­spil­ler kun­ne ik­ke bru­ges. Han spil­le­de ba­re to liga­kam­pe he­le sa­e­so­nen.

”Jeg ved ik­ke, hvor Ja­ck er, hvis jeg skal va­e­re ae­r­lig,” sag­de ma­na­ger Chris Co­le­man i april med hen­vis­ning til Rodwells men­tale til­stand.

For det an­det var Rodwell en dyr mand at ha­ve gå­en­de, spe­ci­elt når han ik­ke spil­le­de. Nor­malt har spil­ler­ne i Sun­der­land en klau­sul i de­res kon­trak­ter, så løn­nen re­du­ce­res med 40 pro­cent i til­fa­el­de af en nedryk­ning. Den hav­de Rodwell ik­ke, så han tog al­le si­ne 70.000 pund om ugen med sig ned i Cham­pions­hip. Og da klub­ben i lø­bet af sa­e­so­nen for­søg­te at for­hand­le om en op­ha­e­vel­se af af­ta­len, sag­de Rodwell nej.

”Det er ik­ke fod­bold­spil­le­rens skyld, hvis en klub be­slut­ter sig for at be­ta­le ham et be­stemt be­løb. Jeg har ar­bej­det, fra jeg var syv år gam­mel for at nå her­til. Så er det sva­ert at be­de no­gen om at smi­de det va­ek,” sag­de han i vin­ter til Daily Mail, ind­til han i som­mer al­li­ge­vel gik med til at op­ha­e­ve af­ta­len, ét år før tid.

”Pund for pund må Ja­ck Rodwell va­e­re den va­er­ste han­del i Sun­der­lands hi­sto­rie. Gud­ske­lov er hans tid på Wear­si­de slut (…) Sun­der­land har købt nog­le for­fa­er­de­li­ge spil­le­re gen­nem åre­ne, og med hen­syn til kva­li­tet er Rodwell ik­ke i na­er­he­den af at va­e­re den va­er­ste. Men når det kom­mer til fejl, var hans kon­trakt ek­stra­or­di­na­er,” skrev lo­ka­le Eve­ning Chro­ni­c­le om Rodwell, der iføl­ge avi­sens ud­reg­nin­ger ko­ste­de Sun­der­land 299.000 pund per kamp gen­nem fi­re år.

Men nu er han så va­ek. Han var til prø­ve­tra­e­ning i Watford, og han har tra­e­net med i Everton for at hol­de sig skarp, og i den­ne uge skrev han en etårig af­ta­le med Bla­ck­burn, der før som­mer­fe­ri­en byt­te­de plads med Sun­der­land og ryk­ke­de op i Cham­pions­hip.

”De se­ne­ste par år har va­e­ret hår­de, men for­hå­bent­lig har de va­e­ret en und­ta­gel­se. At spil­le tre kam­pe for Eng­land var en stor op­le­vel­se. Det vil­le ha­ve va­e­ret rart at spil­le fle­re, og der er sta­dig tid,” sag­de Rodwell ef­ter sin nye kon­trakt i Daily Mail om sto­re drøm­me, der ik­ke er ble­vet sluk­ket.

Men først skal det en­gang så loven­de ta­lent be­vi­se, at han er god nok til at spil­le i Cham­pions­hip.

Ja­ck Rodwell i en af si­ne sid­ste kam­pe for Sun­der­land, en Liga Cup-kamp mod barn­dom­s­klub­ben Everton. Fo­to: Ni­ck Potts/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.