EN NY ”EU­RO­PA LEAGUE 2” ER UEFA’S VERSION AF DET TÅBELIGE VM MED 48 HOLD

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

Som fa­ste la­e­se­re af den­ne le­der ved, er der kon­tro­ver­si­el­le, nye tur­ne­rin­ger un­der­vejs i in­ter­na­tio­nal fod­bold. Et klub-VM med 24-32-48 hold, hvor pra­e­mie­pen­ge­ne er op mod 600 mil­li­o­ner kro­ner til vin­de­ren, og som na­ep­pe kun bli­ver af­vik­let hvert fjer­de år, som der står i det va­nil­je­sø­de før­ste ud­kast, er un­der op­sej­ling. Det sam­me er en Na­tions League, den­ne gang ba­re i FIFA, og i Eu­ro­pa har La Li­ga ta­enkt sig at spil­le liga­kam­pe i USA al­le­re­de i den­ne sa­e­son, mens der pus­les med yder­li­ge­re stram­nin­ger af Cham­pions League, så små hold fra ube­ty­de­li­ge lan­de som Dan­mark får end­nu sva­e­re­re ved at kom­me i grup­pe­spil­let.

Nu er der pay­ba­ck, el­ler ret­te­re et hold-ka­eft-bol­sje, til de små i Eu­ro­pa i form af en ”Eu­ro­pa League 2”, der med 32 hold skal spil­les fra 2021. Idéen er at gi­ve de små hold og lan­de ek­stra ad­gang til eu­ro­pa­ei­ske grup­pe­spil (i den version, jeg hør­te i au­gust, skul­le den rig­ti­ge Eu­ro­pa League ska­e­res fra 48 til 32 hold). Prin­cip­pet er fuld­sta­en­dig det sam­me som med VM med 48 hold i 2026 el­ler 2022, og med UEFA’s Na­tions League. Man gi­ver klub- og lands­hold fra lan­de som Aser­ba­jds­jan, Li­tau­en og Ma­kedo­ni­en mu­lig­hed for at drøm­me om et grup­pe­spil og pre­sti­gen for lan­dets fod­bold­le­de­re, når de skal til vig­ti­ge mø­der og pre­ga­me-mid­da­ge med dem fra de sto­re lan­de.

Til gen­ga­eld skal de små lan­de støt­te for­sla­ge­ne, når top­fol­ke­ne i UEFA ska­e­rer enor­me styk­ker ka­ger til sig selv og top­klub­ber­ne i Eu­ro­pa, og når lan­de som Sau­di-Ara­bi­en re­elt kø­ber sig ind i fod­bold som sponsor af det nye klub-VM og den nye glo­ba­le Na­tions League.

Tips­bla­det føl­ger na­tur­lig­vis sa­gen ta­et, og tro ik­ke, at det her er no­get, der er skabt for fa­el­les­ska­bets og bred­dens skyld, når fod­bold­po­li­ti­ker­ne, må­ske end­da og­så dem fra Dan­mark, be­gyn­der at syn­ge den sang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.