Før lør­da­gen: B 1909-B 1913 EN STORKAMP PÅ FJER­DE KLAS­SE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO - TEKST: MAR­TIN DAVIDSEN

Selv­om fod­bold­spil­let i 1960’er­ne fo­re­gik med gla­de ama­tø­rer, var det ram­me al­vor, når de sto­re kam­pe skul­le spil­les. Så­le­des og­så i Oden­se, hvor kam­pe­ne mel­lem de tre sto­re klub­ber fra B1909, B1913 og OB of­te trak 18-20.000 til­sku­e­re af hu­se til nog­le hi­sto­ri­ske op­gør.

I bo­gen ”De sid­ste ama­ta­tø­rer” skri­ver for­fat­ter­ne Jo­hn­ny Wøl­le­ka­er og Tho­mas Kaar­sted, at Oden­se den­gang var Dan­marks fod­bold­by num­mer ét, hvil­ket isa­er kun­ne ma­er­kes, når by­ens klub­ber tør­ne­de sam­men.

I Fy­ens Stift­s­ti­den­de kun­ne man i 1969 la­e­se, at der ”al­tid her­sker en vis at­mos­fa­e­re over lo­ka­l­op­gø­re­ne”, og det var ik­ke kun en hen­tyd­ning til spil­let på ba­nen. Den­gang kun­ne man og­så op­le­ve uro­lig­he­der og slags­mål på Oden­se Sta­dion, og B1909-må­l­mand Svend Aa­ge Rask ud­tal­te i et in­ter­view med sam­me avis, at folk ge­ne­re­de hans fa­mi­lie el­ler li­ge­frem lo­ve­de ham ta­ev, når han gik rundt i Oden­se.

Så vold­somt går det ik­ke for sig la­en­ge­re, for hvor de rø­de fra B1909 og de blå fra B1913 tid­li­ge­re var en del af top­pen af dansk fod­bold med mester­ska­ber og me­dal­jer til føl­ge, lig­ger beg­ge hold i dag pla­ce­ret i Dan­marks­se­ri­en; den fjer­de­bed­ste ra­ek­ke i lan­det.

Al­li­ge­vel er der ud­sigt til en sa­er­lig kamp, når de to tra­di­tions­ri­ge års­tals­klub­ber mø­des på lør­dag. Kun ét po­int skil­ler de to klub­ber i ta­bel­len, men der er me­re end ba­re po­int på spil, forta­el­ler B1909’s 49-åri­ge as­si­stent­tra­e­ner Jann Jen­sen, der er ind­født oden­se­a­ner og selv har en spil­ler­for­tid hos de rø­de.

”Vi tal­te om det ef­ter tra­e­nin­gen i man­dags. Al­le­re­de dér var der man­ge sam­ta­ler om lør­da­gens kamp, for­di det fan­de­me er en kamp, vi ger­ne vil vin­de. Dels for­di B1913 er et godt hold, dels for­di de lig­ger så ta­et på, og dels for­di vi al­le ken­der hin­an­den ind­byr­des. Sam­ti­dig er der alt det hi­sto­ri­ske, for­di B1913 er en års­tals­klub i Oden­se li­ge­som os selv,” si­ger Jann Jen­sen.

”Gen­nem åre­ne har der va­e­ret man­ge lo­kal­der­by­er ude på sta­dion, og al­le oden­se­a­ne­re har en­ten selv op­le­vet det el­ler haft et fa­mi­lie­med­lem, der har va­e­ret en del af det. På den må­de kan man ik­ke kom­me uden om, at det er en kamp, der ba­re be­ty­der no­get ek­stra. Man skal selv­føl­ge­lig og­så hu­ske, at det ba­re er en kamp, der gi­ver tre po­int li­ge­som de an­dre kam­pe. Men man kan ba­re ta­ge så me­get me­re med fra kam­pen, for­di man kan le­ve lidt la­en­ge­re tid på de tre po­int, end hvis man vin­der en af de an­dre kam­pe. Selv­til­lids­ma­es­sigt gi­ver det et boost at kom­me suc­ces­fuldt ud af de her kam­pe,” forta­el­ler han.

Jann Jen­sen har selv go­de min­der fra sin spil­ler­tid i B1909 i mid­ten af fir­ser­ne, hvor han som ung spil­ler blev han en del af hi­sto­ri­en om kam­pe­ne mod B1913.

”Da jeg blev ryk­ket op på di­vi­sions­hol­det som 16-17-årig, score­de jeg mit før­ste mål mod B1913. Der var for­holds­vist man­ge men­ne­sker ude på Oden­se Sta­dion, og det gav en vis at­mos­fa­e­re. Kam­pen end­te 1-1, og jeg score­de for ”Ni­er­ne”. Det var mit før­ste mål som se­ni­or, og det var en spe­ci­el kamp, for­di det var mod B1913,” forta­el­ler Jann Jen­sen.

Den tid­li­ge­re for­svars­spil­ler med for­tid i tysk fod­bold har op­le­vet, hvor­dan B1909 og B1913’s po­si­tion i dansk og fynsk fod­bold har for­an­dret sig mar­kant gen­nem de se­ne­ste 30 år, hvor hol­de­ne er dyk­ket fra den bed­ste ra­ek­ke til se­ri­e­fod­bold, mens OB er ble­vet by­ens klart før­en­de klub.

”Jeg står selv midt i hi­sto­ri­en, for jeg var 17 år, da jeg blev di­vi­sions­spil­ler for B1909, hvor jeg nå­e­de at spil­le et lil­le halvt års tid. Jeg fik så en fo­re­spørgsel fra FC Köln, der spurg­te, om jeg vil­le der­ned at spil­le. Det var en drøm for mig, men sam­ti­dig fik jeg og­så et til­bud fra OB. Det var på det tids­punkt, hvor skrid­tet fra ama­tør­fod­bold til pro­fes­sio­nel fod­bold i Dan­mark blev ta­get. Brønd­by var li­ge gå­et over til prof-fod­bold, og OB kom med kort tid ef­ter. OB til­bød mig en fuld­tids­kon­trakt, for klub­ben var la­engst frem­me, da det hand­le­de om at bli­ve en pro­fes­sio­nel fod­bold­klub,” hu­sker Jann Jen­sen, der fra sin sta­tus som ud­land­sprof i Bun­des­liga­en så sin tid­li­ge­re klub mis­se det eks­pres-tog, som dansk pro­fes­sio­nel fod­bold ud­vik­le­de sig til i star­ten af halv­fem­ser­ne.

””Ni­er­ne” kom ik­ke med der, for klub­ben var li­ge ryk­ket ud af den na­est­bed­ste ra­ek­ke, mens OB var i den bed­ste ra­ek­ke. Hav­de det nu va­e­ret om­vendt på det tids­punkt, vil­le ”Ni­er­ne” må­ske ha­ve va­e­ret den sto­re og pro­fes­sio­nel­le klub i dag. Nu er det OB, som selv­føl­ge­lig var dyg­ti­ge og før­en­de i Oden­se på det tids­punkt, hvor pro­fes­sio­na­lis­men be­gynd­te. Der­for var det og­så me­re at­trak­tivt for al­le sponso­rer at va­e­re med om­kring OB den­gang. OB har ar­bej­det rig­tig hårdt på det og la­vet et fint styk­ke ar­bej­de, for man kom­mer ik­ke soven­de til det, men B1909 og B1913 har he­le ti­den va­e­ret et skridt bag­ef­ter; bå­de sport­s­ligt og for­ret­nings­ma­es­sigt. Det he­le ske­te li­ge om­kring de år, hvor jeg skif­te­de til tysk fod­bold,” si­ger Jann Jen­sen, der end­te med at skri­ve kon­trakt med net­op OB, da han i 1998 vend­te re­tur til Dan­mark ef­ter 12 år i Tys­kland hos FC Köln og Wol­fsburg.

Trods de to års­tals­klub­bers ned­t­ur og sta­tus som Dan­marks­se­rie-klub­ber, er in­ten­si­te­ten i kam­pe­ne mel­lem B1909 og B1913 ik­ke ble­vet min­dre de se­ne­re år. Sid­ste år var der 600 til­sku­e­re til kam­pen i Dan­marks­se­ri­en, men lo­ka­la­vi­sen no­te­re­de, at in­ten­si­te­ten og stem­nin­gen fortjen­te det dob­belt. Og ri­va­li­se­rin­gen le­ver i høj gad sta­dig, me­ner Jann Jen­sen.

”Kam­pe­ne mel­lem ”Ni­er­ne” og B1913 og OB er gan­ske, gan­ske spe­ci­el­le, når man kom­mer fra Oden­se. Vi, der har med hol­de­ne at gø­re i dag, har en­ten prø­vet at va­e­re til­sku­e­re el­ler spil­le­re den­gang, så selv­om kam­pen ik­ke pt. er en di­vi­sions­kamp, hå­ber vi al­le på, at bå­de B1909 og B1913 vil kom­me til at spil­le en rol­le i di­vi­sions­fod­bol­den på et el­ler an­det ni­veau. Der­for lig­ger vi i det dag­li­ge og­så me­get ar­bej­de i det. vi la­ver. Vi vil spil­le en rol­le i dansk fod­bold igen, og jeg hå­ber, at min klub B1909 kom­mer til det igen. Det sam­me hå­ber jeg fak­tisk for B1913,” si­ger Jann Jen­sen.

Der blev og­så gå­et til den i sid­ste sa­e­sons lo­ka­l­op­gør mel­lem års­tals­ri­va­ler­ne fra Oden­se, B 1909 og B 1913. Fo­to: Bir­git­te Ca­rol Hei­berg/ Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.