EN NY FA­MI­LIE TIL MAR­CHI­SIO

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - EUROPA LEAGUE -

Da Clau­dio Mar­chi­sio i au­gust sag­de far­vel til Ju­ven­tus, var det med sto­re fø­lel­ser og ve­mod samt med et fint lil­le bil­le­de af en ung dreng i stri­bet trø­je. For Clau­dio Mar­chi­sio var Ju­ven­tus-dreng fra barns­ben, og han nå­e­de at va­e­re en del af Tor­i­no-klub­ben i 25 år ind­til afskeden den­ne som­mer. ”Tu­sind­vis af tan­ker og bil­le­der er duk­ket op på net­hin­den he­le nat­ten. Jeg kan ik­ke stop­pe med at kig­ge på det­te bil­le­de og dis­se stri­ber, som har skre­vet min hi­sto­rie som men­ne­ske og fod­bold­spil­ler. Jeg el­sker den­ne trø­je så me­get, at jeg al­tid vil ta­en­ke på klub­bens bed­ste først. Al­tid,” skrev Clau­dio Mar­chi­sio som ledsa­gen­de tekst til det bil­le­de af sig selv som barn, som han of­fent­lig­gjor­de på sin In­s­ta­gram-pro­fil i for­bin­del­se med afskeden med Ju­ven­tus.

Mar­chi­sio de­bu­te­re­de på Ju­ven­tus’ første­hold i Se­rie B helt til­ba­ge i 2006, og han var der­med en del af klub­bens sto­re til­ba­ge­ven­den til top­pen ef­ter Calciopo­li-skan­da­len med syv mester­ska­ber og to Cham­pions League-fi­na­ler som høj­de­punk­ter­ne.

En kna­eska­de i april 2016 send­te ham dog på si­de­linj­en i en la­en­ge­re pe­ri­o­de, og si­den da har han haft sva­ert ved at kom­me på hol­det i Tor­i­no, hvor tra­e­ner Al­le­gri har fo­re­truk­ket an­dre kra­ef­ter på midt­ba­nen.

Iføl­ge ita­li­en­ske me­di­er bad Mar­chi­sio der­for om at få op­ha­e­vet sin kon­trakt den­ne som­mer, og da Ju­ven­tus’ vil­le kun­ne spa­re en årsløn på om­kring 50 mil­li­o­ner kro­ner, blev par­ter­ne eni­ge om at af­bry­de sam­ar­bej­det.

Clau­dio Mar­chi­sio nå­e­de at va­e­re en del af Ju­ven­tus fra han var syv år og 25 år frem. Han til­brag­te 12 år på første­hol­det, hvor det blev til 389 første­holdskam­pe for Ju­ven­tus.

På grund af det na­e­re bånd til Ju­ven­tus, stod det tid­ligt klart, at Mar­chi­sio ik­ke vil­le skif­te til en an­den ita­li­ensk klub, og der­for slog han til, da Ze­nit og sport­s­di­rek­tør Javi­er Ri­bal­ta, som han kend­te fra de­res fa­el­les tid i Ju­ven­tus, hen­vend­te sig.

”Ju­ven­tus har al­tid va­e­ret min fa­mi­lie. Jeg le­ve­de drøm­men tak­ket va­e­re dem. Jeg var hel­dig at spil­le for Ju­ve og vin­de man­ge tro­fa­e­er iført den trø­je,” har Mar­chi­sio ud­talt i for­bin­del­se med Ju­ven­tus-afskeden.

Mar­chi­sio blev i sid­ste uge pra­e­sen­te­ret for­an 40.000 til­sku­e­re ved en sa­er­lig event på Ze­nits hjem­me­ba­ne i Sankt Pe­ters­borg, og i søn­dags blev han skif­tet ind i en tra­e­nings­kamp mod Kairat Al­maty med 10-tal­let på ryg­gen.

”Jeg ken­der klub­ben, den er vel­or­ga­ni­se­ret, og jeg ken­der nog­le af spil­ler­ne i for­vej­en. Ze­nit har am­bi­tio­ner om at vin­de liga­en og spil­le i Cham­pions League; der­for har jeg valgt at skif­te her­til,” ud­tal­te 32-åri­ge Mar­chi­sio i for­bin­del­se med pra­e­sen­ta­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.