FCM HAR FY­SIK NOK TIL AT GENVINDE DM UDEN AT HA­VE BOLDEN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LE­DER - Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tips­bla­det.dk/blogs. Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på fa­ce­book.com/tips­bla­det

Si­den han kom til­ba­ge til Dan­mark 1. ja­nu­ar 2006, har Stå­le Sol­bak­kens DM-vin­den­de FC Kø­ben­havn-år­gan­ge som re­gel haft et klart over­tag i pres­spil­let og de fy­si­ske du­el­ler. Det var vold­somt sva­ert at sco­re mod sta­er­ke FC Kø­ben­havn-hold, og of­fen­sivt mo­ste man Su­per­liga-mod­stan­der­ne med et ved­hol­den­de tryk, hvor in­di­vi­du­a­li­ster i pe­ri­o­der har strå­let, men hvor of­fen­si­ven har va­e­ret li­ge så me­get et kol­lek­tiv som den ben­hår­de de­fen­siv.

Der­for var det tan­ke­va­ek­ken­de at se FC Midtjyl­lands sejr i sid­ste we­e­kend over FC Kø­ben­havn, for 3-1 var dår­ligt et ret­vi­sen­de re­sul­tat i be­tragt­ning af, hvor do­mi­ne­ren­de FC Midtjyl­land isa­er fy­sisk hav­de va­e­ret.

Med de­res of­test sa­er­de­les sta­er­ke tre­mands­for­svar har FC Midtjyl­land re­elt en mand ek­stra la­en­ge­re frem­me end de fle­ste mod­stan­de­re og kan der­med of­te tvin­ge mod­stan­der­ne til at spil­le mand-til-mand.

Midtjy­der­nes of­fen­si­ve spil er i høj grad ba­se­ret på du­el­ler i luf­ten og ved jor­den, hvor fi­ne in­di­vi­du­a­li­ster og – på Su­per­liga­ni­veau – fy­sisk sta­er­ke spil­le­re of­te får ret­tet bolden vi­de­re til en god chan­ce til en med­spil­ler, mens man i Jakob Poul­sen fort­sat har Su­per­liga­ens vel nok klo­ge­ste og bed­ste pas­nings­spil­ler.

Midtjy­der­ne har haft bolden 50 pro­cent af ti­den i de før­ste ni run­der, hvil­ket er gan­ske us­a­ed­van­ligt for et me­ster- og top­hold, og des­u­den er det en gen­ta­gel­se af det bil­le­de, så i for­å­ret.

Stor over­va­egt i bold­be­sid­del­se be­hø­ver in­gen lun­de va­e­re lyk­ken el­ler den ene­ste vej til at lig­ge i top­pen, men man så i hvert fald i kam­pe­ne mod Asta­na og Malmö FF i Cham­pions Le­ague- og Eu­ro­pa Le­ague-kva­len, at man kan lø­be ind i al­vor­li­ge be­gra­ens­nin­ger, hvis man ik­ke har et so­le­klart kon­cept for at ned­bry­de mod­stan­de­re, der over­la­der bolden til én.

I Su­per­liga­en er FC Kø­ben­havn ét po­int for­an FC Midtjyl­land og kan sag­tens kom­me til­ba­ge ef­ter skuf­fel­sen i Her­ning og vin­de et DM med de fi­ne in­di­vi­du­a­li­ster og et op­gra­de­ret for­svar, man har få­et si­den sid­ste sa­e­son.

Men jeg kan og­så sag­tens se for mig, at FC Midtjyl­lands fy­sisk og in­di­vi­du­elt be­to­ne­de stil kan va­e­re nok til end­nu et DM med den sam­ling ud­ma­er­ke­de spil­le­re, man sta­dig har trods det 300 mil­li­o­ner kro­ner sto­re ud­salg fra trup­pen i 2018, og for­di de fle­ste Su­per­liga-mod­stan­de­re et styk­ke før slut­fløjtet kna­ek­ker un­der FC Midtjyl­lands fy­si­ske tryk.

Der er i hvert fald nok at ta­ge fat på for FC Nord­s­ja­el­land og Brønd­by IF, der beg­ge la­eg­ger me­re va­egt på at ha­ve bolden, men som her i star­ten af sa­e­so­nen ik­ke kan veks­le det til man­ge scor­in­ger el­ler et sta­bilt ni­veau bag­u­de, det ga­el­der isa­er for Brønd­by IF, der søn­dag kan va­e­re sik­ker på at få med AGF’s hur­tig­lø­be­re at be­stil­le på sta­dion i År­hus med dyb­de­bold ef­ter dyb­de­bold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.