BORNHOLMERENS NORDJYSKE DERBY ”

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - IN­TRO -

AaB er AaB, og dem har jeg haft en fan­ta­stisk hi­sto­rie med. Jeg har va­e­ret der i ti år, så hvis det ik­ke på­vir­ker ens va­e­re­må­de, er man jo ik­ke et men­ne­ske. Så­dan har jeg det i hvert fald. Selv­føl­ge­lig er det spe­ci­elt at mø­de AaB, selv­om kam­pen ta­el­ler li­ge så man­ge po­int.”

Al­lan Kuhn la­eg­ger ik­ke skjul på, at søn­da­gens nordjyske derby mel­lem Ho­bro og AaB er spe­ci­elt. Han har al­le­re­de talt med en an­den repor­ter, da Tips­bla­det rin­ger ons­dag mid­dag, for det er én af we­e­ken­dens sto­re hi­sto­ri­er, at Ho­bro-tra­e­ne­ren skal mø­de sin tid­li­ge­re klub AaB, hvor han over to pe­ri­o­der ar­bej­de­de i sam­men­lagt ti år med to mester­ska­ber, en po­kal­tri­umf og et Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil til føl­ge.

Al­lan Kuhn var egent­lig be­gyndt på en ud­dan­nel­se som as­su­ran­dør på hje­mø­en Born­holm, mens han pas­se­de ch­eftra­e­nerjob­bet i NB Born­holm, da Erik Ham­rén rin­ge­de en dag i 2004.

”Jeg hav­de ar­bej­det sam­men med Erik gen­nem fi­re år i Ör­gryte, og vi hav­de talt om, at det kun­ne va­e­re ska­egt, hvis vi kun­ne ar­bej­de sam­men igen. Nu rin­ge­de han så og sag­de, at han skul­le bru­ge en as­si­stent­tra­e­ner. Lyn­ge Jakob­sen vil­le ik­ke ha­ve, at det blev en sven­sker, så Ham­rén måt­te jo ta­ge en halvs­ven­sker,” si­ger born­hol­me­ren med et grin fra hjem­met i Aal­borg, som har va­e­ret fa­mi­li­en Kuhns ba­se li­ge si­den opkal­det fra Ham­rén i 2004.

”Fod­bold­ma­es­sigt og kar­ri­e­re­ma­es­sigt er det den bed­ste be­slut­ning, jeg har ta­get. Man skal tur­de at ta­ge den slags be­slut­nin­ger, for jeg hav­de li­ge flyt­tet he­le fa­mi­li­en med tre børn til Born­holm, og nu skul­le vi så flyt­te end­nu en­gang til Aal­borg ef­ter ba­re et år. Det er ik­ke let at få job i eli­te­fod­bold, så hel­dig­vis tog vi den be­slut­ning, og vi har fak­tisk va­e­ret her si­den. Vi har bo­et her i 14 år og har be­holdt hu­set de gan­ge, jeg har va­e­ret i an­dre klub­ber. Vi er jo ble­vet nord­jy­der,” si­ger Al­lan Kuhn, der ser til­ba­ge på to for­ry­gen­de pe­ri­o­der i AaB fra 2004-2008 og 2010-2016, hvor han ar­bej­de­de som as­si­stent­tra­e­ner – og og­så nå­e­de 12 kam­pe som mid­ler­ti­dig ch­eftra­e­ner.

”Erik og jeg fik lov til at sa­et­te vo­res pra­eg på den må­de, vi ger­ne vil­le ha­ve tin­ge­ne på. Vi sat­te fo­kus på kost, fy­sisk tra­e­ning og så vi­de­re. Vi fik ik­ke re­sul­ta­ter de før­ste to sa­e­so­ner, men Lyn­ge og be­sty­rel­sen tro­e­de på os. Der er man­ge, der si­ger, at det kul­mi­ne­re­de med mester­ska­bet i 2008, men det star­te­de fak­tisk i 2007, hvor vi vandt bron­ze og si­den kom i Eu­ro­pa ef­ter at ha­ve slå­et Samp­do­ria ud,” forta­el­ler Kuhn om den før­ste af to suc­ces­ful­de op­hold i Aal­borg.

”Da vi vandt The Doub­le i

2014, spil­le­de vi no­get af det bed­ste fodbold, der er spil­let her­hjem­me. Det fo­re­gik me­get med eg­ne spil­le­re, og det var en helt ek­strem op­le­vel­se. Jeg hu­sker isa­er po­kal­fi­na­len mod FCK, hvor vi vin­der 4-2 i Par­ken, og vi la­ve­de to mål ef­ter hjør­ne­s­park, som jeg hav­de an­sva­ret for. He­le den kamp med 15.000 nord­jy­der på tri­bu­ner­ne sat­te vo­res sa­e­son op på et end­nu hø­je­re ni­veau. Jeg var hel­dig og en lil­le smu­le dyg­tig med at va­e­re im­pli­ce­ret i det,” forta­el­ler Al­lan Kuhn, der i ja­nu­ar 2016 tak­ke­de ja til job­bet som ch­eftra­e­ner i Malmö FF og for­lod AaB, som med Lars Søn­der­gaard som ch­eftra­e­ner lå num­mer to i Su­per­liga­en.

Men hi­sto­ri­en om Al­lan Kuhn og AaB er og­så hi­sto­ri­en om den po­pu­la­e­re as­si­stent­tra­e­ner, der al­drig har få­et chan­cen som per­ma­nent ch­eftra­e­ner trods en suc­ces­fuld vi­kartjans med 12 ube­sej­re­de kam­pe og en 2-2-kamp på Old Traf­ford i Cham­pions Le­ague i ef­ter­å­ret 2008. Det har han va­e­ret skuf­fet over, men det fyl­der ik­ke no­get me­re.

”Jeg er ble­vet skuf­fet et par gan­ge, og det har jeg og­så sagt til dem. Men jeg er så­dan et men­ne­ske, der ik­ke ba­e­rer nag, selv­om jeg er ble­vet skuf­fet. De har haft de­res tan­ke­gang med det og ta­get be­slut­nin­ger ud fra det, så det må man ba­re ac­cep­te­re. AaB vil sta­dig va­e­re den klub, jeg har haft det fan­ta­stisk i. Jeg har kun po­si­tiv ener­gi om­kring AaB. Der sker jo ting i li­vet, hvor det går op og ned. Så­dan er fod­bold­li­vet, og nu er jeg ba­re glad for mit job i Su­per­liga­en med Ho­bro. Det er og­så pis­se­in­spi­re­ren­de og spa­en­den­de. Al­le gør, hvad de kan, og så kan man ik­ke for­lan­ge me­re,” si­ger Al­lan Kuhn før mø­det med de gam­le ven­ner på søn­dag.

Fo­to: Claus Fi­sker/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.