DEN PER­FEK­TE FØD­SELS­DAG

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - IN­TRO -

Det var en sa­er­lig dag for Jo­han Absa­lon­sen i søn­dags. For det før­ste var han med sin klub Søn­derjy­skE med til at vin­de 4-2 på Brønd­by Sta­dion. For det an­det kom han selv på må­l­tav­len i kam­pen. Og for det tred­je kun­ne han fejre sin 33-års fød­sels­dag.

Den er­far­ne fyn­bo kan der­for se til­ba­ge på en fød­sels­dag, han sent vil glem­me.

”Det var den bed­ste ga­ve, jeg kun­ne øn­ske mig. Hvis jeg kun­ne ha­ve skre­vet min egen ver­sion af den per­fek­te fød­sels­dag, hav­de det va­e­ret så­dan en dag som i søn­dags. Så er det ik­ke så tungt at bli­ve 33, når man kan fejre det på den må­de,” si­ger Jo­han Absa­lon­sen, der måt­te ud­gå ved pau­sen af kam­pen med et tra­elår, der na­ep­pe kom­mer til at vol­de ham pro­ble­mer i den kom­men­de kamp.

Det var Søn­derjy­skE’s før­ste sejr på ude­ba­ne, og Jo­han Absa­lon­sen la­eg­ger ik­ke skjul på, det var en va­e­sent­lig sejr at få i hus.

”Det be­ty­der rig­tig me­get for os li­ge nu. In­den kam­pen føl­te vi, at vi ik­ke hav­de få­et de po­int, som vi skul­le. Den fø­lel­se er der man­ge klub­ber, der har, men jeg sy­nes, at vi har spil­let til me­re. In­den kam­pen kun­ne vi se frem til et pro­gram med en ude­kamp mod Brønd­by, en hjem­me­kamp mod FCM og en ude­kamp mod FC Nord­s­ja­el­land, så vi kun­ne godt se, at vi hav­de brug for at ska­be en over­ra­skel­se. Der­for var det ik­ke ba­re en sejr. Det var en livsvig­tig sejr i for­hold til vo­res selv­til­lid og tro på, at vi og­så kan hen­te po­int mod top­hol­de­ne,” si­ger Jo­han Absa­lon­sen.

Den fyn­s­ke of­fen­siv­spil­ler vend­te den­ne som­mer til­ba­ge til Søn­derjy­skE ef­ter et en­kelt år i den au­stral­ske klub Adelai­de Uni­ted, hvor han spil­le­de i den for­gang­ne sa­e­son med 12 kam­pe, seks mål og fi­re as­sists til føl­ge.

”Først og frem­mest var det en sinds­sygt fed op­le­vel­se. Det var li­ge det, jeg hav­de brug for på det tids­punkt. Jeg vil­le se no­get an­det end de sam­me Su­per­liga-sta­dions, som jeg hav­de set i man­ge år, og de sam­me men­ne­sker, som jeg hav­de spil­let med og mod i man­ge år. Det var rart at kom­me ud og se no­get an­det, og som fa­mi­lie hav­de vi og­så brug for det. På den må­de var det per­fekt ti­m­ing, at jeg kun­ne få et år der­ne­de,” si­ger Absa­lon­sen, der over­ve­je­de at ta­ge en sa­e­son el­ler to me­re Down Un­der, men al­li­ge­vel valg­te at ven­de hjemad sam­men med sin fa­mi­lie ef­ter et års tid.

”Vi lag­de plus­ser og mi­nus­ser sam­men, og til sidst måt­te vi er­ken­de, at vi som fa­mi­lie vil­le hjem. Min ko­ne skul­le be­gyn­de stu­die i Dan­mark den­ne som­mer, og det vil­le det bli­ve for me­get rej­se­ri frem og til­ba­ge, hvis jeg skul­le ta­ge en sa­e­son me­re der­ne­de. Selv­om det var fedt, og vi ger­ne vil­le ha­ve ta­get et år el­ler to me­re der­ne­de, skul­le det ik­ke va­e­re på fa­mi­li­ens og bør­ne­nes be­kost­ning. Det gjor­de ud­sla­get,” forta­el­ler of­fen­siv­spil­le­ren, som har haft let ved at ven­de til­ba­ge til Søn­derjy­skE, hvor han spil­le­de gen­nem fem sa­e­so­ner frem til 2017.

”Der er man­ge af de sam­me men­ne­sker, og jeg var trods alt kun af sted i et års tid. På den må­de fø­les det na­er­mest som om, at jeg ik­ke har va­e­ret va­ek. Det fø­les som en gli­den­de pe­ri­o­de, hvor jeg ba­re har haft lidt for­la­en­get fe­rie. Der­for har det va­e­ret me­get nemt. Men fod­bold­ma­es­sigt har det va­e­ret hår­de­re, end da jeg tog af sted, og jeg kan godt ma­er­ke, at krop­pen er ble­vet ae­l­dre, så jeg skal ar­bej­de hår­de­re for at kom­me der­hen, hvor jeg ger­ne vil. På den må­de har jeg måt­te gi­ve me­re af mig selv fy­sisk til tra­e­ning for at gø­re en for­skel. Det har va­e­ret en fy­sisk kamp, for­di jeg ger­ne vil til­ba­ge på det ni­veau, jeg var på, da jeg tog af sted. Man skal va­e­re me­re ka­er­lig over­for sin krop, når man når den al­der, jeg er nå­et,” si­ger den 33-åri­ge fyn­bo, der har kon­trakt med Søn­derjy­skE frem til som­me­ren 2019 og til for­å­ret vil vur­de­re, om han skal ta­ge end­nu en sa­e­son.

”Det bli­ver fra år til år nu, og det er jeg helt af­kla­ret med. Jeg kø­rer på de sid­ste på år af kar­ri­e­ren, og det er så spørgs­må­let, om det er et, to el­ler tre år. Det er nok i det lag. Jeg er ik­ke ty­pen, der kom­mer til at spil­le, til jeg er 38-39 år.”

Jo­han Absa­lon­sen fejrer fød­sels­dag på Brønd­by Sta­dion. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.