SU­PER­LIGA-KLUBBERNE BRU­GER 560 MIL­LI­O­NER KRO­NER PÅ SPIL­LE­RE

Der er tryk på for­bru­get i Su­per­liga­en med en at­trak­tiv tv-af­ta­le og re­kord­s­tort salg på som­me­rens trans­fer­mar­ked.

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SU­PER­LIGA­ENS TRANSFERS - DEL 2 - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN @Tro­elsBa­gerT

Hvor­for køb­te AGF og Es­b­jerg ik­ke dy­re­re pro­fi­ler, ef­ter de hav­de solgt spil­le­re for et to­cif­ret mil­li­onbe­løb i den for­gang­ne sa­e­son, og hvor­for gør de an­dre sto­re provin­s­klub­ber i Aal­borg, Oden­se og Vej­le ik­ke me­re for at til­tra­ek­ke pro­fi­ler, som FC Kø­ben­havn, FC Midtjyl­land og Brønd­by IF gør trans­fer­vin­due ef­ter trans­fer­vin­due?

Som­me­rens trans­fer­vin­due har nu va­e­ret luk­ket i små tre uger, og tro mod de se­ne­ste sa­e­so­ners tra­di­tion var det de to sto­re kø­ben­hav­n­er­klub­ber og de midtjy­ske me­stre, der før­te an.

Tips­bla­dets ana­ly­se og regn­skabs­gen­nem­gang vi­ser, at de tre top­hold til sam­men bru­ger halv­de­len af det sam­le­de be­løb, der bli­ver købt og af­løn­net spil­le­re for i Su­per­liga­en på spil­ler­bud­get­ter­ne, der da­ek­ker over løn­nin­ger, sig­non-fe­es samt af­skriv­nin­ger og nedskriv­nin­ger på transfers.

Det er her, man fin­der for­kla­rin­gen på, at klubberne uden for den øko­no­mi­ske Top-3 me­get sja­el­dent kan kon­kur­re­re om en spil­ler, en af de tre sto­re klub­ber vil ha­ve.

For nok kun­ne AGF fin­de de knapt fi­re mil­li­o­ner kro­ner, Mi­ka­el Uhre ko­ste­de Brønd­by fra Søn­derjy­skE – når Brønd­bys spil­ler­bud­get er dob­belt så stort som AGF’s, alt­så at Brønd­by har dob­belt så man­ge pen­ge at for­de­le ud på løn, sig­non-fee og transfers, vil­le Uhre bå­de bli­ve en rig­tig dyr og der­med ri­si­ka­bel in­ve­ste­ring for AGF, mens Brønd­by, hvis klub­ben vil, kan gi­ve en stør­re løn, se, om Uhre får suc­ces, og så sen­de ham vi­de­re til en an­den klub til et la­ve­re trans­fer­be­løb 12-24 må­ne­der ef­ter uden, at det slår no­get na­ev­ne­va­er­digt hul i Brønd­bys bud­get.

Gen­nem­gan­gen vi­ser des­u­den, at FC Kø­ben­havn har et spil­ler­bud­get, der er om­trent 13 gan­ge stør­re end op­ryk­ker­ne Vend­sy­s­sel FF’s, og at der er et bredt felt af klub­ber fra num­mer seks-syv styk­ker til AC Hor­sens på 12. plad­sen, hvor for­skel­le­ne i bud­get­ter er så re­la­tivt små, at det kan va­e­re sva­ert at se den helt sto­re kon­kur­ren­ce­for­del – el­ler ulem­pe – alt ef­ter om man bru­ger 22 mil­li­o­ner kro­ner om året el­ler om­kring 30 mil­li­o­ner kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.