HOR­SENS SNYDER INEFFEKTIVE OB

We­e­ken­den by­der på ad­skil­li­ge spil­for­slag med od­ds i den hø­je en­de. Hold og­så øje med tips­bla­det.dk/spil, hvor fle­re ak­tu­el­le tips vil føl­ge i lø­bet af de kom­men­de da­ge.

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FE­IN­S­CH­MECK­ER -

FRE­DAG KL. 19.00

Vej­le - EfB, 2 (DNB) 2,30 @ UNIBET

Det er top mod bund i form­ta­bel­len, når to af op­ryk­ker­ne mø­des på Vej­le Sta­dion. Her vandt Vej­le pre­mi­e­re­kam­pen mod Ho­bro med 3-1, men si­den er det ble­vet hver­dag for de rød­blu­se­de, hvis mål mod AaB i sid­ste run­de er det ene­ste i seks uger.

An­der­le­des po­si­tivt ser det ud for EfB, som har vun­det fi­re af de sid­ste fem kam­pe i liga­en for­u­den en 11-1-sejr i po­kal­tur­ne­rin­gen. Og selv om sidst­na­evn­te var imod upå­ag­te­de Hørs­holmUs­se­rød, så skal ve­stjy­der­ne ha­ve kre­dit for at stå med 2-1-1 på ude­ba­ne ef­ter du­el­ler mod fi­re hold fra sid­ste sa­e­sons top 5.

Det er po­si­tivt for Vej­le, at Imed Lou­a­ti er fit igen, men hver­ken han el­ler for­de­len af hjem­me­ba­ne kan be­grun­de en fa­vo­rit­sta­tus imod formsta­er­ke EfB. Od­ds 2,30 er alt for højt på et 2-tal, hvor ind­sat­sen re­tur­ne­res i til­fa­el­de af et X, så an­be­fa­lin­gen går på, at EfB snup­per tred­je ude­sejr på stri­be.

LØR­DAG KL. 13.30

Ful­ham - Wat­ford, 2 (DNB) 2,14 @ UNIBET

Wat­ford er gå­et fra vel­spil­len­de til ky­ni­ske un­der Javi Gra­cia, som med 30 po­int har få­et en god­kendt start ef­ter si­ne før­ste 21 kam­pe i spid­sen for The Hor­nets. Sam­ti­dig ser det bed­re ud end la­en­ge med ska­des­si­tu­a­tio­nen, som pe­ri­o­de­vist var helt uover­sku­e­lig for Wat­ford i den fo­re­gå­en­de sa­e­son.

Ful­ham er vendt til­ba­ge til Pre­mi­er Le­ague uden li­ge­frem at ta­ge ra­ek­ken med storm. Hol­det har få­et fi­re po­int ud af de før­ste fem kam­pe – og har i øv­rigt luk­ket mindst to mål ind i fi­re af dis­se. Det hø­rer dog med til hi­sto­ri­en, at to af Ful­hams kam­pe har va­e­ret på ude­ba­ne imod Tot­ten­ham og Man­che­ster Ci­ty.

På sam­me vis skal det na­ev­nes, at Wat­ford sta­dig frem­står sva­ge på ude­ba­ne, hvor hol­det blot har vun­det én af de sid­ste 13 kam­pe. Det var til gen­ga­eld og­så den se­ne­ste i form af 3-1-ge­vin­sten over Burn­ley.

Kogt helt ned vir­ker Wat­ford bå­de spil­le- og form­ma­es­sigt sta­er­ke­re end Ful­ham, men med tan­ke på The Hor­nets’ no­to­ri­ske svag­hed på frem­me­de ba­ner sa­et­tes spil­les som et draw no bet, så ind­sat­sen re­tur­ne­res i til­fa­el­de af et uaf­gjort re­sul­tat.

LØR­DAG KL. 16.00

Crystal Pa­la­ce - Newcast­le, Wil­fri­ed Zaha sco­rer 2,87 @ BET­FAIR

Newcast­le har få­et en barsk start på sa­e­so­nen, hvor kun 0-0-op­gø­ret mod Car­diff har gi­vet po­int, mens de fi­re op­gør mod hold fra Big Six er re­sul­te­ret i ne­der­lag. Det har lig­net spil­le­ma­es­sigt da­ma­ge con­trol for Newcast­le, som dog skal ha­ve ros for, at hol­det selv har sco­ret og i øv­rigt kun har luk­ket to mål ind i al­le fi­re kam­pe.

Crystal Pa­la­ce har åb­net sa­e­so­nen no­gen­lun­de som for­ven­tet med 0-2-ne­der­la­get hjem­me til Sout­hamp­ton som den skuf­fen­de und­ta­gel­se. Det of­fen­si­ve lys­punkt er sta­dig Wil­fri­ed Zaha, som står med go­de chan­cer for at nå et to­cif­ret an­tal scor­in­ger for før­ste gang i kar­ri­e­ren ef­ter tre mål i de før­ste kam­pe.

Wil­fri­ed Zaha har sco­ret samt­li­ge mål på ude­ba­ne i den­ne sa­e­son, ef­ter han score­de syv af ni mål på eget gra­es i sid­ste sa­e­son. Bå­de han og Crystal Pa­la­ce bør der­for va­e­re op­sat­te på re­van­che her imod et Newcast­le-hold, som blot har holdt må­let rent i 3 af 21 ude­kam­pe i den­ne og for­ri­ge sa­e­son. Det lig­ner en op­lagt scor­ings­chan­ce for Zaha, som får en an­be­fa­ling til od­ds 2,87 ef­ter en sta­erk start på sa­e­so­nen.

LØR­DAG KL. 16.00

Burn­ley - Bour­ne­mouth, X 3,40 @ NOR­DI­C­BET

Det trak ty­de­lig­vis hår­de veks­ler på Burn­ley at spil­le eu­ro­pa­ei­sk fodbold i star­ten af sa­e­so­nen, hvor de fi­re før­ste kam­pe blot gav et en­kelt po­int. Land­skampspau­sen var der­for en ka­er­kom­men af­bry­del­se for Se­an Dy­ches trop­per, som dog ik­ke for­må­e­de at over­be­vi­se om eg­ne ev­ner i 0-1-ne­der­la­get ude imod Wol­ves i sid­ste we­e­kend.

Der er der­for pres på Burn­ley før hjem­me­kam­pen mod Bour­ne­mouth, som har få­et en fly­ven­de start på sa­e­so­nen med 10 po­int ef­ter fem kam­pe. Mod­stan­den har dog va­e­ret no­gen­lun­de over­kom­me­lig, li­ge­som tre af kam­pe­ne er spil­let på hjem­me­ba­ne, hvor syv af po­in­te­ne er op­tjent.

Kam­pe­ne mel­lem Burn­ley og Bour­ne­mouth er nor­malt me­get ja­evn­byr­di­ge, og vi skal da og­så til­ba­ge til en FA Cup-kamp i 2005 for at fin­de det se­ne­ste ek­sem­pel på, det ene hold har vun­det med me­re end et mål. Burn­ley har ik­ke im­po­ne­ret end­nu, men hol­det var sta­er­ke på hjem­me­ba­ne i sid­ste sa­e­son, hvor man stod med 5-1-1 i kam­pe­ne mod hold fra den mid­ter­ste del.

Bour­ne­mouth tab­te omvendt kun ét af syv af så­dan­ne op­gør på ude­ba­ne, og lagt sam­men med ga­ester­nes sta­er­ke form lig­ner X et sand­syn­ligt ud­fald af en kamp, som teg­ner yderst ja­evn­byr­dig.

LØR­DAG KL. 18.30

Brigh­ton - Tot­ten­ham , 1X 2,15 @ NOR­DI­C­BET

Tot­ten­ham led det tred­je 1-2-ne­der­lag på stri­be, da In­ter vend­te alt på ho­ve­d­et med to scor­in­ger i lø­bet af de sid­ste fem mi­nut­ter af tirs­da­gens Cham­pions Le­ague-kamp. Det pa­u­v­re ud­byt­te til trods er der dog ik­ke ta­le om en spil­le­ma­es­sig kri­se hos Tot­ten­ham, som mest af alt li­der un­der at und­va­e­re keeper Hu­go LLo­ris, mens top­sco­rer Har­ry Ka­ne vir­ker slidt oven på VM-slut­run­den.

Brigh­ton er nor­malt sta­er­ke på hjem­me­ba­ne, hvor det ba­re blev til fi­re ne­der­lag i sid­ste sa­e­son. Det ma­er­ke­de blandt an­dre Ar­se­nal og Man­che­ster Uni­ted, som tab­te på Fal­mer Sta­di­um, mens Tot­ten­ham selv måt­te nø­jes med uaf­gjort.

Selv om Tot­ten­ham vandt fi­re af seks kam­pe i Pre­mi­er Le­ague ef­ter en Cham­pions Le­ague-kamp i sid­ste sa­e­son, så skal te­sen om slid­te ben ik­ke over­ses. Dels spil­le­de Spurs sid­ste år he­le fem af seks kam­pe ef­ter en CL-run­de på eget gra­es, og dels kom den ik­ke oven på en VM-slut­run­de, der som na­evnt isa­er har truk­ket hår­de veks­ler på Har­ry Ka­ne, mens der er ska­der til el­ler tvivl om en hånd­fuld spil­le­re.

Brigh­ton har nå­et at re­van­che­re ef­ter den spil­le­ma­es­sigt skuf-

fen­de ind­sats imod Sout­hamp­ton i sid­ste run­de, og chan­cer­ne for po­int imod Tot­ten­ham bli­ver na­ep­pe me­get bed­re end nu. Spurs er langt det bed­ste hold, men med et vist form­dyk sid­den­de i de tra­et­te ben, skal od­ds 2,15 på 1X prø­ves.

SØN­DAG KL. 17.00 Ar­se­nal - Ever­ton, X 5,00 @ NOR­DI­C­BET

Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet er til­ba­ge ef­ter et ud­fald i sid­ste run­de, hvor The Tof­fe­es no­get over­ra­sken­de tab­te med 1-3 ef­ter det vel­be­tal­te 1-1-re­sul­tat imod Hud­der­s­fi­eld run­den in­den. Ne­der­la­get gør, at vi for­dob­ler ind­sat­sen til 20 kr. før den sva­e­re kamp mod Ar­se­nal, som har slå­et Ever­ton på hjem­me­ba­ne i de sid­ste seks for­søg.

Et uaf­gjort re­sul­tat vil løf­te til­ba­ge­be­ta­lin­gen til ut­ro­li­ge 310 pro­cent, mens en sejr til et af hol­de­ne fort­sat la­der eks­pe­ri­men­tet va­e­re en suc­ces med en re­tur­be­ta­ling på 185 pro­cent ef­ter de før­ste seks spil­ler­un­der.

Regn­skab for ”Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet”: Ind­skud i den­ne run­de: 20 kr. Sam­let ind­skud: 80 kr.

Sam­let ge­vinst: 148,00 kr.

Pro­fit: 68,00 kr. Til­ba­ge­be­ta­ling: 185 %

SØN­DAG KL. 18.00 AGF - Brønd­by, X 3,60 @ BET­FAIR

Der er ik­ke langt fra him­mel til hel­ve­de i Brønd­by, som er gå­et fra blot at ha­ve tabt én af 34 sam­men­ha­en­gen­de Su­per­liga­kam­pe til tre ne­der­lag i fem kam­pe på en god må­neds tid. Imel­lem Su­per­liga-kam­pe­ne har de gul/blå tabt i to må­l­ri­ge kam­pe til Genk, så det sam­le­de bil­le­de for de sid­ste seks kam­pe hed­der 1-1-4 for Ale­xan­der Zor­ni­gers el­lers så sej­r­svan­te mand­skab.

Bil­le­det er ik­ke vold­somt me­get køn­ne­re hos AGF, som ha­ve spil­let seks af ot­te ube­sej­re­de kam­pe uaf­gjort før 2-3-ne­der­la­get til AC Hor­sens i sid­ste run­de. La­eg der­til at AGF ik­ke har slå­et et hold fra top 6 i me­re end et år, mens vi skal til­ba­ge til au­gust 2017 for at fin­de den se­ne­ste hjem­me­sejr imod et top­hold.

Det ske­te med 2-0-sej­ren over Brønd­by, som bå­de score­de selv­mål og fik en mand ud­vist ved sam­me lej­lig­hed. Si­den da har AGF blandt an­det skif­tet tra­e­ner fra Glen Rid­ders­holm til David Ni­el­sen. Han har spil­let uaf­gjort i knap 40 pro­cent af kam­pe­ne som AGF-tra­e­ner, og når od­ds på en po­int­de­ling er helt op­pe i 3,60, så bli­ver X’et an­be­fa­lin­gen i det, der på for­hånd lig­ner et uhy­re ta­et op­gør.

MAN­DAG KL. 19.00

OB - AC Hor­sens, X2 2,20 @ BET365

Det kra­e­ver ik­ke DBU-tra­e­ner­ud­dan­nel­sens P-li­cens at kon­sta­te­re, at OB fort­sat har pro­ble­mer med at om­sa­et­te det el­lers for­nuf­ti­ge spil­le­ma­es­si­ge ud­tryk til scor­in­ger ef­ter en sa­e­son­start, som har budt på ni scor­in­ger i li­ge så man­ge kam­pe. Fa­cit i ta­bel­len er en bund­pla­ce­ring, som ob­jek­tivt set gør det sva­ert at se, hvor­for OB skul­le va­e­re for­holds­vis kla­re fa­vo­rit­ter her.

For selv om AC Hor­sens må­ske ik­ke sco­rer topka­rak­te­rer på fe­in­s­ch­meck­er­nes tiqui-ta­ca-ska­la, så er Bo Hen­rik­sens mand­skab igen ved at ar­bej­de sig opad i ta­bel­len ef­ter en sa­e­son­start, hvor ind- og ud­gå­en­de transfers fik for me­gen op­ma­er­k­som­hed.

Et af ind­kø­be­ne var Kas­per Jun­ker, som til­fø­rer AC Hor­sens en ek­stra di­men­sion isa­er i kon­tra­fa­sen. Det kan isa­er gø­re ondt på et OB-hold, som tra­di­tio­nelt har sva­ert ved at ind­fri for­vent­nin­ger­ne og om­sa­et­te bold­be­sid­del­se til chan­cer på eget gra­es.

AC Hor­sens har blot vun­det tre af 12 ude­kam­pe i ka­len­der­å­ret 2018, men her tyn­ger det og­så, at De Gu­le slut­te­de i Mester­skabs­spil­let i sid­ste sa­e­son. Ser vi ale­ne på op­gør imod hold fra den mid­ter­ste del af ta­bel­len, så tab­te AC Hor­sens blot én af seks ude­kam­pe i sid­ste sa­e­son. Set i det lys lig­ner od­ds 2,20 på, at OB ik­ke slår AC Hor­sens et gan­ske va­er­di­fuldt til­bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.