BRØND­BY IF

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SU­PER­LIGA­ENS TRANSFERS - DEL 2 -

80 MIO

Chri­sti­an Nør­gaard og Fre­de­rik Røn­now er solgt til ud­lan­det for to­cif­re­de mil­li­onbe­løb, men pen­ge­ne fik ik­ke lov at hvi­le på klub­bens bank­kon­to la­en­ge. 11 se­ni­o­r­spil­le­re er hen­tet ind i som­mer, seks af dem købt, to le­jet og tre fri transfers, og det er på in­gen må­de bil­ligt, selv­om man ik­ke be­tal­te li­ge så hø­je be­løb for en­kel­te spil­le­re, som FC Kø­ben­havn og FC Midtjyl­land gjor­de. Med al­le spil­lerom­kost­nin­ger og af­skriv­nin­ger på transfers hav­ner Brønd­by IF i le­jet om­kring 80 mil­li­o­ner kro­ner, når man ta­el­ler de sam­me ud­gif­ter med i spil­ler­bud­get­tet på sam­me må­de som i an­dre Su­per­liga-klub­ber i ste­det for i Brønd­bys egen be­reg­ning, hvor be­lø­bet en­der med at va­e­re la­ve­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.