OVERVEJELSER PÅ VESTEGNEN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - BRØNDBY - TEKST: THO­MAS PYNDT SVA­ERT PROGRAM FORUDE Så der står Brønd­by 11 kam­pe in­de i den nye sa­e­son, og der står Ale­xan­der Zor­ni­ger

Det er gå­et skidt for Brønd­by i de se­ne­ste par må­ne­der, hvor ne­der­la­ge­ne er fal­det ta­et, og suc­ces­op­le­vel­ser­ne har va­e­ret få. Så hvad ar­bej­der sid­ste sa­e­sons top­hold med for at kom­me ud af nedturen, og hvor­for be­hø­ves det ik­ke at va­e­re et pro­blem, at de kom­men­de kam­pe i Superligaen ser gan­ske sva­e­re ud? Tips­bla­det tog en snak med ch­eftra­e­ne­ren og an­fø­re­ren om et ef­ter­år, der ik­ke er gå­et som ven­tet.

Det er ons­dag på Vestegnen, og mens sol og regn skif­te­vis fa­rer hen over land­ska­bet, er der vir­ke­lig gang i ak­ti­vi­te­ter­ne in­de på tra­e­nings­ba­ner­ne i Brønd­by. For i dag er der ka­e­de-tra­e­ning, så spil­ler­ne er delt op ef­ter de­res rol­le på ba­nen. I det ene hjør­ne tra­e­ner an­gri­ber­ne af­slut­nin­ger, i det an­det skal midt­ba­ne­spil­ler­ne fo­re­ta­ge pres­se­de af­slut­nin­ger fra kan­ten af fel­tet, og op­pe ved den mod­sat­te bag­linje bli­ver for­sva­rer­ne holdt i snor, mens de skal he­a­de bol­de va­ek, før de som af­slut­ning skif­tes til at va­e­re for­sva­rer og an­gri­ber med arm­bøj­nin­ger som straf til den ta­ben­de part.

In­de i mid­ten står ch­eftra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger og over­ve­jer si­tu­a­tio­nen, mens han føl­ger si­ne spil­le­re rundt om­kring på grønsva­e­ren. Der bli­ver ar­bej­det hårdt og en­ga­ge­ret i god stem­ning, men løs­slup­pen kan man langt fra kal­de den, for det er tun­ge ti­der for en af sid­ste sa­e­sons top­klub­ber. Ef­ter en for­nuf­tig sa­e­son­start med fem kam­pe uden ne­der­lag er for­men dyk­ket, og spe­ci­elt sep­tem­ber må­ned har va­e­ret slem med kun po­kal­sej­ren ude over Hil­le­rød som et me­get lil­le lys­punkt mel­lem tre liga-ne­der­lag i tra­ek til Søn­derjyskE, AGF og se­ne­st AC Hor­sens.

Sid­ste år ved den­ne tid lå Brønd­by num­mer tre med 21 po­int ef­ter en sik­ker 4-0 sejr hjem­me over Søn­derjyskE, den­ne gang er hol­det for før­ste gang rø­get ud af top seks ef­ter søn­da­gens 1-2 ne­der­lag hjem­me til den on­de ånd fra Hor­sens, der i slut­nin­gen af sid­ste sa­e­son var med til at stop­pe den blå-gu­le march mod mester­ska­bet, så et el­lers fan­ta­stisk fod­boldår kun bød på en sejr i po­kal­fi­na­len over Sil­ke­borg.

Skuf­fel­sen var ko­los­sal, men det er ik­ke nedturen fra den­gang, som Brønd­by har ta­get med ind i den nye sa­e­son.

”Nej, det sy­nes jeg ik­ke, at vi har gjort,” si­ger anfører Jo­han Lars­son ef­ter endt tra­e­ning, mens ch­eftra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger har det på sam­me må­de.

”Sid­ste sa­e­son slut­te­de med to ting. En stor suc­ces med den vund­ne po­kal­fi­na­le og en stør­re skuf­fel­se i liga­en. Men der var sta­dig gå­et 10 år, si­den at Brønd­by se­ne­st vandt et tro­fae, og det gjor­de vi.”

”Jeg sy­nes, at vi hånd­te­re­de det [det tab­te mester­skab] godt i pre-sea­son. Hol­det, klub­ben og til­ha­en­ger­ne gjor­de alt for, at det ik­ke skul­le sa­et­te sig alt for dybt i ho­ve­d­et, men selv­føl­ge­lig er der og­så brug for po­si­ti­ve resultater for at kom­me vi­de­re med det sam­me. Det har vi ik­ke haft på det se­ne­ste, og der­for ar­bej­der vi nu med en lang­sig­tet ud­vik­ling, så vi kan kom­me ud af den her si­tu­a­tion,” si­ger ch­eftra­e­ne­ren.

For det er ik­ke ba­re små­ting, der skal ju­ste­res. Det er det og­så, men det er og­så en la­en­ge­re pro­ces, som Ale­xan­der Zor­ni­ger er i gang med ef­ter at ha­ve sagt far­vel til tre nøg­le­spil­le­re i Fre­de­rik Røn­now, Chri­sti­an Nør­gaard og Te­emu Puk­ki og få­et ni nye spil­le­re i trup­pen.

”Vi skal ha­ve tin­ge­ne sat sam­men igen, og det ta­ger tid – og med tid me­ner jeg ik­ke da­ge. Vi har en lang vej for­an os, og li­ge nu ar­bej­der vi på sta­bi­li­te­ten i de­fen­si­ven, så vi får spil­ler­ne lidt ta­et­te­re sam­men uden at glemme vo­res må­de at spil­le på. For den vil ik­ke for­an­dre sig, selv om vi har luk­ket fle­re mål ind end sid­ste sa­e­son.”

”Vi vil ik­ke aen­dre vo­res over­ord­ne­de må­de at spil­le på, men selv­føl­ge­lig må vi gø­re det en lil­le smu­le nem­me­re for spil­ler­ne i de­tal­jer­ne, så de står ta­et­te­re sam­men i for­sva­ret. Sam­ti­dig skal vi mini­me­re de fejl, som vi la­ver, spe­ci­elt i vo­res op­byg­gen­de spil. Det er det, vi har mest fo­kus på nu,” si­ger ch­eftra­e­ne­ren, der i sit sy­stem blandt an­det bru­ger bold­tab som et af­sa­et til bol­dero­brin­ger højt på ba­nen.

Så fejl er ik­ke for­budt, slet ik­ke, pro­ble­met er, hvor fejl­e­ne bli­ver be­gå­et på ba­nen.

”At la­ve fejl er en del af vo­res spil, men re­ak­tio­nen ef­ter fejl­en har i fle­re si­tu­a­tio­ner va­e­ret et pro­blem. Vi la­ver og­så de her fejl et an­det sted på ba­nen end i sid­ste sa­e­son, og selv om vi ge­ne­relt gi­ver mod­stan­de­ren fa­er­re må­l­chan­cer i den­ne sa­e­son, så er de chan­cer, som de får, stør­re.”

”Li­ge nu ar­bej­der vi på at fin­de en ba­lan­ce, for det er jo ik­ke me­nin­gen, at spil­ler­ne helt skal und­gå at la­ve fejl. Med den må­de, vi spil­ler på, kan fejl nog­le gan­ge hja­el­pe os, hvis vi re­a­ge­rer med det sam­me. Så der er og­så et spørgs­mål om­kring vo­res ge­gen­pres­sing, som vi sta­dig prø­ver at ud­vik­le, og der hand­ler det og­så om, at spil­ler­ne ved, hvad det går ud på. Hvad der skal til i vo­res ge­gen­pres­sing, at det ik­ke kun hand­ler om det før­ste skridt, men om fem se­kun­der,” si­ger Ale­xan­der Zor­ni­ger, der, da han kom til Brønd­by for godt to år si­den, blandt an­det brug­te en alarm på tra­e­nings­ba­nen, så spil­ler­ne vid­ste, hvor la­en­ge de hav­de til at ge­nero­bre bol­den ef­ter en fejl/ bold­tab – nem­lig fem se­kun­der.

”Tid­li­ge­re har vi va­e­ret ek­stremt go­de til at vin­de bol­den højt op­pe på ba­nen. Vi har stort set he­le ti­den vun­det bol­den på mod­stan­der­nes ba­ne­halv­del. Vi har va­e­ret go­de til det hø­je pres og til at kre­e­re ka­os, og vi har gjort det med 11 mand, men hvis en el­ler to fal­der ud af det pres, så vir­ker det ik­ke så godt, som det skal, og det mang­ler vi lidt i den­ne sa­e­son,” si­ger anfører Jo­han Lars­son om et af pro­ble­mer­ne for Brønd­by i den­ne om­gang.

NØGLEKAMPEN MANG­LER

Men det kra­e­ver og­så no­get at gi­ve los og an­gri­be bol­den 100 pro­cent i Zor­ni­gers gen­pres, og her har Brønd­by med ni nye spil­le­re i trup­pen mang­let de kam­pe, der kun­ne vi­se vej­en for de nye.

På ch­eftra­e­ne­rens kon­tor har han sta­dig holdop­stil­lin­gen fra en tid­lig Eu­ro­pa Le­agu­e­kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Hi­ber­ni­an ha­en­gen­de, for her score­de Ka­mil Wilczek ef­ter få se­kun­der, og pres­set fun­ge­re­de, som det skul­le. Det var en tid­lig må­le­stok, og i Zor­ni­gers an­den sa­e­son åb­ne­de man med en 4-0 sejr hjem­me over Midtjyl­land, mens man tre run­der se­ne­re be­sej­re­de FC Kø­ben­havn med 1-0 i Brønd­by på mål til al­ler­sidst af Si­mon Ti­bbling.

Det var kam­pe, der sat­te sig i hol­det, og som styr­ke­de sy­ste­met, og det var kam­pe, som man har mang­let i den­ne sa­e­son.

”Jeg sy­nes fak­tisk, at vi ram­te det mod FC Midtjyl­land, hvor vi var vir­ke­lig uhel­di­ge med det uaf­gjor­te re­sul­tat [det blev 2-2 i star­ten af sep­tem­ber, hvor ga­ester­ne fik ud­vist Mayron Ge­or­ge ved 2-1 men al­li­ge­vel fik ud­lig­net ved Erik Svi­at­chen­ko], men ge­ne­relt har vi mang­let det. Den rig­ti­ge kamp med det rig­ti­ge re­sul­tat, der kan over­be­vi­se de ni nye spil­le­re i trup­pen om, hvor­dan det fun­ge­rer. Så de ta­en­ker ”ah, hvis jeg gør så­dan, så går tin­ge­ne den rig­ti­ge vej.” si­ger Ale­xan­der Zor­ni­ger og knip­ser med fin­gre­ne.

”I de før­ste to år hav­de vi fle­re ek­stra­or­di­na­e­re kam­pe. Kam­pe, der ta­end­te tro­en på det, som vi gør. Kam­pe, der gav et fun­da­ment og en ry­grad, så al­le tro­e­de 100 pro­cent på det, som vi ger­ne vil. Den skal vi nu ska­be igen,” si­ger ch­eftra­e­ne­ren for et sy­stem, der kra­e­ver 100 pro­cent for at fun­ge­re op­ti­malt.

Og det har alt­så vist sig pro­ble­ma­tisk at nå helt derop over 90 mi­nut­ter, når nu man har så man­ge nye spil­le­re i trup­pen og til dels og­så på hol­det, hvor al­le de nye har få­et mu­lig­he­der un­der­vejs, og hvor Brønd­by i de før­ste 11 liga­kam­pe al­le­re­de har brugt 22 for­skel­li­ge spil­le­re.

Det har til dels va­e­ret ef­ter pla­nen for net­op at gi­ve de nye en for­nem­mel­se for spil­let, og sam­ti­dig har det og­så va­e­ret på­t­vun­get i spe­ci­elt det cen­tra­le for­svar, hvor for­å­rets kon­stel­la­tion med Be­ne­dikt Röck­er og Paulus Ara­juuri er ble­vet brudt op i man­ge for­skel­li­ge duo­er, blandt an­det på grund af Röck­ers ska­de og ef­ter­føl­gen­de form­dyk.

Der­med har Brønd­by mang­let styr­man­den i den ba­ge­ste ka­e­de, så fi­re af de fem med­lem­mer af sid­ste sa­e­sons spil­ler­råd har ik­ke va­e­ret på 100 pro­cent. Røn­now, Nør­gaard og Puk­ki er ble­vet solgt, og Röck­er har va­e­ret ska­det, så på den må­de skal der for­de­les an­svar på nye må­der i trup­pen og på ba­nen i en op­stil­ling un­der kon­stant for­an­dring.

”Men det har vi jo og­så gjort i tid­li­ge­re sa­e­so­ner. Hvis man kig­ger på vo­res midt­ba­ne sid­ste år, så var der seks mand, og hver gang der blev sat en ny spil­ler ind, kom han ind med 100 pro­cent ener­gi, mens der så sad en top­spil­ler på ba­en­ken, som man kun­ne sa­et­te ind, hvis spil­let ik­ke fun­ge­re­de op­ti­malt. Det har va­e­ret vo­res styr­ke i tid­li­ge­re sa­e­so­ner, at vi kan la­ve om. Folk har for­ven­tet én star­top­stil­ling, og så kom­mer der no­get an­det. Det har vi va­e­ret go­de til, men i år har vi ik­ke le­ve­ret på det ni­veau, som vi skal,” si­ger Jo­han Lars­son.

”Tid­li­ge­re, når vi har få­et nye spil­le­re, er alt ba­re spil­let mak­si­malt li­ge med det sam­me. Der kom­mer Ha­ny [Mukh­tar], og så kø­rer det ba­re med sam­me. Det har fun­ge­ret he­le ti­den. Nu be­gyn­der man så at sø­ge ef­ter de ting, der er gå­et galt, og hvor­for er det gå­et, som det er, men det ta­ger tid for spil­le­re, der kom­mer til, at kom­me ind i sy­ste­met, ind i den tra­e­ning vi har og så vi­de­re.”

”Det er så gå­et hur­ti­ge­re de an­dre gan­ge, men jeg sy­nes nu egent­lig, at vi i søn­da­gens 1. halv­leg mod Hor­sens vi­ser den fod­bold, som vi ger­ne vil stå for. Med den fart og det tem­po som vi ger­ne vil ha­ve, den der smu­le ka­os, men ja...”

”Vi har va­e­ret for dår­li­ge til at for­sva­re vo­res eget mål, det har va­e­ret for nemt at sco­re på os. Jeg har set, at vo­res midt­stop­pe­re og vo­res må­l­mand har få­et me­get kri­tik, men vi er et hold. Vi er 11 spil­le­re, der for­sva­rer vo­res mål, og vi er 11 spil­le­re, der skal sco­re. Det er så­dan, det er,” ly­der det fra an­fø­re­ren.

TID TIL KAISER

En af de nye har va­e­ret må­l­man­den Mar­vin Schwä­be, der kom med fi­ne sta­ti­stik­ker fra et par år i 2. Bun­des­liga­klub­ben Dy­na­mo Dres­den, men har ramt en pe­ri­o­de, hvor de fle­ste skud mod hans mål ba­re går ind. Det har ik­ke va­e­ret fejl el­ler drop, men det har gjort, at han nu må stå for skud fra blandt an­det til­ha­en­ger­ne, og op til Hor­sens-kam­pen valg­te Ale­xan­der Zor­ni­ger at gi­ve ham en pau­se og en mu­lig­hed til re­ser­ven Benja­min Bel­lot, der så de­bu­te­re­de i Superligaen med at bli­ve vist ud og nu står til et par spil­le­da­ges ka­ran­ta­e­ne.

Op­pe i den an­den en­de har Ka­mil Wilczeks man­ge mål gjort, at man ik­ke har ta­enkt så me­get på sav­net af Te­emu Puk­ki, mens An­te Er­ceg og Uf­fe Bech har ka­em­pet om spil­le­ti­den ved si­den af den må­l­far­li­ge po­lak, så det helt sto­re savn har va­e­ret på den de­fen­si­ve midt­ba­ne. For ef­ter den før­ste kamp mod Ran­ders blev Årets Spil­ler i Brønd­by i 2016 solgt til Fi­o­ren­ti­na, hvil­ket ch­eftra­e­ner Zor­ni­ger den­gang gav ud­tryk for, at han ik­ke var til­freds med.

Men nu er der gå­et et par må­ne­der, så det vil ch­eftra­e­ne­ren ik­ke bru­ge kr­udt på, men når man spør­ger an­fø­re­ren om Chri­sti­an Nør­gaards be­tyd­ning for hol­det, kan man godt for­nem­me, hvad det er, som det ak­tu­el­le Brønd­by-hold mang­ler.

”Først og frem­mest er han jo en ut­ro­lig be­ga­vet fod­bold­spil­ler. Når vi vandt bol­den højt op­pe, var han god til at sa­et­te det ek­stra tem­po. Den blev ik­ke af­le­ve­ret til si­den el­ler bag­ud. Den blev sendt fremad, mens mod­stan­de­ren hav­de sva­ert ved at or­ga­ni­se­re sig. Nu sy­nes jeg, at det går lidt for lang­somt, når vi vin­der bol­den højt op­pe.”

”Rent de­fen­sivt var han god til at or­ga­ni­se­re To­ny [ven­stre­ba­ck­en Ant­ho­ny Jung] og jeg. Vi er jo to of­fen­si­ve ba­ck­er, og så var han god til at få en an­den midt­ba­ne­spil­ler ned til at da­ek­ke af, hvis vi ik­ke var der. Og han kun­ne og­så hol­de os til­ba­ge, hvis det var nød­ven­digt, mens han sam­men med midt­stop­per­ne var god til at la­ve den her tre­kant i vo­res re­st­for­svar, der gjor­de, at vi var go­de til at vin­de bol­den. Mod­stan­de­ren hav­de sva­ert ved at fin­de en zo­ne at sa­et­te bol­den frem i,” si­ger Jo­han Lars­son om en spil­ler, der har ef­ter­ladt et hul på hol­det – pra­e­cis som Tho­mas Dela­ney i øv­rigt gjor­de det i FC Kø­ben­havn, da han ryk­ke­de til Wer­der Bre­men.

Så nog­le gan­ge sker det sim­pelt hen ba­re, at en spil­ler vok­ser sig så god, at han vok­ser sig ud af Superligaen og bli­ver solgt, hvor­ef­ter man ik­ke uden vi­de­re kan fin­de en er­stat­ning.

Ale­xan­der Zor­ni­ger fik dog op­fyldt en af si­ne sto­re midt­ba­nedrøm­me, for ef­ter la­en­ge­re tids snak lyk­ke­des det at lan­de hans gam­le midt­ba­ne­spil­ler fra RB Leipzig-ti­den, Do­mi­nik Kaiser. Den 30-åri­ge Kaiser har spil­let 167 kam­pe for Leipzig-klub­ben og var med he­le vej­en på op­stig­nin­gen fra Re­gio­nal­liga Nor­dost til Bun­des­liga­en, hvor han og­så spil­le­de 45 kam­pe, men han har ik­ke ta­get Superligaen med storm i si­ne før­ste kam­pe, hvil­ket nu ik­ke be­kym­rer ch­eftra­e­ne­ren.

”Det var me­get klart, at Do­mi­nik vil­le kom­me i den sam­me for­fat­ning som an­dre spil­le­re, der ik­ke hav­de spil­let i halvan­det år, for det var det, der ske­te i Leipzig,” si­ger Ale­xan­der Zor­ni­ger om en spil­ler, der kun spil­le­de fem Bun­des­liga­kam­pe fra start si­den års­skif­tet 2016-17.

”Det ta­ger tid. Han spil­le­de fra start i en tred­je­del af vo­res kam­pe i pre-sea­son, og så blev han bragt hur­tigt ind på hol­det, og­så på grund af sal­get af Chri­sti­an Nør­gaard. Men han skul­le ik­ke spil­le hans plads, for han er en helt an­den slags spil­ler. Do­mi­nik er en spil­ler, der kan gø­re si­ne med­spil­le­re bed­re ved blandt an­det at slå den af­gø­ren­de af­le­ve­ring el­ler af­le­ve­rin­gen op til den af­gø­ren­de. Men han har brug for den sam­me tid som an­dre nye spil­le­re, og det var al­drig me­nin­gen, at han skul­le spil­le på den dy­be midt­ba­ne,” si­ger ch­eftra­e­ne­ren.

”Do­mi­nik har ik­ke brug for at vi­se no­gen, hvil­ke kva­li­te­ter han har, ba­re for­di no­gen for­ven­ter no­get sa­er­ligt. Det er i hans DNA at va­e­re den bed­ste, han kan bli­ve. Han ved, at der er plads til for­bed­rin­ger, men man må ik­ke ig­no­re­re den si­tu­a­tion, han var købt ind til, for den si­tu­a­tion har for­an­dret sig nu,” si­ger Ale­xan­der Zor­ni­ger.

Ale­xan­der Zor­ni­ger for­la­der ba­nen ef­ter søn­da­gens 1-2 ne­der­lag til AC Hor­sens. Fo­to: An­ders Kja­er­bye/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.