BLI­VER DET AL­LE GO­DE GAN­GE TRE FOR U/21LANDSHOLDET?

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - U/21-LANDSHOLDET - TEKST: SE­BA­STI­AN STANBURY @SebStan­bury

For tred­je gang i tra­ek kan det dan­ske U/21-lands­hold kva­li­fi­ce­re sig til EM. Det vil va­e­re en hi­sto­risk pra­e­sta­tion af Ni­els Fre­de­rik­sens dren­ge.

Når tra­e­ner Ni­els Fre­de­rik­sen fre­dag 18.00 sen­der sit U/21-lands­hold på ba­nen mod Po­len i Aal­borg, kan dan­sker­ne byg­ge vi­de­re på en sti­me, der al­le­re­de er hi­sto­risk.

Med to run­der til­ba­ge af kva­li­fi­ka­tions­pulj­en fø­rer Dan­mark med ét po­int ned til fre­da­gens mod­stan­der, og hvis hjem­me­hol­det vin­der den kamp – ind­til nu har Dan­mark mak­si­mum­po­int i kva­li­fi­ka­tio­nens tre kam­pe i det nord­jy­ske – er før­ste­plad­sen i pulj­en sik­ret, og re­sul­ta­tet af den sid­ste kamp mod Fa­e­rø­er­ne, li­ge­le­des i Aal­borg, vil va­e­re over­flø­digt. Så vil Dan­mark va­e­re kva­li­fi­ce­ret til EM for tred­je gang i tra­ek.

U/21-eu­ro­pa­mester­ska­bet blev før­ste gang spil­let i 1978. Dan­mark med spil­le­re som Ivan Ni­el­sen og Pre­ben Elkja­er var et af de ot­te hold, der kva­li­fi­ce­re­de sig til ho­ved­t­ur­ne­rin­gen. Ot­te år se­ne­re kva­li­fi­ce­re­de dan­sker­ne sig igen, og i 1992 bag­te Vig­go Jen­sens U/21lands­hold i april så op til de voks­nes EM i Sve­ri­ge ved at nå se­mi­fi­na­len mod Ita­li­en.

Der gik 14 år, før Dan­mark igen var med, da en sta­erk år­gang med spil­le­re som Da­ni­el Ag­ger, Leon An­drea­sen og Tho­mas Ka­h­len­berg kva­li­fi­ce­re­de sig til slut­run­den i Portu­gal, hvor og­så Ni­ck­las Bendt­ner var med i trup­pen. Dan­mark var og­så med i 2011, men det var som va­ert og alt­så uden at ha­ve spil­let sig til del­ta­gel­se.

Det gjor­de Dan­mark i 2015. Og igen i 2017. Og nu er Ni­els Fre­de­rik­sens hold så fa­vo­rit til at kom­me med til tur­ne­rin­gen for tred­je gang i tra­ek, ef­ter det al­drig tid­li­ge­re var lyk­ke­des med to suc­ces­ful­de kva­li­fi­ka­tio­ner oven på hin­an­den.

Hvor­dan er det dan­ske U/21-lands­hold kom­met her­til?

HELD, DYGTIGHED OG GO­DE ÅRGANGE

Det be­gynd­te med kva­li­fi­ka­tio­nen til den slut­run­de, der blev af­vik­let i Tjek­ki­et i ju­ni 2015. Det var fem­te gang, DBU send­te et hold af­sted, og det gjor­de Dan­mark til den mindst ru­ti­ne­re­de del­ta­ger. Til sam­men­lig­ning var Ita­li­en med for 17. gang.

Men Dan­mark hav­de bå­de lod­tra­ek­nings­held og en sta­erk år­gang. Dan­mark var i an­det se­ed­ning­s­lag og trak Rusland fra det øver­ste, et hold som dan­sker­ne end­te med at slå bå­de ude og hjem­me. De­fen­si­ven hav­de et so­lidt ud­gangs­punkt med spil­le­re fra år­gang 1992, nav­ne som Fre­de­rik Røn­now, Jan­nik Vester­gaard, Fre­de­rik Sø­ren­sen, Ale­xan­der Scholz og Jo­nas Knud­sen, og de blev sup­ple­ret af en ra­ek­ke sto­re ta­len­ter fra år­gang 1994 i form af Pa­tri­ck Ol­sen, Yus­suf Poul­sen, Kenneth Zo­ho­re, Riza Dur­mi­si, Las­se Vi­gen, Lucas An­der­sen og Chri­sti­an Nør­gaard samt endnu yn­gre pro­fi­ler som Pi­er­re Emi­le Højb­jerg og An­dreas Chri­sten­sen. Dan­mark var det su­ve­ra­ent mest scoren­de hold i kva­li­fi­ka­tio­nen med 37 mål i 10 kam­pe, og Jess Thorups hold hav­de og­så det nød­ven­di­ge held til at kla­re sig vi­de­re på ude­ba­ne­mål i to play­of­f­kam­pe mod Island.

I kva­li­fi­ka­tio­nen til slut­run­den i 2017 var pro­fi­ler­ne fra 1992 og 1993 ble­vet for gam­le til at del­ta­ge, og en ra­ek­ke af de yn­gre spil­le­re var ryk­ket op på A-lands­hol­det. Men nye spil­le­re kom til, for ek­sem­pel hol­dets top­sco­rer Marcus Ing­vart­sen, og så var der et par ek­stra for­de­le. For det før­ste blev tur­ne­rin­gen ud­vi­det fra ot­te til 12 hold, så vin­der­ne af kva­li­fi­ka­tions­pul­jer­ne ik­ke la­en­ge­re skul­le spil­le play­off om en­de­lig del­ta­gel­se. For det an­det hav­de suc­ce­sen fra den for­ri­ge kva­li­fi­ka­tion samt se­mi­fi­na­le­plad­sen ved slut­run­den be­ty­det, at Dan­mark var top­se­e­det. Den før­ste kamp slut­te­de 0-0 mod Wa­les i Aal­borg – re­sten blev vun­det. Og så skul­le Dan­mark igen til EM.

SPIL­LE­RE FRA SYV LIGA­ER

EM 2019-kva­li­fi­ka­tio­nen, der af­slut­tes i den kom­men­de uge, har va­e­ret uden de man­ge pro­fi­ler fra 1994. De er ble­vet for gam­le. Ni­els Fre­de­rik­sen har kun­net ud­ta­ge spil­le­re fra 1996 og op­ef­ter, men slut er de ti­der, hvor et dansk U/21-lands­hold pri­ma­ert be­stod af spil­le­re fra den hjem­li­ge liga.

10 af spil­ler­ne fra den ak­tu­el­le trup op­tra­e­der til dag­lig i Dan­mark, én af dem, Lyng­bys Oskar Snor­re, i 1. di­vi­sion, men der­til kom­mer tre fra Eng­land, tre fra Tys­kland, to fra Ita­li­en, to fra Hol­land og én fra hen­holds­vis den bel­gi­ske og den ukrain­ske liga. La Liga kun­ne og­så ha­ve va­e­ret re­pra­e­sen­te­ret, hvis ik­ke Cel­ta Vi­gos Mat­hi­as Jen­sen var ble­vet ska­det.

Og­så den­ne gang har Dan­mark va­e­ret top­se­e­det – som num­mer fem, for­an Frank­rig og de sven­ske eu­ro­pa­me­stre fra 2015 – og re­sul­ta­ter­ne har va­e­ret go­de, selv om lands­hol­det for før­ste gang si­den 2012 har tabt en EMkva­li­fi­ka­tions­kamp. Det var i Po­len, hvor Dan­mark i novem­ber sid­ste år tab­te 3-1.

”Vi kun­ne ha­ve va­e­ret for­an 2-0 ef­ter fem mi­nut­ter, men vi la­ve­de nog­le fejl og var ik­ke helt klar, og plud­se­lig stod der 2-0,” hu­sker Ro­bert Skov, der er med ot­te mål er delt top­sco­rer for he­le kva­li­fi­ka­tio­nen.

”Jeg var en smu­le in­de over det se­ne­ste U/21-lands­hold, men ik­ke me­get. Nu kan jeg si­ge, at der er su­per­go­de spil­le­re, en enorm ta­lent­mas­se på U/21-lands­hol­det. Det er fedt at va­e­re en del af, og det er fedt at ha­ve mu­lig­he­den for at kom­me til EM. Det er en stor ting og no­get, som vi rig­tigt ger­ne vil,” si­ger Ro­bert Skov om chan­cen for at gø­re det til al­le go­de gan­ge tre i San Ma­ri­no og Ita­li­en til na­e­ste som­mer. ✖

U/21-lands­hol­det fejrer en scor­ing mod Li­tau­en i sep­tem­ber 2017. Mat­hi­as Jen­sen er ska­det, men bå­de Ja­cob Ras­mus­sen (til ven­stre) og kva­li­fi­ka­tions­top­sco­rer Ro­bert Skov er med på hol­det, der fre­dag af­ten kan spil­le sig til EM ved at slå Po­len. Fo­to: Hen­ning Bag­ger/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.