FIFA NA­TIONS LE­AGUE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INFANTINOS REVOLUTION -

Hvor: I he­le ver­den, må­ske uden Eu­ro­pa i før­ste om­gang

Hvor­dan kva­li­fi­ce­rer man sig: Al­le skal del­ta­ge i den glo­ba­le Na­tions Le­ague. De bed­ste hold kva­li­fi­ce­rer sig til en slut­run­de over nog­le få uger med mindst ot­te hold.

Hvor man­ge er med: Al­le FIFA-med­lem­mer

Hvor­når: Hvis det står til In­fan­ti­no, ta­ler vi fra 2020 el­ler 2021, al­ter­na­tivt i 2024 el­ler 2025. De ind­le­den­de mel­din­ger var, at tur­ne­rin­gen skul­le af­hol­des hvert fjer­de år, mens der i de se­ne­ste to uger har va­e­ret for­ly­den­der om, at In­fan­ti­no og in­ve­sto­rer­ne ger­ne ser tur­ne­rin­gen spil­let hvert an­det år.

Tur­ne­rings­for­mat: En ver­sion er, at man li­ge­som i UE­FA’s Na­tions Le­ague skal spil­le Na­tions Le­ague på de respek­ti­ve kon­ti­nen­ter. I så fald er det sand­syn­ligt, at man li­ge­som i Eu­ro­pa sa­et­ter de bed­ste og dår­lig­ste hold sam­men med en form for op- og nedryk­ning mel­lem ni­veau­er­ne. Der vil va­e­re be­ty­de­li­ge for­skel­le i for­ma­tet fra kon­ti­nent til kon­ti­nent, alt ef­ter hvor man­ge na­tio­ner, der er med­lem i kon­ti­nen­tal­for­bun­de­ne (Oce­a­ni­en og Sy­da­me­ri­ka lig­ger om­kring 10 med­lem­mer, mens der er li­ge un­der el­ler over 50 i Asi­en, Eu­ro­pa og Afri­ka). De bed­ste hold fra hvert kon­ti­nent mø­des til sidst i et form for slut­spil el­ler mi­ni­slut­run­de.

En an­den ver­sion er, at tur­ne­rin­gen er me­re eks­klu­siv for de sta­er­ke­ste lands­hold i ver­den og spil­les hvert an­det år.

Pra­e­mie­pen­ge: De fo­re­lø­bi­ge mel­din­ger går på, at der er et godt styk­ke over 10 mil­li­ar­der kro­ner i fi­nan­si­e­ring per tur­ne­ring fra In­fan­ti­nos in­ve­stor­grup­pe. Hvor stor en an­del, der skal for­de­les ud på al­le hold, og hvor stor en an­del, der lig­ger i den af­slut­ten­de slut­run­de, er til­sy­ne­la­den­de ik­ke fast­lagt end­nu.

HVOR­DAN FUN­GE­RER TUR­NE­RIN­GEN?

Gi­an­ni In­fan­ti­no var som ge­ne­ral­se­kre­ta­er i UE­FA med til at ud­vik­le Na­tions Le­ague-for­ma­tet, og der­for er det ik­ke så over­ra­sken­de, at FIFA-pra­esi­den­ten og hans em­beds­ma­end og­så har taget for­ma­tet op i FIFA-re­gi.

Sport­s­ligt er tan­ken dels at få af­skaf­fet de ven­skabs­kam­pe, der li­ge­som i Eu­ro­pa bli­ver sta­digt me­re uin­ter­es­san­te for spil­le­re og pu­bli­kum, dels at få end­nu en glo­bal tur­ne­ring med lands­hol­de­ne, som fans og spil­le­re kan gå op i.

Po­li­tisk og øko­no­misk skaf­fer pro­jek­tet stor po­li­tisk støt­te til Gi­an­ni In­fan­ti­no, bå­de fra de man­ge min­dre FIFA-med­lem­slan­de, der står til at få fle­re mil­li­o­ner i det år­li­ge blok­tilskud fra FIFA og, hvis tur­ne­rin­gen i den ind­le­den­de fa­se bli­ver for al­le med­lem­mer, et me­re at­trak­tivt kamp­for­mat end ven­skabs­kam­pe­ne.

Hvis In­fan­ti­nos em­beds­ma­end og eks­per­ter kan skrue et pas­sen­de for­mat sam­men og få det igen­nem po­li­tisk, kun­ne der med den kom­men­de ud­vi­del­se af VM til 48 hold (se­ne­st i 2026 i USA-Mexico-Ca­na­da) bli­ve af­sat fem-seks VM-bil­let­ter til Na­tions Le­ague-for­ma­tet, så man li­ge­som med Na­tions Le­ague i Eu­ro­pa til EM 2020 kan kva­li­fi­ce­re sig til VM 2022 el­ler se­ne­st til VM 2026 via Na­tions Le­ague.

Sport­s­ligt gør det tur­ne­rin­gen me­re in­ter­es­sant, og po­li­tisk vil et så­dant for­mat va­e­re lidt af en ge­ni­streg for Gi­an­ni In­fan­ti­no og hans 2023-ef­ter­føl­ger på FIFA-pra­esi­dent­po­sten, for­di et så­dant for­mat vil hol­de slut­run­de-drøm­me­ne i li­ve for langt fle­re små fod­bold­for­bund i la­en­ge­re tid end i dag, hvor de små of­te er fa­er­di­ge i VM-sam­men­ha­eng to-tre år år før sel­ve slut­run­den.

Tid­li­ge­re på må­ne­den mød­tes Frank­rig og Tys­kland i UE­FA’s nye Na­tions Le­ague. In­den for få år kan Na­tions Le­ague-for­ma­tet va­e­re rul­let ud i he­le ver­den og in­klu­de­re bil­let­ter til VM-slut­run­den, li­ge­som fi­re hold fra den igang­va­e­ren­de Na­tions Le­ague i Eu­ro­pa vil kva­li­fi­ce­re sig til EM 2020 gen­nem det nye lands­holds­for­mat. Fo­to: Gon­za­lo Fu­en­tes/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.