FC BAR­CE­LO­NA KUN­NE UDEN LIONEL MESSI

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Hvor­dan vil­le det gå FC Bar­ce­lo­na i det før­ste Clási­co uden Lionel Messi si­den 2007? Mes­si­de­pen­den­cia [Af­ha­en­gig­he­den af Lionel Messi] har va­e­ret et be­greb i åre­vis om­kring FC Bar­ce­lo­na og ik­ke mindst det ar­gen­tin­ske lands­hold, men selv­om Bar­ce­lo­na na­ep­pe vil und­va­e­re Messi, og da slet ik­ke kan gø­re det, når slut­kam­pe­ne i Cham­pions Le­ague og den af­gø­ren­de fa­se i liga­en ind­fin­der sig til for­å­ret, var fra­va­e­ret af den ar­gen­tin­ske su­per­stjer­ne til at over­le­ve for FC Bar­ce­lo­na i sid­ste we­e­kends kamp mod Re­al Madrid.

For ga­ester­ne fra ho­ved­sta­den blev kørt helt ud af Camp Nou i 1. halv­leg, og 0-2 ved pau­sen var nå­digt for de for­sva­ren­de Cham­pions Le­ague-me­stre, der var over­mat­chet på midt­ba­nen, hvor To­ni Kroos og Luka Mod­ric ik­ke le­ve­re­de man­ge ar­gu­men­ter for, at de kan va­e­re med til at vin­de fle­re sto­re tit­ler for Re­al Madrid.

Det blev bed­re en stund ef­ter pau­sen, hvor FC Bar­ce­lo­na blev me­re sår­bar ef­ter Lope­te­gu­is skif­te til et tre­mands­for­svar og den ek­stra power, det fri­gav la­en­ge­re frem­me.

Men Lu­is Suárez, der li­ge­som Ka­rim Ben­ze­ma i Re­al Madrid har få­et kri­tik for sit spil, dog uden at va­e­re un­der sam­me pres som fransk­man­den, fik sco­ret et hat­tri­ck, da Bar­ce­lo­na fik gre­jet at spil­le sig gen­nem Re­al Madrids de­fen­siv, og yd­my­gel­sen blev ful­dendt af ind­skif­te­de Ar­tu­ro Vi­dal tre mi­nut­ter før tid.

I de se­ne­ste 10 år har FC Bar­ce­lo­na vun­det 13 af 21 Clási­cos i La Liga med fire uaf­gjor­te og fire Re­al Madrid-sej­re, hvil­ket il­lu­stre­rer Re­al Madrids ty­de­li­ge pro­ble­mer mod FC Bar­ce­lo­na. Det var et ne­der­lag på 0-4 hjem­me til ca­ta­la­ner­ne i novem­ber 2015, der ve­je­de tungt i fy­rin­gen af Ra­fa­el Benítez, og 1-5 i Bar­ce­lo­na ko­ste­de som be­kendt Ju­len Lope­te­gui tra­e­nerjob­bet med re­ser­ve­hold­stra­e­ner San­ti­a­go So­la­ri som fo­re­lø­big af­lø­ser.

Lionel Messi var til­ba­ge til traening hos FC Bar­ce­lo­na ons­dag for­mid­dag i den­ne uge.

La­es i øv­rigt vo­res hi­sto­rie om Re­al Madrids af­sked med ch­eftra­e­ner Ju­len Lope­te­gui på si­de 8 og 9 i det­te blad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.