Der­for bur­de af­slø­rin­ger­ne i Foot­ball Le­aks og magtspil­let om fod­bol­dens frem­tid fyl­de alt i Fod­bold­dan­mark

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER - Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Sam­men med kol­le­ger ude i Eu­ro­pa har Po­li­ti­ken den se­ne­ste uge bragt en ra­ek­ke af­slø­rin­ger om en in­ter­na­tio­nal fod­bold­ver­den, hvor top­pen i eu­ro­pa­ei­sk klub­fod­bold og in­ter­na­tio­nal fod­bold­po­li­tik har luk­ket sig om­kring sig selv og ser stort på ek­sem­pel­vis reg­ler­ne om fi­nan­si­elt fair play.

Som vi på Tips­bla­det og­så har for­talt gen­nem de se­ne­ste må­ne­der og år, har 15-20 af Eu­ro­pas stør­ste klub­ber på man­ge om­rå­der ta­get mag­ten over fod­bold­spil­lets ud­vik­ling, mens FIFA’s pra­esi­dent Gi­an­ni In­fan­ti­no har al­li­e­ret sig med før­na­evn­te top­klub­ber og en ra­ek­ke sta­er­ke na­tio­ner i ver­den og nu for­sø­ger at la­ve fod­bold ra­di­kalt om på glo­balt plan, så In­fan­ti­no kan bli­ve gen­valgt og hans støt­ter kan ple­je de­res eg­ne, sna­ev­re in­ter­es­ser.

Af­slø­rin­ger­ne kan i før­ste om­gang vir­ker lidt fjer­ne fra en dansk sam­men­ha­eng – men det er de ik­ke i en glo­ba­li­se­ret ver­den.Her er syv årsager til, at dan­ske fans, myn­dig­he­der, klub­ber og spil­le­re skal ta­ge af­slø­rin­ger­ne sa­er­de­les al­vor­ligt og re­a­ge­re.

1: Stor­klub­ber­nes for­søg på at gø­re Cham­pions Le­ague til luk­ket land for små klub­ber og trus­len om at ska­be de­res eg­ne, luk­ke­de tur­ne­rin­ger vil ram­me Superliga-klub­ber­ne. Re­al Madrid, Ju­ven­tus og de an­dre gi­gan­ter vil sik­re sig, at de har end­nu me­re styr på spil­ler­mar­ke­det og der­med hen­ter de stør­ste ta­len­ter tid­li­ge­re, de vil sa­et­te sig på end­nu me­re af me­di­e­in­ter­es­sen, og det vil ska­de dan­ske klub­ber sport­s­ligt og økonomisk

2: På sam­me må­de vil FIFA og de sto­re fod­bold­na­tio­ner ha­ve fle­re land­skam­pe mel­lem de sto­re na­tio­ner, for ek­sem­pel i den ny, sau­di­a­ra­bi­sk sponso­re­re­de glo­ba­le Na­tions Le­ague, sam­ti­dig med at man ud­van­der VM, som EM al­le­re­de blev det i 2016, med ud­vi­del­sen til 48 hold. Det sport­s­li­ge fyl­der me­get lidt – til gen­ga­eld bru­ger Gi­an­ni In­fan­ti­no de aen­dre­de lands­hold­s­tur­ne­rin­ger til at styr­ke sig selv og si­ne al­li­e­re­de po­li­tisk. 3: Det er ik­ke gra­tis for fod­bold­spil­let at bli­ve re­k­la­me­søj­le for dik­ta­tu­rer. Man­che­ster Ci­ty har hidtil va­e­ret et fan­ta­stisk PR-pro­jekt for De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter, Pa­ris Saint-Ger­main og FC Bar­ce­lo­na har strå­let på Qa­tar. Når det som i den for­gang­ne uge kom­mer frem, at UEFA, Man­che­ster Ci­ty og PSG i fa­el­les­skab bø­jer reg­ler­ne for at la­de de to nye, de fa­cto-stat­se­je­de, gi­gant­klub­ber bul­dre frem i fod­bold­land­ska­bet, dra­e­ner det spil­let for tro­va­er­dig­hed hos fan­se­ne.

4: Vi bli­ver ma­et­te af fod­bold. Det her er må­ske den stør­ste trus­sel over­ho­ve­det, sam­men med na­e­ste punkt. Man kan se enor­me ma­eng­der fod­bold­kam­pe året rundt, langt fle­re end for ba­re fem­syv år si­den, og med de nye tur­ne­rin­ger i klu­bog lands­holds­fod­bold skal der klem­mes end­nu fle­re kam­pe ind i pro­gram­met. Der er in­gen ga­ran­ti for, at fans og tv-se­e­re ik­ke va­el­ger dan­ske kam­pe fra, el­ler ba­re får nok af at bli­ve stop­fodret med fod­bold året rundt.

5: Stor­klub­ber­nes stjer­ne­trup­per og mil­li­ar­domsa­et­ning gør fod­bold død­ke­de­ligt, og det bli­ver end­nu va­er­re med de nye tur­ne­rin­ger, hvor der og­så er dis­kus­sio­ner om trup­stør­rel­ser på be­ty­de­ligt me­re end de 25 spil­le­re, man ken­der i dag i Cham­pions Le­ague.

Pa­ris Saint-Ger­main, Ju­ven­tus og Bay­ern Mün­chen er ved at kva­e­le in­ter­es­sen i tre af Eu­ro­pas fem stør­ste liga­er, og top­pen af Pre­mi­er Le­ague og La Li­ga lig­ger og­så helt fast. Det bli­ver langt va­er­re, hvis stor­klub­ber­ne som ven­tet får held til at få luk­ket Cham­pions Le­ague til og la­vet de­res eget, na­e­sten luk­ke­de klub-VM, for ik­ke at si­ge den eu­ro­pa­ei­ske Su­per­le­ague, der er om­talt i den­ne om­gang Foot­ball Le­aks, og som har va­e­ret en la­tent trus­sel i 25 år. Det gør fod­bold­spil­let us­undt, og det ska­ber og­så en ne­ga­tiv stem­ning om­kring spil­let, som smit­ter af i dansk fod­bold.

6: Børn og un­ge (og man­ge voks­ne dan­ske­re) ori­en­te­rer sig mod Eu­ro­pas stør­ste klub­ber. Nyt er det ik­ke, men fod­bold ri­si­ke­rer i end­nu hø­je­re grad at bli­ve no­get fjer­nt, hvor man ser ver­dens bed­ste spil­le­re og klub­ber på sin te­le­fon, i ste­det for at va­e­re no­get, man ser på et dansk sta­dion og no­get, man spil­ler i en lo­kal klub.

7: Dansk fod­bold, og spil­ler­nes ar­bejds­plad­ser, kan bli­ve re­ne ud­stil­lings­vin­du­er for klub­ber fra stør­re liga­er. Det hand­ler bå­de om, at for­skel­le­ne på trans­fer­mar­ke­det bli­ver så sto­re, at dan­ske klub­ber mi­ster al kon­kur­ren­ce­ev­ne, og at uden­land­ske in­ve­sto­rer kø­ber sig ind i klub­ber i Su­per­liga­en og 1. di­vi­sion for at bru­ge dem som plat­form for salg til stør­re liga­er. Foot­ball Le­aks af­slø­rer in­ter­es­san­te de­tal­jer om Vej­le Bold­klub og den enor­me gen­nem­strøm­ning af uden­land­ske spil­le­re i klub­ben, Fremad Ama­ger blev købt af in­ve­sto­rer tid­li­ge­re i år, og i dis­se uger er der ryg­ter om­kring et salg af FC Hels­in­gør. Det er del af en stor eu­ro­pa­ei­sk trend, hvor in­ve­sto­rer kø­ber klub­ber for at spe­ku­le­re på trans­fer­mar­ke­det, og, i min­dre re­gu­le­re­de lan­de end Dan­mark, til­sy­ne­la­den­de og­så for at få hvid­va­sket suspek­te pen­ge. Og fod­bol­dens myn­dig­he­der gør alt for lidt for at brem­se den­ne ak­ti­vi­tet.

Der er in­gen ga­ran­ti­er for, at dansk og in­ter­na­tio­nal fod­bold bli­ver ved med at va­e­re no­get af det, flest men­ne­sker kan sam­les om, hvis al magt går til en sna­e­ver grup­pe po­li­ti­ke­re, na­tio­nal­sta­ter, mil­li­ar­da­e­rer og po­li­ti­ske in­ter­es­ser, der ik­ke in­ter­es­se­rer sig en døjt for an­dre end de 20 stør­ste klub­ber og 10 stør­ste lands­hold i ver­den. Der­for er Foot­ball Le­aks og det in­ter­na­tio­na­le magtspil i fod­bold så vig­tigt, og der­for me­ner jeg, at så­vel DBU som dan­ske klub­ber, tra­e­ne­re, spil­le­re og po­li­ti­ke­re på Chri­sti­ans­borg vil gø­re sig selv og Dan­mark en tje­ne­ste ved i det mind­ste at ta­le højt og til ci­tat om dis­se em­ner, og de mest kon­tro­ver­si­el­le sa­ger som Ci­ty og PSG’s åben­ly­se svin­del og FIFA-pra­esi­dent In­fan­ti­nos ude­mo­kra­ti­ske ad­fa­erd. En pra­esi­dent, der er på valg til ju­ni. Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tips­bla­det.dk/ blogs. Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på fa­ce­book. com/tips­bla­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.