EN SA­ER­LIGT FORLØSENDE SCOR­ING

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO - MIK­KEL KRAUL

Hver ene­ste we­e­kend bli­ver der sco­ret tu­sin­der af mål, når fod­bold-Dan­mark går til kamp og af­vik­ler den uges kamp­pro­gram. Og uanset om det er et mål til 1-0 el­ler 1-6, om det bli­ver sco­ret i Se­rie 6 el­ler i Su­per­liga­en, af en mand el­ler en kvin­de, af en vok­sen el­ler et barn, be­ty­der det mål no­get for den, som la­ver den. Men lør­dag ef­ter­mid­dag blev der i VB Par­ken nord for Vej­le sco­ret et gan­ske sa­er­ligt et af slagsen, da Vej­le Bold­klub mød­te FC Kø­ben­havn i U/17-liga­en.

Op­spil­let til det mål, 16-åri­ge Mik­kel Kraul la­ve­de til 1-1, var en anel­se ro­det. I hvert fald slog vej­len­ser­ne to mis­lyk­ke­de ind­la­eg i fel­tet, in­den det tred­je ram­te den øn­ske­de desti­na­tion ved ba­ger­ste stol­pe. Den ind­skif­te­de an­gri­ber sat­te ho­ve­d­et på, og bol­den gik i mål i na­er­me­ste hjør­ne.

”Jeg nå­e­de ik­ke selv at se må­let. Men da jeg lan­de­de, så jeg, at al­le mi­ne hold­kam­me­ra­ter kom lø­ben­de imod mig, og så så jeg, at bol­den lå in­de i må­let. Så rend­te jeg ba­re ud til si­de­linj­en.”

”Jeg føl­te fak­tisk ik­ke, det var vir­ke­ligt til at star­te med. Det var rø­ren­de at se al­le dem, der kom lø­ben­de imod mig, for det har jeg ven­tet på i rig­tig lang tid,” forta­el­ler målsco­rer Mik­kel Kraul.

Helt pra­e­cist hav­de han ven­tet i 352 da­ge – så la­en­ge var der gå­et si­den hans se­ne­ste kamp i U/17-liga­en. For 23. de­cem­ber 2017 fik Mik­kel Kraul kon­sta­te­ret lym­fe­kra­eft. De før­ste to en halv må­ned lå han i sen­gen, og han fik ke­mo­te­ra­pi. Men så be­slut­te­de han sig for at tra­e­ne med Vej­le Bold­klubs U/16-hold.

”Det var van­vit­tigt hårdt for mig, for jeg rend­te jo rundt med gift i krop­pen, og mi­ne lun­ger kun­ne ik­ke hol­de til så me­get. Men det be­tød, at jeg har ved­li­ge­holdt det, jeg kun­ne, og ik­ke ta­get for me­get på. Og det har gjort, at jeg holdt hu­mø­ret højt. Det var min ener­gikil­de. Det var det, jeg ta­enk­te på, og det, jeg skul­le kom­me til­ba­ge til,” si­ger han.

Un­der­vejs i syg­doms­pe­ri­o­den fik han en stor op­le­vel­se. Da­ni­el Agger hav­de hørt om den un­ge Li­ver­pool-fans syg­dom og in­vi­te­re­de ham til An­fi­eld for at se en kamp mod Brigh­ton.

”Det be­tød rig­tig me­get for mig. Det var i bund og grund ba­re en fan­ta­stisk tur. Li­ver­pool er jo mit ab­so­lut­te ynd­lings­hold, og de be­tød me­get for mig i mit for­løb. Jeg fandt min mo­ti­va­tion i de­res spil­le­re. Jeg vil ger­ne nå al­ler­hø­je­ste ni­veau in­den for min sport, så at se dem, jeg ser al­ler­mest i fjern­sy­net, var ri­me­ligt fedt.”

5. juli var en gla­e­dens dag: Mik­kel Kraul blev er­kla­e­ret rask. Og 12 da­ge se­ne­re be­gynd­te han igen at tra­e­ne med Vej­les U/17-liga­hold.

”Jeg kun­ne godt ma­er­ke, at jeg var langt fra, hvad jeg skul­le va­e­re. Jeg har brugt rig­tig man­ge ti­mer på at selv- og lø­be­tra­e­ne. Jeg mang­le­de bold­føling, men det var end­nu me­re for­men, der hang.”

Så det kra­e­ve­de nog­le må­ne­ders ar­bej­de, men i slut­nin­gen af ok­to­ber spil­le­de han et par tra­e­nings­kam­pe, og lør­dag var han med i trup­pen mod FCK. Var der nervø­si­tet ef­ter na­e­sten et års pau­se fra U/17-liga­en og før et co­me­ba­ck mod de dan­ske vi­ce­me­stre? Ik­ke hos Mik­kel fra Ju­els­min­de.

”Jeg gla­e­de­de mig som en sinds­syg. Det er det, jeg spil­ler for; det er det, jeg vil: At va­e­re med på hø­je­ste ni­veau,” si­ger Mik­kel Kraul, der med det ene af må­le­ne i Vej­les 2-1-sejr be­vi­ste, at han igen kun­ne va­e­re med og gø­re sig ga­el­den­de.

”Nu er mit mål ba­re at bi­de mig fast ind­til vin­ter­pau­sen og så at kom­me til­ba­ge i bed­re form end al­le an­dre. Selv­tra­e­ning, lø­be­tra­e­ning, in­ter­val­løb – alt hvad jeg kan fin­de frem.”

Det bli­ver et surt og hårdt slid i de kolde vin­ter­må­ne­der. Men Mik­kel Kraul har før vun­det sva­e­re­re kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.