De små mar­gi­na­ler på EM-vej­en

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Dan­mark stod for­an en ska­eb­ne­kamp i At­hen, hvor lands­hol­det skul­le vin­de for at fast­hol­de før­ste­plad­sen i kva­li­fi­ka­tions­grup­pe 3 og der­med sik­re sig ad­gang til EM-slut­run­den i Frank­rig på be­kost­ning af Eng­land. Så langt kun­ne dan­sker­ne al­le­re­de va­e­re kom­met, hvis de hav­de va­e­ret i stand til at be­sej­re Un­garn i den fo­re­gå­en­de spi­ler­un­de – ”så kun­ne spil­ler­ne ha­ve druk­ket champag­ne al­le­re­de på man­dag i den sto­re Ster­ling-air­bus,” som Per Høy­er Han­sen be­skrev det – men i ste­det for at ae­r­gre sig over 0-1 ne­der­la­get i Bu­da­pe­st valg­te Høy­er at gø­re op med ne­der­lagstrau­met og i ste­det fo­ku­se­re på fem ting, der var gå­et godt og hav­de sik­ret Dan­mark den flot­te pla­ce­ring i grup­pen for­an Eng­land.

Der var man nem­lig kun, for­di Jes­per Ol­sen hav­de ud­lig­net i sid­ste mi­nut mod Eng­land, for­di man fik fora­e­ret et straf­fes­park i Luxem­bourg og vandt 2-1, for­di Sø­ren Busk med et sent ho­ved­stød sik­re­de 1-0 sej­ren over Gra­e­ken­land i Idra­etspar­ken, for­di Jes­per Ol­sen sat­te gang i det he­le, da hjem­me­kam­pen mod Un­garn el­lers lig­ne­de en 1-1’er, og selv­føl­ge­lig for­di Dan­mark hav­de slå­et Eng­land på Wem­bley. Så Høy­er var op­ti­mist.

”Det kor­te af det lan­ge er, at Dan­marks lands­hold an­no 1983 har kva­li­te­ter til at nå EM-slut­run­den na­e­ste år – det er et langt bed­re hold end det gra­e­ske, der kom i EM-slut­spil i Ita­li­en i 1980 – og hvis det spil­ler som i de fle­ste af årets kam­pe, skul­le det ra­ek­ke til sejr og­så i At­hen,” som han skrev.

Og nøg­le­spil­le­ren Jes­per Ol­sen var klar til kamp, selv om han hav­de gi­vet den ob­ser­ve­ren­de land­stra­e­ner en for­s­kra­ek­kel­se i kam­pen mel­lem PSV og Ajax, hvor den lil­le drib­ler måt­te ba­e­res ud kort før halv­tid, ef­ter en mod­stan­der faldt ned på hans al­le­re­de ska­de­de an­kel.

”Men det var kun ban­da­gen om hans fod, der hav­de forskub­bet sig, og han var klar igen fra star­ten af an­den halv­leg,” kon­sta­te­re­de en let­tet Sepp Piontek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.